Dz.U. 2007 nr 56 poz. 374

Na podstawie art. 31 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 lu tego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 12

5) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów mor skich;

2) szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym: a) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję, b) sposób prowadzenia połowów, c) wielkości dopuszczalnego przyłowu, d) sposób oznakowania narzędzi połowowych używanych wyłącznie do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu — które nie są objęte Wspólną Polityką Rybacką Unii Europejskiej.

§2.

1. Na morzu terytorialnym ustanawia się wy miary ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) certy (Vimba vimba L.) — 30 cm;

2) leszcza (Abramis brama L.) — 40 cm;

3) okonia (Perca fluviatilis L.) — 17 cm; 374 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego2) ———————

1) Minister Gospodarki Morskiej kieruje działem administra cji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r. (Dz. Urz. UE L 367/9 z 22.12.2006).

4) płoci (Rutilus rutilus L.) — 20 cm;

5) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) — 45 cm;

6) siei (Coregonus lavaretus L.) — 40 cm;

7) szczupaka (Esox lucius L.) — 45 cm;

8) pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) — 40 cm.

2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w stanie świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§3. Ustanawia się okresy ochronne dla następują cych gatunków ryb:

1) łososia i troci w terminie od dnia 15 września do dnia 15 listopada w 4-milowym pasie wód przy brzeżnych z wyłączeniem wód w granicach właści wości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Ry bołówstwa Morskiego w Gdyni;

2) sandacza w terminie od dnia: a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40’00“ długości geo graficznej wschodniej, b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40’00“ a 19°21’00“ długości geograficznej wschodniej, c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21’00“ długo ści geograficznej wschodniej.

§4.

1. Przy prowadzeniu ukierunkowanych poło wów okoni i płoci narzędziami ciągnionymi jest do zwolone zatrzymanie przyłowu gatunków ryb wymie nionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5—8.

2. Przyłów gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5—8, który nastąpił w danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20 % masy okoni i płoci, będących celem połowów ukierunkowa nych.

§5.

1. Jeżeli po wybraniu narzędzia połowowego stwierdzi się, że ilość ryb gatunków niebędących ce lem połowów ukierunkowanych przekracza dopusz czalną wielkość przyłowu, natychmiast zaprzestaje się używania tego narzędzia połowowego lub zmienia ło wisko.

2. W przypadku narzędzi ciągnionych przez zmianę łowiska rozumie się zmianę głębokości trałowania:

1) na zachód od południka 15°00’00” długości geo graficznej wschodniej — o 10 m;

2) na wschód od południka 15°00’00” długości geo graficznej wschodniej — o 20 m.

§6. Przy prowadzeniu połowów organizmów mor skich dopuszcza się stosowanie następujących rodza jów narzędzi połowowych:

1) niewody, w tym: a) niewody duńskie, b) niewody dobrzeżne, c) przywłoki, d) cezy;

2) ciągnione, w tym: a) włoki, b) tuki, c) włoczki;

3) usidlające i oplątujące, w tym: a) wontony, b) mance, c) nety, d) pławnice, e) drygawice;

4) pułapkowe, w tym: a) niewody stawne, b) żaki, c) mieroże, d) alhamy;

5) zahaczające, w tym: a) wędy, b) sznury haczykowe, c) takle.

§7. Do prowadzenia na morzu terytorialnym poło wów ryb niżej wymienionych gatunków ustanawia się następujące, najmniejsze długości boku oczka narzę dzi połowowych w milimetrach: Dziennik Ustaw Nr 56 — 3420 — Poz. 374 Gatunek Długość boku oczka troć 80 pstrąg tęczowy 65 leszcz i sandacz 60 sieja i szczupak 55 płoć i okoń 30 węgorz 16

§8. Prześwit oczka w wontonach służących do po łowu okonia lub płoci nie może przekroczyć 70 mm.

§9. Na morzu terytorialnym największa dopusz czalna liczba wystawianych jednocześnie na łowisku wontonów, manc oraz netów przeznaczonych do poło wów płastug wynosi:

1) 100 sztuk — dla statków rybackich o długości cał kowitej mniejszej niż 12 m;

2) 200 sztuk — dla statków rybackich o długości cał kowitej od 12 do 18 m;

3) 300 sztuk — dla statków rybackich o długości cał kowitej powyżej 18 m.

§10.

1. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym długość zestawu sieci mierzona wzdłuż nadbory nie może przekroczyć dla:

1) wontonów — 500 m;

2) manc — 300 m.

2. Przy prowadzeniu połowów organizmów mor skich na morzu terytorialnym długość:

1) pojedynczego wontonu lub mancy nie może prze kroczyć 50 m;

2) pojedynczej nety służącej do połowów płastug nie może przekroczyć 75 m. § 1

1.

1. Przy prowadzeniu połowów długość nie wodu stawnego śledziowego nie może przekroczyć 600 m.

2. Połowy przy użyciu niewodów stawnych śle dziowych mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 marca do dnia 20 czerwca. § 1

2. Na zachód od południka 15°23’14” długości geograficznej wschodniej przy prowadzeniu połowów organizmów morskich:

1) w strefie 5 Mm od linii brzegu w okresie od dnia 25 marca do dnia 10 maja używa się narzędzi po łowowych przeznaczonych do połowu śledzia lub skarpia;

2) na morzu terytorialnym w okresie od dnia 1 listo pada do dnia 30 kwietnia przy prowadzeniu poło wów statkami rybackimi o długości całkowitej po wyżej 12,5 m używa się narzędzi ciągnionych. § 1

3. Wystawione na morzu terytorialnym narzę dzia usidlające, oplątujące, pułapkowe i zahaczające, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w spra wie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśniny Bełt i Sund poprzez za stosowanie środków technicznych oraz zmieniające go rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) 2187/2005”, należy wybierać co najmniej raz na 48 godzin. § 1

4.

1. Niedozwolony jest połów organizmów morskich przy użyciu narzędzi ciągnionych oraz pro wadzenie połowów przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej powyżej 15 m:

1) od linii toru wodnego Gdynia — Hel od trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony pełnego mo rza — na głębokościach mniejszych niż 20 m;

2) na pozostałych obszarach wód — w strefie 3 Mm od linii brzegu.

2. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia pomiędzy południkami 19°21’00” a 19°26’30” długości geograficznej wschodniej dopuszcza się prowadzenie ukierunkowanych połowów śledzia przy użyciu narzę dzi ciągnionych oraz przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej do 19 m poza strefą 2 Mm od li nii brzegu. § 1

5. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym niedozwolone jest używanie:

1) narzędzi ciągnionych jednocześnie z narzędziami usidlającymi, oplątującymi, pułapkowymi lub za haczającymi, z wyjątkiem sznurów haczykowych i włoczków;

2) stawnych niewodów śledziowych jednocześnie z mancami, wontonami lub netami. § 1

6. Niedozwolone jest dryfowanie pławnic lub takli w strefie 4 Mm od linii brzegu. § 1

7.

1. Odległości boczne i frontalne pomiędzy ze stawami narzędzi usidlających, oplątujących, pułapko wych lub zahaczających nie mogą być mniejsze niż 100 m.

2. Odległości boczne i frontalne pomiędzy zesta wami:

1) pławnic lub takli — nie mogą być mniejsze niż 500 m;

2) manc — nie mogą być mniejsze niż 50 m, na ob szarze wód na zachód od południka 15°23’14” dłu gości geograficznej wschodniej. § 1

8.

1. Niedozwolone jest trałowanie w odległości mniejszej niż 150 m od narzędzi usidlających, oplątu jących, pułapkowych lub zahaczających.

2. Niedozwolone jest wydawanie narzędzi ciągnio nych przed innym statkiem znajdującym się na tym samym kursie w odległości mniejszej niż 1 000 m.

3. Niedozwolone jest przecinanie kursu trałujące go statku rybackiego za tym statkiem w odległości mniejszej niż 1 000 m.

4. Pomiędzy statkami rybackimi trałującymi rów nolegle zachowuje się taką odległość, aby jeden statek nie zaczepił narzędzi połowowych drugiego statku. § 1

9. Jeżeli na kursie statku rybackiego znajdują się pławnice lub takle, dokłada się wszelkich starań w celu ich ominięcia, a gdy jest to niemożliwe, podno Dziennik Ustaw Nr 56 — 3421 — Poz. 374 si się je na dziobie statku rybackiego, przecina, a na stępnie zawiązuje starannie za rufą.

§20. Niedozwolone jest pozostawianie na łowisku po zakończeniu połowów w danym rejsie połowowym elementów narzędzi połowowych lub elementów oznakowania narzędzi połowowych. § 2

1. Niewody używane do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu oznacza się w następujący spo sób:

1) matnię niewodu: a) pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm — w porze dziennej, b) bojką świetlną ze światłem białym umieszczo nym na wysokości co najmniej 30 cm nad po wierzchnią wody — przy złej widoczności oraz w porze nocnej;

2) skrzydła niewodu: a) pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm — w porze dziennej, b) bojką świetlną ze światłem białym umieszczo nym na wysokości co najmniej 30 cm nad po wierzchnią wody — przy złej widoczności oraz w porze nocnej — umieszczonymi w połowie długości skrzydeł. § 2

2.

1. Narzędzia usidlające, oplątujące, pułapko we oraz zahaczające używane do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu oznacza się w następujący spo sób:

1) na końcu zestawu w sektorze zachodnim, licząc od południa poprzez zachód i obejmując północ, mo cuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiew ki oraz 2 pasy taśmy odblaskowej;

2) na końcu zestawu w sektorze wschodnim, licząc od północy poprzez wschód i obejmując południe, mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorą giewkę oraz pas taśmy odblaskowej;

3) zestaw wystawiony przy powierzchni wody na tyczce bojki znakuje się dodatkowo, mocując znak topowy z pasem taśmy odblaskowej lub reflekto rem radarowym;

4) zestaw wystawiony przy powierzchni wody w po rze nocnej, z wyłączeniem manc śledziowych, na tyczce bojki przymocowanej w: a) sektorze zachodnim zestawu — znakuje się do datkowo, mocując 2 latarnie, b) sektorze wschodnim zestawu — znakuje się do datkowo, mocując latarnię;

5) do zestawu, którego długość przekracza 1 Mm, mocuje się dodatkowo w równych odstępach nie większych niż 1 Mm bojki pośrednie z tyczką za opatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odbla skowej, a jeżeli zestaw jest wystawiony przy po wierzchni wody w porze nocnej, do tyczek bojek pośrednich mocuje się dodatkowo latarnię;

6) zestaw wystawiony przy dnie w wodach o małej głębokości oznacza się w sposób określony dla ze stawu wystawionego przy powierzchni wody;

7) do każdego końca zestawu pławnic lub takli mocu je się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę, pas taśmy odblaskowej oraz, w porze nocnej, w la tarnię; jeżeli zestaw pławnic lub takli jest przymo cowany jednym końcem do statku rybackiego dry fującego wraz z zestawem, oznakowanie tego koń ca nie jest obowiązkowe;

8) do każdego końca zestawu sznurów haczykowych mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorą giewki, a ponadto do zestawu przymocowuje się w odstępach co 500 haków bojki pośrednie z tycz ką zaopatrzoną w chorągiewkę;

9) do każdego końca niewodu stawnego śledziowego oraz po jego obu stronach mocuje się w odstępach nie mniejszych niż 75 m bojki z tyczką zaopatrzoną w 3 chorągiewki, 2 pasy taśmy odblaskowej oraz reflektor radarowy.

2. Określa się warunki, jakie powinny spełniać ele menty oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1:

1) chorągiewki mają kształt prostokąta o długości bo ku nie mniejszej niż 40 cm;

2) chorągiewki mocuje się do tyczki bojki dłuższym bokiem;

3) chorągiewki mocuje się do tyczki bojki w odległo ści nie mniejszej niż 80 cm od powierzchni wody;

4) chorągiewki mocuje się do tyczki bojki, zachowu jąc pomiędzy nimi odległość nie mniejszą niż 20 cm — jeżeli do tyczki bojki mają być przymoco wane 2 chorągiewki;

5) chorągiewki użyte do oznakowania tego samego zestawu mają jednakowe wymiary;

6) chorągiewki użyte do oznakowania końców tego samego zestawu są takiego samego koloru;

7) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy powierzchni wody są koloru czerwonego;

8) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy dnie są koloru czarnego;

9) chorągiewki bojek pośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są koloru białego;

10) pas taśmy odblaskowej ma szerokość co najmniej 6 cm; 1

1) znak topowy oraz reflektor radarowy ma kształt kuli o średnicy co najmniej 25 cm; 1

2) bojki oraz znaki topowe nie mogą być koloru czer wonego i zielonego; Dziennik Ustaw Nr 56 — 3422 — Poz. 374 1

3) długość linki, za pomocą której bojka jest przymo cowana do zestawu wystawionego przy dnie, nie może przekraczać 1,5-krotności głębokości wody, w miejscu wystawienia narzędzia połowowego; 1

4) linkę, o której mowa w pkt 13, wykonuje się z two rzywa samotonącego albo obciąża; 1

5) latarnia świeci światłem błyskowym koloru żółte go o częstotliwości — błysk co 5 sekund (F 1 Y 5s), które jest widoczne z odległości nie mniejszej niż 2 Mm; 1

6) echo reflektora radarowego jest odbierane z odle głości nie mniejszej niż 2 Mm. § 2

3. Narzędzia połowowe oznacza się oznaką ry backą:

1) cezy, przywłoki — na pływakach lub bojkach świetlnych służących do oznakowania matni i skrzydeł;

2) włoki, tuki, włoczki oraz niewody duńskie i do brzeżne: a) na deskach trałowych i orczykach lub b) na prawym skraju nadbory lub na tulejce zaci skowej, poprzez przymocowanie identyfikatora z oznaką rybacką;

3) wontony, mance, nety, pławnice, drygawice — na skrajnych pływakach każdej sieci i wszystkich boj kach;

4) niewody stawne, żaki, alhamy — na skrajnych tyczkach lub bojkach;

5) mieroże — na górnej części kabłąka;

6) wędy, sznury haczykowe, takle — na pływakach i wszystkich bojkach. § 2

4. W 2007 r. niedozwolone jest prowadzenie po łowów przy użyciu narzędzi połowowych: włoków, tuk, wontonów, netów i sznurów haczykowych, pozo stawianie w morzu sieci skrzelowych dennych, oplątu jących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm oraz lin dennych przez statki sto sujące narzędzia połowu tego rodzaju:

1) na obszarze wód określonych jako podobszary 22-24 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (WE) 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśniny Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1), w następu jących dniach: a) 21—31 maja, b) 1—17 czerwca, c) 24—30 września, d) 15—21 października, e) 19—30 listopada, f) 22—30 grudnia;

2) na obszarze wód określonych jako podobszary 25-27 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, w następujących dniach: a) 1—6 maja, b) 18—30 czerwca, c) 1—16 września, d) 31 października—4 listopada, e) 22—30 grudnia. § 2

5. W 2007 r., jeżeli na pokładzie statku rybackie go znajdują się dorsze w ilości większej niż określona w pkt 2.7 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 1941/2006, wyładunku dorszy dokonuje się wyłącznie w portach określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2

6.

1. W 2007 r.:

1) Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni jest właściwe do przyjmowania: a) sprawozdań połowowych, o których mowa w pkt 2.5.4 załącznika III do rozporządzenia Ra dy (WE) 1941/2006, zawierających informacje o ilości dorszy w kilogramach, które zostały zło wione przez statek rybacki do godziny 900, b) zgłoszeń określonych w pkt 2.6.1 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 1941/2006;

2) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego są właściwi do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2.6.3 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 1941/2006.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, są przyjmowane w godzinach od 1000 do 1300. § 2

7. Za dni, o których mowa w § 24:

1) pkt 1, uznaje się także dni: a) 8—15 stycznia, b) 21—26 lutego;

2) pkt 2, uznaje się także dni: a) 9—15 stycznia, b) 24—29 stycznia, c) 21—25 lutego. § 2

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wy miarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybo łówstwa morskiego (Dz. U. Nr 202, poz. 1489). § 2

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki Morskiej: R. Wiechecki Dziennik Ustaw Nr 56 — 3423 — Poz. 374 Dziennik Ustaw Nr 56 — 3424 — Poz. 374 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 2007 r. (poz. 374) LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH NALE˚Y DOKONAå WY¸ADUNKU DORSZY W PRZYPADKU, GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJÑ SI¢ DORSZE W ILOÂCI PRZEKRACZAJÑCEJ 750 KILOGRAMÓW ˚YWEJ WAGI

1. Âwinoujście;

2. Dziwnów;

3. Mrzeżyno;

4. Dźwirzyno;

5. Kołobrzeg;

6. Darłowo;

7. Ustka;

8. Rowy;

9. ¸eba;

10. Gdańsk; 1

1. Gdynia; 1

2. Hel; 1

3. Władysławowo; 1

4. Jastarnia.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-03-30
Data wydania: 2007-03-22
Data wejścia w życie: 2007-03-30
Data obowiązywania: 2007-03-30
Data uchylenia: 2008-03-14
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 56 poz. 374