Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222

222 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrześ nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo wej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statu tów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. 3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia § 11 otrzymu je brzmienie: „§ 1

1. Statut przedszkola określa zakres zadań na uczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpie czeństwa dzieciom w czasie zajęć organizo wanych przez przedszkole, z uwzględnie niem przepisów § 12—15.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: ———————

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administra cji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa nia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658. ———————

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75. a) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1

1. Statut szkoły określa zakres zadań na uczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, z uwzględ nieniem przepisów § 12—15.”, b) w § 16b ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut szkoły określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie szkoły,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 1

3. Statut gimnazjum określa zakres zadań na uczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpie czeństwa uczniom w czasie zajęć organizo wanych przez gimnazjum, z uwzględnie niem przepisów § 14—17.”, b) w § 18b ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut gimnazjum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie gimnazjum,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów.”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia: a) w § 1 uchyla się ust. 4, b) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 1

3. Statut liceum określa zakres zadań na uczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bez pieczeństwa uczniom w czasie zajęć orga nizowanych przez liceum, z uwzględnie niem przepisów § 14—16.”, c) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut liceum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie liceum,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników liceum oraz pozostałych uczniów.”;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia: a) w § 1 uchyla się ust. 4, b) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 1

3. Statut liceum profilowanego określa za kres zadań nauczycieli oraz innych pra cowników, w tym zadań związanych z za pewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez li ceum profilowane, z uwzględnieniem przepisów § 14—16.”, c) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut liceum profilowanego określa obo wiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiąz ków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektronicz nych na terenie liceum profilowanego,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników liceum profi lowanego oraz pozostałych uczniów.”;

6) w załączniku nr 5a do rozporządzenia: a) w § 1 uchyla się ust. 4, b) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 1

4. Statut technikum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez technikum, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.”, c) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut technikum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie, Dziennik Ustaw Nr 35 — 2291 — Poz. 222

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie technikum,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników technikum oraz pozostałych uczniów.”;

7) w załączniku nr 5b do rozporządzenia: a) w § 1 uchyla się ust. 4, b) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 1

5. Statut szkoły zasadniczej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowni ków, w tym zadań związanych z zapew nieniem bezpieczeństwa uczniom w cza sie zajęć organizowanych przez szkołę zasadniczą, z uwzględnieniem przepisów § 16—18.”, c) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut szkoły zasadniczej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie szkoły zasadniczej,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników szkoły zasad niczej oraz pozostałych uczniów.”;

8) w załączniku nr 5c do rozporządzenia: a) w § 1 uchyla się ust. 4, b) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 1

2. Statut liceum uzupełniającego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pra cowników, w tym zadań związanych z za pewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez li ceum uzupełniające, z uwzględnieniem przepisów § 13—15.”, c) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut liceum uzupełniającego określa obo wiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiąz ków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie liceum uzupełniają cego,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników liceum uzu pełniającego oraz pozostałych uczniów.”;

9) w załączniku nr 5d do rozporządzenia: a) w § 1 uchyla się ust. 4, b) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 1

4. Statut technikum uzupełniającego okre śla zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez technikum uzupełniające, z uwzględnie niem przepisów § 15—17.”, c) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut technikum uzupełniającego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obo wiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie technikum uzupełnia jącego,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników technikum uzu pełniającego oraz pozostałych uczniów.”;

10) w załączniku nr 5e do rozporządzenia: a) w § 1 uchyla się ust. 4, b) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 1

4. Statut szkoły policealnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowni ków, w tym zadań związanych z zapew nieniem bezpieczeństwa uczniom w cza sie zajęć organizowanych przez szkołę policealną, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.”, c) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut szkoły policealnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w za kresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, Dziennik Ustaw Nr 35 — 2292 — Poz. 222

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie szkoły policealnej,

5) właściwego zachowania wobec nauczycie li i innych pracowników szkoły policeal nej oraz pozostałych uczniów.”; 1

1) w załączniku nr 5f do rozporządzenia: a) w § 1 uchyla się ust. 4, b) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1

1. Statut szkoły specjalnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowni ków, w tym zadań związanych z zapew nieniem bezpieczeństwa uczniom w cza sie zajęć organizowanych przez szkołę specjalną, z uwzględnieniem przepisów § 12—14.”, c) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut szkoły specjalnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie szkoły specjalnej,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników szkoły specjal nej oraz pozostałych uczniów.”; 1

2) w załączniku nr 6 do rozporządzenia: a) w § 1 uchyla się ust. 4, b) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 1

8. Statut szkoły ponadpodstawowej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pra cowników, w tym zadań związanych z za pewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę ponadpodstawową, z uwzględnie niem przepisów § 19—21.”, c) w § 22b ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Statut szkoły ponadpodstawowej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obo wiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przy gotowywania się do nich oraz właściwe go zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym termi nie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów ko mórkowych i innych urządzeń elektro nicznych na terenie szkoły ponadpodsta wowej,

5) właściwego zachowania wobec nauczy cieli i innych pracowników szkoły ponad podstawowej oraz pozostałych uczniów.”.

§2. Zespoły szkół publicznych, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zo stały nadane imiona, zachowują te imiona.

§3. Publiczne przedszkola i szkoły dostosują statu ty do wymogów wynikających z niniejszego rozporzą dzenia w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych Dziennik Ustaw Nr 35 — 2293 — Poz. 222

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-02-27
Data wydania: 2007-02-09
Data wejścia w życie: 2007-03-14
Data obowiązywania: 2007-03-14
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222