Dz.U. 2007 nr 27 poz. 186

186 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Na podstawie art. 69 ust. 3a ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Głównemu Inspektorowi, zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkim inspektorom, ich zastęp com, inspektorom oraz pracownikom inspektoratów wykonującym zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów, którym nie wydano poszczegól nych przedmiotów umundurowania, określonych w przepisach o umundurowaniu Inspekcji Transportu Drogowego, przyznaje się równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”.

§2. Wysokość równoważnika za poszczególne składniki umundurowania określa załącznik do rozpo rządzenia.

§3.

1. Równoważnik za niewydane przedmioty umundurowania wypłaca się osobie, o której mowa ———————

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701. w § 1, która nie później niż miesiąc przed nabyciem prawa do przydziału poszczególnych składników umundurowania złożyła pisemny wniosek o rezygna cję z ich poboru i wypłatę równoważnika oraz nie po brała poszczególnych składników umundurowania w okresie odpowiadającym okresowi ich używalności.

2. Bezpośredni przełożony inspektora oraz pra cownika inspektoratu wykonującego zadania z zakre su nadzoru i kontroli pracy inspektorów opiniuje wniosek, uzależniając jego akceptację od stanu posia danych przez wnioskującego poszczególnych składni ków umundurowania. Wniosek wojewódzkiego in spektora transportu drogowego i Głównego Inspekto ra Transportu Drogowego opiniują osoby ich zastępu jące.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, w okresie odpo wiadającym okresowi używalności poszczególnych składników umundurowania, może wystąpić z wnio skiem o ich wydanie.

4. Okres używalności poszczególnych składników umundurowania wydanych na wniosek, o którym mo wa w ust. 3, obliczany jest od momentu nabycia pra wa do ich przydziału.

5. Po upływie okresu używalności poszczególnych składników umundurowania, nie dłuższym niż dwa miesiące od upływu okresu odpowiadającego termi nowi ich używalności, wypłaca się równoważnik za niewydane przedmioty umundurowania.

§4. Terminy nabycia prawa do przydziału poszcze gólnych składników umundurowania, o którym mowa w § 3 ust. 1, ustala się indywidualnie dla osoby, o któ rej mowa w § 1, na podstawie ewidencji wydanych składników umundurowania oraz ewidencji wypłat równoważnika, z uwzględnieniem okresów używalno ści poszczególnych składników umundurowania.

§5. Równoważnik nie przysługuje w przypadku:

1) nabycia po raz pierwszy uprawnienia do przydzia łu umundurowania — za okres jego używalności;

2) wydania poszczególnych przedmiotów umundu rowania — za okres jego używalności;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych na okres dłuższy niż trzy miesiące — za okres tego zawie szenia;

4) pozostawania uprawnionego na urlopie wycho wawczym lub urlopie bezpłatnym — za okres tego urlopu.

§6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruk tury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Dro gowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 223, poz. 2260).

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu: J. Polaczek Dziennik Ustaw Nr 27 — 1611 — Poz. 186 Dziennik Ustaw Nr 27 — 1612 — Poz. 186 Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 6 lutego 2007 r. (poz. 186) Tabela

1. Wysokość równoważnika za poszczególne składniki umundurowania inspektora transportu drogowego Lp. Wyszczególnienie Wysokość równoważnika w zł 1 Spodnie z tropiku 120,01 2 Spodnie gabardynowe 130,69 3 Kurtka 3/4 ocieplana uniwersalna 290,27 4 Bluza służbowa z tropiku 182,21 5 Bluza służbowa gabardynowa 182,21 6 Koszula służbowa typu „polo” 59,06 7 Koszula służbowa z długimi rękawami 54,03 8 Koszula służbowa z krótkimi rękawami 53,81 9 Sweter służbowy 116,86 10 Krawat typu wojskowego 15,71 11 Czapka służbowa gabardynowa 74,14 12 Czapka służbowa letnia z daszkiem (typu sportowego) 38,33 13 Czapka zimowa z daszkiem 52,78 14 Kombinezon ochronny 180,00 15 Półbuty skórzane koloru czarnego 133,20 16 Trzewiki ocieplane koloru czarnego 179,69 17 Rękawiczki skórzane koloru czarnego 77,91 18 Kamizelka ostrzegawcza 59,06 19 Pas główny koloru białego 49,01 20 Szalik 11,31 21 Pokrowiec w kolorze białym na czapkę służbową 8,80 22 Odznaka służbowa na koszulę, kurtkę, sweter i bluzę 9,42 Dziennik Ustaw Nr 27 — 1613 — Poz. 186 Lp. Wyszczególnienie Wysokość równoważnika w zł 1 Spodnie z tropiku 120,01 2 Spodnie gabardynowe 130,69 3 Marynarka z tropiku 196,03 4 Marynarka gabardynowa 196,03 5 Kurtka 3/4 ocieplana uniwersalna 290,27 6 Bluza służbowa gabardynowa* 182,21 7 Bluza służbowa z tropiku* 182,21 8 Koszula służbowa typu „polo”* 59,06 9 Koszula służbowa z długimi rękawami 54,03 10 Koszula służbowa z krótkimi rękawami 53,81 11 Sweter służbowy 116,86 12 Krawat typu wojskowego 15,71 13 Czapka służbowa gabardynowa 74,14 14 Czapka służbowa letnia z daszkiem (typu sportowego) 38,33 15 Czapka zimowa z daszkiem* 52,78 16 Półbuty skórzane koloru czarnego 133,20 17 Trzewiki ocieplane koloru czarnego 179,69 18 Rękawiczki skórzane koloru czarnego 77,91 19 Kamizelka ostrzegawcza 59,06 20 Pas główny koloru białego 49,01 21 Szalik 11,31 22 Pokrowiec w kolorze białym na czapkę służbową 8,80 23 Odznaka służbowa na koszulę, kurtkę, sweter i bluzę 9,42 Tabela

2. Wysokość równoważnika za poszczególne składniki umundurowania Głównego Inspektora, zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkich inspektorów, ich zastępców oraz pracowników inspektoratów wykonujących zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów ——————— * Dotyczy Naczelnika Wydziału Inspekcji i Kierownika Oddziału zatrudnianych w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-02-20
Data wydania: 2007-02-06
Data wejścia w życie: 2007-03-07
Data obowiązywania: 2007-03-07
Data uchylenia: 2011-07-30
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 27 poz. 186