Dz.U. 2007 nr 31 poz. 203

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso wanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłat nie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatno ścią osobom chorującym na choroby zakaźne lub psy chiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także choru jącym na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte:

1) nowotwory złośliwe, w tym również: a) raka piersi i raka trzonu macicy, raka piersi w II rzucie hormonoterapii, b) raka prostaty, c) neutropenię w chorobach nowotworowych, d) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotwo rowych;

2) schizofrenię oporną na leczenie;

3) choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe;

4) chorobę Alzheimera;

5) padaczkę, w tym również padaczkę oporną na le czenie;

6) chorobę i zespół Parkinsona;

7) miastenię;

8) stwardnienie zanikowe boczne;

9) stwardnienie rozsiane;

10) astmę, przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne; 1

1) cukrzycę; 1

2) mukowiscydozę; 1

3) fenyloketonurię; 1

4) zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe; 1

5) akromegalię; 1

6) moczówkę prostą przysadkową; 1

7) gruźlicę, w tym również gruźlicę wielolekooporną i inne mykobakteriozy; 1

8) osteoporozę; 1

9) niedoczynność tarczycy;

20) jaskrę; 2

1) przewlekłe owrzodzenia; 2

2) neuralgia popółpaścowa przewlekła; 2

3) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I — odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II — kauzalgia; 2

4) stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania; 2

5) stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 9 miesięcy stosowania; 2

6) miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implanta cji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwal niającymi leki (do 6 miesięcy od implantacji sten tu) w celu zapobiegania zakrzepom; 2

7) udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II — NYHA IV.

§2. Ustala się wykaz leków i wyrobów medycz nych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1: Dziennik Ustaw Nr 31 — 1895 — Poz. 203 203 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170 poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824.

1) wydawanych bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 30 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stano wiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 50 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stano wiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 275, poz. 2730, z późn. zm.3)).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r. Minister Zdrowia: Z. Religa Dziennik Ustaw Nr 31 — 1896 — Poz. 203 ———————

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 46, poz. 442, Nr 192, poz. 1609 i Nr 232, poz. 1975 oraz z 2006 r. Nr 101, poz. 698. Dziennik Ustaw Nr 31 — 1897 — Poz. 203 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2007 r. (poz. 203). Załącznik nr 1 WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH BEZP¸ATNIE, ZE WZGL¢DU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZÑDZENIA Dziennik Ustaw Nr 31 — 1898 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1899 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1900 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1901 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1902 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1903 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1904 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1905 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1906 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1907 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1908 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1909 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1910 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1911 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1912 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1913 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1914 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1915 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1916 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1917 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1918 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1919 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1920 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1921 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1922 — Poz. 203 Załącznik nr 2 WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OP¸ATY RYCZA T¸OWEJ, ZE WZGL¢DU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZÑDZENIA Dziennik Ustaw Nr 31 — 1923 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1924 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1925 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1926 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1927 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1928 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1929 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1930 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1931 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1932 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1933 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1934 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1935 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1936 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1937 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1938 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1939 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1940 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1941 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1942 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1943 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1944 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1945 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1946 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1947 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1948 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1949 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1950 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1951 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1952 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1953 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1954 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1955 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1956 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1957 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1958 — Poz. 203 Załącznik nr 3 WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OP¸ATY W WYSOKOÂCI 30 % CENY LEKU ALBO WYROBU MEDYCZNEGO, ZE WZGL¢DU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZÑDZENIA Dziennik Ustaw Nr 31 — 1959 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1960 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1961 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1962 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1963 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1964 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1965 — Poz. 203 Załącznik nr 4 WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OP¸ATY W WYSOKOÂCI 50 % CENY LEKU ALBO WYROBU MEDYCZNEGO, ZE WZGL¢DU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZÑDZENIA Dziennik Ustaw Nr 31 — 1966 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1967 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1968 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1969 — Poz. 203 Dziennik Ustaw Nr 31 — 1970 — Poz. 203

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-02-23
Data wydania: 2007-02-09
Data wejścia w życie: 2007-03-01
Data obowiązywania: 2007-03-01
Data uchylenia: 2007-12-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 31 poz. 203