Dz.U. 2007 nr 46 poz. 308

308 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycz nia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płat ności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 21

7) zarządza się, co następuje:

§1. Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawia jącego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo średniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustana wiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy danie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), są:

1) odpis skrócony aktu zgonu rolnika;

2) zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

3) protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych zwłaszcza klęską suszy, gradobi ciem, nadmiernymi opadami atmosferycznymi, osuwiskami ziemi, wymarznięciem, powodzią, hu raganem, pożarem lub plagą gryzoni, sporządzo ny przez komisję powołaną przez wojewodę wła ściwego ze względu na miejsce powstania szkody na podstawie przepisów o szczegółowych kierun kach działań Agencji Restrukturyzacji i Moderniza cji Rolnictwa oraz sposobach ich realizacji;

4) pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospo darstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podsta wie przepisów o stanie klęski żywiołowej; ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lip ca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mi nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

5) decyzja właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydana na podsta wie przepisów o ochronie roślin, nakazująca znisz czenie roślin, produktów roślinnych lub przedmio tów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wy stąpienia organizmów kwarantannowych;

6) decyzja właściwego organu nadzoru budowlane go, wydana na podstawie przepisów prawa bu dowlanego, określająca zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenia budynku służącego gospodarce rolnej do czasu wykonania robót doprowadzających budynek do stanu wła ściwego;

7) decyzja właściwego powiatowego lekarza wetery narii, wydana na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź nych zwierząt, nakazująca zabicie lub ubój zwie rząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zaka żenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt;

8) odpis postanowienia sądu o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania;

9) wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia wol ności albo aresztu.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski Dziennik Ustaw Nr 46 — 3018 — Poz. 308

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-03-15
Data wydania: 2007-03-12
Data wejścia w życie: 2007-03-15
Data obowiązywania: 2007-03-15
Data uchylenia: 2011-03-15
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 46 poz. 308