Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 26 październi ka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała niu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 123

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależ nienia od alkoholu, zwanych dalej „biegłymi”;

2) sposób sporządzania opinii;

3) warunki i sposób dokonywania badań niezbęd nych do wydania opinii w przedmiocie uzależnie nia od alkoholu.

§2. Biegłych powołuje przy sądzie okręgowym prezes tego sądu.

§3.

1. Kandydatów do listy biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkie go ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współ uzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz spe cjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wo jewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do le karzy psychiatrów.

2. Lista biegłych jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie miesiąca od dnia powołania.

3. Prezes sądu okręgowego aktualizuje listę bieg łych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do ro ku.

4. Biegłych powołuje się na okres pięciu lat. Okres powołania upływa z końcem roku kalendarzowego.

§4.

1. W celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu należy ocenić:

1) dane z dostępnej dokumentacji;

2) stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobi stego badania;

2. W razie konieczności biegły na potrzeby sporzą dzanej opinii może także zlecić:

1) przeprowadzenie badań laboratoryjnych;

2) niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne.

§5.

1. Opinię w przedmiocie uzależnienia od alko holu wydają wspólnie, po przeprowadzonych bada niach, lekarz psychiatra i psycholog albo lekarz psy chiatra i specjalista psychoterapii uzależnień.

2. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwane dalej „badaniem”, biegli przeprowadzają wspólnie, każdy w zakresie swojej specjalności, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę dóbr osobistych osoby badanej.

§6. Jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest możliwe ustalenie wniosków dia gnostycznych, biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistnia łych okolicznościach w sporządzonej opinii.

§7.

1. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alko holu zawiera:

1) imiona i nazwiska biegłych oraz miejsca ich za trudnienia;

2) wskazanie organu kierującego na badanie;

3) datę postanowienia i sygnaturę akt sprawy;

4) miejsce i datę przeprowadzenia badania;

5) miejsce i datę sporządzenia opinii;

6) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku — rodzaj i numer dokumentu potwierdzają cego tożsamość oraz adres osoby badanej;

7) wyciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych przez gminną komisję rozwiązywa nia problemów alkoholowych;

8) opis przebiegu badania, określający jego zakres;

9) wynik autoanamnezy, ocenę stanu psychicznego osoby badanej, a także wyniki konsultacji specjali stycznych, badań laboratoryjnych i badań specjali stycznych, o ile badania takie zostały przeprowa dzone; Dziennik Ustaw Nr 250 — 17972 — Poz. 1883 1883 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

10) rozpoznanie wraz z uzasadnieniem; 1

1) wskazanie dalszego trybu postępowania; 1

2) podpisy biegłych.

2. W przypadku gdy między biegłymi sporządzają cymi opinię wystąpi istotna różnica zdań, fakt ten po winien zostać w opinii zaznaczony.

§8. Biegli ustanowieni na podstawie dotychczaso wych przepisów, po uzyskaniu ich zgody, podlegają wpisowi na listę, o której mowa w § 3, i pełnią czynno ści do końca okresu, na który zostali ustanowieni.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia.2) Minister Zdrowia: E. Kopacz ———————

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządze niem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przed miocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 183, poz. 1895), które traci moc z dniem 31 grudnia 2007 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600). Dziennik Ustaw Nr 250 — 17973 — Poz. 1883

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-12-31
Data wydania: 2007-12-27
Data wejścia w życie: 2007-12-31
Data obowiązywania: 2007-12-31
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883