Dz.U. 2007 nr 55 poz. 364

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 21

7) zarządza się, co następuje:

§1. Plon reprezentatywny roślin energetycznych wynosi:

1) 38 dt ziarna na hektar — w przypadku pszenicy;

2) 24 dt ziarna na hektar — w przypadku żyta;

3) 31 dt ziarna na hektar — w przypadku jęczmienia;

4) 24 dt ziarna na hektar — w przypadku owsa;

5) 27 dt ziarna na hektar — w przypadku mieszanek zbożowych;

6) 27 dt ziarna na hektar — w przypadku pszenżyta;

7) 55 dt ziarna na hektar — w przypadku kukurydzy;

8) 700 dt zielonej masy na hektar — w przypadku ku kurydzy;

9) 23 dt ziarna na hektar — w przypadku prosa;

10) 12 dt ziarna na hektar — w przypadku gryki; 1

1) 20 dt nasion na hektar — w przypadku grochu; 1

2) 15 dt nasion na hektar — w przypadku szarłatu; 1

3) 40 dt na hektar — w przypadku lnu; 1

4) 80 dt suchej masy na hektar — w przypadku wierz by; 1

5) 120 dt na hektar — w przypadku róży wielokwiato wej; 1

6) 150 dt na hektar — w przypadku ślazowca pensyl wańskiego; 1

7) 200 dt na hektar — w przypadku miskanta olbrzy miego; 1

8) 200 dt na hektar — w przypadku topinambura; 1

9) 170 dt na hektar — w przypadku spartiny prerio wej;

20) 400 dt korzeni na hektar — w przypadku buraków cukrowych; 2

1) 175 dt bulw na hektar — w przypadku ziemniaków; 2

2) 25 dt ziarna na hektar — w przypadku rzepaku i rzepiku; 2

3) 10 dt nasion na hektar — w przypadku lnianki; 2

4) 10 dt nasion na hektar — w przypadku gorczycy białej; 2

5) 10 dt nasion na hektar — w przypadku lnu oleiste go; 2

6) 100 dt suchej masy na hektar — w przypadku traw.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski 364 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami admi nistracji rządowej — rolnictwo i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-03-30
Data wydania: 2007-03-14
Data wejścia w życie: 2007-03-30
Data obowiązywania: 2007-03-30
Uwagi: obowiązuje zgodnie z art. 6 ust. 3 Dz. U. z 2010 r., Nr 36, poz. 197
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 55 poz. 364