Dz.U. 2007 nr 24 poz. 159

159 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji — należy przez to rozumieć Agencję Nie ruchomości Rolnych;

2) Zasobie — należy przez to rozumieć Zasób Wła sności Rolnej Skarbu Państwa;

3) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieru chomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§2. Agencja prowadzi własną gospodarkę finan sową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. ———————

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 131, poz. 917).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 195, poz. 1437 i Nr 249, poz. 1832.

§3.

1. Fundusze własne Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2 ustawy, odzwierciedlają wartość mie nia własnego Agencji.

2. Fundusz Agencji ulega:

1) zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nie odpłatnie, z przeznaczeniem na potrzeby funkcjo nowania Agencji;

2) zmniejszeniu o: a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie, b) stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezer wowym.

3. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o: a) przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy, b) różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktuali zowanych zbywanych lub zlikwidowanych środ ków trwałych;

2) zmniejszeniu o stratę za ubiegły rok obrotowy.

§4. Agencja prowadzi gospodarkę finansową Za sobu na podstawie rocznego planu finansowego Za sobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

§5. W planie finansowym Zasobu określa się w szczególności:

1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;

4) limit pożyczek.

§6. Fundusz mienia Zasobu, tworzony przez Agen cję na podstawie art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:

1) zwiększeniu o: a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu, b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu po wstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 usta wy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz za miany, scalania i wymiany gruntów, c) dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podsta wie odrębnych przepisów, d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu, w czę ści przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu, e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwo wych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;

2) zmniejszeniu o: a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwi dowanych lub przekazanych nieodpłatnie, b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu po wstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 usta wy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz za miany, scalania i wymiany gruntów, c) ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podsta wie odrębnych przepisów, d) stratę z gospodarowania mieniem Zasobu, e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwo wych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§7.

1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, w formie zaku pów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej.

2. Finansowanie w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć przedsięwzięć mających na celu:

1) wspieranie działań związanych z racjonalnym za gospodarowaniem mienia Zasobu;

2) zabezpieczenie i rozwój potencjału genetycznego hodowli roślin i zwierząt prowadzonej przez spółki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;

3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu oraz sta nowiących własność spółek określonych w przepi sach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;

4) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzy staniem mienia Zasobu.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz in nego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2, art. 44 i 48 ustawy bez uprzedniego dopro wadzenia ich do należytego stanu technicznego;

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań na ukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i kon kursów w zakresie zadań, określonych w art. 6 ustawy;

3) tworzenia warunków do rozwoju hodowli roślin i zwierząt prowadzonej z wykorzystaniem mienia Zasobu. Dziennik Ustaw Nr 24 — 1430 — Poz. 159

4. Umowa o udzielenie pożyczki, poręczenia, gwa rancji kredytowej i bezzwrotnej pomocy finansowej określa co najmniej, z uwzględnieniem wymagań określonych w odrębnych przepisach, cel i wysokość oraz warunki, na jakich Agencja udziela wsparcia finansowego, wraz ze wskazaniem skutków i zabezpie czenia w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy.

§8.

1. Kwotę, o której mowa w art. 20 ust. 5a usta wy, oblicza się jako dodatnią różnicę pomiędzy stana mi środków pieniężnych na koniec i na początek dane go roku obrotowego, wykazanymi w rocznym spra wozdaniu finansowym z gospodarowania mieniem Zasobu. Ustalając dodatnią różnicę, stan środków na początek roku obrotowego pomniejsza się o wysokość zobowiązania Agencji wobec budżetu za poprzedni rok, z tytułu różnicy między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań, określonych w ustawie.

2. Kwota, o której mowa w art. 20 ust. 5a ustawy, obciąża koszty roku obrotowego, za który została usta lona.

§9.

1. Roczne zobowiązanie Agencji Nieruchomo ści Rolnych z tytułu wypłat na zasilenie Funduszu Re kompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o re alizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawie nia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczy pospolitej Polskiej, obliczane jest jako iloczyn:

1) 70 % powierzchni gruntów sprzedanych w prze targach w danym roku obrotowym;

2) średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi uzyskanej w przetargach w danym roku.

2. Ârednią cenę jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi oblicza się jako iloraz należnej kwoty z ty tułu sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktów no tarialnych oraz powierzchni tych nieruchomości.

3. Ârednia cena jednego hektara, o której mowa w ust. 2, przyjęta do obliczenia wysokości zobowiąza nia ustalana jest na podstawie zawartych w danym roku obrotowym aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w przetargach.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Skarbu Państwa: W. Jasiński Dziennik Ustaw Nr 24 — 1431 — Poz. 159 ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finanso wej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 187, poz. 1942 oraz z 2005 r. Nr 245, poz. 2088).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-02-14
Data wydania: 2007-01-26
Data wejścia w życie: 2007-03-01
Data obowiązywania: 2007-03-01
Data uchylenia: 2009-03-31
Organ wydający: MIN. SKARBU PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 24 poz. 159