Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330

Na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerw ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So cjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w § 2: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) „pomieszczeniach higienicznosanitarnych” — rozumie się przez to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, palar nie, jadalnie z wyjątkiem stołówek, po mieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz po mieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;”, b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „1

4) „punkcie pierwszej pomocy” — rozumie się przez to — w zależności od wielkości za kładu pracy, rodzaju prowadzonej działal ności i związanych z nią zagrożeń — po mieszczenie lub wyodrębnione miejsce o wystarczającej powierzchni, wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz nie zbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „

§8. W tunelach przeznaczonych do stałej komu nikacji nie powinny znajdować się rurociągi służące do transportu materiałów niebez piecznych, o których mowa w § 91, oraz transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem albo o temperaturze wyższej niż 70 °C lub niższej niż –15 °C. Wymóg ten nie dotyczy przewodów służących do ogrzewania tunelu, jeżeli temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 95 °C.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1

1. Zakład pracy powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające zanieczyszcze niu lub skażeniu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego — powietrza, gruntu oraz wód — substancjami chemicznymi, pyłami, środkami promieniotwórczymi albo szkodli wymi czynnikami biologicznymi, w związku z produkcją bądź inną działalnością zakładu pracy.”;

4) § 28 otrzymuje brzmienie: „§ 2

8. W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach i Polskich Nor mach.”;

5) w § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Recyrkulacja powietrza nie powinna być stoso wana w pomieszczeniach pracy, w których wy stępują szkodliwe czynniki biologiczne, czynni ki chemiczne stwarzające zagrożenia określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i hi gieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, ma teriały wydzielające nieprzyjemne lub uciążli we zapachy albo możliwe jest nagłe zwiększe nie stężenia niebezpiecznych substancji che micznych, a także w przestrzeniach zagrożo nych wybuchem.”;

6) § 39 otrzymuje brzmienie: „§ 3

9.

1. Pracodawca zapewnia pracownikom bez pieczeństwo i higienę pracy, w szczegól Dziennik Ustaw Nr 49 — 3120 — Poz. 330 330 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy1) ———————

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postano wienia dyrektyw Rady: — 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wpro wadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 183 z 29.06.1989, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wyda nie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349), — 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej mini malnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrekty wa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrekty wy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 358).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615. ności przez ograniczanie ryzyka zawodo wego w wyniku właściwej organizacji pracy oraz stosowania koniecznych środ ków profilaktycznych, a także informowa nia i szkolenia pracowników.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, po winny być podejmowane na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiega nia wypadkom i chorobom związanym z pracą, w tym w szczególności przez:

1) ograniczanie ryzyka zawodowego;

2) przeprowadzanie oceny ryzyka zawo dowego;

3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich po wstawania;

4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stano wisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy — z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z gó ry tempie, oraz ograniczenia negatyw nego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;

5) stosowanie nowych rozwiązań tech nicznych;

6) zastępowanie niebezpiecznych proce sów technologicznych, urządzeń, sub stancji i innych materiałów — bez piecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

7) nadawanie priorytetu środkom ochro ny zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;

8) instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.”;

7) po § 39 dodaje się § 39a—39c w brzmieniu: „§ 39a.

1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pra cach, w szczególności przy doborze wy posażenia stanowisk i miejsc pracy, sto sowanych substancji i preparatów che micznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organi zacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawo dowego uwzględnia się wszystkie czyn niki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, me tody oraz organizacja pracy powinny:

1) zapewniać zwiększenie poziomu bez pieczeństwa i ochrony zdrowia pra cowników;

2) być zintegrowane z działalnością pro wadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury or ganizacyjnej zakładu pracy.

3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zasto sowanych niezbędnych środków profi laktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:

1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, b) wykonywanych zadań, c) występujących na stanowisku nie bezpiecznych, szkodliwych i uciąż liwych czynników środowiska pra cy, d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, e) osób pracujących na tym stanowi sku;

2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzy ka zawodowego dla każdego z czyn ników środowiska pracy oraz nie zbędne środki profilaktyczne zmniej szające ryzyko;

3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny. § 39b. Przy pracach stwarzających zagrożenia, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowa nia ludźmi wykonującymi te prace po winny być stosowane sygnały bezpie czeństwa — ręczne lub komunikaty słowne, zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w załączniku nr 1 do rozporzą dzenia. § 39c. Pracodawca informuje pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczegól ności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywi dualnej oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowa nia. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

8) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli w pomieszczeniu pracy, w którym za trudniona jest jedna osoba, mogą w sytuacji awaryjnej wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, a w szczególności zagroże nia: pożarowe, wybuchowe, porażenia prądem elektrycznym, wydzielanie się gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako niebezpiecz ne — pracodawca wprowadza obowiązek mel dowania się tej osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach.”; Dziennik Ustaw Nr 49 — 3121 — Poz. 330

9) w § 44 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (od działach), w których wykonywane są prace po wodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów sub stancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;”;

10) w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Stanowiska pracy, na których występuje ryzy ko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo pojawienia się czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ochronne.”; 1

1) w § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Materiały stosowane do czyszczenia, nasycone lub zanieczyszczone podczas pracy substancja mi i preparatami sklasyfikowanymi jako nie bezpieczne albo wydzielające uciążliwe zapa chy — należy przechowywać w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego oraz co naj mniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pra cy i niszczyć w sposób określony w instruk cjach, o których mowa w § 41.”; 1

2) § 50 otrzymuje brzmienie: „§ 50.

1. Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

2. Drabiny przenośne powinny być stoso wane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób niestwarzający zagrożeń dla ich użytkowników i osób przebywających w pobliżu. Wymagania bezpieczeństwa przy stosowaniu drabin są określone w przepisach w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pra cy.”; 1

3) w § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przedmioty łatwo tłukące się, substancje i pre paraty sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz materiały o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach regałów.”; 1

4) w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia pra cowników zatrudnionych przy pracach związa nych z narażeniem na hałas są określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i hi gieny pracy przy pracach związanych z naraże niem na hałas lub drgania mechaniczne.”; 1

5) § 81 otrzymuje brzmienie: „§ 8

1.

1. Pracodawca określa szczegółowe wyma gania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie nie bezpiecznych, w szczególności zapewnia:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: a) imienny podział pracy, b) kolejność wykonywania zadań, c) wymagania bezpieczeństwa i higie ny pracy przy poszczególnych czyn nościach.

2. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie nie bezpiecznych miały jedynie osoby upo ważnione i odpowiednio poinstruowane.”; 1

6) w § 87 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze w zbiorniku na leży zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebez pieczne;”; 1

7) § 91 otrzymuje brzmienie: „§ 9

1. Materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności substan cje i preparaty chemiczne sklasyfikowane ja ko niebezpieczne, zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażo nych na te czynniki.”; 1

8) w § 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Pomieszczenia przeznaczone do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w których istnieje niebez pieczeństwo wydzielania się substancji sklasy fikowanych jako niebezpieczne, powinny być wyposażone w:

1) urządzenia zapewniające sygnalizację o za grożeniach;

2) odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące, apteczki oraz odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosownie do występujących zagrożeń.”; 1

9) § 98 otrzymuje brzmienie: „§ 9

8. W pomieszczeniach, w których w wyniku awarii mogą wydzielać się substancje tok syczne lub bardzo toksyczne albo substan cje stwarzające zagrożenie wybuchem, pra codawca zapewnia awaryjną wentylację wyciągową uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczeń — zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do prze znaczenia pomieszczeń zgodnie z odrębny mi przepisami i Polskimi Normami.”; Dziennik Ustaw Nr 49 — 3122 — Poz. 330

20) w § 101 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wykaz substancji, preparatów, czynników i procesów technologicznych o działaniu rako twórczym lub mutagennym, sposób ich reje strowania oraz szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodo wanymi przez te substancje, preparaty, czynni ki lub procesy technologiczne są określone w odrębnych przepisach.”; 2

1) w § 110 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) zapewnić stosowanie przez pracowników heł mów ochronnych.”; 2

2) uchyla się § 114; 2

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) rozdział 6 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 6 Pomieszczenia do wypoczynku § 3

7.

1. Pracodawca zapewnia łatwo dostępne pomieszczenia przeznaczone do wypo czynku pracowników, jeżeli wymaga te go ich bezpieczeństwo i zdrowie, w szczególności gdy:

1) wykonywana praca wymaga stoso wania indywidualnych środków ochrony układu oddechowego;

2) prace okresowe, w szczególności montażowe, konserwacyjne i remon towe, są wykonywane przez pracow ników w pomieszczeniach ciasnych lub niskich, niespełniających wyma gań określonych w § 19 ust. 2 i § 20 rozporządzenia;

3) praca wykonywana jest w pomiesz czeniach, w których temperatura spo wodowana procesami technologicz nymi jest stale wyższa niż 30 °C (303 K).

2. Pomieszczenia przeznaczone do wypo czynku powinny być wyposażone w sto ły oraz krzesła z oparciami spełniające wymagania ergonomii. Liczba miejsc siedzących powinna być nie mniejsza niż jedno miejsce na pięciu pracowni ków korzystających z pomieszczenia, za trudnionych na najliczniejszej zmianie. Odległość od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia przeznaczone go do wypoczynku nie powinna prze kraczać 75 m.

3. Pracownikom zatrudnionym w warun kach, o których mowa w ust. 1, należy stworzyć możliwość umycia ciała, szczególnie w ciepłej porze roku — po przez umieszczenie w pobliżu pomiesz czeń pracy natrysków ręcznych na gięt kich przewodach, z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody.

4. Jako pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku mogą być wykorzystane jadalnie, o ile spełniają wymagania określone w ust. 2 oraz w § 38. § 3

8.

1. W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku należy zapewnić przynaj mniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

2. Pomieszczenia przeznaczone do wypo czynku dla pracowników wykonujących prace, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 3, powinny być klimatyzowane. Wy móg ten nie dotyczy pomieszczeń prze znaczonych do wypoczynku dla pracow ników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych. § 3

9.

1. W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia ko biet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypo czynku w pozycji leżącej dla kobiet w cią ży i karmiących matek, przyjmując co najmniej jedno miejsce na każdych trzy sta kobiet zatrudnionych na jednej zmia nie, lecz nie mniej niż jedno miejsce.

2. Powierzchnia pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż 8 m2.”, b) rozdział 8 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 8 Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej § 4

3.

1. Jeżeli przeznaczona do prania odzież ro bocza lub ochronna może stać się po wodem skażenia innej odzieży pranej jednocześnie lub jeżeli jest ona szcze gólnie zabrudzona, a także gdy wyma gają tego specjalne względy higieny produkcji, w zakładzie pracy powinna być urządzona specjalna pralnia odzieży wyposażona w urządzenia mechaniczne do prania.

2. Przy pralni należy zapewnić możliwość odpylania, dezynfekcji i suszenia odzie ży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także napra wy odzieży i obuwia roboczego.

3. W zakładzie pracy, w którym odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej stosowane przez pra cowników są narażone na zanieczysz czenie substancjami lub preparatami chemicznymi sklasyfikowanymi jako niebezpieczne, należy stosować urzą dzenia służące do neutralizacji tych sub stancji lub preparatów.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: A. Kalata Dziennik Ustaw Nr 49 — 3123 — Poz. 330

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-03-20
Data wydania: 2007-03-02
Data wejścia w życie: 2007-06-20
Data obowiązywania: 2007-06-20
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330