Dz.U. 2007 nr 44 poz. 285

285 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 139

9) zarządza się, co następuje:

§1. Przy kierowaniu i kwalifikowaniu pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego lekarze wysta wiający skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku, o których mowa w art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, zwanej dalej „usta wą”, uwzględniają:

1) przebieg choroby, będącej podstawą do leczenia uzdrowiskowego, i przebieg leczenia tej choroby;

2) choroby współistniejące u pacjenta;

3) stan ogólny pacjenta, w szczególności: a) wydolność: — układu krążenia, — układu oddechowego, — nerek, b) zdolność do samoobsługi; ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

4) efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowi skowego, jeżeli pacjent kolejny raz korzysta z tej formy opieki.

§2.

1. Lekarz, o którym mowa w § 1, kierując i kwa lifikując pacjenta na leczenie do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, kieruje się wskazaniami i przeciw wskazaniami do lecznictwa uzdrowiskowego.

2. Wskazania i przeciwwskazania do lecznictwa uzdrowiskowego są analizowane w sposób zindywi dualizowany w odniesieniu do danego pacjenta.

3. W przypadku istnienia przeciwwskazań lekarz kierując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, może skierować pacjenta na konsultację do właściwego le karza specjalisty.

4. Przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do le czenia uzdrowiskowego określa załącznik nr 1 do roz porządzenia.

5. Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego z uwzględnieniem rodzajów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego określa załącz nik nr 2 do rozporządzenia.

6. Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: Z. Religa Dziennik Ustaw Nr 44 — 2894 — Poz. 285 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. (poz. 285) Załącznik nr 1 PRZECIWWSKAZANIA OGÓLNE I KARDIOLOGICZNE DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO

1) ostre choroby zakaźne;

2) choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby wene ryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);

3) ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozę bowe, grzybice skóry);

4) wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki;

5) choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym (kamica pęcherzy ka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwierni ka, krwawienia z przewodu pokarmowego, prze puklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne);

6) pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddycha nia;

7) niewydolność wątroby;

8) skazy krwotoczne;

9) choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie;

10) głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w funkcjonowaniu społecz nym; 1

1) organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze, 1

2) zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samo obsługi; 1

3) choroby wyniszczające układowe; 1

4) ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu; 1

5) dużego stopnia nietrzymanie moczu i kału (cewni kowanie na stałe pęcherza); 1

6) zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych; 1

7) padaczka z częstymi napadami (jeden raz w mie siącu lub częściej, padaczka skroniowa); 1

8) czynna choroba nowotworowa; 1

9) stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub za chowawczego czerniaka złośliwego, białaczki, ziar nicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotwo rów nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastą pić przed upływem 5 lat, w przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia;

20) ciąża i okres karmienia; 2

1) choroby niedokrwienne serca, takie jak: a) stabilna choroba niedokrwienna serca w sta dium III—IV według CCS — stopień ogranicze nia codziennej aktywności życiowej, b) niestabilna choroba niedokrwienna serca, c) zawał mięśnia sercowego, d) chorzy w pierwszych dwóch tygodniach po za wale, e) chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skur czową < 35 %, f) chorzy po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową; 2

2) zaburzenia rytmu serca, takie jak: a) zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpie czenia stymulatorem układu przewodzącego, b) utrwalone migotanie przedsionków bez odpo wiedniego leczenia przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia, c) zespół preekscytacji z częstymi napadami migo tania przedsionków lub częstoskurczów nawrot nych, d) migotanie komór w wywiadzie, z wyjątkiem mi gotania komór we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych, e) częstoskurcz utrwalony w badaniu holterow skim (ponad 30 sekund) lub częste napady czę stoskurczu w wywiadzie związane z organiczną chorobą serca, f) częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobu dzeń dodatkowych; 2

3) zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-ko morowy III stopnia bez zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa; 2

4) choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej; 2

5) kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą nie wydolnością krążenia; 2

6) infekcyjne zapalenie wsierdzia; 2

7) nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka, w fazie złośliwej oraz w fazie powikłań narządowych, takich jak: niewydolność serca III—IV według NYHA oraz niewydolność nerek; 2

8) stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tar czycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hor monalnego. Dziennik Ustaw Nr 44 — 2895 — Poz. 285 Załącznik nr 2 SZCZEGÓ¸OWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO Z UWZGL¢DNIENIEM RODZAJÓW ZAK¸ADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

1. Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) T92, T93, T09, S32 — stany po urazach koń czyn, kręgosłupa, miednicy 6—8 tygodni od urazu, b) S32, T08 — stany po złamaniach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia, c) N33 — pęcherz neurogenny w przebiegu tetra paraplegii, d) T94 — stany po urazach wielonarządowych le czonych zachowawczo i operacyjnie, e) T29 — stany po oparzeniach, bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, f) T12 — wczesne stany po złamaniach kości koń czyn dolnych, g) T05 — wczesne stany po amputacjach kończyn z przyczyn urazowych i naczyniowych po za opatrzeniu w tymczasową protezę, h) Z96 — wczesne stany po operacjach allopla stycznych stawów biodrowych i kolanowych, i) M50 — wczesne stany po operacjach dysku szyjnego i lędźwiowego, j) T02 — następstwa po złamaniach kości i sta wów z dużym ograniczeniem sprawności i za nikami mięśni, k) T09 — stany po urazach kręgosłupa z częścio wym uszkodzeniem rdzenia, l) Z98 — stany po zabiegach operacyjnych kości i stawów z dużym ograniczeniem ruchów, naj lepiej po przebiegu wczesnej rehabilitacji, m) Z98, Z89 — stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu, n) Z98 — stany po operacjach wad wrodzonych, najlepiej po wczesnej rehabilitacji, o) T31 — stany po oparzeniach kończyn z przykur czami i ograniczeniem ruchów;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) S33 — następstwa po urazach, chorobach sta wów i aparatu więzadłowego z ograniczeniem ruchów, b) Z98, Z89 — stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu, c) Q 65—70 — wady wrodzone układu ruchu bez utrwalonych zniekształceń, d) M93 — pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia, e) M41 — wady postawy, w tym boczne skrzywie nie kręgosłupa niedużego stopnia, f) rekonwalescencja chorych po leczeniu szpital nym z powodu chorób ortopedyczno-urazo wych;

3) leczenie ambulatoryjne: a) S23, 33, 39, 43, 46, 53, 56, 63, 66, 73, 76, 83, 86, 93, 96, 97 — stany po urazach tkanek miękkich — mięśni, więzadeł, torebek stawowych przy niedużym ograniczeniu ruchów, b) M93 — pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia, c) M41 — wady postawy, w tym boczne skrzywie nie kręgosłupa niedużego stopnia, d) rekonwalescencja chorych po leczeniu szpital nym z powodu chorób ortopedyczno-urazo wych. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) T10, T12 — stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub po wikłane zapaleniem kości i szpiku;

2) T09 — stany po urazach kręgosłupa z objawami te traplegii, powikłane z odleżynami z niezdolnością do podstawowej samoobsługi;

3) M99 — stany po zabiegach operacyjnych ortope dycznych z całkowicie upośledzoną zdolnością do samoobsługi;

4) M86 — zapalenie szpiku kostnego z przetokami z odczynem ogólnym;

5) M86 — choroby kości i tkanek miękkich z odczy nem osteolitycznym, zapaleniem kości.

2. Choroby układu nerwowego (neurologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) T08 — złamanie kręgosłupa z następstwami neurologicznymi bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, b) I64 — wczesne stany po udarach mózgowych z niedowładami, c) T90 — stany po urazach czaszkowo-mózgo wych z objawami neurologicznymi, bezpośred nio po wypisaniu ze szpitala, d) D33, G99 — stany po zabiegach operacyjnych guzów mózgu i rdzenia z objawami neurolo gicznymi, e) I64, G81 — następstwa po udarach mózgo wych z zachowaną zdolnością do podstawowej samoobsługi, najlepiej po przebytej wcześniej rehabilitacji, f) T90 — następstwa po urazach czaszkowo-mó zgowych z objawami ubytkowymi, najlepiej po przebytej wcześniej rehabilitacji, g) G09 — następstwa po zapaleniu mózgu, opon mózgowych w okresie 3—6 miesięcy od prze bytego zapalenia, h) D33 — stany po operacjach łagodnych guzów mózgu i rdzenia, i) T08 — następstwa po złamaniach kręgosłupa z niedowładami z zachowaną zdolnością do sa moobsługi, najlepiej po wczesnej rehabilitacji, j) G55 — stany po operacji wypadniętego dysku, k) G80 — porażenie mózgowe dziecięce ze znacz ną dysfunkcją ruchową (wózek) z zachowaną jednak zdolnością do samoobsługi, l) G35 — stwardnienie rozsiane z zachowaną podstawową samoobsługą w okresie zaawan sowanym, m) G20, G21 — choroba Parkinsona ze znacznym ograniczeniem chodu, ale z zachowaną podsta wową samoobsługą;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) G09 — następstwa po zapaleniu mózgu, opon mózgowych w okresie 6 miesięcy od przebyte go zapalenia, b) G55 — stany po operacji wypadniętego dysku (3 miesiące po zabiegu), c) G04 — stany po zapaleniu poprzecznym i poło wicznym rdzenia, d) G54 — zespół rwy kulszowej w okresie przewle kłym i podostrym, e) G80 — porażenie mózgowe dziecięce z zacho waną zdolnością chodzenia, f) G35 — stwardnienie rozsiane z zachowaną pod stawową samoobsługą w okresie początkowym o przebiegu łagodnym lub w okresie remisji, g) G20, G21 — choroba Parkinsona z niedużym ograniczeniem chodu, z zachowaną pełną sa moobsługą, h) G54 — zespół bólowy splotu ramiennego w okresie podostrym, i) G61 — następstwa przewlekłego zapalenia wie lonerwowego, j) T94 — następstwa po urazach nerwów obwo dowych, k) G61, 62 — przewlekłe zapalenie nerwów obwo dowych i splotów nerwowych, w tym postacie nieobjawowe;

3) leczenie ambulatoryjne: a) G54 — zespół rwy kulszowej w okresie przewle kłym lub remisji, b) G20 — choroba Parkinsona z niedużym ograni czeniem chodu, z zachowaną pełną samoobsłu gą, c) G54 — zespół bólowy splotu ramiennego w okresie przewlekłym lub remisji, d) G61 — następstwa przewlekłego zapalenia wie lonerwowego, e) G61, 62 — przewlekłe zapalenie nerwów obwo dowych i splotów nerwowych, w tym postacie nieobjawione, f) G90 — nerwice narządowe (zaburzenia układu wegetatywnego). Szczegółowe przeciwwskazania:

1) T08 — stany po urazach kręgosłupa z tetraplegią z odleżynami; Dziennik Ustaw Nr 44 — 2896 — Poz. 285

2) T90, G09, T81 — stany pourazowe, pozapalne lub pooperacyjne mózgu, rdzenia i inne choroby neu rologiczne z dysfunkcją ruchową uniemożliwiającą podstawową samoobsługę;

3) I64 — stany po 2—3 udarach mózgowych z utrwa lonymi niedowładami, z afrazją sensoryczną i mo toryczną, zespołem psychoorganicznym oraz z pełną niesprawnością;

4) G40 — padaczka z często powtarzającymi się napa dami (jeden raz w miesiącu lub częściej);

5) G35 — stwardnienie rozsiane w okresie ostrego rzutu lub często powtarzającymi się rzutami.

3. Choroby reumatologiczne (reumatologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) M06, M05 — reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV, w szczególności bezpo średnio po incydencie zaostrzenia procesu chorobowego, b) M06 — reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV po zabiegach operacyj nych, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala, c) M08 — młodzieńcze przewlekłe zapalenie sta wów (postać wielostawowa), d) M08 — młodzieńcze przewlekłe zapalenie sta wów w okresie remisji (postać skąpostawowa), e) M32 — toczeń rumieniowaty w okresie remisji, f) M34 — twardzina układowa, g) M07 — atropatie łuszczycowe, h) M35 — polimialgia reumatyczna, i) M13 — zapalenie stawów z zajęciem kręgosłu pa ZZSK, Zespół Rejtera ze znacznym ograni czeniem sprawności ruchowej lecz z zachowa ną samoobsługą, j) M15—19 — choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych i małych ze znacznym ograniczeniem sprawności czynnościowych, k) M47 — choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa ze znacznym ograniczeniem sprawności rucho wej z objawami neurologicznymi, l) M10, 11 — choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne) w okresie przewlekłym z zaawansowa nymi zmianami stawowymi, m) zespoły bólowe z grupy reumatyzmu tkanek miękkich — fibromialgia, n) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatycznych;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) M06, M05 — reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV, b) M07 — atropatie łuszczycowe, c) M35 — polimialgia reumatyczna, d) M45, 46, 49 — zapalenie stawów z towarzyszą cym zapaleniem kręgosłupa z niedużym ograni czeniem sprawności ruchowej i niewielką de strukcją stawów, e) M15—19 — choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych z niewielkim ogranicze niem sprawności czynnościowej oraz małych z niewielkim i średnim ograniczeniem sprawno ści czynnościowej, f) M47 — choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z niedużym ograniczeniem sprawności rucho wej, g) M10, 11 — choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne) w okresie przewlekłym z małymi zmiana mi stawowymi, h) M70—79 — reumatyzm tkanek miękkich — en tezopatie, i) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatoidalnych;

3) leczenie ambulatoryjne: a) M06, M05 — reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I i II oraz w 1 stopniu sprawności czynnościowej, b) M45, 46, 49 — zapalenie stawów z towarzyszą cym zapaleniem kręgosłupa z niedużym ograni czeniem sprawności ruchowej i niewielką de strukcją stawów, c) M15—19 — choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych małych z niewielkim lub średnim ograniczeniem sprawności ruchowej, d) M47 — choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z niedużym ograniczeniem sprawności rucho wej, e) M10, 11 — choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcytoza i inne) w okresie przewlekłym z małymi zmiana mi stawowymi, f) M70—79 — reumatyzm tkanek miękkich — en tezopatie o małym nasileniu objawów. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) M06, M05 — reumatoidalne zapalenie stawów w 4 stopniu sprawności czynnościowej (unieru chomienie w łóżku);

2) M06, M05 — znaczne zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów (stany go rączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe);

3) M06, M05 — ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu RZS i ZZSK uniemożliwiające podsta wową samoobsługę; Dziennik Ustaw Nr 44 — 2897 — Poz. 285

4) M06, M05 — zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń reumatoidalnych;

5) G55 — całkowite wypadnięcie jądra galaretowate go i inne stany chorobowe ze wskazaniem do ope racji;

6) I73 — martwicze zapalenie naczyń w okresie ostre go rzutu;

7) M13, M89 — infekcyjne zapalenie kości i stawów, ostre i przewlekłe w okresie ostrego rzutu.

4. Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) I21, 25 — stany po zawale serca, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala lub 3—4 tygodnie od dokonania się zawału serca, b) I97 — stany po operacjach naczyń wieńcowych, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala, w tym po zabiegu: pomostowania, PTCA, wszczepie nia stentów, c) I71, 97 — stany po operacjach tętniaka aorty, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala, d) J97, Q22, 23 — wczesne stany po operacjach zastawkowych serca, e) Z95 — stany po przeszczepie serca, f) I10, 11 — nadciśnienie tętnicze stopień 2 z 2—3 czynnikami ryzyka, stopień trzeci bez czynników ryzyka, g) I40, 30 — następstwa po zapaleniu mięśnia ser cowego i osierdzia w okresie 3—6 miesięcy od wypisania ze szpitala, h) I25 — choroba wieńcowa stabilna w II okresie wydolności CCS, i) I21, 25 — stany po zawale serca po 2—3 miesią cach w II okresie wydolności CCS, najlepiej po przebytej wczesnej rehabilitacji, j) Q25, 22, 23, Z96, 98 — stany po operacjach ser ca, dużych naczyń i zastawek, w tym chorzy z rozrusznikiem w II okresie niewydolności krą żenia według NYHA, k) I10, 11 — nadciśnienie tętnicze w stopniu 2 i 3 bez dodatkowych czynników ryzyka;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) I40—43 — zmiany zwyrodnieniowe i pozapalne mięśnia sercowego w I i II okresie wydolności, b) I25 — choroba wieńcowa stabilna w I i II okresie według CCS, c) I25 — przewlekła choroba niedokrwienia serca bez zawału w II okresie wydolności, d) I21, 25 — stany po zawale, bez powikłań w okre sie przynajmniej 6 miesięcy od dokonania się zawału, e) Q22, 23, Z98 — stany po operacjach zastawek serca przynajmniej 12 miesięcy od zabiegu w okresie pełnej wydolności krążenia, f) Q22—25 — wady serca nieoperacyjne w I i II okresie wydolności, g) I10, 11 — nadciśnienie tętnicze w stopniu 1 z 1—2 czynnikami ryzyka;

3) leczenie ambulatoryjne: a) I25 — przewlekła choroba niedokrwienia serca bez zawału w I okresie wydolności, b) Q22, 23, Z98 — stany po operacjach zastawek serca przynajmniej 12 miesięcy od zabiegu w okresie pełnej wydolności krążenia, c) I10, 11 — nadciśnienie tętnicze w stopniu 1 z 1—2 czynnikami ryzyka. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) I50 — niewydolność serca w III i IV stadium we dług NYHA (dolegliwości pojawiają się przy każ dym wysiłku — III stadium i w spoczynku — IV sta dium). Chorzy ci wymagają intensywnej opieki kardiologicznej i ustalenia wskazań co do dalszego leczenia;

2) I24 — niestabilna choroba wieńcowa (stan ten wy maga leczenia w oddziale intensywnej opieki kar diologicznej);

3) I25 — choroba wieńcowa w II i IV okresie CCS;

4) I21 — zawał serca, w tym chorzy w pierwszych 2 tygodniach po zawale ze znacznie upośledzoną frakcją skurczową (< 35 %) z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową, z groźnymi zaburzeniami rytmu serca;

5) I47—49 — zaburzenia rytmu serca;

6) I44 — zespół chorego węzła zatokowego bez za bezpieczenia stymulatorem układu przewodzące go;

7) I48 — napadowe migotanie przedsionków z szyb ką czynnością komór, z niewydolnością krążenia, z incydentem zmiany rytmu w ciągu ostatnich 6 miesięcy;

8) I47 — częstoskurcze utrwalone lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie;

9) I49 — migotanie komór w wywiadzie (z wyjątkiem migotania we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych);

10) I44 — blok przedsionkowy komorowy III stopnia bez zabezpieczenia stymulatorem. Blok trójpęcz kowy pęczka Hisa; 1

1) I38, 30 — ostre zapalenie wsierdzia i osierdzia (chorzy ci wymagają intensywnej opieki kardiolo gicznej); 1

2) I42 — kardiomiopatia przerostowa i rozstrzeniowa w okresie niewydolności krążenia według NYHA lub z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca; Dziennik Ustaw Nr 44 — 2898 — Poz. 285 1

3) Q24 — wady serca w III i IV okresie wydolności według NYHA lub z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca; 1

4) I11 — nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z 2—3 i wię cej czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczy niowych oraz nadciśnienie tętnicze złośliwe; 1

5) I27 — nadciśnienie płucne dużego stopnia; 1

6) I82 — ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe; 1

7) I71 — tętniak rozwarstwiający aorty; 1

8) I72 — tętniak serca.

5. Choroby naczyń obwodowych Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) I70, I73, I97 — stany po operacjach naczynio wych kończyn dolnych, bezpośrednio po lecze niu szpitalnym, b) I71, I97 — stany po operacjach tętniaka aorty, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala, c) I70 — miażdżycowe stwardnienie naczyń koń czyn dolnych w II i II/III stadium choroby, d) L97 — zespół stopy cukrzycowej z owrzodze niem neurotroficznym, e) L97 — stany po operacji z powodu zgorzeli sto py cukrzycowej, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala, f) I83 — żylaki kończyn dolnych w 5—6 stopniu (obrzęki, zagojone owrzodzenie lub nieduże przewlekłe owrzodzenie), g) I70 — miażdżycowe stwardnienie tętnic koń czyn dolnych w II okresie choroby (bez owrzo dzeń), h) I80 — zakrzepowo-zatorowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w II okresie choroby, i) I79 — zespół stopy cukrzycowej bez owrzodze nia, j) I70—73, 97 — stany po operacji naczyń tętni czych kończyn dolnych 3—6 miesięcy po zabie gu, k) I83 — stany po operacjach żylaków kończyn dol nych bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) I70 — miażdżycowe stwardnienie tętnic koń czyn dolnych w II okresie choroby (bez owrzo dzeń), b) I80 — stany po zakrzepowym zapaleniu żył koń czyn dolnych po 6 miesiącach od wystąpienia ostrych objawów, c) I83 — stany po operacjach żylaków kończyn dol nych w okresie 3—6 miesięcy od zabiegu, d) I77 — choroba Raynauda i inne nerwice naczy niowe w początkowych okresach choroby, e) I89 — inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych (stany po mastektomii);

3) leczenie ambulatoryjne: a) I70 — miażdżycowe stwardnienie tętnic kończyn dolnych w I okresie choroby, b) I83 — żylaki kończyn dolnych w 2—3 stopniu rozwoju choroby (bez dużych obrzęków i owrzodzeń), c) I89 — słoniowacizna kończyn dolnych, d) I77 — choroba Raynauda i inne nerwice naczy niowe w początkowych okresach choroby. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) I97 — stany po operacjach naczyniowych z powi kłaniami pooperacyjnymi;

2) I70 — miażdżycowe stwardnienie naczyń kończyn dolnych w III i IV stadium według Fontaine’a;

3) I80 — zakrzepowo-zatorowe zapalenie tętnic koń czyn dolnych w okresie ostrym oraz III i IV stadium według Fontaine’a;

4) L97, 88 — zespół stopy cukrzycowej z rozległymi owrzodzeniami, zgorzel;

5) I83 — rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi, 6 stopień rozwoju choroby żylakowej.

6. Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) Z98, C32 — stany po całkowitym usunięciu krta ni z powodu zmian nowotworowych, b) Z98, D32 — stany po częściowym usunięciu krtani z powodu zmian nowotworowych. G53 — stany porażenne (niedowłady) krtani z ustalo nych przyczyn i stany pooperacyjne porażeń krtani, c) J38, 39 — stany po operacjach na strunach gło sowych, kieszonkach krtaniowych, nagłośni itp., d) J32, 33 — wczesne stany po operacjach zatok przynosowych i polipów nosa, e) H95 — wczesne stany pooperacyjne ucha środ kowego i ucha wewnętrznego bez zaburzeń równowagi, f) H82 — zespoły pseudomenierowskie pocho dzenia naczyniowego bez objawów wegetatyw nych, g) Z98, J35 — wczesne stany pooperacyjne mig dałków podniebiennych, plastyki przegrody no sa i małżowin nosowych (7—10 dni po zabie gu), h) J39 — czynnościowe zaburzenia emisji głosu; Dziennik Ustaw Nr 44 — 2899 — Poz. 285

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) J31 — przewlekłe zapalenie błony śluzowej no sa, gardła, krtani o charakterze zanikowym, w różnym stopniu zaawansowania, b) J37 — przewlekłe zapalenie błony śluzowej no sa, gardła i krtani o charakterze przerostowym, niewymagające leczenia operacyjnego, c) J30 — alergiczny (naczynioruchowy) nieżyt bło ny śluzowej nosa i krtani, d) J32 — przewlekłe zapalenie zatok przynoso wych, niewymagające zabiegu operacyjnego, e) H95 — stany po operacjach w zakresie górnych dróg oddechowych w okresie od 2 tygodni do 3 miesięcy od zabiegu, f) H68 — stany zapalne trąbek słuchowych z obja wami niedrożności, g) J37, 38 — zawodowa niewydolność narządu głosu, h) J39 — czynnościowe zaburzenia emisji głosu, i) J02, 03, 06 — stany zapalne układu chłonnego w zakresie górnych dróg oddechowych, szcze gólnie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, niewymagające postępowania operacyjnego;

3) leczenie ambulatoryjne: a) J31 — przewlekłe zapalenie błony śluzowej no sa, gardła i krtani o charakterze zanikowym, w różnym stopniu zaawansowania, b) J37 — przewlekłe zapalenie błony śluzowej no sa, gardła i krtani o charakterze przerostowym, niewymagające leczenia operacyjnego, c) J30 — alergiczny (naczynioruchowy) nieżyt bło ny śluzowej nosa i krtani, d) J32 — przewlekłe zapalenie zatok przynoso wych niewymagające zabiegu operacyjnego, e) H68 — stany zapalne trąbek słuchowych z obja wami niedrożności, f) J37, 38 — zawodowa niewydolność narządu głosu, g) J02, 03, 06 — stany zapalne układu chłonnego w zakresie górnych dróg oddechowych, szcze gólnie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, niewymagające postępowania operacyjnego. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) J00—06 — ostre infekcje górnych dróg oddecho wych, wymagające intensywnej farmakoterapii;

2) J33—35 — choroby górnych dróg oddechowych z upośledzoną drożnością w wyniku znacznego przerostu adenoidalnego, skrzywienia przegrody nosa, wymagające zabiegu operacyjnego;

3) H81, 82 — Zespół Meniera i zespoły pseudomenie rowskie w okresie zaostrzenia chorób układu we wnętrznego;

4) C09, 14 — stany nowotworowe w okresie aktyw nym, w czasie chemio- i radioterapii oraz przed upływem 1 roku od zabiegu.

7. Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) J95 — stany po resekcji tkanki płucnej bezpo średnio po wypisaniu ze szpitala, b) J45 — dychawica oskrzelowa, c) J45, 43, 27 — dychawica oskrzelowa z rozedmą, zespołem przewlekłego serca płucnego, d) J41 — przewlekła obturacyjna choroba oskrzeli, e) J42, 43, 47 — przewlekły nieżyt oskrzeli ze współ istniejącą rozedmą, zespołem serca płucnego, f) J43, I27 — rozedma płuc ze współistniejącym zespołem serca płucnego, g) J47 — rozstrzenie oskrzeli niekwalifikujące się do leczenia operacyjnego, h) J84, I27 — zwłóknienie płuc z rozpoczynającym się zespołem serca płucnego, i) J13—18, 94 — stany po zapaleniu płuc i opłuc nej bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, j) J64, I27 — pylice płuc z rozpoczynającym się ze społem serca płucnego, k) J47 — torbielowatość płuc w okresie nieza awansowanym;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) J45 — dychawica oskrzelowa, b) J41 — przewlekła obturacyjna choroba oskrzeli, c) J43, I27 — rozedma płuc ze współistniejącym zespołem serca płucnego, d) I64, 27 — pylice płuc z rozpoczynającym się ze społem serca płucnego, e) T75 — narażenie zawodowe na wdychanie py łów (cel profilaktyczny);

3) leczenie ambulatoryjne: a) J41 — przewlekła obturacyjna choroba oskrzeli, b) T75 — narażenie zawodowe na wdychanie py łów (cel profilaktyczny). Szczegółowe przeciwwskazania:

1) J20, 12—18 — ostre zapalenie oskrzeli, płuc i opłucnej;

2) J45 — dychawica oskrzelowa o ciężkim przebiegu i stany astmatyczne;

3) R04 — krwawienie i krwotoki z górnych dróg odde chowych oraz stany po krwotokach płucnych; Dziennik Ustaw Nr 44 — 2900 — Poz. 285

4) I27 — pełnoobjawowa niewydolność oddechowa i oddechowo-krążeniowa;

5) J47, A15 — rozstrzenie oskrzeli na tle gruźliczym;

6) A15 — gruźlica płuc i opłucnej w okresie aktyw nym;

7) J45, J30 — alergiczne nieżyty dróg oddechowych w okresie kwitnienia traw i drzew (przeciwwskaza nia bezwzględne).

8. Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) K25 — choroba wrzodowa żołądka w okresie za ostrzenia, b) K25, Z98 — stany po resekcji żołądka z powodu choroby wrzodowej bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, c) K80, Z98 — stany po operacji pęcherzyka żółcio wego bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, d) K73 — przewlekłe zapalenie wątroby w okresie wydolności wątroby, e) B15, B19 — stany po wirusowym zapaleniu wą troby bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, f) K74 — marskość wątroby w okresie wydolności (bez puchliny wodnej, żółtaczki, żylaków przeły ku), g) K51 — wrzodziejące zapalenie jelita grubego o lekkim przebiegu, h) K50 — choroba Leśniowskiego-Crohna o lekkim przebiegu, i) K58 — zespoły jelita drażliwego, j) K21 — choroba refluksowa I—III;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) K25 — choroba wrzodowa żołądka w okresie re misji, b) K20—23 — przewlekłe choroby przełyku (roz strzeń, uchyłek, kurcz wpustu), c) K81 — przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółcio wego, d) K73 — przewlekłe zapalenie wątroby w okresie wydolności wątroby, e) B15—19 — stany po wirusowym zapaleniu wą troby 3—6 miesięcy po wypisaniu ze szpitala, f) K86 — przewlekłe zapalenie trzustki I/II stopnia, po ostrym zapaleniu, g) K58 — zespoły jelita drażliwego, h) K21 — choroba refluksowa I—III, i) K30 — dyspepsja niewrzodowa, j) K31, K82 — zaburzenia czynnościowe żołądka, jelit i pęcherzyka żółciowego;

3) leczenie ambulatoryjne: a) K25 — choroba wrzodowa żołądka w okresie re misji, b) K20—23 — przewlekłe choroby przełyku (roz strzeń, uchyłek, kurcz wpustu), c) K81 — przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółcio wego, d) K86 — przewlekłe zapalenie trzustki I/II stopnia po ostrym zapaleniu, e) K21 — choroba refluksowa I—III, f) K30 — dyspepsja niewrzodowa, g) K31, K82 — zaburzenia czynnościowe żołądka, jelit i pęcherzyka żółciowego. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) B15—19, R17 — żółtaczka;

2) K74 — pełnoobjawowa marskość wątroby;

3) K72 — choroby wątroby w okresie pełnej dekom pensacji;

4) K21 — zwężenie odźwiernika z owrzodzeniem i krwawieniem;

5) K31, K63 — choroby żołądka i jelit z krwawieniem;

6) K28, 81, 82 — choroby żołądka, jelit, pęcherzyka żółciowego wymagające leczenia operacyjnego;

7) K50 — choroba Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu;

8) K51 — wrzodziejące zapalenie jelita grubego o przebiegu ciężkim;

9) K85 — ostre zapalenie trzustki.

9. Cukrzyca (diabetologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) E10 — cukrzyca typu 1 o szczególnie chwiej nym przebiegu (zamiast leczenia szpitalnego), b) E10—11 — cukrzyca typu 1 i 2 w okresie de kompensacji znacznego stopnia (zamiast lecze nia szpitalnego), c) I73 — stany po amputacji kończyn z powodu makroagiopatii cukrzycowej po zaprotezowa niu, bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, d) I79 — zespół stopy cukrzycowej po amputacji częściowej stopy z raną niezagojoną, bezpo średnio po leczeniu szpitalnym bez objawów zakażenia rany, e) I97 — zespół stopy cukrzycowej z owrzodze niem kwalifikującym się do leczenia zacho wawczego bez objawów zakażenia rany, f) E10, E11, H53 — cukrzyca typu 1 i 2 z dużym upośledzeniem wzroku, g) cukrzyca po przeszczepie nerki i trzustki, Dziennik Ustaw Nr 44 — 2901 — Poz. 285 h) cukrzyca z niewydolnością nerek (dializotera pia), i) E10 — cukrzyca typu 1 o przebiegu chwiejnym, kwalifikująca się do intensywnej insulinotera pii, j) E10 — świeżo rozpoznana cukrzyca typu 1, k) E11 — cukrzyca typu 2 z wtórną niewrażliwo ścią na pochodne sulfonylomocznika (celem zastosowania insuliny), l) E11 — cukrzyca typu 2 leczona insuliną w okre sie niewyrównania, m) E10, E11, I79 — cukrzyca typu 1 i 2 z makroan giopatią kończyn dolnych w II okresie choroby naczyniowej, n) M73 — zespół stopy cukrzycowej z niedużym owrzodzeniem neuropatycznym bez objawów zakażenia rany, o) Z98, I73 — stany po operacjach naczyniowych kończyn dolnych, p) E10, E11, N29 — cukrzyca typu 1 i 2 z nefropa tią, q) E10, E11, I20—25 — cukrzyca typu 1 i 2 z cho robą niedokrwienną serca, r) I24 — stany po zawale serca około 3 miesięcy od dokonania się zawału, s) I68 — niedokrwienie mózgu w przebiegu cu krzycy (encefalopatia), t) E10, E11, G32 — cukrzyca typu 1 i 2 z neuropa tią, u) E10, E11, I15 — cukrzyca typu 1 i 2 z nadciśnie niem, v) E13 — cukrzyca z otyłością ogromną niewrażli wą, w) E88 — zespół metaboliczny;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) E11 — cukrzyca typu 2 z wtórną niewrażliwo ścią na pochodne sulfonylomocznika (celem zastosowania insuliny), b) E11 — świeżo rozpoznana cukrzyca typu 2, c) E11 — cukrzyca typu 2 wyrównana z przewle kłymi powikłaniami, d) E10, E11, I79 — cukrzyca typu 1 i 2 z makroan giopatią kończyn dolnych w II okresie choroby naczyniowej, e) E11, I79 — cukrzyca typu 2 wyrównana z ma kroangiopatią kończyn dolnych w I okresie choroby naczyniowej, f) I79 — zespół stopy cukrzycowej bez owrzodzeń u chorych z cukrzycą typu 2, g) Z98, I73 — stany po operacjach naczyniowych kończyn dolnych, h) E10, E11, N29 — cukrzyca typu 1 i 2 z nefropa tią, i) E10, E11, I20—I25 — cukrzyca typu 1 i 2 z cho robą niedokrwienną serca, j) E10, E11, G32 — cukrzyca typu 1 i 2 z neuropa tią, k) E10, E11, I15 — cukrzyca typu 1 i 2 z nadciśnie niem, l) E13 — cukrzyca z otyłością i powikłaniami na czyniowymi, m) E74 — zaburzenia tolerancji węglowodanowej (IGT) (w celach profilaktycznych), n) R73 — nieprawidłowa glikemia na czczo IFG (w celach profilaktycznych), o) E88 — zespół metaboliczny;

3) leczenie ambulatoryjne: a) E11 — cukrzyca typu 2 wyrównana z przewle kłymi powikłaniami, b) E11, I79 — cukrzyca typu 2 z makroangiopatią kończyn dolnych w I okresie choroby naczynio wej, c) E11 — cukrzyca leczona lekami doustnymi wy równana z chorobami towarzyszącymi kwalifi kującymi się do leczenia ambulatoryjnego, d) E74 — zaburzenia tolerancji węglowodanowej (IGT) (w celach profilaktycznych). Szczegółowe przeciwwskazania:

1) E10, 11 — cukrzyca typu 1 i 2 w okresie kwasicy, stan przedśpiączkowy;

2) R02 — zespół stopy cukrzycowej ze zgorzelą, wy magający interwencji chirurgicznej;

3) Z89 — stan po amputacji kończyn z niezagojoną ra ną operacyjną, niezaprotezowaną kończyną;

4) E10, E11, N18 — cukrzyca z nefropatią w okresie mocznicy;

5) I79, I70 — cukrzyca z makroangiopatią kończyn dolnych w okresie III i IV choroby naczyniowej;

6) E10, E11, I50 — cukrzyca z niedokrwieniem serca i niewydolnością w III i IV stadium według NYHA;

7) G63 — cukrzyca z polineuropatią w okresie ostrych, ciągłych bólów lub z ciężką neuropatią wegetatywną;

8) E10, E11, Z74 — pełna niezdolność do samoobsłu gi z powodu powikłań cukrzycy lub chorób towa rzyszących.

10. Otyłość Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) E88 — zespół metaboliczny, b) E66, I15 — otyłość z nadciśnieniem, chorobą wieńcową, c) E66, I50 — otyłość dużego stopnia z upośledze niem układu krążeniowo-oddechowego, Dziennik Ustaw Nr 44 — 2902 — Poz. 285 d) E66, M15 — otyłość z chorobą zwyrodnieniową dużych stawów, e) E66 — otyłość z chorobą zwyrodnieniową z ustalonymi wskazaniami do zabiegu operacyj nego bioder lub kolan, f) E66 — otyłość ogromna po operacji zmniejsze nia żołądka;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) E68 — otyłość brzuszna (trzewna) z innymi me tabolicznymi czynnikami ryzyka miażdżycy, b) E66, E67, E88 — otyłość z zaburzeniami toleran cji węglowodanowej, c) E66, R73 — otyłość z nieprawidłową glikemią na czczo, d) E66, E73 — otyłość z cukrzycą postprandialną, e) E88 — zespół metaboliczny, f) E66, I15 — otyłość z nadciśnieniem, g) E66, M15 — otyłość z chorobą zwyrodnieniową stawów, h) E66, E00—03 — otyłość z endokrynopatiami (niedoczynność tarczycy);

3) leczenie ambulatoryjne: a) E68 — otyłość brzuszna (trzewna małego i śred niego stopnia), b) E66, E68 — otyłość z zaburzeniami tolerancji węglowodanowej, c) E66, R73 — otyłość z nieprawidłową glikemią na czczo, d) E66, E73 — otyłość z cukrzycą postprandialną, e) E66, I15 — otyłość z nadciśnieniem I stopnia, f) E66, E00—03 — otyłość z endokrynopatiami (niedoczynność tarczycy). Szczegółowe przeciwwskazania:

1) E66, I73 — otyłość z cukrzycą powikłaną zmianami naczyniowymi;

2) I98, E66 — cukrzyca z pełnoobjawową niewydolno ścią krążenia;

3) E66, F72, 73 — otyłość u osób ze znacznym ogra niczeniem umysłowym. 1

1. Choroby endokrynologiczne Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) E05 — nadczynność tarczycy pierwotna i choro ba Gravesa-Basedowa w okresie niepełnej eu tyreozy, b) E05 — stany po operacjach z powodu nadczyn ności w okresie 3 miesięcy po zabiegu, c) E22 — akromegalia w okresie nieaktywnym, po upływie 1 roku od leczenia operacyjnego lub ra dioterapii z towarzyszącymi schorzeniami, zmiany zwyrodnieniowe stawów, nadciśnienie tętnicze, d) E24 — zespół Cushinga — po częściowym lub całkowitym usunięciu nadnerczy lub po radiote rapii przysadki — w okresie 1 roku po leczeniu współistniejącym, e) E27 — niedoczynność kory nadnercza w okresie remisji z chorobami współistniejącymi, f) E23 — niedoczynność poporodowa przysadki mózgowej, zwłaszcza z objawami wtórnej nie doczynności tarczycy lub innymi chorobami kwalifikującymi się do leczenia uzdrowiskowe go;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) E05 — nadczynność tarczycy pierwotna i choro ba Gravesa-Basedowa w stadium eutyreozy, b) E05 — stany po operacjach z powodu nadczyn ności w okresie 6—12 miesięcy po zabiegu, c) E03 — niedoczynność tarczycy wyrównana w okresie leczenia substytucyjnego, d) E09, 03—05 — poronne postacie nadczynności i niedoczynności tarczycy, e) E06 — stany po zapaleniu tarczycy w okresie około 6 miesięcy po ustąpieniu ostrego stanu zapalnego, f) E04 — wole obojętne, g) E22 — akromegalia w okresie nieaktywnym, po upływie 1 roku od leczenia operacyjnego lub ra dioterapii z towarzyszącymi schorzeniami, zmiany zwyrodnieniowe stawów, nadciśnienie tętnicze, h) E24 — zespół Cushinga — po częściowym lub całkowitym usunięciu nadnerczy lub po radiote rapii przysadki — w okresie 1 roku po leczeniu, i) E27 — niedoczynność kory nadnercza w okresie remisji z chorobami współistniejącymi, j) E23 — niedoczynność poporodowa przysadki mózgowej, zwłaszcza z objawami wtórnej nie doczynności tarczycy lub innymi chorobami kwalifikującymi się do leczenia uzdrowiskowe go, k) E20 — niedoczynność przytarczyc niedużego stopnia;

3) leczenie ambulatoryjne: a) E05 — nadczynność tarczycy pierwotna i choro ba Gravesa-Basedowa w stadium eutyreozy, b) E05 — stany po operacjach z powodu nadczyn ności w okresie 6 miesięcy po zabiegu, c) E03 — niedoczynność tarczycy w początkowym okresie leczenia substytucyjnego, d) E09, 03—05 — poronne postacie nadczynności i niedoczynności tarczycy, e) E04 — wole obojętne, f) E23 — niedoczynność poporodowa przysadki mózgowej, zwłaszcza z objawami wtórnej nie doczynności tarczycy wyrównanej lub innymi chorobami kwalifikującymi się do leczenia uzdrowiskowego. Dziennik Ustaw Nr 44 — 2903 — Poz. 285 Szczegółowe przeciwwskazania:

1) E05 — nadczynność tarczycy w okresie całkowite go niewyrównania;

2) E06 — ostry stan zapalny tarczycy;

3) E04 — wole z bezwzględnymi wskazaniami do operacji;

4) C73 — wczesne stany po operacji tarczycy z powo du nowotworu, przed upływem 1 roku od zabiegu;

5) E22 — akromegalia w okresie: a) czynnego procesu chorobowego, b) z guzem siodełka tureckiego znacznych rozmia rów oraz z objawami ocznymi, które wymagają stałej kontroli neurochirurgicznej;

6) E23, I95 — niedoczynność przysadki — niewyrów nana z niskim ciśnieniem tętniczym;

7) E24 — zespół Cushinga: a) z czynną chorobą, b) po operacji z utrzymującym się nadal czynnym procesem, c) z niewydolnością krążenia, skazą krwotoczną, wysokim ciśnieniem;

8) E27 — niedoczynność kory nadnercza w okresie niewyrównanym;

9) E20 — niedoczynność przytarczyc: a) ciężkie postacie tężyczki, b) postacie tężyczki wymagające częstego poda wania dożylnego preparatów wapnia. 1

2. Osteoporoza Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) M80, 81 — osteoporoza uogólniona o średnim stopniu zaawansowania, pomenopauzalna i starcza rozpoznana według kryteriów WHO (T-score poniżej 2,5 odchylenia standardowego) z przebytymi złamaniami lub bez złamań z wię cej niż 2 czynnikami ryzyka, b) M80 — stany po złamaniach z powodu osteopo rozy, kompresyjne złamanie kręgosłupa, kości nadgarstka typu Collesa oraz żeber, c) M82, 85 — osteoporoza i osteopenia z choroba mi towarzyszącymi (reumatoidalne zapalenie stawów, ZZSK, cukrzyca po sterydoterapii);

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) M85 — osteopenia rozpoznana według kryte riów WHO (T-score — do 2,5 odchylenia stan dardowego) z czynnikami ryzyka, b) M82, 85 — osteoporoza i osteopenia z choroba mi towarzyszącymi (reumatoidalne zapalenie stawów, ZZSK, cukrzyca po sterydoterapii);

3) leczenie ambulatoryjne: a) M85 — osteopenia rozpoznana według kryte riów WHO (T-score — do 2,5 odchylenia stan dardowego) z czynnikami ryzyka, b) M82, 85 — osteoporoza i osteopenia z choroba mi towarzyszącymi (reumatoidalne zapalenie stawów, ZZSK, cukrzyca po sterydoterapii). Szczegółowe przeciwwskazania:

1) M82 — osteoporozy wtórne w przebiegu przewle kłej niewydolności nerek, szpiczaka mnogiego, nadczynności tarczycy, nadczynności przytarczycy, nadczynności kory nadnercza;

2) M80 — osteoporoza ze świeżym złamaniem;

3) M80, Z74 — osteoporoza późna z ograniczeniem zdolności podstawowej samoobsługi lub powikła na niewydolnością układu krążenia i oddechowe go. 1

3. Choroby skóry (dermatologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) choroby alergiczne skóry: — L20 — atopowe zapalenie skóry, — L50 — pokrzywka atopowa, — L20 — neurodermitis, — L50 — pokrzywka neurogenna przewlekła, — L28 — przewlekły liszaj, świerzbiączka guzo wata (prurigo nodularis Hyde), — L24 — wyprysk przewlekły i kontaktowy, b) choroby naczyniowe: — D78, I78 — plamica i zapalenie naczyń wło sowatych, — J77 — choroba Raynauda, c) L40 — łuszczyca zwykła i jej odmiany, d) M34, L94 — kologenezy: twardzina uogólnio na, twardzina ogniskowa, e) L97 — choroba żylakowa kończyn dolnych: ży laki podudzi z wypryskiem przewlekłym, prze wlekłe owrzodzenie żylakowe podudzi, f) L43 — liszaj płaski — wszystkie odmiany, g) L45 — liszaj zanikowy twardzinowy, h) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewle kłym: — L24 — wyprysk zawodowy, — L24 — trądzik zawodowy, — L58 — zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące, i) termiczne uszkodzenia skóry: — T33 — odmroziny, — T69 — sinica kończyn, Dziennik Ustaw Nr 44 — 2904 — Poz. 285 j) L29 — choroby świądowe skóry: świąd uogól niony neurogenny, świąd zlokalizowany, k) L90 — zanikowe twardzinowe choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość sromu i żołędzi, l) zaburzenia rogowacenia naskórka: — Q80 — rybia łuska, — L85, 84 — rogowacenie dłoni i stóp, m) schorzenia łojotokowe skóry: — L21 — łojotokowe zapalenie skóry, — L26 — złuszczenia łuszczycowate, — L71 — trądzik różowaty, — L70 — trądzik ropowiczy;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) choroby alergiczne skóry w małym i średnim stopniu zaawansowania: — L20 — atopowe zapalenie skóry, — L50 — pokrzywka atopowa, — L20 — neurodermitis, — L50 — pokrzywka neurogenna przewlekła, — L28 — świerzbiączka guzowata (prurigo no dularis Hyde), — L24 — wyprysk przewlekły, b) choroby naczyniowe w małym i średnim stop niu zaawansowania: — D78, I78 — plamica i zapalenie naczyń wło sowatych, — J77 — choroba Raynauda, c) L40 — łuszczyca zwykła i jej odmiany, d) L41 — przyłuszczyca grudkowa, e) M34, L94 — kologenezy: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa, f) L97 — choroba żylakowa kończyn dolnych: ży laki podudzi z wypryskiem przewlekłym, prze wlekłe owrzodzenie żylakowe podudzi, g) L43 — liszaj płaski — wszystkie odmiany, h) L45 — liszaj zanikowy twardzinowy, i) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewle kłym: — L24 — wyprysk zawodowy, — L24 — trądzik zawodowy, — L58 — zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące, j) termiczne uszkodzenia skóry: — T33 — odmroziny, — T69 — sinica kończyn, k) L29 — choroby świądowe skóry: świąd uogól niony neurogenny, świąd zlokalizowany, l) L90 — zanikowe twardzinowe choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość sromu i żołędzi, m) zaburzenia rogowacenia naskórka w średnim stopniu zaawansowania: — Q80 — rybia łuska, — L85, 84 — rogowacenie dłoni i stóp, n) schorzenia łojotokowe skóry w średnim stop niu zaawansowania: — L21 — łojotokowe zapalenie skóry, — L26 — złuszczenia łuszczycowate, — L71 — trądzik różowaty, — L70 — trądzik ropowiczy, o) choroby włosów: L63 — łysienie plackowate, p) L80 — bielactwo;

3) leczenie ambulatoryjne: a) L40 — łuszczyca zwykła ze zmianami lokalnymi i jej odmiany, b) zaburzenia rogowacenia naskórka o małym stopniu zaawansowania: — Q80 — rybia łuska, — L85, 84 — rogowacenie dłoni i stóp, c) schorzenia łojotokowe skóry o małym stopniu zaawansowania: — L21 — łojotokowe zapalenie skóry, — L26 — złuszczenia łuszczycowate, — L71 — trądzik różowaty, — L70 — trądzik ropowiczy, d) L80 — bielactwo. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) M34, L93 — kolagenozy — twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z daleko posuniętymi zmia nami narządowymi;

2) L57, 56 — fotodermatozy;

3) L40 — łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego;

4) L23 — ostre alergiczne choroby skóry;

5) L97 — rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zapalnymi;

6) L99 — ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybi cze, pasożytnicze i wirusowe;

7) L30 — erytrodermia;

8) L98 — dermatozy zawodowe w okresie ostrym. 1

4. Choroby kobiece (ginekologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) N99 — stany po operacjach oszczędzających w obrębie narządu rodnego wczesne i późne z wyłączeniem stanów po operacjach z powodu nowotworu złośliwego, Dziennik Ustaw Nr 44 — 2905 — Poz. 285 b) N70—N73 — przewlekłe i podostre stany zapal ne narządu rodnego, w tym przewlekłe zapale nie ulegające zaostrzeniom, c) N99 — stany po operacjach w obrębie narządu rodnego (wczesne), d) N83 — wczesne stany po operacjach jajnika w zespołach androgennych;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) N70—N73 — przewlekłe stany zapalne narządu rodnego, w tym przewlekłe zapalenie ulegające zaostrzeniom, b) N70—N76 — następstwa pozapalne narządu rodnego w obrębie przydatków, przymacicz, po chwy i sromu, okres wczesny, c) N95 — zaburzenia menopauzalne ze współist niejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą zwyrodnieniową, nadciśnieniem, d) N91, N97 — opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn ogól noustrojowych, niedorozwój pierwotny jajni ków, niedoczynność jajników wtórna, e) N97, N91—N94 — niepłodność u kobiet i zabu rzenia cyklu miesiączkowego: — zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajni ków, cyklu bezowulacyjnego, — brak miesiączki wtórny pochodzenia jajniko wego, f) N99 — stany po operacjach w obrębie narządu rodnego (późne);

3) leczenie ambulatoryjne: a) N70—N73 — przewlekłe stany zapalne narządu rodnego, b) N70—N76 — następstwa pozapalne narządu rodnego w obrębie przydatków, przymacicz, po chwy i sromu, okres wczesny, c) N95 — zaburzenia menopauzalne ze współist niejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą zwyrodnieniową, nadciśnieniem, d) N91, N97 — opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn ogól noustrojowych, niedorozwój pierwotny jajni ków, niedoczynność jajników wtórna, e) N97, N91—N94 — niepłodność u kobiet i zabu rzenia cyklu miesiączkowego: — zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajni ków, cyklu bezowulacyjnego, — brak miesiączki wtórny pochodzenia jajniko wego, f) N99 — stany po operacjach w obrębie narządu rodnego (późne). Szczegółowe przeciwwskazania:

1) N70—N76 — ostre stany zapalne w obrębie narzą dów rodnych, ostre zakażenia na tle gruźlicy, rze żączka, rzęsistkowica, grzybice;

2) C51—C58 — nowotwory złośliwe narządu rodnego w okresie aktywnego procesu oraz przed upływem 1 roku od zakończonej terapii;

3) D25, D26 — mięśniaki macicy dużego stopnia, kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego;

4) N93 — niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;

5) N82 — przetoki pochwowo-pęcherzowe lub po chwowo-odbytnicze;

6) ciąża i okres karmienia. 1

5. Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) Q61—Q63 — stany po operacjach wad wrodzo nych nerek oraz po usunięciu nerki nie dłużej niż 1—2 miesiące po zabiegu, b) Z94 — stany po przeszczepie nerek, c) N30—N34, N39 — stany po ostrych infekcjach dróg moczowych bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala, d) N11 — przewlekłe zapalenie kłębków nerwo wych w okresie początkowym, mało zaawanso wanym, 3 miesiące po ustąpieniu ostrych obja wów, e) Q61 — zwyrodnienie torbielowate nerek, f) T52—60 — stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek, g) N04, 05 — nerczyca w początkowym okresie bez obrzęków, nadciśnienia z niedużym białkomo czem, h) stany po operacjach na drogach moczowych;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) N03 — przewlekłe nieswoiste zapalenie nerek i dróg moczowych, b) N20—N22 — kamica nerkowa i moczowodowa nawrotowa: — N21 — kamica kielichowo-miedniczkowa lub moczowodowa, — N21, N22 — z prawdopodobieństwem wyda lenia złogów drogami naturalnymi, — N20—N22 — kamienie odlewowe miedniczki, których usunięcia się nie zaleca, c) N20—N21 — stany po samoistnym wydaleniu kamienia, d) Z98, N20 — stany po operacyjnym usunięciu złogów w drogach moczowych oraz po zabie gach rozkruszania kamieni, Dziennik Ustaw Nr 44 — 2906 — Poz. 285 e) E79 — skaza moczanowa szczawianowa, fosfo ranowa i cytrynowa, f) T52—T60 — stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek, g) N32 — wysiłkowe nietrzymanie moczu, h) N41 — przewlekły nieswoisty stan zapalny gru czołu krokowego o charakterze nawrotnym, i) D29 — gruczolak stercza, początkowe stadium (bez zalegania moczu w pęcherzu), j) N48 — stwardnienie ciał jamistych prącia, k) N33, F52, N33 — nerwice płciowe, zaburzenia neurogenne pęcherza moczowego;

3) leczenie ambulatoryjne: a) N03 — przewlekłe nieswoiste zapalenie nerek i dróg moczowych (okres mało zaawansowa ny), b) N20—N22 — kamica nerkowa: — N21 — kamica kielichowo-miedniczkowa lub moczowodowa, — N21, N22 — z prawdopodobieństwem wyda lenia złogów drogami naturalnymi, — N20—N22 — kamienie odlewowe miedniczki, których usunięcia się nie zaleca, c) N20—N21 — stany po samoistnym wydaleniu kamienia, d) Z98, N20 — stany po operacyjnym usunięciu złogów w drogach moczowych, e) E79 — skaza moczanowa szczawianowa, fosfo ranowa i cytrynowa, f) N32 — wysiłkowe nietrzymanie moczu, g) D29 — gruczolak stercza, początkowe stadium (bez zalegania moczu w pęcherzu), h) N33, F52 — nerwice płciowe, zaburzenia neuro genne pęcherza moczowego. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C64, 65 — nowotwór złośliwy nerki w okresie ak tywnej choroby oraz po zabiegach operacyjnych przed upływem 5-letniego okresu obserwacji;

2) N00, N01, N30, N34 — ostre stany zapalne nerek i dróg moczowych;

3) I12 — choroby nerek z utrwalonym wysokim nad ciśnieniem;

4) N18 — choroby nerek w okresie pełnej niewydol ności (z objawami mocznicy);

5) N20—N22 — kamica nerkowa zagrażająca powsta niu wodonercza, roponercza, wymagająca lecze nia operacyjnego;

6) N00—N03 — ostre zapalenie kłębków nerwowych lub przewlekłe w okresie zaostrzenia;

7) K60 — przetoki pochwowo-pęcherzowe lub po chwowo-odbytnicze;

8) N04, N17—N19 — nerczyca z niewydolnością ne rek. 1

6. Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hemato logia) Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) D50 — niedokrwistość z niedoboru żelaza w przebiegu chorób przewodu pokarmowego: — D62 — po krwawieniach (po ich zlikwidowa niu), — D63 — w wyniku zatruć zawodowych, — D64 — jako następstwo infekcji, b) D94 — stany po przeszczepie szpiku kostnego;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) D50 — niedokrwistość z niedoboru żelaza w przebiegu chorób przewodu pokarmowego: — D62 — po krwawieniach (po ich zlikwidowa niu), — D63 — w wyniku zatruć zawodowych, — D64 — jako następstwo infekcji, b) D51, D52 — niedokrwistości megaloblastyczne w okresie remisji;

3) leczenie ambulatoryjne: a) D50 — niedokrwistość z niedoboru żelaza: — w przebiegu chorób przewodu pokarmowego: — D63 — w wyniku zatruć zawodowych, — D64 — jako następstwo infekcji, b) D51, 52 — niedokrwistości megaloblastyczne w okresie remisji. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C81—C90, D45 — choroby rozrostowe krwi;

2) C91—C96 — ostre białaczki;

3) D65—D69 — skazy krwotoczne. 1

7. Choroby okulistyczne Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) H31 — przewlekłe i podostre zapalenie błony naczyniowej (4—6 tygodni po ustąpieniu ostre go stanu), b) H40, H25, H26 — stany po operacjach przeciw jaskrowych i operacjach zaćmy (4—6 tygodni po zabiegu), c) H59 — stan podrażnienia gałki ocznej po zabie gach operacyjnych (4—6 tygodni po zabiegu), d) H57 — degeneracje tylnego odcinka gałki ocznej wymagające rozszerzenia naczyń siat kówki i naczyniówki, e) H47 — zanik nerwów wzrokowych — wczesne stadium; Dziennik Ustaw Nr 44 — 2907 — Poz. 285

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) H10 — przewlekłe zapalenie spojówek i brze gów powiek, b) H15 — nawracające się zapalenie nadtwardów ki i twardówki, c) H16 — zapalenie rogówki, d) H10—H13, H04 — zespół suchego oka, e) H40, H25—H26 — stany po operacjach przeciw jaskrowych i operacjach zaćmy (6 tygodni po zabiegu), f) H59 — stan podrażnienia gałki ocznej po zabie gach operacyjnych (6 tygodni po zabiegu), g) H57 — degeneracje tylnego odcinka gałki ocznej wymagające rozszerzenia naczyń siat kówki i naczyniówki, h) H47 — zanik nerwów wzrokowych — wczesne stadium;

3) leczenie ambulatoryjne: a) H10 — przewlekłe zapalenie spojówek i brze gów powiek, b) H15 — nawracające się zapalenie nadtwardów ki i twardówki, c) H16 — zapalenie rogówki, d) H10 — H13, H04 — zespół suchego oka, e) H47 — zanik nerwów wzrokowych — wczesne stadium, f) H40 — jaskra z uregulowanym ciśnieniem śród gałkowym. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) H01, H10, H16, H20, H30 — ostre zapalenie narzą du wzroku;

2) H40 — jaskra ostra i podostra;

3) pierwotne ogniska zakażenia oka. 1

8. Choroby zawodowe Szczegółowe wskazania:

1) szpital uzdrowiskowy: a) T56, T57, T52, T53 — przewlekłe zatrucia oło wiem, rtęcią, pięciotlenkiem ołowiu, benzolem, b) N29, G32, K71 — stany po ostrych zatruciach środkami nefrotoksycznymi, neurotoksycznymi, hepatotoksycznymi, c) W43 — choroba wibracyjna w okresie średnio zaawansowanym;

2) sanatorium uzdrowiskowe: a) T56, T57, T52, T53 — przewlekłe zatrucia oło wiem, rtęcią, pięciotlenkiem ołowiu, benzolem, b) T66 — zmiany w układzie krwiotwórczym, spo wodowane zatruciami promieniowaniem joni zującym małego stopnia, c) W43 — choroba wibracyjna w okresie średnio zaawansowanym;

3) leczenie ambulatoryjne: a) T66 — zmiany w układzie krwiotwórczym, spo wodowane zatruciami promieniowaniem joni zującym małego stopnia, b) W43 — choroba wibracyjna w okresie początko wym. Szczegółowe przeciwwskazania:

1) T51—60 — ostre zatrucia przemysłowe;

2) T65 — przewlekłe zatrucia przemysłowe z niedo krwistością dużego stopnia;

3) J60—65 — pylica płuc. Dziennik Ustaw Nr 44 — 2908 — Poz. 285 Załącznik nr 3 PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO DZIECI Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci do leczenia uzdrowiskowego obowiązują przeciwwskazania takie, jak przy kierowaniu osób dorosłych, oraz dodatkowo:

1) upośledzenia umysłowe znaczne lub głębokie;

2) zespół Downa powodujący znaczny i głęboki nie dorozwój;

3) padaczka — z uwzględnieniem stanu klinicznego i częstotliwości napadów;

4) wady serca siniczne i warunkowo siniczne;

5) schorzenia wymagające specjalnej, indywidualnej opieki (niewidomi, głuchoniemi) — tylko w przy padku braku opiekuna;

6) wady wrodzone ograniczające w znacznym stop niu czynności organizmu lub poszczególnych na rządów;

7) ropne zmiany na skórze.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-03-13
Data wydania: 2007-02-13
Data wejścia w życie: 2007-03-28
Data obowiązywania: 2003-03-28
Data uchylenia: 2012-01-08
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 44 poz. 285