Dz.U. 2007 nr 24 poz. 146

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 12

5) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 li stopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania do wodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do wniosku załącza się dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i oku larów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, dowód uisz czenia opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz:

1) odpis skrócony aktu urodzenia — w przy padku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

2) odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z ad notacją o aktualnie używanym nazwisku,

3) na żądanie organu — poświadczenie oby watelstwa polskiego lub inny dokument po twierdzający posiadanie polskiego obywa telstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa oso by.”;

2) w § 2: a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. W sytuacji szczególnej, gdy brak jest możli wości sporządzenia w gminie formularza, o którym mowa w ust. 1, wniosek o wyda nie dowodu osobistego wraz z załącznika mi organ gminy przekazuje do centrum personalizacji dokumentów w celu sporzą dzenia dokumentu elektronicznego i wy produkowania na podstawie danych w nim zawartych dowodu osobistego. Przekaza nie wniosku o wydanie dowodu osobiste go wraz z załącznikami powinno nastąpić w sposób zapewniający ochronę danych zamieszczonych w tych dokumentach.”, b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a, wnioskodawca otrzymuje nieodpłatnie za świadczenie potwierdzające złożenie wnios ku.”, c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a, centrum personalizacji dokumentów poza wyprodukowanym dowodem osobistym zwraca do wystawcy wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z załącznikami w sposób określony w ust. 7.”, d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: „9a. W przypadku, o którym mowa w ust. 6a, przy odbiorze dowodu osobistego wnios kodawca zwraca zaświadczenie.”;

3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzozie miec, który nabył obywatelstwo polskie, zwra ca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, wydany przez właściwy organ na podsta wie odrębnych przepisów.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzy wa sztucznego, zawierającej dane osobowe, adres, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobi stego, nazwę organu wydającego dowód oso bisty, datę wydania i termin ważności oraz ele menty zabezpieczające dokument przed podro bieniem i sfałszowaniem.”;

5) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kierownik urzędu stanu cywilnego w obecno ści osoby zgłaszającej zgon unieważnia dowód osobisty w sposób określony w § 5 ust. 3a i nie zwłocznie zwraca go do wystawcy.”;

6) użyte w załączniku nr 1 do rozporządzenia w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „ponad 2 mie siące” lub „ponad dwa miesiące” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „ponad 3 miesiące”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 24 — 1396 — Poz. 146 146 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-02-14
Data wydania: 2007-01-30
Data wejścia w życie: 2007-03-01
Data obowiązywania: 2007-03-01
Data uchylenia: 2009-03-24
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 24 poz. 146