Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1874

Na podstawie art. 197 pkt 1—6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania upraw nień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodaro wania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifika cji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarząd ców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 31

4) § 31 otrzy muje brzmienie: „§ 3

1.

1. Część pisemną egzaminu uznaje się za za kończoną wynikiem pozytywnym, jeżeli kan dydat uzyska w niej co najmniej 70 punk tów.

2. W razie nieuzyskania przez kandydata w czę ści pisemnej egzaminu co najmniej 70 punk tów, kandydat może w ciągu 14 dni od ogło szenia wyniku części pisemnej egzaminu wy stąpić pisemnie do ministra o przystąpienie do poprawkowej części pisemnej egzaminu w wybranym postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w § 21 ust.

1. Kandydat nie może przystąpić więcej niż dwukrotnie do po prawkowej części pisemnej egzaminu.

3. Postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone wynikiem negatywnym:

1) jeżeli kandydat nie uzyskał w części pi semnej egzaminu wyniku pozytywnego najpóźniej w drugiej poprawkowej części pisemnej egzaminu;

2) jeżeli kandydat nie wystąpił o przystąpie nia do poprawkowej części pisemnej eg zaminu w terminie, o którym mowa w ust. 2;

3) w przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 5.

4. W przypadku określonym w ust. 2 stosuje się przepis § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządze nia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzami nacyjnej oraz wynagrodzenia członków Pań stwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. Nr 53, poz. 476 i Nr 219, poz. 1863).”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk 1874 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Pre zesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 i Nr 249, poz. 1827 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-12-31
Data wydania: 2007-12-28
Data wejścia w życie: 2007-12-31
Data obowiązywania: 2007-12-31
Data uchylenia: 2008-02-27
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1874