Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1853

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lute go 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 oraz z 2005 r. Nr 80, poz. 69

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniej szego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw Nr 249 — 17830 — Poz. 1853 1853 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1853) JEDNOSTKI UPOWA˚NIONE DO PRZEPROWADZANIA BADA¡ I OCENY WYROBÓW

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta szica w Krakowie:

1) Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informaty ki i Elektroniki — Katedra Telekomunikacji,

2) Wydział Górnictwa i Geoinżynierii: a) Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych, b) Katedra Górnictwa Podziemnego,

3) Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki: a) Katedra Automatyzacji Procesów, b) Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, c) Katedra Transportu Linowego, d) Katedra Wytrzymałości Materiałów i Kon strukcji,

4) Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu — Laborato rium Badań Atestacyjnych Urządzeń Wiertni czych i Eksploatacyjnych.

2. Biuro Badawcze do spraw Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

3. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

4. Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy.

5. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.

6. Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag”.

7. Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”.

8. Główny Instytut Górnictwa.

9. INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.

10. Instytut Nafty i Gazu. 1

1. Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST sp. z o.o. 1

2. KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo -Rozwojowe. 1

3. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC” sp. z o.o. 1

4. Politechnika Âląska — Wydział Górnictwa i Geolo gii:

1) Instytut Mechanizacji Górnictwa,

2) Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnic twa. 1

5. Politechnika Wrocławska:

1) Wydział Elektryczny — Instytut Energoelektry ki,

2) Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii — Instytut Górnictwa — Laboratorium Transportu Taśmowego,

3) Wydział Mechaniczny — Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. 1

6. Polska Akademia Nauk — Instytut Mechaniki Gó rotworu.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-12-31
Data wydania: 2007-01-20
Data wejścia w życie: 2008-01-01
Data obowiązywania: 2008-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1853