Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1830

Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 137

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa informacje o wspól nych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI), które powin ny być umieszczane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w rocznym raporcie w sprawie bezpie czeństwa.

§2.

1. Informacje, o których mowa w § 1, są infor macjami statystycznymi odnoszącymi się do:

1) działalności podstawowej transportu kolejowego;

2) zdarzeń kolejowych i ich skutków;

3) nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktu ry kolejowej i taboru kolejowego;

4) środków technicznych podwyższających stan bez pieczeństwa kolei;

5) zarządzania bezpieczeństwem.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, określa za łącznik do rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk Dziennik Ustaw Nr 247 — 17721 — Poz. 1830 1830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie informacji o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI)2) ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infra struktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/49/WE Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przy znawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dy rektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepu stowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użyt kowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w za kresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227). Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2007 r. (poz. 1830) INFORMACJE O WSPÓLNYCH WSKAèNIKACH BEZPIECZE¡STWA (CSI), KTÓRE POWINNY BYå UMIESZCZANE PRZEZ PREZESA URZ¢DU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W ROCZNYM RAPORCIE W SPRAWIE BEZPIECZE¡STWA*) *) W przypadku zmiany informacji o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI), ich korekty dokonuje się najpóźniej w następnym rocznym raporcie w sprawie bezpieczeństwa. I . Informacje odnoszące się do działalności podstawowej transportu kolejowego

1. Informacje dotyczące infrastruktury kolejowej otrzymywane od zarządców infrastruktury kolejowej

2. Informacje dotyczące przewozów osób otrzymywane od przewoźników kolejowych Dziennik Ustaw Nr 247 — 17722 — Poz. 1830 *) Jako pociągokilometry przejechane przez lokomotywy jadące luzem podaje się przebiegi lokomotyw nieprowa dzących innych pojazdów kolejowych, wykonane przy wykorzystaniu przyznanych przez zarządców tras pociągo wych.

3. Informacje dotyczące przewozów rzeczy otrzymywane od przewoźników kolejowych *) Jako pociągokilometry przejechane przez lokomotywy jadące luzem podaje się przebiegi lokomotyw nieprowa dzących innych pojazdów kolejowych, wykonane przy wykorzystaniu przyznanych przez zarządców tras pociągo wych.

4. Informacje dotyczące zatrudnienia otrzymywane od zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych *) Âredniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty. **) Roboczogodziny odpowiadające czasowi pozostawania pracowników w dyspozycji pracodawcy. Objaśnienia do części I ( tabela 2 i

3) : Informacje o wykonanych pociągokilometrach podają przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kole jowej. Przewoźnicy podają tę liczbę pociągokilometrów, którą przyjęto jako podstawę obliczenia należno ści za udostępnianie infrastruktury w fakturach wystawionych przez zarządców infrastruktury kolejowej. Za rządcy infrastruktury kolejowej podają łączną liczbę wykonanych pociągokilometrów, za które zgodnie z wystawionymi fakturami powinny być pobrane opłaty z tytułu udostępnienia infrastruktury kolejowej. Su ma pociągokilometrów wykazanych przez poszczególnych przewoźników dla tej samej sieci powinna być równa pociągokilometrom wykazanym przez zarządcę infrastruktury kolejowej tej sieci. Dziennik Ustaw Nr 247 — 17723 — Poz. 1830 II . In fo rm a cj e o d n o sz ą ce s ię d o z d a rz e ń k o le jo w y ch i i ch s k u tk ó w 1. In fo rm ac je d o ty cz ąc e ro d za jó w z d ar ze ń i ic h k o sz tó w o tr zy m yw an e o d z ar zą d có w in fr as tr u kt u ry k o le jo w ej i p rz ew o źn ik ó w k o le jo w yc h Dziennik Ustaw Nr 247 — 17724 — Poz. 1830 *) ¸ą cz n ie z p rz eb ie g am i l o ko m o ty w lu ze m w yk o rz ys tu ją cy ch t ra sy p rz yz n an e p rz ez z ar zą d có w in fr as tr u kt u ry k o le jo w ej . ** ) W yk o n yw an e p rz ez lo ko m o ty w y ja d ąc e lu ze m p rz y w yk o rz ys ta n iu t ra s p rz yz n aw an yc h p rz ez z ar zą d cę in fr as tr u kt u ry k o le jo w ej . Dziennik Ustaw Nr 247 — 17725 — Poz. 1830 2. In fo rm ac je d o ty cz ąc e lic zb y o só b z ab it yc h , w ed łu g p o sz cz eg ó ln yc h r o d za jó w z d ar ze ń , o tr zy m yw an e o d z ar zą d có w in fr as tr u kt u ry k o le jo w ej i p rz e w o źn ik ó w k o le jo w yc h

Dziennik Ustaw Nr 247 — 17726 — Poz. 1830 *) U st al a si ę, u w zg lę d n ia ją c d ef in ic ję p o d an ą w ar t. 1 p kt 26 r o zp o rz ąd ze n ia K o m is ji (W E ) n r 11 92 /2 00 3 z d n ia 3 li p ca 2 00 3 r. zm ie n ia ją ce g o r o zp o rz ąd ze n ie (W E ) n r 91 /2 00 3 P ar la m en tu E u ro p ej sk ie g o i R ad y w sp ra w ie s ta ty st yk i t ra n sp o rt u k o le jo w eg o ( D z. U rz . U E L 1 67 z 04 .0 7. 20 03 , s tr .1 3) . ** ) ¸ą cz n ie z p ra co w n ik am i p o d w yk o n aw có w . ** *) O so b y n ie b ęd ąc e p as aż er am i i n ie n al eż ąc e d o p er so n el u , a le u p ra w n io n e d o p rz eb yw an ia w m ie js cu z d ar ze n ia . ** ** ) O so b y n ie u p ra w n io n e d o p rz eb yw an ia w m ie js cu z d ar ze n ia . Dziennik Ustaw Nr 247 — 17727 — Poz. 1830 3. In fo rm ac je d o ty cz ąc e lic zb y ci ęż ko r an n yc h w ed łu g p o sz cz eg ó ln yc h r o d za jó w z d ar ze ń o tr zy m yw an e o d z ar zą d có w in fr as tr u kt u ry k ol ej o w ej i p rz e w o źn ik ó w k o le jo w yc h

Dziennik Ustaw Nr 247 — 17728 — Poz. 1830 *) U st al a si ę, u w zg lę d n ia ją c d ef in ic ję p o d an ą w ar t. 1 p kt 26 r o zp o rz ąd ze n ia K o m is ji (W E ) n r 11 92 /2 00 3 z d n ia 3 li p ca 2 00 3 r. zm ie n ia ją ce g o r o zp o rz ąd ze n ie (W E ) n r 91 /2 00 3 P ar la m en tu E u ro p ej sk ie g o i R ad y w sp ra w ie s ta ty st yk i t ra n sp o rt u k o le jo w eg o ( D z. U rz . U E L 1 67 z 04 .0 7. 20 03 , s tr .1 3) . ** ) ¸ą cz n ie z p ra co w n ik am i p o d w yk o n aw có w . ** *) O so b y n ie b ęd ąc e p as aż er am i i n ie n al eż ąc e d o p er so n el u , a le u p ra w n io n e d o p rz eb yw an ia w m ie js cu z d ar ze n ia . ** ** ) O so b y n ie u p ra w n io n e d o p rz eb yw an ia w m ie js cu z d ar ze n ia .

4. Informacje dotyczące utraconego czasu pracy wskutek wypadków i poważnych wypadków otrzymywa ne od zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych Dziennik Ustaw Nr 247 — 17729 — Poz. 1830 *) Wylicza się z zależności B/(A-B) x 100, gdzie: A — liczba przepracowanych roboczogodzin wskazana w tabeli 4 w poz. 2 w części I, B — liczba utraconych roboczogodzin wykazanych odpowiednio w kolumnie 3, 5 lub 7 tabeli. Objaśnienia do części I I ( tabele 1—3):

1. Informacje podawane w poszczególnych tabelach powinny dotyczyć tego samego roku kalendarzowe go, z wyjątkiem informacji o kosztach, które niezależnie od czasu, w jakim zostały ujawnione, są koszta mi związanymi ze zgłaszanym w informacji zdarzeniem.

2. W informacji określa się liczbę poszczególnych rodzajów zdarzeń, przekazywanych Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego odpowiednio przez zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejo wych, jeżeli niewłaściwe funkcjonowanie rzeczy lub działanie albo zaniechanie osób pozostających w ich dyspozycji lub w dyspozycji ich podwykonawców zostało wskazane jako bezpośrednia przyczyna zdarze nia w raporcie z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu, sporządzonym przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych lub rozstrzygnięte w sposób ostateczny w in nym trybie.

3. W przypadku niezaistnienia przyczyn wynikających z niewłaściwego funkcjonowania rzeczy lub dzia łania osób, o których mowa w pkt 2, informację o zdarzeniach takich, jak: wypadki na przejazdach ko lejowych, przejechania lub potrącenia osób przez poruszające się pojazdy kolejowe, a także samobój stwa z udziałem poruszających się pojazdów kolejowych, zgłasza właściwy miejscowo zarządca infra struktury.

4. Zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnicy kolejowi zgłaszający zdarzenie podają spowodowane tym zdarzeniem koszty wyliczone jako różnię między sumą obejmującą utracone wartości i poniesione w wyniku tego zdarzenia koszty (których można by uniknąć) a sumą uzyskanych z tego samego tytułu rekompensat. Przez koszty, których można by uniknąć, należy rozumieć wszystkie te koszty, które nie mogłyby powstać, gdyby zgłoszone zdarzenie nie miało miejsca (przykładowo: koszty dodatkowego użycia sprzętu i zatrud nienia osób przy usuwaniu skutków zdarzenia, odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych). Po stronie utraconych wartości uwzględnia się zarówno wartości utracone w wyniku bezpośrednich skut ków zdarzenia (przykładowo: z tytułu utraty lub uszkodzenia środków trwałych), jak i skutków pośrednich (przykładowo: utrata wpływów z tytułu przerw w ruchu). W ramach otrzymanych rekompensat należy uwzględnić przychody uzyskane przez jednostkę zgłaszają cą informację z tytułu wypłat ubezpieczeń i odszkodowań, bez wpływów z tytułu własnego ubezpiecze nia jednostki zgłaszającej zdarzenie.

5. Koszty spowodowane przez zdarzenie, podawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, stano wią sumę kosztów wykazanych w złotych przez zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kole jowych po przeliczeniu na euro, przy zastosowaniu średniorocznego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski dla roku, którego dotyczy informacja. I I I . Informacje odnoszące się do nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury kolejo wej i taboru kolejowego

1. Informacje dotyczące nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej otrzymywane od zarządców infra struktury kolejowej Dziennik Ustaw Nr 247 — 17730 — Poz. 1830

2. Informacje dotyczące nieprawidłowości w prowadzeniu ruchu kolejowego otrzymywane od zarządców infrastruktury kolejowej *) Za niedozwolone przejechanie obok semafora wskazującego sygnał „Stój” uważa się zarejestrowane przypadki, w których maszynista nie otrzymał wydanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zezwolenia na jazdę.

3. Informacje dotyczące taboru kolejowego otrzymywane od przewoźników kolejowych *) Za ilostan czynny uważa się ilostan taboru kolejowego znajdującego się w eksploatacji (ilostan inwentarzowy po mniejszony o tabor wyłączony z eksploatacji z powodu złego stanu technicznego, przeznaczenia do naprawy okre sowej lub do innych celów niż wykonywanie przewozów albo przeznaczenia do rezerwy). Objaśnienie do części I I I : W zestawieniach ujmowane są tylko te nieprawidłowości, które zostały zarejestrowane zgodnie z obowią zującymi przepisami w podstawowej dokumentacji eksploatacyjnej. IV. Informacje odnoszące się do środków technicznych podwyższających stan bezpieczeń stwa kolei

1. Informacje dotyczące urządzeń Automatycznego Sterowania Pociągami (ATP)*) otrzymywane od zarząd ców infrastruktury kolejowej Dziennik Ustaw Nr 247 — 17731 — Poz. 1830 *) Za urządzenia Automatycznego Sterowania Pociągiem (ATP) uznaje się takie systemy sterowania ruchem kole jowym (srk), które umożliwiają bezpośrednie oddziaływanie na przebieg jazdy lokomotywy prowadzącej pociąg. **) Dotyczy pociągokilometrów wykonanych na torach wykazanych w poz. 1.

2. Informacje dotyczące liczby przejazdów kolejowych otrzymywane od zarządców infrastruktury kolejowej V. Informacje odnoszące się do zarządzania bezpieczeństwem

1. Informacje dotyczące audytów wewnętrznych otrzymywane od zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych *) Należy podać informacje tylko o audytach wykonanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. **) Jako audyty wymagane należy rozumieć audyty, których wykonanie zostało przewidziane w systemie zarządza nia bezpieczeństwem.

2. Informacje o zaleceniach i wnioskach wynikających z wykonanych audytów otrzymywane od zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-12-29
Data wydania: 2007-12-19
Data wejścia w życie: 2008-01-13
Data obowiązywania: 2008-01-13
Data uchylenia: 2009-06-06
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1830