Dz.U. 2007 nr 23 poz. 140

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. Stosuje się, ze względu na sposób zamyka nia, następujące rodzaje opakowań materiału siew nego:

1) samozamykające się;

2) zszywane;

3) zaklejane;

4) hermetyczne;

5) zawiązywane.

§2.

1. Materiał siewny kategorii elitarny i materiał siewny ziemniaka wszystkich kategorii pakuje się w nowe worki albo w czyste i odkażone skrzyniopale ty lub kontenery.

2. Odmianowe mieszanki nasienne roślin warzyw nych pakuje się w opakowania o masie netto nie więk szej niż określono dla małych opakowań WE.

§3.

1. Opakowanie materiału siewnego zabezpie cza się, w szczególności, poprzez:

1) plombowanie bezpośrednie polegające na założe niu na opakowania plomby: a) zaciskanej, b) zatrzaskowej, c) strunowej;

2) plombowanie pośrednie polegające na: a) stosowaniu opakowań samozamykających się (worków wentylowych), b) przeszyciu etykiety szwem zamykającym opa kowanie, c) zamknięciu opakowania, w szczególności przez: — zaklejenie, — zgrzanie. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1358 — Poz. 140 ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnic twa i Rozwoju i Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia: — dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.), — dyrektywy Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.), — dyrektywy Rady 88/380/EWG z dnia 13 czerwca 1988 r. zmieniającej dyrektywy 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG, 66/403/EWG, 69/208/EWG, 70/457/EWG oraz 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym roślin pastewnych, roślin zbożowych, sadzeniakami ziemniaka, materiałem siewnym roślin oleistych i włókni stych, materiałem siewnym warzyw oraz w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (Dz. Urz. L 187 z 16.07.1988, str. 31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 86, z późn. zm.), — dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. określającej wykaz wskazujący warunki, jakie mają być speł nione przez materiał rozmnożeniowy roślin owocowych i rośliny owocowe przeznaczone do produkcji owoców, zgodnie z dyrektywą Rady nr 92/34/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 83), — dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 292, z późn. zm.), — dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.), — dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340, z późn. zm.), — dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włók nistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 74, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 354, z późn. zm.), — decyzji Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której zło żono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 362 z 09.12.2004, str. 21).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639 i Nr 126, poz. 877. 140 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania2)

2. Jeżeli zostanie zastosowane plombowanie po średnie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, opakowa nie uznaje się za zabezpieczone, jeżeli długość rękawa wentyla wynosi 20 % szerokości worka, a wielkość nasion w worku jest równa wielkości nasion pszenicy lub od nich większa.

3. Plombowanie bezpośrednie stosuje się, jeżeli nie można zastosować plombowania pośredniego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

§4. Każdy rodzaj opakowania materiału siewnego powinien:

1) posiadać wytrzymałość odpowiednią do masy za pakowanego materiału siewnego;

2) zapewniać utrzymanie jakości materiału siewnego zgodnej z wymaganiami określonymi w przepi sach dotyczących wytwarzania oraz jakości mate riału siewnego;

3) zabezpieczać przed kontaktem z zastosowanymi pestycydami — w przypadku materiału siewnego zaprawionego;

4) chronić otoczkę materiału siewnego — w przypad ku materiału siewnego otoczkowanego.

§5. Opakowanie materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 4, wykonuje się z kilkuwarstwowych laminatów lub materiałów zabezpieczających przed kontaktem zawartości opakowania z atmosferą.

§6. Etykietowaniu podlegają następujące jednost ki materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego winorośli:

1) pojedyncze rośliny lub ich części;

2) wiązki;

3) pojemniki wielokomorowe;

4) kartony;

5) worki;

6) palety.

§7. Etykietę dla materiału siewnego umieszcza się w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodze nia. Etykiety nie używa się powtórnie.

§8. Rozmiary i kolory etykiet dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§9.

1. Informacje na etykietach zamieszcza się w formie nadruku w sposób zapewniający trwałość i czytelność napisów.

2. Dla materiału siewnego zrazów drzew i krzewów owocowych informacje zawierające nazwę gatunku, nazwę odmiany, status zdrowotności albo stopień kwalifikacji, ilość, wiek oraz formę materiału szkółkar skiego, rok dokonania oceny mogą być wpisywane przez dostawcę pismem odręcznym na etykiecie, o której mowa w ust. 1.

§10. W dokumencie towarzyszącym zamieszcza się w szczególności:

1) nazwę podmiotu wnioskującego o dokonanie oce ny polowej materiału siewnego;

2) nazwę gatunku w języku polskim;

3) nazwę gatunku po łacinie, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów;

4) nazwę odmiany alfabetem łacińskim;

5) kategorię materiału siewnego;

6) stopień kwalifikacji materiału siewnego;

7) numer partii materiału siewnego użytego do ob siania plantacji, z której pochodzi ten materiał;

8) oznaczenie państwa przeprowadzającego ocenę polową;

9) numer pola lub numer partii materiału siewnego;

10) powierzchnię plantacji nasiennej; 1

1) masę nasion zebranych i liczbę opakowań; 1

2) informację, że materiał ten spełnia wymagania do tyczące wytwarzania materiału siewnego; 1

3) wyniki wstępnych analiz laboratoryjnych, jeżeli były wykonane. § 1

1. Informacje zamieszczane na etykietach dla materiału siewnego zaopatrywanego w etykiety:

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są określo ne w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) na obszarze innych państw członkowskich powin ny spełniać wymagania określone w: a) załącznikach IV i V do dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe cjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.), b) załącznikach IV i V do dyrektywy Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe cjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.), c) art. 9 dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. określającej wykaz wskazu jący warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin owocowych i rośliny owocowe przeznaczone do produkcji owoców, zgodnie z dyrektywą Rady nr 92/34/ EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe cjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 83), Dziennik Ustaw Nr 23 — 1359 — Poz. 140 d) załącznikach III i IV do dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 292, z późn. zm.), e) załącznikach IV i V do dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.), f) załączniku III do dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340, z późn. zm.), g) załącznikach IV i V do dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 74, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 354, z późn. zm.), h) art. 9 i art. 28 decyzji Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włącze nie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatun ków warzyw (Dz. Urz. UE L 362 z 09.12.2004, str. 21), i) załącznikach III i IV do dyrektywy Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu materiału do wegeta tywnego rozmnażania winorośli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, str. 15, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 123, z późn. zm.). § 1

2. Fakt otwarcia opakowania materiału siewne go w celu pobrania próby, dokonania oceny lub kon troli powinien być w sposób czytelny udokumentowa ny poprzez dokonanie wpisu na etykiecie lub opako waniu, z podaniem daty i numeru próbobiorcy lub kwalifikatora. § 1

3. Etykiety umieszczone na opakowaniach ma teriału siewnego przed dniem wejścia w życie rozpo rządzenia, które nie spełniają wymagań w nim okre ślonych, mogą być stosowane do dnia 30 czerwca 2008 r. § 1

4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szcze gółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plom bowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpiecza nia (Dz. U. Nr 60, poz. 526). § 1

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski Dziennik Ustaw Nr 23 — 1360 — Poz. 140 Objaśnienia:

1) Nie dotyczy stałego nadruku lub stempla na opakowaniu.

2) Nie dotyczy małych opakowań WE.

3) Sadzeniaki ziemniaka w stopniu B obu klas (B/I i B/II) etykietuje się etykietą białą.

4) Materiał siewny odmian mieszańcowych, z wyjątkiem mieszańców złożonych rzepaku, etykietuje się etykietą jak dla C/1 — w kolorze niebieskim; kwalifikowane sadzeniaki obu klas (C/A i C/B) etykietuje się etykietą niebieską.

5) Etykietę koloru brązowego stosuje się również do materiału siewnego niespełniającego minimalnych wymagań jakościo wych oraz do materiału siewnego odmian niewpisanych do wspólnotowych katalogów lub odpowiednich rejestrów państw członkowskich. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1361 — Poz. 140 Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. (poz. 140) Załącznik nr 1 ROZMIARY I KOLORY ETYKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIA¸U SIEWNEGO Lp. Kategoria materiału siewnego Stopień kwalifikacji Kolor etykiet

1) Rozmiary etykiet2) nazwa symbol 1 Elitarny przedbazowy PB/III biała z fioletowym ukośnym paskiemPB/II bazowy

3) B biała 2 Kwalifikowany pierwszego4) rozmnożenia C/1 niebieska drugiego rozmnożenia C/2 czerwona trzeciego rozmnożenia C/3 czerwona 3 Handlowy brązowa5) 4 Standard ciemnożółta 5 Mieszanki nasienne zielona 6 Mieszańce złożone rzepaku niebieska z zielonym ukośnym paskiem 7 Materiał siewny odmian roślin rolniczych i roślin warzywnych zgłoszonych do krajowego rejestru lub do rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do badań pomarańczowa 8 Materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie szara 9 Materiał szkółkarski wolny od wirusów pomarańczowa 10 Pozostały materiał szkółkarski biała nie mniej niż 110 mm x 67 mm nie mniej niż 50 cm2 Dziennik Ustaw Nr 23 — 1362 — Poz. 140 Załącznik nr 2 INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIETACH MATERIA¸U SIEWNEGO ZAOPATRYWANEGO W ETYKIETY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I. Informacje zamieszczane na etykietach materiału siewnego roślin rolniczych i rośl in warzywnych Rośliny zbożowe Lp. Informacja wymagana na etykiecie urzędowej1) 1 jakość WE 2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu 3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 4 kolejny numer etykiety 5 numer przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym 6 numer partii materiału siewnego 7 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej2)3) 8 nazwa gatunku w języku polskim 9 nazwa gatunku po łacinie, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów 10 nazwa odmiany alfabetem łacińskim 11 wyraz „mieszaniec”, oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych 12 nazwa albo kod składnika mieszańca, w przypadku jego składników, oraz wyrazy „składnik Ro” albo „składnik Rm” 13 kategoria materiału siewnego4) 14 nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol4) 15 deklarowany skład procentowy2)5) 16 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych 17 napis GMO — jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych 18 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej2) 19 wyrazy „ocena okresowa” z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania2) 20 wyrazy „dopuszczone do obrotu na terytorium ………………………. (nazwa państwa)”2)5) 21 wyrazy „materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie”6) 22 wyrazy „badania zdolności kiełkowania nie zakończono”2)7) Objaśnienia:

1) Etykiety prowadzącego obrót nie stosuje się.

2) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

3) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania pobra na była próba do oceny okresowej.

4) Nie dotyczy mieszanek odmianowych roślin zbożowych.

5) Dotyczy mieszanek odmianowych roślin zbożowych.

6) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, który nie został oceniony laboratoryjnie.

7) Dotyczy materiału siewnego, dla którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1363 — Poz. 140 Rośliny pastewne Lp. Informacja wymagana na etykiecie Etykieta prowadzącego obrót Etykieta urzędowa 1 jakość WE dotyczy dotyczy 2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu dotyczy dotyczy 3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczy nie dotyczy 4 kolejny numer etykiety dotyczy nie dotyczy 5 numer przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym dotyczy dotyczy 6 nazwa producenta lub przedsiębiorcy nie dotyczy dotyczy 7 numer partii materiału siewnego dotyczy dotyczy 8 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej1)2)

3) dotyczy dotyczy 9 nazwa gatunku w języku polskim

4) dotyczy dotyczy 10 nazwa gatunku po łacinie, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów

5) dotyczy nie dotyczy 11 nazwa odmiany alfabetem łacińskim6)

7) dotyczy dotyczy 12 kategoria materiału siewnego

7) dotyczy dotyczy 13 nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol6)

7) dotyczy dotyczy 14 deklarowany skład procentowy

8) dotyczy dotyczy 15 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych dotyczy dotyczy 16 napis GMO — jeśli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych dotyczy dotyczy 17 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej1)

9) dotyczy dotyczy 18 wyrazy „ocena okresowa” z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania

1) dotyczy nie dotyczy 19 przeznaczenie lub typ użytkowania

8) dotyczy dotyczy 20 wyrazy „małe opakowanie WE (typu A lub B)” nie dotyczy dotyczy 21 wyrazy „materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie”

10) dotyczy nie dotyczy 22 wyrazy „badania zdolności kiełkowania nie zakończono”1)1

1) dotyczy nie dotyczy Objaśnienia:

1) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

2) W przypadku mieszanek tylko data zabezpieczenia.

3) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oce ny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania po brana była próba do oceny okresowej.

4) W przypadku mieszanki jest to nazwa mieszanki.

5) W przypadku Festulolium podaje się nazwę gatunków z rodzajów Festuca i Lolium użytych do wytworzenia mieszańca.

6) Nie dotyczy materiału siewnego kategorii handlowy.

7) Nie dotyczy mieszanek nasiennych.

8) Dotyczy mieszanek nasiennych.

9) Nie dotyczy małych opakowań WE.

10) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, który nie został oceniony laboratoryjnie. 1

1) Dotyczy materiału siewnego, dla którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1364 — Poz. 140 Rośliny oleiste i włókniste Lp. Informacja wymagana na etykiecie urzędowej1) 1 jakość WE 2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu2) 3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 4 kolejny numer etykiety 5 numer przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym 6 numer partii materiału siewnego 7 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej3)4) 8 nazwa gatunku w języku polskim 9 nazwa gatunku po łacinie, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów 10 nazwa odmiany alfabetem łacińskim5) 11 wyraz „mieszaniec”, oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych 12 nazwa albo kod składnika mieszańca, w przypadku jego składników, oraz wyrazy „składnik Ro” albo „składnik Rm” 13 kategoria materiału siewnego 14 nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol 15 deklarowany skład procentowy3)6) 16 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych 17 napis GMO — jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych 18 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej3) 19 wyrazy „ocena okresowa” z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania3) 20 wyrazy „materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie”7) 21 wyrazy „badania zdolności kiełkowania nie zakończono”3)8) Objaśnienia:

1) Etykiety prowadzącego obrót nie stosuje się.

2) Dla materiału kategorii handlowy — region produkcji.

3) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

4) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania pobra na była próba do oceny okresowej.

5) Nie dotyczy materiału siewnego kategorii handlowy.

6) Dotyczy mieszańców złożonych rzepaku.

7) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, który nie został oceniony laboratoryjnie.

8) Dotyczy materiału siewnego, dla którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1365 — Poz. 140 Burak cukrowy i burak pastewny Lp. Informacja wymagana na etykiecie Etykieta prowadzącego obrót Etykieta urzędowa 1 jakość WE dotyczy dotyczy 2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu dotyczy nie dotyczy 3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczy nie dotyczy 4 kolejny numer etykiety dotyczy nie dotyczy 5 numer przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym dotyczy dotyczy 6 nazwa producenta lub przedsiębiorcy

1) nie dotyczy dotyczy 7 numer partii materiału siewnego dotyczy dotyczy 8 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej1)

2) dotyczy dotyczy 9 nazwa gatunku w języku polskim dotyczy dotyczy 10 nazwa gatunku po łacinie, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów

3) dotyczy dotyczy 11 nazwa odmiany alfabetem łacińskim dotyczy dotyczy 12 wyraz „mieszaniec”, oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych dotyczy dotyczy 13 nazwa albo kod składnika mieszańca, w przypadku jego składników, oraz wyrazy „składnik Ro” albo „składnik Rm” dotyczy dotyczy 14 kategoria materiału siewnego

3) dotyczy dotyczy 15 nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol dotyczy dotyczy 16 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych dotyczy dotyczy 17 napis GMO — jeżeli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych dotyczy dotyczy 18 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej1)

3) dotyczy dotyczy 19 wyraz „jednokiełkowe” — w przypadku nasion jednokiełkowych

1) dotyczy dotyczy 20 wyrazy „przeznaczone do siewu punktowego” — w przypadku nasion przeznaczonych do siewu punktowego

1) dotyczy dotyczy 21 wyrazy „ocena okresowa” z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania

1) dotyczy nie dotyczy 22 wyrazy „małe opakowanie WE”

1) nie dotyczy dotyczy 23 wyrazy „nasiona niezakwalifikowane ostatecznie”1)

4) dotyczy nie dotyczy 24 wyrazy „badania zdolności kiełkowania nie zakończono”1)

5) dotyczy nie dotyczy Objaśnienia:

1) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

2) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania pobra na była próba do oceny okresowej.

3) Nie dotyczy małych opakowań WE.

4) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, który nie został oceniony laboratoryjnie.

5) Dotyczy materiału siewnego, dla którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1366 — Poz. 140 Ziemniak Lp. Informacja wymagana na etykiecie urzędowej1) 1 jakość WE 2 paszport roślin EC 3 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu 4 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 5 kolejny numer etykiety 6 numer przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym 7 numer partii materiału siewnego 8 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania 9 nazwa gatunku w języku polskim 10 nazwa gatunku po łacinie, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów 11 nazwa odmiany alfabetem łacińskim 12 kategoria materiału siewnego 13 nazwa stopnia kwalifikacji/klasy materiału siewnego ziemniaka lub jego symbol 14 masa materiału siewnego w opakowaniu 15 napis GMO — jeśli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych 16 kalibraż podany w milimetrach2) 17 informacje o środkach chemicznych stosowanych podczas przechowywania 18 wyrazy „dopuszczone do obrotu na terytorium ……………………. (nazwa państwa)”3) 19 wyrazy „materiał siewny ziemniaka niezakwalifikowany ostatecznie”4) Objaśnienia:

1) Etykiety prowadzącego obrót nie stosuje się.

2) Nie dotyczy minibulw oraz materiału siewnego ziemniaka, który nie został poddany ocenie cech zewnętrznych.

3) Dotyczy materiału siewnego ziemniaka spełniającego niższe wymagania niż określone w przepisach wydanych na pod stawie art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz materiału siewnego ziemniaka pochodzącego z kra jów trzecich.

4) Dotyczy materiału siewnego ziemniaka, który nie został poddany ocenie cech zewnętrznych. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1367 — Poz. 140 Rośliny warzywne Lp. Informacja wymagana na etykiecie Etykieta prowadzącego obrót Etykieta urzędowa 1 jakość WE dotyczy dotyczy 2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu dotyczy nie dotyczy 3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczy nie dotyczy 4 kolejny numer etykiety dotyczy nie dotyczy 5 numer przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym dotyczy dotyczy 6 nazwa producenta lub przedsiębiorcy

1) nie dotyczy dotyczy 7 numer partii materiału siewnego dotyczy dotyczy 8 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny okresowej1)

2) dotyczy dotyczy 9 nazwa gatunku w języku polskim dotyczy dotyczy 10 nazwa gatunku po łacinie, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów

3) dotyczy dotyczy 11 nazwa odmiany alfabetem łacińskim dotyczy dotyczy 12 wyraz „mieszaniec”, oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych

1) dotyczy dotyczy 13 nazwa albo kod składnika mieszańca, w przypadku jego składników, oraz wyrazy „składnik Ro” albo „składnik Rm”

1) dotyczy dotyczy 14 kategoria materiału siewnego lub symbol

3) dotyczy dotyczy 15 nazwa stopnia kwalifikacji materiału siewnego lub jego symbol

4) dotyczy dotyczy 16 deklarowany skład procentowy1)

5) dotyczy dotyczy 17 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych dotyczy dotyczy 18 napis GMO — jeśli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych dotyczy dotyczy 19 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej1)

3) dotyczy dotyczy 20 wyrazy „ocena okresowa” z podaniem miesiąca i roku badania, jeżeli przeprowadzono powtórne badanie zdolności kiełkowania

1) dotyczy nie dotyczy 21 wyrazy „małe opakowanie WE”

1) nie dotyczy dotyczy 22 wyrazy „materiał siewny niezakwalifikowany ostatecznie”

6) dotyczy nie dotyczy 23 wyrazy „badania zdolności kiełkowania nie zakończono”1)

7) dotyczy nie dotyczy Objaśnienia:

1) Nie dotyczy materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szarych etykiet).

2) W przypadku przepakowania i przeetykietowania miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próby do oceny przepisuje się z etykiety znajdującej się na opakowaniu przed przepakowaniem, chyba że w czasie przepakowania pobra na była próba do oceny okresowej.

3) Nie dotyczy małych opakowań WE.

4) Nie dotyczy mieszanek odmianowych roślin warzywnych.

5) Dotyczy mieszanek odmianowych.

6) Dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, który nie został oceniony laboratoryjnie.

7) Dotyczy materiału siewnego, dla którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania. Objaśnienie:

1) Etykiety urzędowej nie stosuje się. Rośliny rolnicze Dziennik Ustaw Nr 23 — 1368 — Poz. 140 II. Informacje umieszczane na etykietach dla materiału siewnego odmian roślin rolniczych i roślin warzywnych zgłoszonych do krajowego rejestru lub do rejestrów państw człon kowskich oraz przyjętych do badań Rośliny warzywne Lp. Informacja wymagana na etykiecie prowadzącego obrót1) 1 jakość WE 2 numer przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym 3 nazwa producenta lub przedsiębiorcy 4 numer partii materiału siewnego 5 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania 6 nazwa gatunku w języku polskim 7 nazwa gatunku po łacinie, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów 8 tymczasowa nazwa odmiany alfabetem łacińskim, określona w decyzji, o której mowa w art. 48a ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie 9 wyrazy „odmiana w badaniach rejestrowych” 10 wyraz „mieszaniec”, oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych 11 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych 12 napis GMO — jeśli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych 13 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej Lp. Informacja wymagana na etykiecie urzędowej1) 1 jakość WE 2 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem pełnej nazwy lub skrótu 3 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 4 kolejny numer etykiety 5 numer przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym 6 numer partii materiału siewnego 7 miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania 8 nazwa gatunku w języku polskim 9 nazwa gatunku po łacinie, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów 10 tymczasowa nazwa odmiany alfabetem łacińskim, określona w decyzji, o której mowa w art. 48a ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie 11 wyrazy „odmiana w badaniach rejestrowych” 12 wyraz „mieszaniec”, oprócz nazwy odmiany w przypadku odmian mieszańcowych 13 masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnych 14 napis GMO — jeśli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych 15 rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli są stosowane granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej 16 wyrazy „do testów lub doświadczeń” Objaśnienie:

1) Etykiety prowadzącego obrót nie stosuje się. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1369 — Poz. 140 III. Informacje umieszczane na etykietach dla materiału szkółkarskiego Lp. Informacja wymagana na etykiecie urzędowej1) 1 jakość WE 2 nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 3 kolejny numer etykiety 4 numer dostawcy z rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa 5 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótu 6 nazwa gatunku w języku polskim 7 nazwa gatunku po łacinie 8 nazwa odmiany, podkładki, wstawki — alfabetem łacińskim 9 kategoria materiału siewnego 10 status zdrowotności albo stopień kwalifikacji 11 rok dokonania oceny 12 ilość i wiek oraz forma materiału szkółkarskiego 13 masa netto lub liczba sztuk w opakowaniu2) 14 rok zbioru albo żywotność nasion wyrażona w procentach, albo data zamknięcia opakowania2) 15 napis GMO — jeśli jest to materiał siewny organizmów genetycznie zmodyfikowanych Objaśnienia:

1) Etykiety prowadzącego obrót nie stosuje się.

2) Dotyczy tylko nasion. IV. Informacje umieszczane na etykietach dla materiału rozmnożeniowego winorośli Lp. Informacja wymagana na etykiecie producenta 1 nazwa gatunku w języku polskim 2 nazwa gatunku po łacinie 3 nazwa odmiany, podkładki — alfabetem łacińskim 4 numer producenta z rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa 5 oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótu

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-12
Data wydania: 2007-01-23
Data wejścia w życie: 2007-02-27
Data obowiązywania: 2007-02-27
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 23 poz. 140