Dz.U. 2007 nr 50 poz. 335

335 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Katowicach, utworzenia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4, art. 14 i art. 17 usta wy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

§1. Znosi się, w obszarze właściwości Sądu Okrę gowego w Katowicach — Sąd Rejonowy w Katowi cach.

§2. Tworzy się, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

1) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach;

2) Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach.

§3. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apela cyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z późn. zm.2)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) Sąd Okręgowy w Katowicach — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bę dzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górni czej, Jaworznie, Katowice-Wschód w Katowi cach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mikoło wie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Âląskich, Sosnowcu i Tychach;”;

2) w § 8 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach: a) Sąd Rejonowy w Będzinie — dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary, b) Sąd Rejonowy w Bytomiu — dla miasta Bytom, c) Sąd Rejonowy w Chorzowie — dla miast Chorzów i Âwiętochłowice, d) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej — dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków, e) Sąd Rejonowy w Jaworznie — dla miasta Jaworzno, f) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Kato wicach dla części miasta Katowice -Wschód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż gra nic administracyjnych miast: Mikołów, Ty chy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowiec, Cze ladź i Siemianowice Âląskie do zbiegu z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice, wzdłuż ulicy Jana włącznie i na stępnie ulicą Tadeusza Kościuszki włącz nie do granic administracyjnych miasta Mikołów, g) Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Kato wicach dla części miasta Katowice-Za chód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż gra nic administracyjnych miast: Mikołów, Ruda Âląska, Chorzów i Siemianowice Âląskie do zbiegu granic administracyj nych miasta Siemianowice Âląskie z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojcie cha Korfantego do Rynku miasta Katowi ce włącznie, wzdłuż ulicy Jana do ulicy Ta deusza Kościuszki, a następnie wzdłuż uli cy Tadeusza Kościuszki do granic admini stracyjnych miasta Mikołów, h) Sąd Rejonowy w Mikołowie — dla miast: ¸aziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gmin Ornontowice i Wyry, i) Sąd Rejonowy w Mysłowicach — dla miast Imielin i Mysłowice oraz gminy Chełm Âląski, j) Sąd Rejonowy w Pszczynie — dla gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczał kowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec, k) Sąd Rejonowy w Siemianowicach Âlą skich — dla miasta Siemianowice Âląskie, l) Sąd Rejonowy w Sosnowcu — dla miasta Sosnowiec, m) Sąd Rejonowy w Tychach — dla miast: Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gmin Bojszo wy i Kobiór;”;

3) w § 10 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach — w Sądzie Rejonowym Kato wice-Zachód w Katowicach, obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych Katowi ce-Wschód w Katowicach i Katowice-Zachód w Katowicach;”.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro Dziennik Ustaw Nr 50 — 3158 — Poz. 335 ———————

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 386, Nr 110, poz. 1056, Nr 219, poz. 2164 i Nr 220, poz. 2186 i 2187, z 2004 r. Nr 127, poz. 1326, Nr 148, poz. 1563 i Nr 281, poz. 2798, z 2005 r. Nr 63, poz. 557, Nr 112, poz. 945 i Nr 197, poz. 1639 oraz z 2006 r. Nr 241, poz. 1755.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-04-21
Data wydania: 2007-03-14
Data wejścia w życie: 2007-04-01
Data obowiązywania: 2007-04-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 50 poz. 335