Dz.U. 2007 nr 37 poz. 236

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł doty czących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 123

7) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 6 października 2005 r. wyżej wymie nioną konwencję. Zgodnie z artykułem 53 ustęp 6 konwencja weszła w życie dnia 4 listopada 2003 r. Zgodnie z artykułem 53 ustęp 7 konwencja weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 marca 2006 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę puje:

1) następujące państwa oraz organizacja międzyna rodowa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach: Republika Albanii 19 grudnia 2004 r. Królestwo Arabii Saudyjskiej 14 grudnia 2003 r. Republika Austrii 28 czerwca 2004 r. Królestwo Bahrajnu 4 listopada 2003 r. Barbados 4 listopada 2003 r. Królestwo Belgii 28 czerwca 2004 r. Belize 4 listopada 2003 r. Republika Beninu 29 maja 2004 r. Republika Botswany 4 listopada 2003 r. Federacyjna Republika Brazylii 18 lipca 2006 r. Republika Bułgarii 9 stycznia 2004 r. Chińska Republika Ludowa

1) 31 lipca 2005 r. Republika Cypryjska 4 listopada 2003 r. Republika Czeska 4 listopada 2003 r. Królestwo Danii

2) 28 czerwca 2004 r. 236 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. ———————

1) Z wyłączeniem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong do czasu zmiany zawiadomienia przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Konwencja dotyczy Specjal nego Regionu Administracyjnego Makau.

2) Z wyłączeniem Wysp Owczych. Arabska Republika Egiptu 25 kwietnia 2005 r. Republika Ekwadoru 26 sierpnia 2006 r. Republika Estońska 4 listopada 2003 r. Republika Finlandii 28 czerwca 2004 r. Republika Francuska 28 czerwca 2004 r. Republika Gambii 9 maja 2004 r. Republika Grecka 4 listopada 2003 r. Królestwo Hiszpanii 28 czerwca 2004 r. Irlandia 28 czerwca 2004 r. Republika Islandii 16 sierpnia 2004 r. Japonia 4 listopada 2003 r. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 4 listopada 2003 r. Republika Kamerunu 4 listopada 2003 r. Kanada 4 listopada 2003 r. Państwo Katar 14 stycznia 2005 r. Republika Kenii 4 listopada 2003 r. Republika Kolumbii 4 listopada 2003 r. Republika Kuby 13 grudnia 2005 r. Państwo Kuwejt 4 listopada 2003 r. Republika Libańska 14 maja 2005 r. Republika Litewska 29 stycznia 2005 r. Wielkie Księstwo Luksemburga 28 czerwca 2004 r. Republika ¸otewska 15 lutego 2005 r. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 4 listopada 2003 r. Republika Malediwów 30 grudnia 2005 r. Republika Malty 4 lipca 2004 r. Meksykańskie Stany Zjednoczone 4 listopada 2003 r. Księstwo Monako 17 października 2004 r. Mongolia 4 grudnia 2004 r. Republika Namibii 4 listopada 2003 r. Królestwo Niderlandów 28 czerwca 2004 r. Republika Federalna Niemiec 28 czerwca 2004 r. Federalna Republika Nigerii 4 listopada 2003 r. Królestwo Norwegii 28 czerwca 2004 r. Nowa Zelandia

3) 4 listopada 2003 r. Republika Panamy 4 listopada 2003 r. Republika Paragwaju 4 listopada 2003 r. Republika Peru 4 listopada 2003 r. Republika Portugalska 4 listopada 2003 r. Republika Zielonego Przylądka 22 października 2004 r. Rumunia 4 listopada 2003 r. Saint Vincent i Grenadyny 28 maja 2004 r. Republika Słowacka 4 listopada 2003 r. Republika Słowenii 4 listopada 2003 r. Stany Zjednoczone Ameryki 4 listopada 2003 r. Syryjska Republika Arabska 4 listopada 2003 r. Konfederacja Szwajcarska 5 września 2005 r. Królestwo Szwecji 28 czerwca 2004 r. Zjednoczona Republika Tanzanii 4 listopada 2003 r. Królestwo Tonga 19 stycznia 2004 r. Republika Vanuatu 8 stycznia 2006 r. Republika Włoska 28 czerwca 2004 r. Republika Węgierska 7 stycznia 2005 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 28 czerwca 2004 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 listopada 2003 r. Wspólnota Europejska 28 czerwca 2004 r.

2) w momencie podpisania konwencji oraz przy skła daniu dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienia lub w terminach późniejszych podane niżej pań stwa oraz organizacja międzynarodowa złożyły następujące deklaracje: Dziennik Ustaw Nr 37 — 2395 — Poz. 236 ———————

3) Dotyczy także Tokelau. Republika Austrii Deklaracja zawarta w dokumencie przystąpienia: „Republika Austrii deklaruje zgodnie z artyku łem 57 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawi deł międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r., że Konwencji nie stosuje się do: a) międzynarodowego przewozu lotniczego wykony wanego bezpośrednio przez Republikę Austrii w celach niehandlowych w związku z wykonywa niem jej funkcji i obowiązków suwerennego pań stwa, b) przewozu osób, towaru i bagażu wykonywanego dla władz wojskowych statkiem powietrznym za rejestrowanym lub wynajętym przez Republikę Austrii, którego pojemność w całości została zare zerwowana w imieniu takich władz.”. Królestwo Belgii Deklaracja złożona podczas podpisania: „Królestwo Belgii, państwo członkowskie Wspólno ty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem usta nawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.” Deklaracja dotycząca art. 57 przekazana notą z dnia 15 lipca 2004 r.: „Konwencja nie dotyczy: a) międzynarodowego przewozu lotniczego wykony wanego bezpośrednio przez Belgię dla celów nie handlowych w odniesieniu do jej funkcji i obo wiązków jako suwerennego państwa, b) przewozu osób, towaru i bagażu dla jej władz woj skowych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez Belgię, którego pojemność w całości została zarezerwowana przez lub w imieniu takich władz.”. Republika Czeska Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym: „Republika Czeska jako członek Międzynarodowe go Funduszu Walutowego będzie działała zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 konwencji.”. Królestwo Danii Deklaracja złożona podczas podpisania: „Królestwo Danii, państwo członkowskie Wspólno ty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem usta Republic of Austria ”The Republic of Austria declares according to Ar ticle 57 of the Convention for the Unification of Cer tain Rules for International Carriage by Air of 28 May 1999 that this Convention shall not apply to: a) international carriage by air performed and ope rated directly by the Republic of Austria for non -commercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State; b) the carriage of persons, cargo and baggage for the military authorities on aircraft registered in or leased by the Republic of Austria, the whole capa city of which has been reserved on behalf of such authorities.” Kingdom of Belgium ”The Kingdom of Belgium, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Communi ty, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.” ”The Convention does not apply to: a) international carriage by air performed and ope rated directly by Belgium for non-commercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State; b) the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or le ased by Belgium, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authori ties.” Czech Republic ”The Czech Republic, as a Member of the Interna tional Monetary Fund, shall proceed in accordance with Article 23, paragraph 1 of the Convention.” Kingdom of Denmark ”The Kingdom of Denmark, Member State of the European Community, declares that in accordance Dziennik Ustaw Nr 37 — 2396 — Poz. 236 nawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”. Republika Finlandii Deklaracja z dnia 7 lipca 2000 r. przekazana notą z dnia 13 lipca 2000 r.: „Republika Finlandii, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Trak tatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspól nota posiada kompetencje do podejmowania dzia łań w pewnych sprawach uregulowanych przez kon wencję.”. Republika Francuska Deklaracja złożona podczas podpisania: „Republika Francuska, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Trakta tem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pew nych sprawach uregulowanych przez Konwencję.”. Republika Grecka Deklaracja złożona podczas podpisania: „Republika Grecka, państwo członkowskie Wspól noty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez Konwen cję.”. Królestwo Hiszpanii Deklaracje zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym: „Królestwo Hiszpanii, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Trak tem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólno ta posiada kompetencje podejmowania działań w pew nych sprawach uregulowanych przez Konwencję.” „Zgodnie z przepisami artykułu 57 konwencja nie będzie stosowana do: a) międzynarodowego przewozu lotniczego wykony wanego bezpośrednio przez Hiszpanię dla celów niehandlowych w odniesieniu do jej funkcji i obo wiązków jako suwerennego państwa, b) przewozu osób, ładunku i bagażu jej władz woj skowych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez Hiszpanię, którego pojem ność w całości została zarezerwowana przez lub w imieniu takich władz.”. with the Treaty establishing the European Communi ty, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.” Republic of Finland ”The Republic of Finland, Member State of the Eu ropean Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.” French Republic ”The French Republic, Member State of the Euro pean Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.” Hellenic Republic ”The Hellenic Republic, Member State of the Euro pean Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.” Kingdom of Spain ”The Kingdom of Spain, Member State of the Eu ropean Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.” ”In accordance with the provisions of Article 57, the Convention shall not apply to: a) international carriage by air performed and ope rated directly by Spain for non-commercial pur poses in respect to its functions and duties as a sovereign State; b) the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or le ased by Spain, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authori ties.” Dziennik Ustaw Nr 37 — 2397 — Poz. 236 Irlandia Deklaracja złożona podczas podpisania: „Irlandia, państwo członkowskie Wspólnoty Euro pejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawia jącym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.” Japonia Deklaracja przekazana notą z dnia 24 października 2003 r.: „Zgodnie z artykułem 57(a) Konwencji o ujednoli ceniu niektórych prawideł dotyczących międzynaro dowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Mont realu 28 maja 1999 r. Rząd Japonii deklaruje, że kon wencja nie będzie stosowana do międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Rząd Japonii w celach niehandlowych w związ ku z wykonywaniem (przez Japonię) funkcji i obowiąz ków suwerennego państwa.”. Kanada Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym: „Kanada deklaruje, że zgodnie z artykułem 57 Kon wencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczą cych międzynarodowego przewozu lotniczego, sporzą dzonej w Montrealu 28 maja 1999 r. i podpisanej przez Kanadę dnia 1 października 2001 r., konwencji nie sto suje się do przewozu osób, towarów i bagażu jej władz wojskowych statkiem powietrznym zarejestrowanym w Kanadzie lub wynajętym przez Kanadę, którego cała pojemność została zarezerwowana w całości przez te władze lub w ich imieniu (artykuł 57(b)).”. Państwo Katar Deklaracja dotycząca art. 57 zawarta w dokumencie przystąpienia: „Konwencja nie dotyczy: a) międzynarodowego przewozu lotniczego wykony wanego bezpośrednio przez państwo stronę dla celów niehandlowych w odniesieniu do jej funkcji i obowiązków jako suwerennego państwa i/lub b) przewozu osób, towaru i bagażu jej władz wojsko wych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez to państwo stronę, którego po jemność w całości została zarezerwowana przez lub w imieniu takich władz.”. Republika Litewska Deklaracje zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym: „… zgodnie z artykułem 57…, Parlament Republiki Litewskiej deklaruje, że niniejsza konwencja nie bę Ireland ”Ireland, Member State of the European Commu nity, declares that in accordance with the Treaty esta blishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters go verned by the Convention.” Japan ”In accordance with Article 57(a) of the Conven tion for the Unification of Certain Rules for Internatio nal Carriage by Air, done at Montreal on 28 May 1999, the Government of Japan declares that this Conven tion shall not apply to international carriage by air performed and operated directly by the Government of Japan for non-commercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State.” Canada ”Canada declares, in accordance with Article 57 of the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montreal on 28 May 1999 and signed by Canada on 1 October 2001, that the Convention does not apply to the ca rriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or leased by Cana da, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities [Article 57(b)].” Qatar ”The Convention does not apply to: a) international carriage by air performed and ope rated directly by that State Party for non-commer cial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State, and/or b) the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or le ased by that State Party, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities.” Republic of Lithuania ”… in accordance with Article 57…, the Seimas of the Republic of Lithuania declares that this Conven Dziennik Ustaw Nr 37 — 2398 — Poz. 236 dzie dotyczyła międzynarodowego przewozu lotnicze go wykonywanego bezpośrednio przez Republikę Li tewską dla celów niehandlowych w odniesieniu do jej funkcji i obowiązków jako suwerennego państwa, a także nie będzie dotyczyła przewozu osób, towaru i bagażu jej władz wojskowych statkiem powietrznym zarejestrowanym lub wynajętym przez Republikę Li tewską, którego pojemność w całości została zarezer wowana przez lub w imieniu takich władz.” „… zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspól notę Europejską Parlament Republiki Litewskiej dekla ruje, że Wspólnota posiada kompetencje do podejmo wania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”. Wielkie Księstwo Luksemburga Deklaracja przekazana dnia 3 października 2000 r.: „Wielkie Księstwo Luksemburga, państwo człon kowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgod nie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europej ską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowa nia działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”. Królestwo Niderlandów Deklaracja przekazana notą z dnia 29 kwietnia 2004 r.: „Królestwo Niderlandów, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Trak tatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspól nota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwen cję.”. Republika Federalna Niemiec Deklaracja złożona podczas podpisania: „Republika Federalna Niemiec, państwo człon kowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgod nie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europej ską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowa nia działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwencję.”. Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym: „Zgodnie z artykułem 57 Konwencji o ujednolice niu niektórych prawideł dotyczących międzynarodo wego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. Re publika Federalna Niemiec deklaruje, że konwencja nie będzie dotyczyła międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Repu blikę Federalną Niemiec dla celów niehandlowych tion shall not apply to international carriage by air performed and operated directly by the Republic of Li thuania for non-commercial purposes in respect to its functions and duties as a sovereign State; and also shall not apply to the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft regi stered in or leased by the Republic of Lithuania, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities.” ”… in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Seimas of the Republic of Lithuania declares that the Community has compe tence to take actions in certain matters governed by the Convention.” Grand Duchy of Luxembourg ”The Grand Duchy of Luxembourg, Member State of the European Community, declares that in accor dance with the Treaty establishing the European Com munity, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention”. Kingdom of the Netherlands ”The Kingdom of the Netherlands, Member State of the European Community, declares that in accor dance with the Treaty establishing the European Com munity, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Conven tion”. Federal Republic of Germany ”The Federal Republic of Germany, Member State of the European Community, declares that in accor dance with the Treaty establishing the European Com munity, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Conven tion.” ”In accordance with Article 57 of the Convention of for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air of 28 May 1999, the Federal Republic of Germany declares that the Convention shall not apply to international carriage by air performed and operated directly by the Federal Republic of Germany for non-commercial purposes in respect to its func Dziennik Ustaw Nr 37 — 2399 — Poz. 236 w odniesieniu do jej funkcji i obowiązków jako suwe rennego państwa lub do przewozu osób, towaru i ba gażu władz wojskowych statkiem powietrznym zareje strowanym lub wynajętym przez Republikę Federalną Niemiec, którego pojemność w całości została zare zerwowana przez lub w imieniu takich władz.”. Republika Portugalska Deklaracja złożona podczas podpisania: „Republika Portugalska, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Trak tatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspól nota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez Konwen cję.”. Stany Zjednoczone Ameryki Deklaracja zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym: „Zgodnie z artykułem 57 konwencji Stany Zjedno czone Ameryki deklarują, że konwencja nie będzie sto sowana do międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego bezpośrednio przez Stany Zjednoczo ne Ameryki w celach niehandlowych w związku z wy konywaniem przez Stany Zjednoczone Ameryki funk cji i obowiązków suwerennego państwa.”. Królestwo Szwecji Deklaracja złożona podczas podpisania: „Królestwo Szwecji, państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Trak tatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspól nota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwen cję.”. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół nocnej Deklaracja złożona podczas podpisania: „Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, państwo członkowskie Wspólnoty Europej skiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiają cym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kom petencje do podejmowania działań w pewnych spra wach uregulowanych przez konwencję.”. tions and duties as a sovereign State or to the carria ge of persons, cargo and baggage for the military au thorities of the Federal Republic of Germany on air craft registered in or leased by the Federal Republic of Germany, the whole capacity of which has been re served by or on behalf of such authorities.” Portuguese Republic ”The Portuguese Republic, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Communi ty, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.” United States of America ”Pursuant to Article 57 of the Convention, the Uni ted States of America declares that the Convention shall not apply to international carriage by air perfor med and operated directly by the United States of America for non-commercial purposes in respect to the functions and duties of the United States of Ame rica as a sovereign State.” Kingdom of Sweden ”The Kingdom of Sweden, Member State of the European Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Communi ty, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.” United Kingdom of Great Britain and Northern Ire land ”The United Kingdom of Great Britain and Nor thern Ireland, Member State of the European Commu nity, declares that in accordance with the Treaty esta blishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters go verned by the Convention.” Dziennik Ustaw Nr 37 — 2400 — Poz. 236 Republika Włoska Deklaracja złożona podczas podpisania: „Republika Włoska, państwo członkowskie Wspól noty Europejskiej, deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Wspólnota posiada kompetencje do podejmowania działań w pewnych sprawach uregulowanych przez konwen cję.”. Wspólnota Europejska Deklaracja zawarta w dokumencie zatwierdzenia: „Deklaracja dotycząca kompetencji Wspólnoty Eu ropejskiej w odniesieniu do spraw uregulowanych przez Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r. (konwencja montrealska):

1) konwencja montrealska przewiduje, że regionalne organizacje integracji gospodarczej ustanowione przez suwerenne państwa danego regionu, które posiadają kompetencje w odniesieniu do pew nych spraw uregulowanych przez niniejszą kon wencję, mogą stać się jej stronami;

2) obecnymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej są: Królestwo Belgii, Królestwo Da nii, Republika Federalna Niemiec, Republika Grec ka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Ir landia, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luk semburga, Królestwo Niderlandów, Republika Au strii, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wiel kiej Brytanii i Irlandii Północnej;

3) niniejsza deklaracja nie dotyczy terytoriów państw członkowskich, w których nie obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i bez uszczerbku dla takich aktów lub stanowisk, jakie mogą być przyjęte zgodnie z konwencją przez za interesowane Państwa Członkowskie w imieniu i w interesie tych terytoriów;

4) w odniesieniu do spraw objętych niniejszą kon wencją państwa członkowskie Wspólnoty Euro pejskiej przekazały Wspólnocie kompetencję w za kresie odpowiedzialności za szkodę poniesioną w przypadku śmierci lub obrażeń pasażera. Pań stwa członkowskie przekazały także kompetencję w zakresie odpowiedzialności za szkodę spowo dowaną przez opóźnienie i w przypadku zniszcze nia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w przewo zie bagażu. Obejmuje to wymagania dotyczące in formowania pasażera i minimalnego ubezpiecze Italian Republic ”The Italian Republic, Member State of the Euro pean Community, declares that in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Community has competence to take actions in certain matters governed by the Convention.” European Community ”Declaration concerning the competence of the European Community with regard to matters gover ned by the Convention of 28 May 1999 for the unifica tion of certain rules for international carriage by air (the Montreal Convention):

1. The Montreal Convention provides that Regional Economic Integration Organisations constituted by sovereign States of a given region, which have competence in respect of certain matters gover ned by this Convention, may become parties to it.

2. The current Member States of the European Com munity are the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portugu ese Republic, the Republic of Finland, the King dom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

3. This declaration is not applicable to the territories of the Member States in which the Treaty establi shing the European Community does not apply and is without prejudice to such acts or positions as may be adopted under the Convention by the Member States concerned on behalf of and in the interests of those territories.

4. In respect of matters covered by the Convention, the Member States of the European Community have transferred competence to the Community for liability for damage sustained in case of death or injury of passenger. The Member States have also transferred competence for liability for dama ge caused by delay and in the case of destruction, loss, damage or delay in the carriage of baggage. This includes requirements on passenger infor mation and a minimum insurance requirement. Hence, in this field, it is for the Community to Dziennik Ustaw Nr 37 — 2401 — Poz. 236 nia. W dziedzinie tej więc do Wspólnoty należy przyjęcie właściwych zasad i przepisów (które państwa członkowskie wdrażają), a w ramach jej kompetencji podjęcie zewnętrznych przedsię wzięć z państwami trzecimi lub właściwymi orga nizacjami4);

5) wykonywanie uprawnień przekazanych Wspólno cie zgodnie z Traktatem o ustanowieniu Wspólno ty Europejskiej podlega ze swej natury stałemu rozwojowi. W ramach Traktatu właściwe instytu cje mogą podejmować decyzje, które określają za kres kompetencji Wspólnoty Europejskiej. Wspól nota Europejska zastrzega sobie dlatego prawo do zmiany obecnej deklaracji odpowiednio, bez ustanawiania warunków wstępnych do wykony wania jej uprawnień w odniesieniu do spraw ure gulowanych przez konwencję montrealską.”. ———————

4) èródła:

1) Rozporządzenie Rady nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w razie wypadków (Dz. Urz. UE L 285, z 17.10.1997, str. 1);

2) Rozporządzenie nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniające rozporządze nie Rady nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w razie wypadków (Dz. Urz. UE L 140, z 30.05.2002, str. 2). adopt the relevant rules and regulations (which the Member States enforce) and within its compe tence to enter into external undertakings with third States or competent organisations4).

5. The exercise of competence which the Member States have transferred to the Community pursu ant to the EC Treaty is, by its nature, liable to con tinuous development. In the framework of the Tre aty, the competent institutions may take decisions which determine the extent of the competence of the European Community. The European Commu nity therefore reserves the right to amend the pre sent declaration accordingly, without this consti tuting a prerequisite for the exercise of its compe tence with regard to matters governed by the Montreal Convention.” Minister Spraw Zagranicznych: A. E. Fotyga ———————

4) Sources:

1) Council Regulation (EC) No 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents. Official Journal of the European Union, L 285, 17.10.1997, p. 1;

2) Regulation (EC) No 889/2002 of the European Parlia ment and of the Council of 13 May 2002 amending Co uncil Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents, Official Journal of the Euro pean Union. L 140, 30.05.2002, p. 2. Dziennik Ustaw Nr 37 — 2402 — Poz. 236

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-03-01
Data wydania: 2006-10-16
Data wejścia w życie: 2007-03-16
Data obowiązywania: 2007-03-16
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 37 poz. 236