Dz.U. 2007 nr 34 poz. 211

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz warto ści niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836, z 2003 r. Nr 148, poz. 1449 i Nr 224, poz. 2227 oraz z 2004 r. Nr 282, poz. 280

8) wprowa dza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 5 i 6;

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „

§8. Zapisy w ewidencji są dokonywane w po rządku chronologicznym na podstawie do wodów, o których mowa w § 3, 4 i 7, nie póź niej niż do dnia 20 każdego miesiąca za mie siąc poprzedni.”;

3) w § 13 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody określone w § 3, 4 i 7.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 211 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-26
Data wydania: 2007-02-19
Data wejścia w życie: 2007-03-13
Data obowiązywania: 2007-03-13
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 34 poz. 211