Dz.U. 2007 nr 45 poz. 295

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powie trza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 278

4) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji obję tych wspólnotowym systemem handlu uprawnienia mi do emisji (Dz. U. Nr 60, poz. 42

9) załącznik otrzymu je brzmienie nadane w załączniku do niniejszego roz porządzenia.

§2. Instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na podstawie do tychczasowych przepisów stają się instalacjami obję tymi tym systemem na podstawie przepisów niniej szego rozporządzenia, jeżeli spełniają wymagania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Ârodowiska: J. Szyszko Dziennik Ustaw Nr 45 — 2979 — Poz. 295 295 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Âro dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246). Dziennik Ustaw Nr 45 — 2980 — Poz. 295 Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 6 marca 2007 r. (poz. 295) RODZAJE INSTALACJI OBJ¢TYCH WSPÓLNOTOWYM SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ORAZ WARTOÂCI PROGOWE ODNIESIONE DO ZDOLNOÂCI PRODUKCYJNYCH INSTALCJI OBJ¢TYCH SYSTEMEM Dziennik Ustaw Nr 45 — 2981 — Poz. 295 Objaśnienia:

1) Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 126/43 z 19.05.2005 r.).

2) Ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu.

3) Maksymalna ilość wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pra cy instalacji. Uwaga: Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, zdolność produkcyjna) charakteryzujące skalę działalności pro wadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-03-14
Data wydania: 2007-03-06
Data wejścia w życie: 2007-03-14
Data obowiązywania: 2007-01-01
Data uchylenia: 2009-09-10
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 45 poz. 295