Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1756

Na podstawie art. 26c1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy określonej w art. 25a ust. 2—5 oraz art. 26a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, pra codawcom wykonującym działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności go spodarczej, zwanym dalej „pracodawcami”, oraz oso bom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą lub niepełnosprawnym rolnikom albo rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za nie pełnosprawnego domownika.

§2. Pomoc, o której mowa w art. 25a ust. 2—4 oraz art. 26a ust. 2 i 3 ustawy, jest udzielana jako pomoc na zatrudnienie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie sto sowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. UE L 337 z 13.12.2002, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy danie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 273, z późn. zm.).

§3.

1. Pomoc, o której mowa w art. 25a ust. 2—4 oraz art. 26a ust. 2 i 3 ustawy, jest przekazywana na re kompensatę podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych pod warunkiem:

1) ponoszenia przez pracodawcę podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, będących kosztami dodatkowymi w stosunku do tych, które pracodawca poniósłby w przypadku za trudnienia osób niebędących osobami niepełno sprawnymi;

2) zobowiązania się przez pracodawcę do: a) przekazywania organowi udzielającemu pomo cy informacji o wysokości i rodzaju podwyższo nych kosztów zatrudniania osób niepełno sprawnych, o których mowa w pkt 1, poniesio nych przez pracodawcę w okresie sprawozdaw czym, b) rozliczenia kwoty przekazanej pomocy oraz zwrotu nienależnie pobranej kwoty pomocy, w terminie do dnia 15 lutego roku następujące go po roku sprawozdawczym, c) przechowywania przez okres 10 lat dokumenta cji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządze nia.

2. Pomoc, o której mowa w art. 25a ust. 2—4 oraz art. 26a ust. 2 i 3 ustawy, może być udzielana:

1) łącznie z każdą pomocą przeznaczoną na zatrud nienie osób niepełnosprawnych, pod warunkiem że łącznie nie przekroczy kwoty kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w okresie, na który osoba lub osoby niepełnosprawne są zatrudnione;

2) łącznie z pomocą na zatrudnienie oraz inną pomo cą w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawia jącego Wspólnotę Europejską, jak i z innym wspar ciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, w odnie sieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, pod warunkiem że łącznie nie przekroczy ona 100 % kosztów płacy, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały zatrudnione.

3. Maksymalna miesięczna kwota pomocy wynosi:

1) 130 % najniższego wynagrodzenia — w przypadku osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełno sprawności,

2) 110 % najniższego wynagrodzenia — w przypadku osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia nie pełnosprawności,

3) 50 % najniższego wynagrodzenia — w przypadku osoby zaliczonej do lekkiego stopnia niepełno sprawności — a także 100 % kwoty odpowiadającej składkom na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 25a ust. 3 ustawy. Dziennik Ustaw Nr 240 — 17049 — Poz. 1756 1756 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą ———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem ad ministracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowe go zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288.

4. W przypadku osób niepełnosprawnych, u któ rych stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych, zatrudnio nych u pracodawców, o których mowa w art. 26a ust. 3 ustawy, maksymalną kwotę pomocy, o której mowa w ust. 3 pkt 1—3, zwiększa się o 75 % najniższego wy nagrodzenia.

5. Pomoc, o której mowa w art. 25a ust. 2—4 lub art. 26a ust. 2 i 3 ustawy:

1) której wartość przekracza 15 mln euro brutto dla jednego pracodawcy w okresie kolejnych 3 lat,

2) udzielana w sektorze górnictwa lub budownictwa okrętowego — podlega notyfikacji jako pomoc indywidualna i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Ko misję Europejską.

§4.

1. Przez podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, rozumie się:

1) obciążenia wynikające z niższej produktywności osób niepełnosprawnych w zakresie: a) zwiększonego czasu wykonywania czynności pracy przez zatrudnione osoby niepełnosprawne, b) zwiększonego zużycia materiałów i surowców, c) zwiększonej absencji chorobowej, d) korzystania przez osobę niepełnosprawną z: — dodatkowego urlopu wypoczynkowego i skróconego czasu pracy, — 15-minutowej przerwy w pracy na gimnasty kę usprawniającą lub wypoczynek, — zwolnienia od pracy w celu wykonania ba dań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyska nia zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy, — zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym;

2) koszty zatrudniania pracowników dotyczące czasu przeznaczonego wyłącznie na pomoc w pracy pra cownikowi niepełnosprawnemu;

3) koszty adaptacji pomieszczeń;

4) koszty adaptacji lub nabycia urządzeń przeznaczo nych do użytku osób niepełnosprawnych.

2. W przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, zatrudniającego co najmniej 50 % pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarko wanego stopnia niepełnosprawności oraz pracowni ków psychicznie chorych, z epilepsją i z upośledze niem umysłowym zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności, przez podwyższone koszty za trudniania osób niepełnosprawnych rozumie się do datkowo koszty:

1) budowy, instalacji lub rozbudowy danego zakładu,

2) administracyjne,

3) transportowe — które wynikają z zatrudnienia osób niepełno sprawnych.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, praco dawca wylicza w odniesieniu do pracownika niepełno sprawnego, a koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4 i ust. 2, pracodawca wylicza w odniesieniu do pracownika niepełnosprawnego lub pracowników nie pełnosprawnych, których dotyczą te koszty.

4. Kwotę podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca wylicza jako su mę:

1) obciążeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, ob liczonych jako wyrażona w procentach różnica między obowiązującą w zakładzie pracy ustaloną dla pracownika niebędącego osobą niepełno sprawną minimalną wydajnością dla danej czyn ności lub zespołu czynności w określonej jednost ce czasu a rzeczywistą wydajnością zatrudnionej osoby niepełnosprawnej wykonującej tę czynność lub te czynności w tej samej jednostce czasu;

2) obciążeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, ob liczonych jako wyrażona w procentach różnica między obowiązującym w zakładzie pracy maksy malnym zużyciem surowców lub materiałów dla wykonania określonej czynności lub zespołu czynności a rzeczywistym zużyciem surowców lub materiałów przez zatrudnione osoby niepeł nosprawne wykonujące tę czynność lub zespół czynności;

3) obciążeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, ob liczonych jako wyrażona w procentach różnica między średnią absencją chorobową pracowni ków niepełnosprawnych a średnią absencją cho robową pracowników niebędących osobami nie pełnosprawnymi — w tym samym okresie spra wozdawczym;

4) obciążeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze, obliczonych na podstawie liczby nieprzepracowanych dni w okresie sprawozdaw czym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy za trudnionych osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

5) obciążeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d tiret drugie i trzecie, obliczonych jako ekwiwalent pie niężny za urlop wypoczynkowy;

6) obciążeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d tiret czwarte, obliczonych na podstawie liczby nieprze pracowanych dni w okresie sprawozdawczym pro porcjonalnie do wymiaru czasu pracy zatrudnio nych osób niepełnosprawnych;

7) kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią cych koszty zatrudnienia pracowników dotyczące czasu przeznaczonego wyłącznie na pomoc w pra cy pracownikowi lub pracownikom niepełno sprawnym; Dziennik Ustaw Nr 240 — 17050 — Poz. 1756

8) kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obliczo nych jako różnica między poniesionymi kosztami adaptacji pomieszczeń stosownie do potrzeb wy nikających z niepełnosprawności zatrudnionych pracowników a kosztami adaptacji pomieszczeń, które byłyby poniesione w przypadku pracowni ków niebędących osobami niepełnosprawnymi;

9) kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obliczo nych jako różnica między poniesionymi kosztami adaptacji lub nabycia urządzeń dla potrzeb pra cowników niepełnosprawnych a kosztami adapta cji lub nabycia urządzeń dla pracowników niebę dących osobami niepełnosprawnymi;

10) kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, obliczo nych jako różnica między kosztami poniesionymi w związku z zatrudnianiem osób niepełnospraw nych a kosztami, które byłyby poniesione w przy padku, gdyby takie osoby nie były zatrudniane; 1

1) kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, stanowią cych koszty dowożenia lub dojazdu pracowników niepełnosprawnych.

§5.

1. Pracodawca nie wylicza podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie § 4 ust. 4, jeżeli ubiegając się o pomoc, zło ży oświadczenie o wyliczaniu podwyższonych kosztów zatrudnienia danego pracownika niepełnosprawnego w oparciu o maksymalne kwoty ryczałtowo ustalo nych podwyższonych kosztów zatrudnienia osób nie pełnosprawnych.

2. Maksymalna miesięczna kwota ryczałtowo usta lonych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwanych dalej „ryczałtem”, dla pracodawców, o których mowa w art. 26a ust. 3 usta wy, wynosi:

1) 90 % najniższego wynagrodzenia — w odniesieniu do osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepeł nosprawności,

2) 70 % najniższego wynagrodzenia — w odniesieniu do osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

3) 40 % najniższego wynagrodzenia — w odniesieniu do osoby zaliczonej do lekkiego stopnia niepełno sprawności — a także 100 % kwoty odpowiadającej składce na ubezpieczenia społeczne, o której mowa w art. 25a ust. 3 ustawy.

3. W przypadku osób niepełnosprawnych, u któ rych stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych, zatrudnio nych u pracodawców, o których mowa w art. 26a ust. 3 ustawy, maksymalna kwota pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 1—3, ulega zwiększeniu o 55 % najniższe go wynagrodzenia.

4. Dla pracodawców, o których mowa w art. 26a ust. 2 ustawy, ryczałt wynosi:

1) 70 % kwoty ustalonej na podstawie ust. 2 pkt 1—3,

2) 90 % kwoty ustalonej na podstawie ust. 2 pkt 1—3, w odniesieniu do osób, u których stwierdzono upo śledzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epi lepsję, oraz do osób niewidomych — a także 100 % kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenia społeczne, o których mowa odpowied nio w art. 25a ust. 2 albo 4 ustawy.

5. Kwoty, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3, ustala się proporcjonalnie do miesięcznego wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej.

6. Pomoc, o której mowa w art. 26a ust. 2 i 3 usta wy, nie może być przekazywana pracodawcy w wyso kości przekraczającej kwoty ustalone odpowiednio na podstawie ust. 2 pkt 1—3 oraz ust. 3 albo ust. 4 pkt 1 i 2, jeśli w odniesieniu do tego pracownika zostało zło żone oświadczenie o wyliczaniu podwyższonych kosz tów zatrudnienia w oparciu o ryczałt.

§6. Kwota pomocy udzielonej pracodawcy na podstawie art. 25a ust. 2—4 lub art. 26a ust. 2 i 3 usta wy, w odniesieniu do danego pracownika niepełno sprawnego, nie może przekroczyć 100 % kosztów pła cy tego pracownika.

§7.

1. Pomoc, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy, jest udzielana jako pomoc de minimis, zgod nie z:

1) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.

5) w przypadku osób niepełnosprawnych wykonujących działalność go spodarczą;

2) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporzą dzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.

6) w odniesieniu do osób niepeł nosprawnych wykonujących działalność gospo darczą w sektorze rybołówstwa.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzy manej w okresie obejmującym bieżący rok kalenda rzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, spo wodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty po mocy:

1) stanowiącej równowartość 200 tys. euro w przy padku osoby niepełnosprawnej wykonującej dzia łalność gospodarczą;

2) stanowiącej równowartość 100 tys. euro w przy padku osoby niepełnosprawnej wykonującej dzia łalność gospodarczą w sektorze transportu drogo wego. Dziennik Ustaw Nr 240 — 17051 — Poz. 1756

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla sek tora rybołówstwa, otrzymanej w ciągu trzech lat po przedzających dzień złożenia wniosku, spowodowała by przekroczenie:

1) maksymalnej kwoty pomocy, stanowiącej równo wartość 30 tys. euro;

2) skumulowanej kwoty pomocy dla rybołówstwa, określonej dla Polski, zgodnie z art. 3 ust. 4 rozpo rządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis dla sek tora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004.

§8.

1. Pomoc, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy, jest udzielana jako pomoc de minimis:

1) w sektorze rolnictwa — zgodnie z rozporządze niem Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 paździer nika 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trak tatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasa dy de minimis dla sektora rolnego (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4, z późn. zm.) w przy padku niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełno sprawnego domownika;

2) w sektorze rybołówstwa — zgodnie z rozporządze niem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis dla sek tora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 w przypadku niepełnospraw nych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domow nika wykonujących działalność rolniczą w zakresie chowu, hodowli i połowu ryb oraz innych organi zmów żyjących w powierzchniowych wodach śródlądowych, o których mowa w art. 1 rozporzą dzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.).

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto, otrzymanej w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie, spowodowałaby przekroczenie:

1) maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równo wartość 3 tys. euro;

2) skumulowanej kwoty pomocy dla rolnictwa, okreś lonej dla Polski, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządze nia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 październi ka 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trakta tu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla sek tora rybołówstwa, otrzymanej w ciągu trzech lat po przedzających dzień złożenia wniosku, spowodowała by przekroczenie:

1) maksymalnej kwoty pomocy, stanowiącej równo wartość 30 tys. euro;

2) skumulowanej kwoty pomocy dla rybołówstwa, określonej dla Polski, zgodnie z art. 3 ust. 4 rozpo rządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis dla sek tora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004.

§9.

1. Do wniosku o udzielenie pomocy de mini mis, o której mowa:

1) w § 7 ust. 1 pkt 1 — należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w okresie obej mującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzają ce go dwa lata kalendarzowe oraz informację o in nej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwa lifikowanych;

2) w § 7 ust. 1 pkt 2 lub w § 8 — należy dołączyć za świadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, otrzymane w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udziele nie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołów stwie, a w przypadku pomocy de minimis otrzyma nej przed dniem 11 stycznia 2007 r. — informację o wielkości tej pomocy.

2. Za dołączone uznaje się:

1) zaświadczenia, które zostały wydane wnioskodaw cy przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zostały wcześniej przeka zane przez wnioskodawcę temu Funduszowi,

2) informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przekaza ną przez wnioskodawcę Państwowemu Funduszo wi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — w związku z prowadzonymi postępowaniami doty czącymi udzielania pomocy de minimis.

§10. Rozporządzenie stosuje się do udzielania i rozliczania pomocy na rekompensatę podwyższo nych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniesionych przez pracodawcę począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak Dziennik Ustaw Nr 240 — 17052 — Poz. 1756

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-12-24
Data wydania: 2007-12-13
Data wejścia w życie: 2008-01-01
Data obowiązywania: 2008-01-01
Data uchylenia: 2009-01-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1756