Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1629

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grud nia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spo żywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.2)) oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 122

5) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 96

6) uchy la się § 38.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 li stopada 2007 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 1629 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 li stopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-11-23
Data wydania: 2007-11-21
Data wejścia w życie: 2007-11-25
Data obowiązywania: 2007-11-25
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1629