Dz.U. 2007 nr 23 poz. 136

Art.

1.

1. Ustawa określa warunki tworzenia oraz zasady działalności drogowych spółek specjalnego przeznaczenia do przygotowania lub realizacji przed sięwzięć w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro gach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), zwanych dalej „przedsięwzięciami drogowymi”.

2. Ustawy nie stosuje się do dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, zarządzanych przez prezydenta miasta. Art.

2.

1. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze kierunki rozwoju sieci drogowej, w tym w szczególności zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, potrzebę przebudowy infrastruktury drogowej związa ną z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju kraju, ustala przedsięwzięcia drogowe spośród zadań plano wanych do wykonania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

2. W celu przygotowania lub realizacji przedsię wzięć drogowych ustalonych zgodnie z ust. 1, minister właściwy do spraw transportu, działając w imieniu Skarbu Państwa, tworzy drogowe spółki specjalnego przeznaczenia, zwane dalej „spółkami”. Art.

3.

1. Spółka może być zawiązana i działa w for mie spółki akcyjnej.

2. Zawiązując spółkę minister właściwy do spraw transportu obejmuje, w imieniu Skarbu Państwa, wszystkie akcje.

3. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1 000 000 zł i jest pokrywany wkładem pieniężnym lub aportem, przy czym wkład pieniężny nie może być niż szy niż 500 000 zł.

4. Akcje spółki są imienne.

5. Minister właściwy do spraw transportu repre zentuje w spółce Skarb Państwa, wykonując kompe tencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa dach wykonywania uprawnień przysługujących Skar bowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.2)).

6. Minister właściwy do spraw transportu ustala statut spółki.

7. Prywatyzacja spółki wymaga zgody Rady Mini strów.

8. Zarząd spółki składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób. Członków zarządu spółki powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu spośród osób posiadających odpowiednie kwalifika cje i doświadczenie w zakresie zarządzania, finansów, drogownictwa lub transportu drogowego.

9. Rada nadzorcza spółki jest powoływana i odwoły wana przez ministra właściwego do spraw transportu i składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków. W skład rady nadzorczej spółki wchodzi po jednej osobie wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw finan sów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwo ju regionalnego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajo wych i Autostrad. Do członków rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.3)).

10. Oświadczenia woli składane spółce przez Skarb Państwa wymagają zachowania formy pisem nej pod rygorem nieważności. Przepisu art. 303 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.4)) nie stosuje się. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1338 — Poz. 136 136 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Kra jowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transpor tu lądowego. ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540. 1

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych. Art.

4.

1. Celem działalności spółki jest przygoto wanie lub realizacja przedsięwzięcia drogowego.

2. Spółka realizuje cel, o którym mowa w ust. 1, przez:

1) budowę, przebudowę, remont, utrzymanie lub ochronę dróg, w rozumieniu ustawy z dnia 21 mar ca 1985 r. o drogach publicznych;

2) wykonywanie obowiązków zarządcy drogi w za kresie ustalonym w art. 20 pkt 2—7 i 9—18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) sporządzanie dokumentacji do decyzji: o ustaleniu lokalizacji drogi, o ustaleniu lokalizacji autostrady, o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere nu albo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu blicznego oraz dokumentacji do decyzji o środowi skowych uwarunkowaniach, o pozwoleniu na bu dowę, o pozwoleniu na użytkowanie, a także innej dokumentacji niezbędnej do przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogowego;

4) występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 3;

5) nabywanie nieruchomości pod drogi w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa;

6) gospodarowanie nieruchomościami przeznaczo nymi lub zajętymi pod drogi w zakresie określo nym w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1;

7) pobieranie opłat za przejazd autostradą, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu szu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.5));

8) pobieranie opłat za przejazdy przez obiekty mosto we i tunele zlokalizowane w ciągach dróg krajo wych;

9) organizację finansowania powierzonego spółce przedsięwzięcia drogowego;

10) inną działalność bezpośrednio związaną z przygo towaniem lub realizacją powierzonego spółce przedsięwzięcia drogowego, nienaruszającą zasad wolnej konkurencji.

3. Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne za wykonanie powierzonego jej przedsięwzięcia dro gowego, z wyłączeniem przypadku, w którym spółce powierzono pobieranie opłat stanowiących jej przy chód.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, usta la się do wysokości do 3,5 % wartości przedsięwzięcia drogowego uwzględniającej w szczególności wartość kosztorysową tego przedsięwzięcia.

5. W przypadku powierzenia spółce pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8, w umowie określonej w art. 6 ust. 1, wpływy z tych opłat mogą stanowić przychód spółki, jeżeli umowa tak stanowi.

6. Zysk spółki po opodatkowaniu spółka przezna cza na finansowanie realizacji powierzonego przedsię wzięcia drogowego lub przekazuje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

7. Przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wy płatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 135

3) nie stosuje się. Art.

5. Do udzielania przez spółkę zamówień, któ rych przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty bu dowlane, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycz nia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658). Art.

6.

1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera ze spółką umowę określającą zakres i warun ki przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogo wego.

2. Projekt umowy, o której mowa w ust. 1, opraco wuje spółka w terminie 2 miesięcy od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wy tycznych co do technicznych i finansowych warunków przedsięwzięcia drogowego ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto strad, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 2, opiniuje warunki tej umowy w zakresie dotyczącym swoich zadań wynika jących z odrębnych przepisów, a powierzanych na mo cy umowy spółce.

4. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest obowiązany do współdziałania ze spółką w wyko naniu umowy, o której mowa w ust. 1, w zakresie go dotyczącym, związanym z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia drogowego.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego opiniuje warun ki projektu umowy, o którym mowa w ust. 2, w zakre sie sposobu i terminów wypłaty z Krajowego Fundu szu Drogowego wynagrodzenia spółki lub należności z tytułu finansowania przedsięwzięcia drogowego. Art.

7. Umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, okre śla w szczególności:

1) cel i przedmiot przedsięwzięcia drogowego, z okre śleniem, które z zadań wymienionych w art. 4 ust. 2 zostają powierzone spółce; Dziennik Ustaw Nr 23 — 1339 — Poz. 136 ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 61.

2) harmonogram przygotowania lub realizacji przed sięwzięcia drogowego;

3) normy jakościowe, wymagania i standardy stoso wane przy realizacji przedsięwzięcia drogowego;

4) łączną wartość środków przewidzianych na przy gotowanie lub realizację przedsięwzięcia drogo wego będącego przedmiotem umowy, z poda niem przewidywanych źródeł ich pochodzenia oraz warunków ich przekazywania na finansowa nie przedsięwzięcia drogowego;

5) szczegółowe warunki realizacji zadań powierzo nych spółce;

6) szczegółowe warunki przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dokumen tacji dotyczącej przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogowego stanowiącego przed miot umowy;

7) tytuł prawny do korzystania z nieruchomości poło żonych w granicach pasa drogowego, nabytych przez spółkę lub przejętych od Generalnego Dy rektora Dróg Krajowych i Autostrad;

8) tytuł prawny do nieruchomości udostępnianych przez spółkę wykonawcom lub operatorom lub sposób korzystania przez wykonawcę lub operato ra z tych nieruchomości;

9) warunki korzystania przez spółkę z budynków, bu dowli i innych urządzeń usytuowanych w grani cach pasa drogowego;

10) warunki poboru opłat za przejazd autostradą; 1

1) wysokość i warunki wypłaty wynagrodzenia spółki; 1

2) warunki zwrotu przez spółkę pasa drogowego dro gi objętej przedsięwzięciem drogowym oraz doku mentacji dotyczącej tego przedsięwzięcia na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto strad, po rozwiązaniu umowy; 1

3) obowiązki spółki w zakresie określania w umo wach zawieranych w związku z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć drogowych zakresu odpowiedzialności wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych; 1

4) zakres odpowiedzialności stron; 1

5) sposób rozstrzygania sporów wynikłych na tle re alizacji umowy; 1

6) warunki zmiany i rozwiązania umowy; 1

7) zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy. Art.

8.

1. Przygotowanie lub realizację przedsię wzięcia drogowego powierzonego spółce, w tym wy nagrodzenie spółki, finansuje się:

1) ze środków pochodzących z budżetu państwa ustalonych w ustawie budżetowej;

2) ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej;

3) ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

4) z pożyczek lub kredytów zaciąganych przez spółkę lub Skarb Państwa;

5) z emisji obligacji;

6) ze środków własnych spółki;

7) z innych tytułów.

2. Przygotowanie lub realizacja przedsięwzięcia drogowego powierzonego spółce może być finanso wana z wpływów z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

3. Spółce mogą być udzielone przez Skarb Pań stwa gwarancje i poręczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwaran cjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.6)).

4. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 3, są zwolnione z opłat prowizyjnych.

5. Na zabezpieczenie spłaty kredytów lub pożyczek spółka może dokonywać na rzecz instytucji kredytują cych cesji wpływów z tytułu wykonywania prawa po boru opłat, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8.

6. Jeżeli przedsięwzięcie drogowe jest finansowane z wykorzystaniem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

1) uwzględnia się je w Programie rzeczowo-finanso wym dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

2) spółka zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowe go umowę określającą sposób i terminy dokony wania wypłat na rzecz wykonawców przedsię wzięć drogowych ze środków Krajowego Fundu szu Drogowego. Art.

9.

1. W celu realizacji przedsięwzięcia drogo wego lub jego części spółka może zawrzeć z wyko nawcą, zwanym dalej „operatorem”, umowę na eks ploatację drogi, zwaną dalej „umową operatorską”.

2. Do wyboru operatora oraz do zawierania umów operatorskich stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 10. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1340 — Poz. 136 ———————

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.

3. Spółka może powierzyć operatorowi w umowie operatorskiej pobieranie opłat, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8. Art.

10.

1. Ogłoszenie o zamówieniu na eksploata cję drogi powinno, oprócz elementów właściwych dla wybranego trybu postępowania o zamówienie publiczne, zawierać także informację o technicznych i ekonomiczno-finansowych założeniach zamówie nia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w ust. 1, powinna zawierać także:

1) obowiązek złożenia oświadczenia przez uczestnika postępowania, że jego wspólnicy albo akcjonariu sze, którzy dysponują bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % głosów na zgromadzeniu wspól ników albo na walnym zgromadzeniu, lub którzy posiadają bezpośrednio co najmniej 20 % udzia łów lub akcji w innej spółce kapitałowej, nie ubie gają się o zawarcie umowy operatorskiej dotyczą cej tego samego postępowania;

2) obowiązek złożenia przez uczestnika postępowa nia wykazu jednostek z nim powiązanych w rozu mieniu przepisów o rachunkowości. Art. 1

1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro gach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13a w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136).”;

2) w art. 13d: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest Gene ralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo dla których funkcję zarządcy drogi peł ni drogowa spółka specjalnego przeznacze nia, opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustalić wysokość opłaty, z tym że jed norazowa opłata za przejazd przez obiekt mostowy nie może przekroczyć dla:

1) pojazdu kategorii 1 — 4 zł;

2) pojazdu kategorii 2 — 5 zł;

3) pojazdu kategorii 3 — 6 zł;

4) pojazdu kategorii 4 — 8 zł;

5) pojazdu kategorii 5 — 9 zł.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo dla których funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spół ka specjalnego przeznaczenia, opłatę, o któ rej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustalić wy sokość opłaty, z tym że jednorazowa opłata za przejazd przez tunel nie może przekroczyć dla:

1) pojazdu kategorii 1 — 8 zł;

2) pojazdu kategorii 2 — 10 zł;

3) pojazdu kategorii 3 — 12 zł;

4) pojazdu kategorii 4 — 15 zł;

5) pojazdu kategorii 5 — 18 zł.”, c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi, z zastrzeżeniem ust. 10a.”, d) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: „10a. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, może pobierać na warunkach okre ślonych w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalne go przeznaczenia, drogowa spółka spe cjalnego przeznaczenia, która pełni funk cję zarządcy drogi krajowej.”;

3) w art. 18 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „

10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spół kach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 tej ustawy.”;

4) w art. 18a: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo wych i Autostrad wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 3a, oddziały w województwach.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Obszar działania oddziału pokrywa się, z za strzeżeniem ust. 3a, z obszarem wojewódz twa.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Kra jowych i Autostrad, w drodze zarządzenia, może tworzyć oddziały regionalne realizu jące zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie poszcze gólnych autostrad i dróg ekspresowych, przy czym oddziały te prowadzą działal ność na obszarze większym niż jedno woje wództwo.”; Dziennik Ustaw Nr 23 — 1341 — Poz. 136

5) w art. 19: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg:

1) krajowych — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) wojewódzkich — zarząd województwa;

3) powiatowych — zarząd powiatu;

4) gminnych — wójt (burmistrz, prezydent miasta).”, b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „

8. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia pełni funkcję zarządcy drogi krajowej na za sadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.”;

6) w art. 40a po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmie niu: „1b. W przypadku powierzenia drogowej spółce specjalnego przeznaczenia pobierania opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mogą one stanowić przychód tej spółki, jeżeli umo wa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spół kach specjalnego przeznaczenia, tak stano wi.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Uprawnienia, obowiązki i zadania Generalne go Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto strad, o których mowa w przepisach rozdzia łów 4 i 5, stosuje się odpowiednio do drogo wych spółek specjalnego przeznaczenia, z tym że spółkom tym przysługuje prawo nieodpłat nego użytkowania w stosunku do nieruchomo ści nabytych w trybie przepisów rozdziału 5 lub przejętych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.”;

2) w art. 37a: a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Drogowa spółka specjalnego przeznacze nia może pobierać opłaty za przejazd auto stradą na warunkach określonych w umo wie, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136).”, b) ust. 13 otrzymuje brzmienie: „1

3. W przypadku pobierania opłat za przejazd autostradą przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ust. 3a, stosuje się przepisy ust. 4 i 5.”;

3) art. 37c otrzymuje brzmienie: „Art. 37c. Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez Generalnego Dyrektora Dróg Kra jowych i Autostrad stanowią przychód Funduszu, a opłaty pobrane przez dro gową spółkę specjalnego przeznaczenia mogą stanowić przychód tej spółki, je żeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.”;

4) w art. 37e ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wysokość opłat za przejazd autostradą, o któ rej mowa w art. 37a ust. 3 i 3a, nie może prze kraczać stawek maksymalnych za przejazd 1 km autostrady dla kategorii pojazdów okre ślonych w załączniku do ustawy.”;

5) art. 37f otrzymuje brzmienie: „Art. 37f. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w gra nicach stawek maksymalnych, o których mowa w art. 37e, wysokość opłat za przejazd autostradą, o których mowa w art. 37a ust. 3 oraz 3a.”;

6) art. 37g otrzymuje brzmienie: „Art. 37g. Od opłat za przejazd, o których mowa w art. 37a ust. 2, 3 i 3a, są zwolnione po jazdy uprzywilejowane wykonujące za dania w zakresie określonym w art. 53 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.8)).”;

7) w art. 39b: a) w ust. 1: — po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) środków pochodzących z opłat za prze jazdy, pobieranych przez drogową spół kę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o dro Dziennik Ustaw Nr 23 — 1342 — Poz. 136 ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 61. ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701. gowych spółkach specjalnego przezna czenia, nie stanowi inaczej;”; — pkt 11b otrzymuje brzmienie: „11b) wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 13

6) oraz wpływów z opłat określonych w usta wie z dnia 6 września 2001 r. o trans porcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.9)), z za strzeżeniem ust. 3;”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego prze znaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi.”;

8) w art. 39f w ust. 1 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: „

3) finansowanie przedsięwzięć drogowych po wierzonych drogowej spółce specjalnego przeznaczenia;

4) finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym środ ków na pokrycie kapitału zakładowego i kosz tów podjęcia działalności spółki, finansowanie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki specjalnego przeznaczenia oraz wypłatę wynagrodzenia dla tej spółki.”;

9) w art. 39g w ust. 2: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wykaz drogowych projektów inwestycyj nych przewidzianych do realizacji przez spółki, drogowe spółki specjalnego przezna czenia lub Generalnego Dyrektora Dróg Kra jowych i Autostrad;”, b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i doda je pkt 5 w brzmieniu: „

5) łączną kwotę przewidywanych wypłat z ty tułu finansowania kosztów utworzenia dro gowej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym środków na pokrycie kapitału zakła dowego i kosztów podjęcia działalności tej spółki, finansowania kosztów podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki spe cjalnego przeznaczenia, wypłaty wynagro dzenia dla tej spółki oraz finansowania przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego przeznacze nia.”;

10) art. 39h otrzymuje brzmienie: „Art. 39h. Program jest realizowany przez Gene ralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au tostrad, drogowe spółki specjalnego przeznaczenia i Bank Gospodarstwa Krajowego, pod nadzorem ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw finan sów publicznych.”; 1

1) w art. 39i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) przedsięwzięć drogowych powierzonych dro gowej spółce specjalnego przeznaczenia — są określone w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o dro gowych spółkach specjalnego przeznacze nia.”; 1

2) art. 39k otrzymuje brzmienie: „Art. 39k.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dokonuje wy płat ze środków Funduszu odpowied nio na rzecz spółek lub wykonawców robót w wysokości i terminach wyni kających z umów, o których mowa w art. 39i pkt 1 i 2, a na wniosek mini stra właściwego do spraw transportu dokonuje wypłat, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 4.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek drogowych spółek specjal nego przeznaczenia, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz wyko nawców przygotowania lub realizacji przedsięwzięć drogowych.”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in westycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.

10) ) w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub Gene ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosu je się odpowiednio do drogowej spółki specjalne go przeznaczenia, z tym że spółce tej przysługuje prawo nieodpłatnego użytkowania w stosunku do nieruchomości nabytych w trybie ustawy lub przejętych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo wych i Autostrad.”. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1343 — Poz. 136 ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701. ———————

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601. Art. 1

4. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 225

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 1 otrzy muje brzmienie: „

1) ministra właściwego do spraw transportu za po średnictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajo wych i Autostrad albo drogowych spółek specjal nego przeznaczenia w odniesieniu do dróg krajo wych;”. Art. 1

5.

1. Koszty utworzenia spółki, w tym środki na pokrycie kapitału zakładowego i koszty podjęcia działalności spółki oraz środki na podwyższenie kapi tału zakładowego spółki, ponosi minister właściwy do spraw transportu.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, mogą być po krywane, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, ze środków Krajowego Funduszu Drogo wego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 październi ka 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 23 — 1344 — Poz. 136

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-02-12
Data wydania: 2007-01-12
Data wejścia w życie: 2007-02-27
Data obowiązywania: 2007-02-27
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 23 poz. 136