Dz.U. 2007 nr 42 poz. 275

275 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad ministracji rządowej i jednostek im podporządko wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408),

2) ustawą z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regional nego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Roz woju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 66, poz. 596),

3) ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta wy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),

4) ustawą z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię biorczości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1537),

5) ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię biorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwaran cjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz nie które osoby prawne (Dz. U. Nr 281, poz. 2785),

6) ustawą z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 11

10) ,

7) ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pub licznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),

8) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484),

9) ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074),

10) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pań stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), 1

1) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa dzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), 1

2) ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 lutego 2007 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię biorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158), które stano wią: „Art. 1

9. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816 i Nr 73, poz. 85

2) w art. 9 ust. 4 otrzymu je brzmienie: „

4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Agencja Re zerw Materiałowych, Agencja Techni ki i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.” Art.

20. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o za sadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041) w art. 14 w ust. 2 w pkt 22 po wyrazie „Mieszkaniowej” stawia się przecinek i dodaje pkt 23 w brzmieniu: „2

3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię biorczości”.”;

2) art. 64, 73, 77 i 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu cen tralnych organów administracji rządowej i jedno stek im podporządkowanych oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408), które stanowią: „Art. 6

4. Statuty nadane na podstawie upoważ nień zmienianych niniejszą ustawą za chowują moc do czasu zastąpienia ich statutami nadanymi na podstawie prze pisów zmienionych niniejszą ustawą.” „Art. 7

3.

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior czości przejmuje mienie likwidowanej Agencji Techniki i Technologii.

2. Fundusze utworzone przez likwidowa ną Agencję Techniki i Technologii powiększają odpowiednie fundusze utworzone przez Polską Agencję Roz woju Przedsiębiorczości.

3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior czości jest zwolniona z podatków i in nych danin publicznych z tytułu przeję cia mienia likwidowanej Agencji Tech niki i Technologii.” „Art. 7

7. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych na podstawie upoważnień zmienia nych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.” „Art. 8

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 31, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty czącym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz art. 63 pkt 3, które wchodzą w ży cie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

3) art. 8 i 9 ustawy z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 66, poz. 596), które stanowią: „Art.

8. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych na podstawie upoważnień zmienia nych niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2002 r., zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne. Art.

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 maja 2002 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

4) art. 14 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), który stanowi: „Art. 1

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem Dziennik Ustaw Nr 42 — 2731 — Poz. 275 art. 1 pkt 3 — w zakresie dotyczącym art. 2d, art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 2 oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

5) art. 4—9 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1537), które stanowią: „Art.

4. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umowy, na pod stawie których uprawnione podmioty otrzymały od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacje przeznaczone na powiększenie funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, zostaną dostoso wane do przepisów niniejszej ustawy. Art.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy regionalne instytucje finansujące, wyło nione na podstawie przepisów dotychcza sowych, stają się regionalnymi instytucja mi finansującymi, o których mowa w usta wie wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Instytucje te mogą działać, bez przeprowadzania kon kursu wyłaniającego regionalne instytucje finansujące, do czasu zakończenia realiza cji programów ustanowionych nie później niż w dniu 31 grudnia 2004 r. Art.

6. Do dnia 31 grudnia 2004 r. dotacje pod miotowe mogą być udzielane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rów nież z przeznaczeniem na realizację jej za dań. Art.

7. W dniu 31 grudnia 2004 r., z mocy prawa:

1) fundusz rezerwowy utworzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior czości na podstawie przepisów dotych czasowych zostaje przeniesiony na fun dusz statutowy;

2) fundusz statutowy Polskiej Agencji Roz woju Przedsiębiorczości pomniejsza się o niepokrytą stratę netto z lat ubiegłych. Art.

8. Przepisów art. 6c ustawy wymienionej w art. 1 nie stosuje się w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez Polską Agen cję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środ ków pomocy przedakcesyjnej Unii Euro pejskiej. Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 16, który wcho dzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

6) art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 281, poz. 2785), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r.”;

7) art. 19 i 21 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmia nie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 11

10) , które stanowią: „Art. 1

9. Sprawy, które zostały wszczęte, a nieza kończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu według przepisów ustaw, o których mo wa w art. 1—18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” „Art. 2

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 245 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), który stanowi: „Art. 24

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem art. 235 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

9) art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), który stanowi: „Art. 3

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 12—22 oraz art. 26, 27 i 29, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

10) art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074), który stanowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwo wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który sta nowi: „Art. 8

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

2) art. 56 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), który stanowi: „Art. 5

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 38, 39 i 44—50, które wchodzą w ży cie z dniem 1 stycznia 2007 r.”; 1

3) art. 26 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), który sta nowi: „Art. 2

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia.”. Marszałek Sejmu: M. Jurek Dziennik Ustaw Nr 42 — 2732 — Poz. 275 Art.

1.

1. Tworzy się Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”.

2. Agencja jest państwową osobą prawną.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Agencja może tworzyć oddziały w kraju. Art.

2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Art. 3.

1)

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsię biorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w ro zumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.2)).

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o mikroprzedsię biorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie za stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004). Art.

4. 1.

3) Agencja realizuje zadania z zakresu ad ministracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: 1)

4) rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i śred nich przedsiębiorców;

2) eksportu;

3) rozwoju regionalnego; 4)

5) działalności innowacyjnej w rozumieniu przepi sów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych for mach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723);

5) tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. 1a.

6) Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.7)) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli tyki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658):8)

1) jako instytucja wdrażająca, udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1, lub

2) jako beneficjent.

2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku.

3. (uchylony).9) 4.

10) Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, należy w szczególności:

1) działanie na rzecz realizacji założeń polityki inno wacyjnej państwa;

2) wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym pro gramów, centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjności; Dziennik Ustaw Nr 42 — 2733 — Poz. 275 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. (poz. 275) USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o porę czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 281, poz. 2785), któ ra weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspiera nia rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 66, poz. 596), która weszła w życie z dniem 31 maja 2002 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ———————

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), któ ra weszła w życie z dniem 20 października 2005 r.

6) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsię biorczości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1537), która weszła w życie z dniem 10 lipca 2004 r.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

8) Wprowadzenie do wyliczania w brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

9) Przez art. 4 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 3.

10) Dodany przez art. 24 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

3) przygotowywanie i realizacja własnych progra mów działań wspierających działalność innowa cyjną;

4) wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu da nych o potrzebach gospodarki narodowej w zakre sie innowacyjności;

5) wspieranie działalności instytucji otoczenia przed siębiorstw działających na rzecz wzrostu innowa cyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: jednostki badawczo-rozwojowe, centra badawczo -rozwojowe, centra transferu technologii, inkuba tory przedsiębiorczości i parki technologiczne;

6) współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności. Art. 4a.1

1)

1. W zakresie wspierania eksportu mini ster właściwy do spraw gospodarki może bezpośred nio udzielać pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną, dotyczącej w szczególności: udziału przed siębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych, realizacji branżowych pro jektów promocyjnych, realizacji projektów Domów Polskich, uzyskania certyfikatów wyrobu, szkoleń o te matyce handlu zagranicznego, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz przedsięwzięć wydawni czych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, przeznaczenie pomocy, o której mowa w ust. 1, wa runki jej dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób jej monitorowania, uwzględniając konieczność efek tywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania. Art.

5. Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw gos podarki, powierzać Agencji realizację zadań dla nich określonych. Art. 6.1

2)

1. Agencja realizuje zadania w szczegól ności przez: 1)1

3) świadczenie usług doradczych dla przedsiębior ców, bezrobotnych i podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, za trudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, które nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na ce le statutowe;

2) organizowanie szkoleń i seminariów;

3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, pro mocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju;

4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi in stytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i pro mocyjnych za granicą;

5) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i bezrobotnych;

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji;

7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom jednostek sa morządu terytorialnego;

8) prowadzenie, pod nazwą „Krajowy System Usług dla Małych i Ârednich Przedsiębiorstw”, rejestru podmiotów, które: a)1

4) zapewniają należyte świadczenie usług do radczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podej mującym działalność gospodarczą oraz b) nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję; 8a)1

5) prowadzenie w ramach rejestru, o którym mo wa w pkt 8, rejestru podmiotów działających na rzecz innowacyjności pod nazwą „Krajowa Sieć Innowacji”; 9)1

6) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8 i 8a, organizowanie współpracy między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług dorad czych, szkoleniowych i informacyjnych;

10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na: a)1

7) wspomaganie działań określonych w pkt 1—6 i 11, prowadzonych przez inne podmioty, b)1

8) wspomaganie inwestycji mikroprzedsiębior ców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności sprzyjających wzrostowi ich konkurencyjności i innowacyjności, c) działania określone w art. 6b ust. 5, d)1

9) wzmacnianie potencjału podmiotów działają cych na rzecz rozwoju gospodarczego, innowa cyjności, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich; 11)

20) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu nowych tech nologii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2734 — Poz. 275 ——————— 1

1) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 6. 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

5) Dodany przez art. 24 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. d tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. d tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. d tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

20) Dodany przez art. 24 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

2. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich rozumie się w szczegól ności:

1) organ prowadzący szkołę lub inną placówkę dzia łającą w systemie oświaty;

2) szkołę wyższą;

3) jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt 4 usta wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335)21);

4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem pro wadzi działalność szkoleniową;

5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospo darczą w zakresie szkoleń.

3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1—7 Agen cja może pobierać opłaty w wysokości nieprzekracza jącej ponoszonych kosztów. Art. 6a.2

2)

1. O rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Ârednich Przedsiębiorstw mogą się ubiegać podmioty, które:

1) posiadają potencjał techniczny i ekonomiczny nie zbędny do należytego świadczenia usług określo nych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a;

2) zapewniają realizację usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a przez osoby posiadające niezbęd ne kwalifikacje;

3) posiadają system zapewnienia jakości usług okreś lonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a;

4) przestrzegają, w prowadzonej działalności, zasad etyki zawodowej. 2.2

3) Minister właściwy do spraw gospodarki okreś la, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie określonym w ust. 1 i tryb ich weryfikacji przez Agencję, a także standardy świadczenia usług do radczych, szkoleniowych, informacyjnych i finanso wych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przed siębiorcom oraz podmiotom podejmującym działal ność gospodarczą przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Ârednich Przedsiębiorstw, kierując się potrzebą zapewnienia na leżytej jakości tych usług. Art. 6b.2

2)

1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej:

1) przedsiębiorcom;

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospo darczego;

3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich;

4) jednostkom samorządu terytorialnego; 5)2

4) podmiotom działającym na rzecz innowacyjno ści.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo że mieć formę:

1) bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”;

2) pożyczek;

3) finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niż szą od ceny rynkowej.

3. Agencja nie może udzielić wsparcia ani pożyczki:

1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli zo stał skazany prawomocnym wyrokiem za prze stępstwo składania fałszywych zeznań, przekup stwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumen tów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościo wymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi ban kowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątko wych;

2) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1—3 niebę dącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wy rokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;

3) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1—3, który: a) posiada zaległości z tytułu należności publicz noprawnych lub b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, lub c) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją.

4. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—3, jeśli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego ich wykorzystania. 5.2

5) Wsparcie udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—3, przez Agencję, przeznaczone na powiększenie wyodrębnionego księgowo fundu szu, z którego ten podmiot:

1) udziela pożyczek, zwanego dalej „funduszem po życzkowym”, lub Dziennik Ustaw Nr 42 — 2735 — Poz. 275 ——————— 2

1) Utraciła moc na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 paź dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390), która weszła w życie z dniem 5 lutego 2005 r. 2

2) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoś niku 6. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 2

4) Dodany przez art. 24 pkt 3 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

2) udziela poręczeń, zwanego dalej „funduszem po ręczeniowym”, lub

3) obejmuje akcje lub udziały w mikroprzedsiębior cach, małych lub średnich przedsiębiorcach znaj dujących się we wczesnej fazie rozwoju, zwanego dalej „funduszem kapitału zalążkowego” — uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z umową o udzieleniu wsparcia odpowiednio na udzielenie po życzek, udzielenie poręczeń bądź objęcie akcji lub udziałów.

6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić w ciągu okresu ustalonego w umowie o udzieleniu wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat od dnia przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—

3. Po upływie tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną kwo tę wsparcia wraz z odsetkami wynikającymi z przecho wywania tej kwoty na rachunku bankowym.

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—3, któ ry po zakończeniu obowiązywania umowy o udziele niu wsparcia, o którym mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował fundusz pożyczkowy, fundusz po ręczeniowy albo fundusz kapitału zalążkowego bądź zmienił zasady gospodarowania tym funduszem, jest obowiązany wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wy korzystanego wsparcia powiększoną o odsetki usta wowe naliczone od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad gospodarowania funduszem.

8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze umowy, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywil nego.

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności:

1) szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej;

2) wielkość pomocy finansowej;

3) szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy fi nansowej;

4) sposób wypłaty pomocy finansowej;

5) sposób nadzorowania przez Agencję wykorzysta nia pomocy finansowej;

6) warunki rozwiązania umowy;

7) warunki zwrotu pomocy finansowej;

8) w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu, o którym mowa w ust. 5 — szczegółowe zasady gospodarowania fundu szem. 10.2

6) Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o którym mo wa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe prze znaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję po mocy finansowej w ramach tego programu, uwzględ niając konieczność realizacji celów w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 1

1. Minister właściwy do spraw gospodarki okreś la, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przezna czenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomo cy finansowej niezwiązanej z programami operacyjny mi, uwzględniając konieczność realizacji celów okreś lonych w programach, o których mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udziela nia. 12.2

7) Minister właściwy do spraw gospodarki mo że określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki:

1) udzielania pożyczek,

2) udzielania poręczeń,

3) obejmowania akcji lub udziałów — ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego i skuteczne go wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przej rzystości jego udzielania. Art. 6c.2

2)

1. Podmiot, który otrzymał od Agencji wsparcie przeznaczone na finansowanie części kosz tów usług doradczych i nie jest zobowiązany do wybo ru wykonawcy tych usług z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru najko rzystniejszej oferty realizacji tych usług spośród ofert złożonych przez wykonawców posiadających akredy tację Agencji.

2. Agencja udziela akredytacji, w drodze umowy, wykonawcy, który:

1) zapewnia bezpośrednią realizację usług przez oso by posiadające odpowiednie kwalifikacje i do świadczenie w realizacji usług danego rodzaju;

2) przestrzega w prowadzonej działalności zasad ety ki zawodowej;

3) nie znajduje się w żadnej z sytuacji określonych w art. 6b ust. 3.

3. Agencja udziela akredytacji na wniosek wyko nawcy. Do wniosku dołącza się dokumenty potwier dzające spełnianie przez wykonawcę:

1) warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; Dziennik Ustaw Nr 42 — 2736 — Poz. 275 ——————— 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 8. ——————— 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

2) warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 — w za kresie określonym w art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a i b.

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności:

1) rodzaj usług doradczych, których dotyczy akredy tacja;

2) imiona i nazwiska osób, które będą bezpośrednio realizowały usługi;

3) sposób nadzorowania przez Agencję działań wy konawcy w zakresie objętym akredytacją;

4) warunki rozwiązania umowy.

5. Wykonawca, który otrzymał akredytację Agen cji, informuje niezwłocznie Agencję o zmianach jego sytuacji w zakresie określonym w ust. 2.

6. Agencja niezwłocznie uchyla akredytację udzie loną wykonawcy, który przestał spełniać warunki okre ślone w ust.

2. Wykonawca, któremu Agencja uchyliła akredytację, może ponownie ubiegać się o jej udziele nie po upływie 3 lat od dnia uchylenia akredytacji.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania i uchylania akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz tryb wyboru najkorzystniejszej oferty, uwzględniając potrzebę zapewnienia należytej jakości usług doradczych finansowanych z udziałem wsparcia. Art. 6d.2

2)

1. Agencja może zlecić regionalnej insty tucji finansującej realizację w danym województwie niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej, a w szczególności: promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzorowa nie sposobu wykorzystania pomocy. Koszty realizacji przez regionalną instytucję finansującą zleconych zadań pokrywane są ze wsparcia udzielanego przez Agencję.

2. Regionalną instytucją finansującą może być osoba prawna, która:

1) zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zada niami realizowanymi przez Agencję;

2) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i tech niczny oraz doświadczenie w realizacji zadań z za kresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie ro li regionalnej instytucji finansującej jest dokonywany w drodze konkursu przeprowadzanego przez Agencję w porozumieniu z właściwym zarządem wojewódz twa.

4. Spełnianie przez regionalną instytucję finansu jącą warunków określonych w ust. 2 powinno być po twierdzone audytem zleconym przez Agencję, prze prowadzanym co najmniej raz na 3 lata.

5. W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 4, Agencja może, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu województwa, zlecić realizację w danym województwie zadań określonych w ust. 1 regionalnej instytucji finansującej działającej w innym województwie, do czasu:

1) uzyskania przez właściwą regionalną instytucję fi nansującą pozytywnego wyniku audytu lub

2) rozstrzygnięcia ponownego konkursu na wybór właściwej regionalnej instytucji finansującej, lub

3) zakończenia realizacji danego programu.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca, oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wy łaniającego regionalną instytucję finansującą, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania zleconych zadań oraz zapewnienia udziału przedstawicieli samorządu województwa w pracach komisji konkursowej. Art. 6e.2

2)

1. Agencja może, w drodze umowy za wartej z właściwym zarządem województwa, powie rzyć wojewódzkiemu urzędowi pracy wykonywanie niektórych czynności związanych z realizacją przez Agencję programów z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, a w szczególności monitorowanie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem po mocy finansowej Agencji.

2. Do powierzenia wojewódzkiemu urzędowi pracy czynności, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Art. 7.2

8)

1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w dro dze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną. Art.

8. Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem”;

2) Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”. Art.

9.

1. Prezes kieruje działalnością Agencji i re prezentuje ją na zewnątrz. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2737 — Poz. 275 ——————— 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 3 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowa niu centralnych organów administracji rządowej i jedno stek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

2. Prezes jest uprawniony do samodzielnego doko nywania czynności prawnych w imieniu Agencji. Do dokonywania czynności prawnych Prezes może usta nowić pełnomocników, którzy działają w zakresie umocowania.

3. Do zadań Prezesa należy w szczególności: 1)2

9) opracowywanie projektów rocznych planów działania Agencji;

2) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji. 4.30) Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa powołuje zastępców Prezesa w licz bie do czterech osób, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister właści wy do spraw gospodarki odwołuje zastępców Pre zesa.

5. (uchylony).31) Art.

10. 1.3

2) Prezesa powołuje Prezes Rady Mini strów, spośród osób należących do państwowego za sobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przedstawiony po zasięgnięciu opi nii ministra właściwego do spraw pracy. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa.

2. (uchylony).33) Art. 1

1. (uchylony).34) Art. 11a.3

5)

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biulety nie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pub licznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.36)), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce orga nizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. Art. 11b.3

5) Informacje o kandydatach, którzy zgło sili się do naboru, stanowią informację publiczną w za kresie objętym wymaganiami określonymi w ogłosze niu o naborze. Art. 11c.3

5) Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krót szy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 11d.3

5)

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce or ganizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Pub licznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i na zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Art. 11e.3

5)

1. Sporządza się protokół przeprowa dzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wol ne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowa dzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, na zwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandy datów uszeregowanych według poziomu spełnia nia przez nich wymagań określonych w ogłosze niu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i techni kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. Art. 11f.3

5)

1. Informację o wyniku naboru upo wszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrud nienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce za mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cy wilnego; Dziennik Ustaw Nr 42 — 2738 — Poz. 275 ——————— 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicz nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), która weszła w życie z dniem 29 grudnia 2006 r. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kad rowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), która weszła w życie z dniem 27 paź dziernika 2006 r. 3

1) Przez art. 53 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 30. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 3

3) Przez art. 53 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 30. 3

4) Przez art. 53 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 3

5) Dodany przez art. 13 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 11

10) , która weszła w ży cie z dniem 19 sierpnia 2005 r. ——————— 3

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu po wszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór. Art. 11g.3

5) Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonio nej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protoko le tego naboru. Przepisy art. 11f stosuje się odpo wiednio. Art. 1

2.

1. Do zadań Rady należy: 1)3

7) opiniowanie projektów rocznych planów działa nia Agencji;

2) okresowa ocena wykonywania rocznych planów działania Agencji;

3) analizowanie efektywności działań podejmowa nych przez Agencję;

4) opiniowanie sprawozdań z działalności Agencji;

5) nadzór nad gospodarką finansową Agencji; 5a)3

8) zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji, do konywanego przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

6) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa i je go zastępców, z uwzględnieniem przepisów usta wy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.39));

7) wykonywanie innych zadań określonych w usta wie.

2. Prezes niezwłocznie udostępnia Radzie, na jej żądanie, wszelkie dokumenty związane z działalnością Agencji. Art. 13.40)

1. Rada liczy od 4 do 11 członków.

2. Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i pozostałych członków Rady powołuje, z zastrzeże niem ust. 3—6, oraz odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki spośród osób, które:

1) spełniają warunki określone w przepisach o ko mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań stwowych41), dotyczące kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz

2) posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 3.4

2) Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, powo łuje 2 członków Rady; we wniosku minister właściwy do spraw pracy uwzględnia kandydata spośród osób zgłoszonych przez organizacje pracodawców repre zentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospo darczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecz nego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.43)).

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, powołuje 1 członka Rady. 4a.4

4) Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju re gionalnego, powołuje 1 członka Rady.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ogólnopolskich organizacji zrzeszających organizacje przedsiębiorców, działających na pod stawie:

1) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304),

2) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawo dowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

3) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodar czych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z późn. zm.45)), powołuje 3 członków Rady. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2739 — Poz. 275 ——————— 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 29. 3

8) Dodany przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoś niku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 3

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 4

1) Obecnie: o komercjalizacji i prywatyzacji, stosownie do art. 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyza cji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), która weszła w życie z dniem 15 stycznia 2003 r. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074), która weszła w życie z dniem 6 wrze śnia 2006 r. 4

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407. 4

4) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 42. 4

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 75, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego reprezentujące go samorząd terytorialny, któremu kandydata zgła szają marszałkowie województw, powołuje 1 człon ka Rady.

7. Do wniosków, o których mowa w ust. 3—6, po winny być dołączone kopie dokumentów potwierdza jących spełnienie przez kandydatów warunków okreś lonych w ust. 2.

8. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem powołania Przewodniczącego Rady i co naj mniej 3 członków Rady.

9. Do wynagrodzeń członków Rady stosuje się od powiednio przepisy o wynagrodzeniach członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest je dynym akcjonariuszem.

10. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Prezes. Art. 1

4. 1.4

6) Agencja działa zgodnie z rocznym pla nem działania, w którego skład wchodzi plan finan sowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerw ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.47)). 1a.4

8) Plan finansowy Agencji określa:

1) stan środków finansowych na początek roku obro towego;

2) przewidywane wpływy środków finansowych w roku obrotowym, z wyodrębnieniem: a) dotacji celowych, b) dotacji podmiotowych, c) środków pochodzących z funduszy przedakce syjnych Unii Europejskiej, których obsługę księ gową, na podstawie umów, prowadzi Agencja, d) kwot pochodzących ze spłat pożyczek udzielo nych przez Agencję, e) środków, o których mowa w art. 35 ust. 3a usta wy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwa rancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.49)), f) wpływów z tytułu pożyczek i kredytów zaciąga nych przez Agencję, z wyjątkiem pożyczek i kre dytów określonych w art. 15 ust. 7, g) wpływów z innych tytułów;

3) limity kwot wydatków w roku obrotowym przezna czonych na: a) wypłaty wsparcia, b) wypłaty pożyczek, c) zakup usług stanowiący realizację zadań Agencji, d) pokrycie bieżących kosztów zarządzania zada niami realizowanymi przez Agencję, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, e) inwestycje Agencji, f) spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Agencję, z wyjątkiem pożyczek i kredytów okreś lonych w art. 15 ust. 7, g) inne wydatki;

4) przewidywane saldo różnic kursowych;

5) przewidywany stan środków finansowych na ko niec roku obrotowego.

2. (uchylony).50)

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania Agencja działa na podstawie projektu tego planu. 4.5

1) Projekt rocznego planu działania, wraz z opi nią Rady oraz po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, Prezes Agencji przekazuje mini strowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

5. (uchylony).52) 5a. (uchylony).53) 5b.5

4) Prezes, w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału, z wyjątkiem ostatniego kwartału ro ku obrotowego, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie z działalności Agencji w danym kwartale, wraz z opinią Rady, w ce Dziennik Ustaw Nr 42 — 2740 — Poz. 275 ——————— 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 29. 4

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832. 4

8) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 4

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538. ——————— 50) Przez art. 4 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni ku 3. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 29. 5

2) Przez art. 7 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 29. 5

3) Dodany przez art. 4 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; uchylony przez art. 7 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 29. 5

4) Dodany przez art. 4 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 227 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pub licznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. lu dokonania oceny, o której mowa w art. 153 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1. 6.5

5) Prezes, w terminie do dnia 30 kwietnia każ dego roku, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki następujące doku menty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:

1) sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wraz z opinią bieg łego rewidenta;

2) sprawozdanie z realizacji planu finansowego, spo rządzone w układzie określonym w ust. 1a;

3) sprawozdanie z działalności;

4) opinię Rady dotyczącą dokumentów określonych w pkt 1—3. 6a.5

6) Minister właściwy do spraw gospodarki przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 6, zasięga opinii ministra właściwego do spraw pracy i ministra właściwego do spraw finansów pub licznych. Minister właściwy do spraw pracy i minister właściwy do spraw finansów publicznych przedsta wiają swoje opinie w terminie 7 dni.

7. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzo wy.

8. Plan działania Agencji w pierwszym roku obro towym Prezes przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie miesiąca od dnia wej ścia w życie ustawy. Jeśli do tego czasu Rada nie zo stanie powołana, Prezes przedstawia plan działania Agencji bez opinii Rady. Art. 15.5

7)

1. Agencja prowadzi samodzielną go spodarkę finansową w celu wykonania rocznych pla nów działania.

2. Przychodami Agencji są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na: a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinan sowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji;

2) środki pochodzące z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację za dań Agencji, których obsługę księgową, na pod stawie umów, prowadzi Agencja;

3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przezna czone na pokrycie bieżących kosztów zarządza nia realizowanymi przez Agencję zadaniami, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1a, w tym kosz tów ponoszonych przez regionalne instytucje fi nansujące;

4) odsetki od środków zgromadzonych na rachun kach bankowych Agencji, chyba że przepisy od rębne lub umowa, na podstawie której Agencja otrzymała środki, stanowi inaczej;

5) przychody z tytułu odpłatności za usługi świadczo ne przez Agencję lub wydawane przez nią publika cje;

6) przychody z tytułu przekazania środków, o których mowa w art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 8 ma ja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udziela nych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;

7) przychody z innych tytułów.

3. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodze nia pracowników, pokrywane są z jej przychodów.

4. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalany przez Pre zesa za zgodą ministra właściwego do spraw gospo darki, po zasięgnięciu opinii Rady.

5. Agencja przeznacza środki, o których mowa w ust. 2 pkt 6, na udzielanie wsparcia przeznaczonego na powiększenie funduszy pożyczkowych.

6. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, w szczególności w międzynarodowych instytucjach fi nansowych, a także udzielać poręczeń kredytów i po życzek zaciąganych przez regionalne instytucje finan sujące, za zgodą ministra właściwego do spraw gos podarki i ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Zaciągnięcie kredytów lub pożyczek przez Agen cję lub poręczenie przez nią kredytów lub pożyczek, których całkowita spłata przypada w roku obrotowym, w którym zostały zaciągnięte, do wysokości 20 % su my funduszy określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 6.

8. Zasady prowadzenia przez Agencję rachunko wości określają przepisy ustawy z dnia 29 wrześ nia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.58)) oraz odrębne przepisy doty czące podmiotów sektora finansów publicznych. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2741 — Poz. 275 ——————— 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 5

6) Dodany przez art. 4 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 29. 5

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 5

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540. Art. 16.5

9)

1. Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, jeśli obowiązek ich utworzenia wy nika z przepisów prawa.

2. Fundusz statutowy Agencji składa się z równo wartości netto środków trwałych, wartości niemate rialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpo częcia przez nią działalności.

3. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusz rezerwowy.

4. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, część straty niepokry tą z funduszu rezerwowego pokrywa się z funduszu statutowego.

5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonu je się uchwałą Rady. Art. 1

7.

1. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma łych i Ârednich Przedsiębiorstw, której jedynym fun datorem jest Skarb Państwa, zwana dalej „Fundacją”, ulega likwidacji z dniem wejścia w życie ustawy.

2. Z chwilą likwidacji Fundacji:

1) Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelności oraz środki finansowe i pozostały majątek Funda cji, a także posiadane przez nią dokumenty;

2) Agencja staje się stroną umów obowiązujących Fundację, z tym że do umów o pracę stosuje się przepis pkt 3;

3) pracownicy Fundacji stają się pracownikami Agen cji i stosuje się do nich przepisy art. 231 § 3 i 4 Kodeksu pracy.

3. Agencja jest zwolniona z podatków i innych da nin publicznych z tytułu przejęcia majątku Fundacji.

4. Agencja wykorzystuje środki majątkowe przeję te od Fundacji na realizację celów, którym Fundacja służyła.

5. Podmiot będący stroną umowy wzajemnej za wartej z Fundacją może, w ciągu 30 dni od dnia wej ścia w życie ustawy, odstąpić od tej umowy, informu jąc o tym Prezesa. W tym przypadku do zaspokajania wzajemnych roszczeń stosuje się przepisy umowy, a jeżeli umowa nie reguluje tej sytuacji — przepisy Kodeksu cywilnego. Art. 1

8.

1. Prezes, powołany zgodnie z art. 21 ust. 1, od dnia powołania do dnia wejścia w życie ustawy pełni funkcję likwidatora Fundacji.

2. Ustanowienie likwidatora nie powoduje zaprze stania działania Zarządu Fundacji.

3. Zarząd Fundacji w okresie od dnia ustanowienia likwidatora do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych Fundacji może zaciągać nowe zobowiązania wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Fundacji i w uzgodnieniu z likwidatorem.

4. Likwidator dokona zamknięcia ksiąg rachunko wych Fundacji na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy oraz sporządzi sprawozdanie finanso we na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

5. Na żądanie likwidatora Zarząd Fundacji udo stępnia wszelkie dokumenty Fundacji.

6. Likwidator zleci badanie sprawozdania finan sowego, o którym mowa w ust. 4, biegłemu rewi dentowi. Art. 1

9. (pominięty).60) Art.

20. (pominięty).60) Art. 2

1.

1. Na pierwszą kadencję minister właściwy do spraw gospodarki powołuje Prezesa bez zachowa nia trybu określonego w art. 10 ust. 1.

2. Powołany zgodnie z ust. 1 Prezes, w okresie od dnia powołania do dnia wejścia w życie ustawy, opra cuje plan działania Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz koncepcję organizacyjną Agencji.

3. Na żądanie Prezesa, Zarząd Fundacji udostępni materiały i informacje niezbędne do opracowania do kumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Za czynności, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 18, Prezesowi przysługuje wynagrodzenie płat ne ze środków Fundacji, którego wysokość określi mi nister właściwy do spraw gospodarki, w akcie powo łania.

5. Pierwsza kadencja Prezesa rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy i trwa rok. Przepisy art. 11 ust. 2—5 3

4) stosuje się odpowiednio.

6. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy. Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem art. 18 i art. 21, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.61) Dziennik Ustaw Nr 42 — 2742 — Poz. 275 ——————— 60) Zamieszczony w obwieszczeniu. 6

1) Ustawa została ogłoszona w dniu 13 grudnia 2000 r. ——————— 5

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 6; wszedł w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-03-09
Data wydania: 2007-02-14
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 42 poz. 275