Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1793

1793 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich Na podstawie art. 13 § 3 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów po wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) za rządza się, co następuje:

§1. Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Po znaniu, w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w War szawie, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mo kotowa w Warszawie — utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedli wości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworze nia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)).

§2. Tworzy się w następujących sądach rejono wych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;

2) w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wil da w Poznaniu;

3) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Po znaniu.

§3. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia są dów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) w Sądzie Rejonowym w Kartuzach — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy,”;

2) w ust. 26: a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — dwa wydziały obej mujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy,”, ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796, z 2005 r. Nr 63, poz. 561, Nr 112, poz. 944 i Nr 240, poz. 2025, z 2006 r. Nr 135, poz. 958 i Nr 241, poz. 1753 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 334 i Nr 153, poz. 1083. b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: „8a) w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Mia sto i Wilda w Poznaniu — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawa nia spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy, 8b) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Mia sto w Poznaniu — dwa wydziały obejmu jące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawa nia spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy,”;

3) w ust. 37 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokoto wa w Warszawie — Wydział Grodzki — dla ob szaru właściwości tego Sądu — do rozpozna wania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,”.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Sprawiedliwości: w z. M. Cichosz Dziennik Ustaw Nr 243 — 17230 — Poz. 1793

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-12-28
Data wydania: 2007-12-17
Data wejścia w życie: 2008-01-01
Data obowiązywania: 2008-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1793