Dz.U. 2007 nr 53 poz. 355

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewi zowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1273, z 2004 r. Nr 73, poz. 658 oraz z 2006 r. Nr 71, poz. 490) § 12a i 12b otrzymują brzmienie: „§ 12a. Zezwala się na dokonywanie w kraju, między rezydentami, rozliczeń w euro, w zakresie:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Eu ropejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pań stwa członkowskie Europejskiego Porozu mienia o Wolnym Handlu (EFTA), o któ rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)),

2) innych środków przeznaczanych na współ finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków określonych w pkt 1 — o ile dokonywanie takich rozliczeń jest zgodne z procedurami, o których mowa w art. 208 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1, oraz umowami międzynarodowymi, odręb nymi przepisami lub deklaracją dawcy, o któ rych mowa w art. 202 ust. 1 tej ustawy, i in nymi jej przepisami. § 12b. Zezwala się na dokonywanie w kraju, między rezydentami, rozliczeń w walutach wymie nialnych, w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, o ile dokonywanie takich rozliczeń jest zgodne z procedurami, o których mowa w art. 201 ust. 2 pkt 2 i art. 208 ust. 1 tej ustawy, oraz z umowami międzynarodowymi, odrębnymi przepisami lub deklaracją dawcy, o których mowa w art. 201 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, i innymi jej przepisami.”.

§2. Przepisy § 12a i 12b rozporządzenia wymienio nego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozpo rządzeniem, mają zastosowanie od dnia 29 grudnia 2006 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: Z. Gilowska 355 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-03-28
Data wydania: 2007-03-22
Data wejścia w życie: 2007-03-28
Data obowiązywania: 2006-12-29
Data uchylenia: 2007-10-03
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 53 poz. 355