Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1869

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17888 — Poz. 1869 1869 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 lis topada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środ ków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo -finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 66

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Gmina składa wojewodzie, w formie pisem nej oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy — w formie elektronicznej, w formacie określonym w wymaganiach homologacyjnych dla sys temu teleinformatycznego stosowanego w urzędach administracji publicznej realizu jących zadania w zakresie świadczeń rodzin nych w terminie do 1

5. dnia miesiąca nastę pującego po upływie każdego kwartału, sprawozdanie kwartalne zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubez pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie czenia społecznego oraz składkach na ubez pieczenie zdrowotne, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzin nych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo łecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także kosztów obsługi.”, b) dodaje się ust. 4—6 w brzmieniu: „

4. Marszałek województwa składa wojewo dzie, w formie pisemnej oraz zgodnie z prze pisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy — w formie elektronicznej, w formacie określonym w wymaganiach homologacyjnych dla systemu teleinforma tycznego stosowanego w urzędach admini stracji publicznej realizujących zadania w za kresie świadczeń rodzinnych w terminie do 1

5. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, sprawozdanie kwartalne zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpie czenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym o kosztach realizacji za dania zleconego z zakresu administracji rzą dowej.

5. Wojewoda składa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w for mie pisemnej oraz zgodnie z przepisami wy danymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy — w formie elektronicznej, w formacie określonym w wymaganiach homologacyj nych dla systemu teleinformatycznego sto sowanego w urzędach administracji publicz nej realizujących zadania w zakresie świad czeń rodzinnych, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

6. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 4 i 5, określa załącznik nr 1a do rozporządze nia.”;

2) uchyla się § 5;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniej szego rozporządzenia;

4) dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do ni niejszego rozporządzenia;

5) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§2.

1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdaw cze, rozpoczynając od sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2008 r.

2. Do sprawozdań za IV kwartał 2007 r. mają zasto sowanie przepisy dotychczasowe.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446. Dziennik Ustaw Nr 250 — 17889 — Poz. 1869 Z ał ąc zn ik i d o r o zp o rz ąd ze n ia R ad y M in is tr ó w z d n ia 2 8 g ru d n ia 2 00 7 r. (p o z. 1 86 9) Z ał ąc zn ik n r 1 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 250 — 17890 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17891 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17892 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17893 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17894 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17895 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17896 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17897 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17898 — Poz. 1869 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 250 — 17899 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17900 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17901 — Poz. 1869 Dziennik Ustaw Nr 250 — 17902 — Poz. 1869

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-12-31
Data wydania: 2007-12-28
Data wejścia w życie: 2008-01-01
Data obowiązywania: 2008-01-01
Data uchylenia: 2013-04-12
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1869