Dz.U. 2007 nr 46 poz. 307

307 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 21

7) zarządza się, co następuje:

§1. Do całkowitej powierzchni działki rolnej zalicza się powierzchnię zajmowaną przez obiekty stanowią ce element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowa nia ziemi, o których mowa w art. 30 ust. 2 rozporzą dzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdraża nia wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowa nego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawia jącym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpo średniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz okre ślonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.), jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-03-15
Data wydania: 2007-03-12
Data wejścia w życie: 2007-03-15
Data obowiązywania: 2007-03-15
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 46 poz. 307