Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1800

Na podstawie art. 31i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Zespół egzaminacyjny przygotowuje test na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą, zwany dalej „egzaminem konkursowym”, oraz dwa tematy na część pisemną egzaminu komorniczego i zestawy ośmiu pytań na część ustną egzaminu komorniczego, w ilości ustalonej przez przewodniczącego.

2. Pracami zespołu egzaminacyjnego kieruje jego przewodniczący, do którego zadań należy w szczegól ności:

1) zwoływanie posiedzeń zespołu egzaminacyjnego;

2) kierowanie przebiegiem obrad zespołu egzamina cyjnego;

3) zabezpieczenie pytań na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz na egzamin komorniczy przed nieuprawnionym wglądem.

3. Obsługę techniczną zespołu egzaminacyjnego zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

§2.

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje Krajową Radę Komorniczą oraz rady izb ko morniczych o możliwości zgłaszania propozycji pytań na egzamin konkursowy oraz wskazuje termin, do któ rego propozycje pytań mają być nadsyłane.

2. Propozycje pytań, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są na piśmie oraz na elektronicznym nośni ku informacji, w formie pytań testowych zawierają cych po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Krajowa Rada Komornicza i rady izb komorniczych wskazują jednocześnie odpo wiedzi prawidłowe z określeniem ich podstawy praw nej.

§3.

1. Każdy członek zespołu egzaminacyjnego zgłasza na piśmie propozycje pytań na egzamin kon kursowy podczas prac tego zespołu.

2. Członkowie zespołu egzaminacyjnego wspólnie uzgadniają brzmienie pytań na egzamin konkursowy. Ostateczne brzmienie pytań ustala przewodniczący ze społu egzaminacyjnego. 1800 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i sposobu działania zespołu egzaminacyjnego, zgłaszania propozycji pytań przez Krajową Radę Komorniczą i rady izb komorniczych oraz przygotowywania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.

3. Notatki, którymi posługiwali się członkowie ze społu egzaminacyjnego, przy ustalaniu pytań na egza min konkursowy, podlegają zniszczeniu.

4. Z przebiegu posiedzeń zespołu egzaminacyjne go i jego ustaleń sporządza się protokół. W protokole tym zamieszcza się informację o wykonaniu obowiąz ku, o którym mowa w ust.

3. Protokół podpisuje prze wodniczący zespołu egzaminacyjnego.

§4.

1. Ostateczna wersja pytań w formie testu na egzamin konkursowy, zwanego dalej „testem”, wraz z zestawem prawidłowych odpowiedzi i określeniem ich podstawy prawnej, zwanych dalej „odpowiedzia mi”, oraz protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 4, zo stają przekazane Ministrowi Sprawiedliwości najpóź niej na 45 dni przed wyznaczonym terminem egzami nu konkursowego.

2. Opracowany test oraz odpowiedzi umieszcza się w osobnych, opieczętowanych kopertach i prze chowuje w miejscu, do którego mają dostęp wyłącz nie upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości osoby.

§5.

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje Krajową Radę Komorniczą oraz rady izb ko morniczych o możliwości zgłaszania propozycji pytań na egzamin komorniczy uwzględniających program aplikacji oraz wskazuje termin, do którego propozycje mają być nadsyłane.

2. Propozycje pytań, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są na piśmie oraz na elektronicznym nośni ku informacji, w formie zestawów ośmiu pytań na część ustną egzaminu komorniczego oraz dwóch te matów na część pisemną egzaminu komorniczego.

§6.

1. Każdy członek zespołu egzaminacyjnego zgłasza na piśmie propozycje tematów pisemnych i zestawów ośmiu pytań na egzamin komorniczy pod czas prac tego zespołu.

2. Członkowie zespołu egzaminacyjnego wspólnie uzgadniają brzmienie tematów na część pisemną egzaminu komorniczego i zestawów ośmiu pytań na część ustną egzaminu komorniczego. Ostateczne brzmienie tematów pisemnych i zestawów ośmiu py tań ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

3. Notatki, którymi posługiwali się członkowie ze społu egzaminacyjnego, przy ustalaniu tematów i py tań na egzamin komorniczy, podlegają zniszczeniu.

4. Z przebiegu posiedzeń zespołu i jego ustaleń spisuje się protokół. W protokole tym zamieszcza się informację o wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust.

3. Protokół podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

§7.

1. Tematy na część pisemną i pytania w formie zestawów oraz protokół, o którym mowa w § 6 ust. 4, zostają przekazane Ministrowi Sprawiedliwości naj później na 45 dni przed wyznaczonym terminem egza minu komorniczego.

2. Opracowane tematy pisemne i zestawy pytań na egzamin komorniczy umieszcza się w osobnych, opie czętowanych kopertach i przechowuje w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości osoby.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2007 r. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski Dziennik Ustaw Nr 244 — 17240 — Poz. 1800

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-12-28
Data wydania: 2007-12-18
Data wejścia w życie: 2007-12-28
Data obowiązywania: 2007-12-28
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1800