Dz.U. 2007 nr 44 poz. 2871. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochro ny Ârodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335), z uwzględnie niem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

2) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

3) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885),

4) ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach admi nistracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1122),

5) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

6) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),

7) ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do in formacji o środowisku i jego ochronie oraz o oce nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157),

8) ustawą z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekolo gicznym (Dz. U. Nr 38, poz. 452),

9) ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638),

10) ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie którymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 1

1) ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811), 1

2) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731), 1

3) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Ârodowiska z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jedno litego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. Nr 112, poz. 982), 1

4) ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), 1

5) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów ad ministracyjnych i ustawę — Prawo o postępowa niu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), 1

6) ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652), 1

7) ustawą z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865), 1

8) ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta wy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124), 1

9) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263),

20) ustawą z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956), 2

1) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), 2

2) ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu upraw nieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnia nych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784), 2

3) ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), 2

4) ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), 2

5) ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników central Dziennik Ustaw Nr 44 — 2918 — Poz. 287 287 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Ârodowiska nych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), 2

6) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), 2

7) ustawą z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 50, poz. 360), 2

8) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pań stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), 2

9) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie moni torowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200), 30) ustawą z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 lutego 2007 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 32, 33 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Ârodowi ska (Dz. U. Nr 77, poz. 335), które stanowią: „Art. 3

2. W ustawie z dnia 24 października 1974 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222 oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28: a) w ust. 1 wyrazy „Właściwy do wy dania pozwolenia wodnoprawnego terenowy organ administracji pań stwowej” zastępuje się wyrazami „Wojewódzki inspektor ochrony środowiska”, b) w ust. 2 wyraz „wojewoda” zastę puje się wyrazami „wojewódzki in spektor ochrony środowiska”,

2) w art. 130: a) w ust. 2 wyrazy „terenowy organ administracji państwowej o właści wości szczególnej do spraw gospo darki wodnej stopnia wojewódzkie go” zastępuje się wyrazami „woje wódzki inspektor ochrony środowi ska”, b) skreśla się ust. 3, c) w ust. 4 wyrazy „Terenowy organ administracji państwowej o właści wości szczególnej do spraw gospo darki wodnej stopnia wojewódzkie go” zastępuje się wyrazami „Woje wódzki inspektor ochrony środowi ska”,

3) w art. 130c w ust. 4 wyrazy „terenowy organ administracji państwowej wła ściwy do wymierzenia kary” zastępuje się wyrazami „wojewódzki inspektor ochrony środowiska”. Art. 3

3. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 wyrazy „Państwowa Inspek cja Ochrony Ârodowiska” zastępuje się wyrazem „wojewoda”,

2) w art. 31 w ust. 1, w art. 51 w ust. 3 i w art. 83 w ust. 1 i 3 wyrazy „tereno wy organ administracji stopnia woje wódzkiego” zastępuje się wyrazami „wojewódzki inspektor ochrony środo wiska”,

3) w art. 61 wyrazy „Państwowej Inspek cji Ochrony Ârodowiska” zastępuje się wyrazem „wojewody”,

4) skreśla się art. 94, 95 i 96,

5) w art. 110: a) w ust. 1 wyrazy „terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego” zastępuje się wy razami „wojewódzki inspektor ochrony środowiska”, b) skreśla się ust. 1a,

6) w art. 110c w ust. 4 wyrazy „terenowy organ administracji państwowej wła ściwy do wymierzenia kary” zastępuje się wyrazami „wojewódzki inspektor ochrony środowiska”.” Art. 3

4. „

4. Minister Finansów dokona, w celu wy konania ustawy, stosownych przenie sień w budżecie państwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 1991 r. — Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34, poz. 150).”;

2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 8

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz Dziennik Ustaw Nr 44 — 2919 — Poz. 287 art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie usta wy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzą dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

3) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: „Art. 9

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 22, któ ry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

5) art. 97 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi: „Art. 9

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 1999 r.”;

6) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje or ganów administracji publicznej — w związku z re formą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”;

7) art. 74 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia nie niektórych ustaw związanych z funkcjonowa niem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), które stanowią: „Art. 7

4. Przepisy wykonawcze, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie upoważnień zmienianych w ustawach nowelizowanych tą ustawą, zachowują moc do dnia 30 czerwca 2000 r. Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,

7) (uchylony).”;

8) art. 68 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157), który stanowi: „Art. 6

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r.”;

9) art. 33 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz. 452), który stano wi: „Art. 3

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem:

1) art. 3 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 4 lat od dnia ogłoszenia,

2) art. 16 ust. 2, który wchodzi w życie w dniu uznania przez właściwy organ Unii Europejskiej krajowego systemu kontroli za równorzędny z unijnym w zakresie certyfikacji zgodności w rol nictwie ekologicznym.”;

10) art. 31 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowa niach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638), który stanowi: „Art. 3

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r., z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”; 1

1) art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiąz kach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Dziennik Ustaw Nr 44 — 2920 — Poz. 287 i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639), któ ry stanowi: „Art. 4

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r.”; 1

2) art. 76 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organi zmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811), który stanowi: „Art. 7

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wy jątkiem przepisów art. 9, art. 10, art. 12 i art. 13, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 1

3) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731), który stanowi: „Art. 7

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r.”; 1

4) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze niu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi: „Art. 6

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy,

2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”; 1

5) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi: „Art. 10

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że prze pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 83—99 wchodzą w życie w dniu wy borów do organów stanowiących jed nostek samorządu terytorialnego prze prowadzonych w związku z zakończe niem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r.”; 1

6) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju są dów administracyjnych i ustawę — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi: „Art. 10

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem przepi sów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

7) art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652), który stanowi: „Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.”; 1

8) art. 12 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o zmia nie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865), który stanowi: „Art. 1

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 25, 35, 55—62 i 86 lit. b i c, któ re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 1

9) art. 17 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r.”;

20) art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substan cjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263), który stanowi: „Art. 5

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.;

2) art. 17 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w ży cie z dniem 1 października 2004 r.;

3) art. 17 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w ży cie z dniem 1 maja 2005 r.”; 2

1) art. 27 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzyna rodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956), który stanowi: „Art. 2

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

2) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który stanowi: „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r., z wyjątkiem art. 26 pkt 2, któ ry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 2

3) art. 59 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cie plarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784), który stanowi: „Art. 5

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r., z wyjątkiem art. 49 ust. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”; Dziennik Ustaw Nr 44 — 2921 — Poz. 287 2

4) art. 63 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklin gu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), który stanowi: „Art. 6

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że prze pisy:

1) art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2 i art. 62 wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 11—17, art. 28, art. 47, art. 55, art. 56, art. 57 pkt 3, art. 58 pkt 1 i 3 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 11 i 12 i art. 415 ust. 5a i 5b, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 60 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 23 ust. 3 w stosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.;

4) art. 58 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 1—10 i 13—16, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, wcho dzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

5) art. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), który stanowi: „Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 98, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.;

2) art. 1 pkt 103, 116, 130 oraz 132 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2006 r.;

3) art. 1 pkt 132 lit. b, który wchodzi w ży cie w pierwszym dniu po wyborach do sejmików województw następnej ka dencji;

4) art. 1 pkt 64, pkt 109 w zakresie doty czącym art. 305 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 110 w zakresie dotyczącym art. 305a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, a także pkt 119 w zakresie dotyczącym art. 340 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”; 2

6) art. 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowa dzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, pre zesów agencji państwowych oraz prezesów zarzą dów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), który stanowi: „Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ nia 2005 r.”; 2

7) art. 96 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), który stanowi: „Art. 9

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 18—20, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

2) art. 6—14, art. 24, art. 31, art. 39, art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71, art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76 pkt 3—5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3, art. 80, art. 85 i art. 88, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r.;

3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 i art. 84, któ re wchodzą w życie z dniem 1 paździer nika 2006 r.;

4) art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3—6, art. 64—69, art. 82, art. 83, art. 87, art. 89 i art. 93, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

5) art. 30 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w ży cie z dniem 1 stycznia 2009 r.”; 2

8) art. 13 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 50, poz. 360), który stanowi: „Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 2

9) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwo wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który sta nowi: „Art. 8

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 30) art. 45 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200), który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2007 r., z wyjątkiem art. 40, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 3

1) art. 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834), który stanowi: „Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 7 stycz nia 2007 r.”. Marszałek Sejmu: M. Jurek Dziennik Ustaw Nr 44 — 2922 — Poz. 287 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powoła nym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzoro wanym przez ministra właściwego do spraw środowi ska. Art.

2.

1. Do zadań Inspekcji Ochrony Ârodowiska należy:1)

1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie śro dowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody; 2)

2) kontrola przestrzegania decyzji ustalających wa runki korzystania ze środowiska oraz zakresu, czę stotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji; 2a)

3) kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opało wym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej;

3) udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji in westycji;

4) udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub in stalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogą ce znacząco oddziaływać na środowisko;

5) kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chronią cych środowisko przed zanieczyszczeniem;

6) podejmowanie decyzji wstrzymujących działal ność prowadzoną z naruszeniem wymagań zwią zanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

7) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ściga nia i wymiaru sprawiedliwości oraz organami ad ministracji państwowej i rządowej, samorządu te rytorialnego i obrony cywilnej, a także organiza cjami społecznymi i opiekunami społecznymi;

8) organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań ja kości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian;

9) opracowywanie i wdrażanie metod analityczno -badawczych i kontrolno-pomiarowych;

10) inicjowanie działań tworzących warunki zapobie gania poważnym awariom oraz usuwania ich skut ków i przywracania środowiska do stanu właści wego; 1

1) kontrola przestrzegania przepisów o opakowa niach i odpadach opakowaniowych; 1

2) kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie którymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; 12a)

4) nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produkta mi, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje; 1

3) kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organi zmami genetycznie zmodyfikowanymi; 14)

5) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadni czych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych; Dziennik Ustaw Nr 44 — 2923 — Poz. 287 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. (poz. 287) USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska ———————

1) Zdanie wstępne ze zmianą wprowadzoną przez art. 21 lit. a ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956), która weszła w życie z dniem 2 października 2004 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony śro dowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), która weszła w życie z dniem 28 lipca 2005 r.

3) Dodany przez art. 36 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. ———————

4) Dodany przez art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263), która weszła w życie z dniem 15 czerw ca 2004 r.

5) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmia nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652), która we szła w życie z dniem 15 października 2003 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834), która weszła w życie z dniem 7 stycznia 2007 r. 14a)

6) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cie plarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784); 15)

7) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obro cie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956); 15a)

8) kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 15b)

9) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycz nym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3; 16)

7) wykonywanie innych zadań określonych odręb nymi przepisami.

2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

3. Inspekcja Ochrony Ârodowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminal nych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Rozdział 2 Organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska Art.

3.

1. Zadania Inspekcji Ochrony Ârodowiska określone w art. 2 wykonują:

1) Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska;

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspekto ra ochrony środowiska jako kierownika wojewódz kiej inspekcji ochrony środowiska, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wy konuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje In spekcji Ochrony Ârodowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych. Art.

4.

1. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Ârodowiska.

2. (uchylony).

10) 3.1

1) Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska po wołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należą cych do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska. Prezes Ra dy Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska. 4.1

1) Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Âro dowiska powołuje minister właściwy do spraw środo wiska, spośród osób należących do państwowego za sobu kadrowego, na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska.

5. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska wyko nuje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska.

6. W skład Głównego Inspektoratu Ochrony Ârodo wiska mogą wchodzić: departamenty, wydziały, zespo ły terenowe, samodzielne stanowiska oraz laboratoria.

7. Organizację Głównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska określa statut nadany, w drodze rozporzą dzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek mi nistra właściwego do spraw środowiska. Art.

5.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowi ska działa na obszarze województwa.

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest powoływany przez wojewodę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Głównego In spektora Ochrony Ârodowiska. Jeżeli wojewoda nie powoła wojewódzkiego inspektora ochrony środowi ska w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandy datów, Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska wska zuje spośród nich kandydata, którego wojewoda po wołuje na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 2a. Wojewoda odwołuje wojewódzkiego inspekto ra ochrony środowiska na wniosek albo za zgodą Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska.

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wy konuje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspek toratu ochrony środowiska.

4. Zastępcę wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje wojewoda na wnio sek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Dziennik Ustaw Nr 44 — 2924 — Poz. 287 ———————

6) Dodany przez art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

7) Dodany przez art. 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 1.

8) Dodany przez art. 54 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o re cyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), która weszła w życie z dniem 14 marca 2005 r.

9) Dodany przez art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuży tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która weszła w życie z dniem 21 października 2005 r. ———————

10) Przez art. 74 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 37 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), która weszła w życie z dniem 27 października 2006 r.

5. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspek tora ochrony środowiska, może tworzyć delegatury wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Kie rownik delegatury może, z upoważnienia wojewódz kiego inspektora ochrony środowiska, prowadzić spra wy i wydawać na terenie swojego działania decyzje ad ministracyjne.

6. Minister właściwy do spraw środowiska w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw admini stracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, za sady organizacji wojewódzkich inspektoratów ochro ny środowiska oraz ich delegatur. Art.

6. Do pracowników Inspekcji Ochrony Ârodo wiska stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.12)). Art.

7. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego in spektora ochrony środowiska lub za jego zgodą, może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego inspek tora ochrony środowiska, w tym wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych, powiatom położo nym na terenie województwa. Art.

8. W rozumieniu Kodeksu postępowania ad ministracyjnego, w sprawach związanych z wykony waniem zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Âro dowiska organem właściwym jest, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wojewódzki inspektor ochrony środo wiska i jako organ wyższego stopnia — Główny In spektor Ochrony Ârodowiska. Art. 8a.

1. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska ustala ogólne kierunki działania organów Inspekcji lub — w przypadku poważnej awarii w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony Ârodowiska — szczegółowe zasady postępowania inspektorów, a tak że zasady ich współdziałania z innymi organami admi nistracji publicznej. 2.1

3) Rada gminy, rada powiatu i sejmik wojewódz twa przynajmniej raz w roku rozpatrują informację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o sta nie środowiska na obszarze województwa. Wojewódz ki inspektor ochrony środowiska informuje wójta, bur mistrza (prezydenta miasta), zarząd powiatu i zarząd województwa o wynikach kontroli obiektów o podsta wowym znaczeniu dla danego terenu.

3. W związku z przedłożoną informacją, o której mowa w ust. 2, radzie powiatu służy prawo do okre ślania, w drodze uchwały, kierunków działania właści wego organu Inspekcji Ochrony Ârodowiska, w celu zapewnienia na danym obszarze należytej ochrony środowiska.

4. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia śro dowiska starosta, wójt, burmistrz (prezydent miasta) może wydać właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Ârodowiska polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

5. Uchwała podjęta na podstawie ust. 3 lub pole cenie wydane na podstawie ust. 4 nie mogą dotyczyć wykonania konkretnych czynności służbowych ani określać sposobu wykonania zadania przez organy In spekcji Ochrony Ârodowiska, lecz powinny ustalać przedmiot działania lub wskazywać stan niezgodny z prawem, o którego usunięcie chodzi.

6. Organ jednostki samorządu terytorialnego nie zwłocznie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęciu uchwały lub wydaniu polecenia, o których mowa w ust. 3—5. Art. 8b.

1. Starosta, wójt, burmistrz (prezydent miasta) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść polecenia wydanego na podstawie art. 8a ust. 4.

2. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwier dzenia na piśmie.

3. Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska natychmiast przedkłada sprawę Głównemu Inspek torowi Ochrony Ârodowiska, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia albo jeżeli polecenie narusza prawo.

4. Polecenie naruszające prawo jest nieważne. O nieważności polecenia rozstrzyga wojewoda. Art. 8c. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodo wiska informacje o realizacji zadań Inspekcji za dany rok w terminie do 15 lutego roku następnego. Rozdział 3 Wykonywanie zadań kontrolnych przez Inspekcję Ochrony Ârodowiska Art.

9.

1. Kontrolę wykonują Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska, wojewódzcy inspektorzy ochro ny środowiska oraz upoważnieni przez nich pracowni cy Inspekcji Ochrony Ârodowiska, zwani dalej „in spektorami”.

2. Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wyma gań ochrony środowiska inspektor uprawniony jest do:

1) wstępu wraz z pracownikami pomocniczymi, rze czoznawcami i z niezbędnym sprzętem: Dziennik Ustaw Nr 44 — 2925 — Poz. 287 ——————— 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600. 1

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 48 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, bur mistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), któ ry wszedł w życie w dniu wyborów do organów stano wiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowa dzonych w związku z zakończeniem kadencji tych orga nów wybranych w dniu 11 października 1998 r. a) przez całą dobę: — na teren nieruchomości, obiektu lub ich czę ści, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, — do środków transportu, b) w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren;

2) pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych czynności kontro lnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle prze pisów o ochronie środowiska, a także indywidual nie określonych w decyzjach administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko;

3) żądania wstrzymania ruchu instalacji lub urządzeń oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla pobrania próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów;

4) oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urzą dzeń, w tym środków transportu;

5) oceny stosowanych technologii i rozwiązań tech nicznych;

6) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie nie zbędnym dla ustalenia stanu faktycznego;

7) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematy ką kontroli; 8)1

4) żądania okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia mandatu lub kary grzywny; 9)1

4) oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz odprowadzanych ście ków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności sposobu pobierania i analizy próbek.

3. Upoważniony do kontroli inspektor jest upraw niony do poruszania się po terenie nieruchomości, obiektu lub ich części oraz środków transportu, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlega re wizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrz nym kontrolowanej jednostki organizacyjnej; podlega on przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy obowią zującym w kontrolowanej jednostce organizacyjnej. Art.

10. Kierownik kontrolowanej jednostki organi zacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna, z zacho waniem przepisów o tajemnicy państwowej i służbo wej oraz o zakwaterowaniu sił zbrojnych, obowiązani są umożliwić inspektorowi przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić dokonanie czynności, o których mowa w art. 9 ust. 2. Art. 10a.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środo wiska może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrol nych.

2. Na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia inspektorowi pomo cy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych. Art. 1

1.

1. Z czynności kontrolnych inspektor spo rządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej osobie fizycznej.

2. Protokół podpisują inspektor i kierownik kontro lowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.

3. W razie odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowaną osobę fizyczną, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje sta nowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Ârodowiska. Art. 1

2.

1. Na podstawie ustaleń kontroli woje wódzki inspektor ochrony środowiska może:

1) wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej;

2) wydać na podstawie odrębnych przepisów decyzję administracyjną;

3) wszcząć egzekucję, jeżeli obowiązek wynika z mo cy prawa lub decyzji administracyjnej.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyj nej lub kontrolowana osoba fizyczna, w terminie wy znaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, mają obo wiązek poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakresie podjętych i zrealizowa nych działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń.

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska mo że zażądać od kierownika kontrolowanej jednostki or ganizacyjnej przeprowadzenia postępowania służbo wego lub innego przewidzianego prawem postępowa nia przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poinformowania go, w określonym termi nie, o wynikach tego postępowania i o podjętych dzia łaniach.

4. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska mo że upoważnić inspektora do wydania w trakcie kontro li decyzji w przedmiocie wstrzymania:

1) działalności powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska, jeżeli zachodzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo bezpośred Dziennik Ustaw Nr 44 — 2926 — Poz. 287 ——————— 1

4) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. nie zagrożenie zniszczenia środowiska w znacz nych rozmiarach;

2) oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska. Art. 1

3. (uchylony).15) Art. 1

4. W sprawach o wykroczenia przeciwko śro dowisku organom Inspekcji Ochrony Ârodowiska przysługuje uprawnienie oskarżyciela publicznego także wtedy, gdy wniosek o ukaranie za wykroczenie złożył inny uprawniony oskarżyciel. Art. 1

5. W razie stwierdzenia, że działanie lub za niechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pra cownika lub innej osoby fizycznej wyczerpuje znamio na przestępstwa przeciwko środowisku, organy In spekcji Ochrony Ârodowiska kierują do organu powo łanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o po pełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumen tujące podejrzenie. Art. 1

6.

1. Organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska mogą zwrócić się do każdego organu administracji państwowej i rządowej oraz organu samorządu teryto rialnego o udzielenie informacji lub udostępnienie do kumentów i danych związanych z ochroną środowi ska.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakre sie ochrony środowiska w działalności organów, o których mowa w ust. 1, organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska kierują wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o:

1) wszczęcie postępowania administracyjnego;

2) dopuszczenie do udziału w toczącym się postępo waniu. 3.1

6) W przypadku skierowania wystąpienia, o któ rym mowa w ust. 2, organom Inspekcji Ochrony Âro dowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed sądem admi nistracyjnym. Art. 1

7.

1. Inspekcja Ochrony Ârodowiska współ działa w wykonywaniu czynności kontrolnych z inny mi organami kontroli, w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną, organami administracji państwowej i rzą dowej, organami samorządu terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi.

2. Współdziałanie to obejmuje w szczególności:

1) (uchylony);17) 1a) rozpatrywanie wniosków o przeprowadzenie kon troli, składanych przez organy jednostek samorzą du terytorialnego;

2) przekazywanie właściwym organom administracji państwowej i rządowej oraz organom samorządu terytorialnego informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Âro dowiska;

3) wymianę informacji o wynikach kontroli;

4) wymianę z organami celnymi i Strażą Graniczną informacji związanych ze sprowadzaniem do kraju towarów, których wwóz jest zakazany lub ograni czony ze względu na ochronę środowiska;

5) współpracę ze Strażą Graniczną w wykonywaniu kontroli w strefie nadgranicznej;

6) współpracę z organami Państwowej Straży Pożar nej w zakresie przeciwdziałania poważnym awa riom.

3. Wojewoda może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieobjętej planem kontroli Inspekcji Ochrony Ârodowiska.

4. Inspekcja Ochrony Ârodowiska udziela pomocy organom samorządu terytorialnego w realizacji ich za dań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska.

5. (uchylony).18) Art. 1

8.

1. Koszty pobierania próbek oraz wykony wania pomiarów i analiz, na podstawie których stwier dzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, po noszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, któ rych działalność jest źródłem naruszania tych wyma gań.

2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, ustala w drodze decyzji organ Inspekcji Ochrony Âro dowiska stwierdzający naruszenie wymagań ochrony środowiska. 3.1

9) Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, kierując się potrzebą zapewnie nia proporcjonalności kosztów, określi, w drodze roz porządzenia, warunki i sposób ustalania kosztów po noszonych w związku z prowadzeniem:

1) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środo wiska; Dziennik Ustaw Nr 44 — 2927 — Poz. 287 ——————— 1

5) Przez art. 46 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wpro wadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), która weszła w życie z dniem 1 paź dziernika 2001 r. 1

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sadów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. ——————— 1

7) Przez art. 74 pkt 9 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo wa w odnośniku 10. 1

8) Przez art. 74 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnośni ku 10. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6.

2) weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cie plarnianych i innych substancji. Art. 18a. (uchylony).

20) Art. 18b. (uchylony).

20) Art. 19.2

1) W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącym przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska, oraz w sprawie ustalenia lokalizacji auto strad oraz dróg ekspresowych, jeżeli przepisy ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym mają zastosowanie do tych dróg, woje wódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przy sługują prawa strony w postępowaniu administracyj nym i postępowaniu przed sądem administracyjnym, jeżeli zgłosi swój udział w postępowaniu. Art.

20. (uchylony).22) Art. 2

1. (uchylony).22) Art. 2

2. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska może podejmować wszelkie czynności należące do właściwości wojewódzkiego inspektora ochrony śro dowiska, jeśli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. Rozdział 4 Państwowy monitoring środowiska Art. 2

3.

1. Tworzy się państwowy monitoring śro dowiska.

2. Państwowy monitoring środowiska obejmuje za dania wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań mię dzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych potrzeb wynikających z polityki ekologicznej państwa.

3. Państwowy monitoring środowiska realizowany jest na podstawie:

1) wieloletnich programów państwowego monitorin gu środowiska opracowanych przez Głównego In spektora Ochrony Ârodowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;

2) wojewódzkich programów monitoringu opraco wanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego In spektora Ochrony Ârodowiska.

4. Wojewódzkie programy monitoringu zawierają zadania określone w wieloletnich programach pań stwowego monitoringu środowiska.

5. Programy państwowego monitoringu środowi ska obejmują, dla poszczególnych elementów środo wiska, zadania realizowane w sieciach:

1) krajowych;

2) regionalnych (wojewódzkich i międzywojewódz kich).

6. W programach państwowego monitoringu śro dowiska można uwzględnić zadania realizowane w sieciach lokalnych.

7. Celem sieci krajowych jest monitorowanie głów nych elementów środowiska, z uwzględnieniem zobo wiązań międzynarodowych wynikających z umów i konwencji wiążących Rzeczpospolitą Polską, dla po trzeb oceny skuteczności działań podejmowanych w skali kraju na rzecz ochrony środowiska.

8. Celem sieci regionalnych jest monitorowanie głównych elementów środowiska na obszarze woje wództwa (sieci wojewódzkie) lub kilku województw (sieci międzywojewódzkie), dla oceny wojewódzkich i międzywojewódzkich działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

9. Celem sieci lokalnych jest monitorowanie wy branych elementów środowiska istotnych z uwagi na lokalne uwarunkowania. Art. 2

4. Działalność państwowego monitoringu środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony Âro dowiska, w tym:

1) sieci krajowe i regionalne — Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska;

2) sieci lokalne — Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska, w uzgodnieniu z Głównym Inspekto rem Ochrony Ârodowiska. Art. 2

5.

1. Organy administracji rządowej oraz sa morządowej, prowadzące rejestry, wykazy, pomiary, analizy i obserwacje stanu środowiska, są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania danych o stanie śro dowiska uzyskanych w trakcie ich działalności dla po trzeb państwowego monitoringu środowiska.

2. Informacje o środowisku i jego ochronie na ob szarze województwa objęte państwowym monitorin giem środowiska są gromadzone przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska. 3.2

3) Laboratoria zajmujące się pomiarami środo wiskowymi powinny wdrożyć system jakości oraz po Dziennik Ustaw Nr 44 — 2928 — Poz. 287 ———————

20) Przez art. 11 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 14 listo pada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 2

2) Przez art. 46 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośni ku 15. ——————— 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 3 paź dziernika 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony śro dowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865), która weszła w życie z dniem 8 grudnia 2003 r. siadać akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.24)). Art. 25a. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska ustala sposób gromadzenia i przetwarzania danych oraz zakres i sposób przekazywania informacji, o któ rych mowa w art. 25 ust. 2. Art. 25b.2

5) Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska opracowuje, nie rzadziej niż raz na 4 lata, raport o sta nie środowiska w Polsce, uwzględniając w szczególno ści dane z państwowego monitoringu środowiska. Art. 2

6. (uchylony).26) Art. 2

7. Minister właściwy do spraw środowiska może, dla celów kontroli i badań stanu środowiska, określić, w drodze rozporządzenia, warunki i metody prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz stężeń i poziomów substancji lub energii w środowisku, uwzględniając zobowiązania międzynarodowe Rze czypospolitej Polskiej oraz postęp w zakresie technik pomiarowych. Art. 2

8.

1. Inspekcja Ochrony Ârodowiska zapew nia informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. 2.2

7) Właściwy organ Inspekcji Ochrony Ârodowi ska nieodpłatnie udostępnia organom administracji informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2.

3. Na wniosek producenta zamierzającego prowa dzić ekologiczne gospodarstwo rolne właściwy organ Inspekcji Ochrony Ârodowiska wydaje zaświadczenie informujące, że na terenie, na którym położone jest gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie do puszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanie czyszczających powietrze i wodę. Rozdział 5 Wykonywanie zadań w zakresie poważnych awarii Art. 2

9. W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom do Inspekcji Ochrony Ârodowiska należy:

1) kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii;

2) prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt 1;

3) badanie przyczyn powstawania oraz sposobów li kwidacji skutków poważnych awarii dla środowi ska; 4)2

8) prowadzenie rejestru zakładów, których działal ność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wy stąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środo wiska. Art. 30. Inspekcja Ochrony Ârodowiska współdzia ła w akcji zwalczania poważnej awarii z organami wła ściwymi do jej prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii. Art. 3

1. 1.2

9) Organy Inspekcji Ochrony Ârodowi ska dokonują kontroli co najmniej raz w roku w zakła dach o dużym ryzyku wystąpienia awarii, a co naj mniej raz na 2 lata — w zakładach o zwiększonym ry zyku wystąpienia awarii.

2. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska prowa dzi rejestr poważnych awarii.

3. Organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii obowiązane są do informowania Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska o poważ nych awariach, które miały miejsce w kraju, oraz o ich ewentualnych skutkach transgranicznych.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria charakteryzujące poważne awarie, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, oraz terminy tego zgłoszenia i zakres zawartych w nim informacji, kierując się ro dzajem i wielkością zakładu lub środka transportu, ro dzajem, kategorią i ilością substancji niebezpiecznej, która przedostała się do środowiska, rodzajem i zakre sem szkody w środowisku oraz tym, aby nadsyłane in formacje umożliwiały analizę przyczyn poważnych awarii oraz poszukiwanie najlepszych środków zapo biegawczych, jak również skutecznych metod likwida cji skutków poważnych awarii, a także najlepszych sposobów prowadzenia akcji ratowniczej. Rozdział 5a Przepisy karne Art. 31a.

1. Kto:

1) w wyznaczonym terminie nie informuje organu In spekcji Ochrony Ârodowiska o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych albo o przeprowadzeniu postępowania służbowego lub innego przewidzia nego prawem postępowania przeciw osobom winnym dopuszczenia do uchybień, Dziennik Ustaw Nr 44 — 2929 — Poz. 287 ——————— 2

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124. 2

5) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 50, poz. 360), która we szła w życie z dniem 29 czerwca 2006 r. 2

6) Przez art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowa niem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), któ ra weszła w życie z dniem 23 lutego 2000 r. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 25. ——————— 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 25. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 25.

2) niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Ârodowiska o wykonaniu zarządzeń po kontrolnych lub przeprowadzeniu postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów Kodek su postępowania w sprawach o wykroczenia. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 3

2. (pominięty).30) Art. 3

3. (pominięty).30) Art. 3

4.

1. Wojewódzcy inspektorzy ochrony śro dowiska wstępują, z dniem wejścia w życie ustawy, w stosunki prawne odpowiednich Ośrodków (Samo dzielnych Pracowni) Badań i Kontroli Ârodowiska.

2. Mienie i środki finansowe pozostające w dyspozy cji Ośrodków (Samodzielnych Pracowni) Badań i Kon troli Ârodowiska przejmują, z dniem wejścia w życie ustawy, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.

3. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska może zarządzić przekazanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska określonych składników mienia, o których mowa w ust. 2, innemu wojewódzkiemu in spektorowi ochrony środowiska.

4. (pominięty).30) Art. 3

5.

1. Pracownicy dotychczasowych Ośrod ków (Samodzielnych Pracowni) Badań i Kontroli Âro dowiska stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Ochrony Ârodowiska z dniem wejścia w życie niniej szej ustawy.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Âro dowiska oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pra cy albo wniosek o jego rozwiązanie za porozumieniem stron, który powinien być uwzględniony w terminie nie dłuższym niż obowiązujący w danym stosunku pracy okres wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku pracy na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie pocią ga za sobą skutki, jakie prawo wiąże z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy za wypowiedze niem z powodu likwidacji zakładu pracy. Art. 3

6. Główny Inspektorat Ochrony Ârodowiska oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska są jednostkami budżetowymi. Art. 3

7. Postępowanie w sprawach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się zgodnie z dotych czasowymi przepisami. Art. 3

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 mie sięcy od dnia ogłoszenia31). Dziennik Ustaw Nr 44 — 2930 — Poz. 287 ——————— 30) Zamieszczony w obwieszczeniu. ——————— 3

1) Ustawa została ogłoszona dnia 29 sierpnia 1991 r.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-03-13
Data wydania: 2007-02-28
Data wygaśnięcia: 2013-06-17
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287