Dz.U. 2007 nr 58 poz. 396

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa warunki i tryb oddele gowania, przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących policjantowi w czasie od delegowania do pełnienia zadań służbowych poza Po licją w kraju i za granicą.

§2. Charakter zadań, o których mowa w § 1, powi nien odpowiadać zadaniom Policji, określonym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej da lej „ustawą”, oraz zadaniom Policji wynikającym z umów i zobowiązań międzynarodowych.

§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) instytucji krajowej — rozumie się przez to urząd obsługujący organ władzy publicznej, w którym wykonywane są zadania o charakterze określonym w § 2;

2) instytucji zagranicznej — rozumie się przez to urząd, organizację lub instytucję międzynarodową albo państwa obcego, w których wykonywane są zadania, o których mowa w § 2;

3) przełożonym właściwym w sprawach osobowych — rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego lub rejonowego) Policji, Komendanta — Rektora Wyż szej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanta szkoły policyjnej.

§4.

1. Z wnioskiem o oddelegowanie policjanta do pełnienia zadań służbowych poza Policją, zwanym da lej „wnioskiem”, mogą wystąpić:

1) organy Policji;

2) organy instytucji krajowych;

3) organy instytucji zagranicznych.

2. Wniosek organu Policji lub instytucji krajowej powinien zawierać:

1) nazwę instytucji i komórki organizacyjnej oraz na zwę stanowiska przeznaczonego dla policjanta;

2) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowis ka i zakres wykonywanych zadań;

3) przewidywany okres oddelegowania.

3. Wniosek instytucji zagranicznej powinien zawie rać:

1) dane, o których mowa w ust. 2;

2) określenie uprawnień i należności przysługujących oddelegowanemu policjantowi w instytucji zagra nicznej.

4. W przypadku gdy oddelegowanie policjanta do instytucji zagranicznej poprzedza postępowanie kwali fikacyjne, wynikające z umowy międzynarodowej, po licjant powiadamia pisemnie Komendanta Głównego Policji o zamiarze uczestniczenia w tym postępowa niu.

§5. Oddelegowanie do pełnienia zadań służbo wych poza Policją następuje po zapoznaniu się poli cjanta z treścią wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3, oraz wyrażeniu zgody w formie pisem nego oświadczenia, wskazującego nazwę instytucji krajowej lub zagranicznej, stanowisko służbowe, na którym policjant godzi się wykonywać zadania służbo we, a także czas pełnienia zadań służbowych poza Po licją, na jaki wyraża zgodę.

§6.

1. Komendant Główny Policji, w razie uwzględnienia wniosku:

1) uzgadnia z organem instytucji krajowej lub zagra nicznej obsadę personalną stanowiska służbowe go określonego we wniosku, po uprzednim uzys kaniu od policjanta pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 5;

2) zwalnia policjanta z zajmowanego stanowiska służbowego z jednoczesnym przeniesieniem go do dyspozycji przełożonego właściwego w spra wach osobowych;

3) zalicza — do celów obliczania uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących policjan towi w okresie oddelegowania — stanowisko służ bowe w instytucji krajowej określone we wniosku do odpowiedniej grupy zaszeregowania oraz usta la policyjny stopień etatowy, stosownie do zasze regowania stanowisk służbowych policjantów;

4) wydaje rozkaz personalny o oddelegowaniu poli cjanta do pełnienia zadań służbowych poza Poli cją. Dziennik Ustaw Nr 58 — 3557 — Poz. 396 396 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2. Rozkaz personalny o oddelegowaniu powinien zawierać:

1) datę zwolnienia policjanta ze stanowiska służbowe go i przeniesienia go do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych oraz okreś lenie ostatnio zajmowanego stanowiska służbowe go w Policji wraz ze składnikami uposażenia;

2) datę oddelegowania policjanta do instytucji krajo wej lub zagranicznej;

3) nazwę instytucji krajowej lub zagranicznej, do któ rej następuje oddelegowanie;

4) określenie stanowiska przeznaczonego dla poli cjanta w instytucji oddelegowania;

5) określenie składników i wysokości uposażenia na leżnego w czasie oddelegowania do instytucji kra jowej, ustalonego z uwzględnieniem ust. 1 pkt 3;

6) inne warunki oddelegowania.

§7. Organ instytucji krajowej lub zagranicznej wy znacza oddelegowanego policjanta na stanowisko służbowe, zgodnie z wnioskiem.

§8.

1. Organ instytucji krajowej lub zagranicznej może przenieść oddelegowanego policjanta na inne stanowisko służbowe niż określone we wniosku o od delegowanie, jeżeli na stanowisku tym są realizowane zadania określone w § 2.

2. W razie reorganizacji instytucji krajowej lub za granicznej powodującej zmianę stanowiska służbowe go, na którym oddelegowany policjant wykonuje za dania służbowe, organ instytucji może wystąpić do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o skiero wanie policjanta na inne stanowisko służbowe lub o jego odwołanie z oddelegowania.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 4—6 i 9 stosuje się odpowiednio.

§9.

1. Komendant Główny Policji odwołuje poli cjanta z oddelegowania w przypadku konieczności zwolnienia go ze służby, zawiadamiając o tym organ instytucji krajowej lub zagranicznej.

2. Komendant Główny Policji, na uzasadniony wniosek organu instytucji krajowej lub zagranicznej, odwołuje policjanta z oddelegowania, nawet bez jego zgody. Organ instytucji, składając Komendantowi Głównemu Policji wniosek o odwołanie policjanta z oddelegowania, zawiadamia o tym policjanta. Od wołanie następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Komendant Główny Policji odwołuje policjanta z oddelegowania do instytucji krajowej lub zagranicz nej na jego wniosek, zawiadamiając organ instytucji. Odwołanie następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

4. Komendant Główny Policji, z uwagi na potrzeby Policji, może odwołać policjanta z oddelegowania, na wet bez jego zgody, zawiadamiając o tym organ insty tucji krajowej lub zagranicznej oraz policjanta. Odwo łanie następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia zawiadomienia.

5. Terminy, o których mowa w ust. 2—4, mogą być skracane za porozumieniem Komendanta Głównego Policji, organu instytucji krajowej lub zagranicznej oraz zainteresowanego policjanta.

§10. Po odwołaniu policjanta z oddelegowania przełożony właściwy w sprawach osobowych mianu je go na stanowisko nie niższe niż zajmowane przed oddelegowaniem. § 1

1.

1. Policjant w okresie oddelegowania do in stytucji krajowej lub zagranicznej podlega przełożone mu właściwemu w sprawach osobowych.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień przełożo nego, któremu policjant podlega z tytułu zajmowania stanowiska służbowego w instytucji krajowej lub za granicznej. § 1

2.

1. Policjant oddelegowany do pełnienia za dań służbowych w instytucji krajowej zachowuje pra wo do urlopu w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela poli cjantowi jego przełożony w instytucji krajowej. Przeło żony ten informuje przełożonego właściwego w spra wach osobowych o wymiarze urlopu udzielonego po licjantowi w okresie oddelegowania.

3. Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia za dań służbowych w instytucji zagranicznej przysługuje urlop w wymiarze i na zasadach obowiązujących w tej instytucji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Policjantowi odwołanemu z oddelegowania w instytucji zagranicznej przysługuje urlop uzupełnia jący w wymiarze odpowiadającym różnicy pomiędzy wymiarem urlopu wypoczynkowego i dodatkowego ustalonego na podstawie ustawy a wymiarem urlopu przysługującego mu w instytucji zagranicznej. § 1

3.

1. Policjantowi oddelegowanemu do pełnie nia zadań służbowych w instytucji krajowej przysługu ją uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości i na warunkach określonych dla policjantów pełniących służbę w jed nostkach organizacyjnych Policji.

2. Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia za dań służbowych w instytucji krajowej położonej poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki organi zacyjnej Policji, w której policjant pełnił dotychczas służbę, przysługują z tego tytułu należności przewi dziane dla policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości.

3. Instytucja krajowa wypłaca oddelegowanemu policjantowi:

1) uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do upo sażenia; Dziennik Ustaw Nr 58 — 3558 — Poz. 396

2) nagrody roczne za okres oddelegowania;

3) nagrody motywacyjne;

4) należności z tytułu podróży służbowych oraz odde legowania, o którym mowa w ust. 2.

4. Âwiadczenia i należności pieniężne niewymie nione w ust. 3 przyznaje i wypłaca jednostka organiza cyjna Policji, w której policjant pełnił służbę bezpo średnio przed oddelegowaniem.

5. Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia za dań służbowych w instytucji krajowej przysługuje od jednostki organizacyjnej Policji, w której pełnił służbę bezpośrednio przed oddelegowaniem oraz po jego zakończeniu, wyrównanie nagrody rocznej do wyso kości wynikającej z łącznego okresu służby pełnionej w danym roku kalendarzowym. § 1

4. Do policjanta oddelegowanego do pełnienia zadań służbowych w instytucji krajowej stosuje się przepisy, które mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych na stanowiskach analogicznych do zaj mowanego przez niego stanowiska służbowego, w szczególności dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień, odpo wiedzialności materialnej pracowników, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przyznawania nagród, z wyłączeniem pozostałych przepisów w spra wie wynagrodzeń oraz innych świadczeń i należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. § 1

5.

1. Policjant w czasie oddelegowania do peł nienia zadań służbowych w instytucji zagranicznej za chowuje prawo do uposażenia zasadniczego, dodat ków do uposażenia o charakterze stałym i innych na leżności pieniężnych należnych na ostatnio zajmowa nym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem po wstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.

2. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, przysłu gują również:

1) należności z tytułu zagranicznej podróży służbo wej;

2) zwrot kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego;

3) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania;

4) zwrot kosztów leczenia.

3. Uposażenie oraz świadczenia i należności pie niężne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 3, nie przy sługują policjantowi otrzymującemu za granicą wyna grodzenie na podstawie umowy zawartej z instytucją zagraniczną. § 1

6.

1. Policjantowi oddelegowanemu do pełnie nia zadań służbowych w instytucji zagranicznej przy sługują diety na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki, zwrot kosztów noclegów, przejazdów i dojazdów oraz innych niezbędnych wydatków uzna nych przez Komendanta Głównego Policji na warun kach określonych w przepisach w sprawie przyznawa nia policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Należności, o których mowa w ust. 1, policjant otrzymuje z tytułu podróży odbywanych:

1) w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby w instytucji zagranicznej;

2) w celu załatwienia w kraju lub w innym państwie spraw służbowych na polecenie lub za zgodą Ko mendanta Głównego Policji;

3) w razie śmierci pozostających w kraju członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebo wy na podstawie ustawy, a w innych przypadkach losowych za zgodą Komendanta Głównego Policji;

4) w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w kraju, raz na dwa lata, nie wcześniej niż po upły wie 12 miesięcy służby w instytucji zagranicznej, z wyłączeniem ostatniego roku tej służby.

3. Czas podróży, o której mowa w ust. 1, liczy się w drodze z kraju lub innego państwa do chwili przyby cia do miejsca pełnienia służby w czasie oddelegowa nia, a w drodze do kraju lub innego państwa — od chwili opuszczenia tego miejsca. § 1

7.

1. Policjantowi w związku z rozpoczęciem i za kończeniem służby w instytucji zagranicznej przysłu guje zwrot udokumentowanych kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodar stwa domowego do wysokości nieprzekraczającej kosztu frachtu bagażu o wadze 150 kg, ustalonego we dług stawek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prze woźników Lotniczych (IATA).

2. Zwrot kosztów przewozu nie przysługuje, jeżeli z tytułu podróży, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 1, po licjant otrzymał zwrot kosztów przejazdu ustalony z uwzględnieniem stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określony na podstawie przepisów w spra wie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. § 1

8. Należności, o których mowa w § 16 i 17, nie przysługują, jeżeli policjant otrzymuje od instytucji za granicznej świadczenia pieniężne na cele analogiczne do określonych w tych przepisach. § 1

9. Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia zadań służbowych w instytucji zagranicznej przysłu guje ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania w wyso kości i na zasadach określonych w przepisach w spra wie należności pieniężnych otrzymywanych przez po licjantów delegowanych do pełnienia służby poza gra nicami państwa w kontyngencie policyjnym.

§20.

1. Policjantowi oddelegowanemu do pełnie nia zadań służbowych w instytucji zagranicznej przy sługuje zwrot poniesionych za granicą niezbędnych i udokumentowanych kosztów standardowego lecze nia w następującym zakresie: Dziennik Ustaw Nr 58 — 3559 — Poz. 396

1) leczenia szpitalnego oraz zabiegów leczniczych, porad i badań lekarskich i diagnostycznych z tym związanych — w 100 %, do wysokości stanowią cej równowartość 1000 euro rocznie;

2) innych świadczeń leczniczych oraz kosztu zakupu leków zleconych przez lekarza — w 50 %, do wy sokości stanowiącej równowartość 100 euro mie sięcznie.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia policjanta, a zwłaszcza w razie konieczności natych miastowej interwencji lekarskiej w szpitalu, Komen dant Główny Policji może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów leczenia przekraczających kwoty określone w ust. 1.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, na stępuje na podstawie przedłożonych rachunków wraz z dokumentacją medyczną uzasadniającą ich ponie sienie.

4. Zwrot kosztów leczenia nie przysługuje, jeżeli policjant jest uprawniony za granicą do bezpłatnego leczenia lub gdy jego koszty są refundowane ze środ ków Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Zwrot kosztów leczenia nie obejmuje kosztów:

1) zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych, na bycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów, leczenia sanatoryjnego lub uzdrowis kowego;

2) innych niż wymienione w pkt 1 świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicz nych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)). § 2

1. W razie zgonu policjanta oddelegowanego do instytucji zagranicznej koszty transportu jego zwłok do kraju pokrywa Policja. § 2

2.

1. Âwiadczenia i należności, o których mowa w § 15 ust. 2 i § 21, wypłaca Komenda Główna Policji.

2. Należności i świadczenia, o których mowa w § 15 ust. 2, wypłaca się na rachunek bankowy w kra ju wskazany na piśmie przez policjanta.

3. Zwrotu kosztów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 i 4, dokonuje się w walucie kraju właściwej dla rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbo wej, określonej na podstawie przepisów w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służ bowe i przeniesienia. Na wniosek policjanta zwrot mo że być dokonany w walucie polskiej, przy zastosowa niu średniego kursu właściwej waluty, obowiązujące go w Narodowym Banku Polskim w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc wpłaty. § 2

3. Komendant Główny Policji w stosunku do policjantów, którzy w dniu wejścia w życie rozporzą dzenia pełnią zadania służbowe poza Policją, wyda rozkazy personalne o oddelegowaniu, o których mo wa w § 6 ust. 2, w terminie trzech miesięcy od dnia je go wejścia w życie. § 2

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją (Dz. U. Nr 36, poz. 418 i Nr 72, poz. 757). Dziennik Ustaw Nr 58 — 3560 — Poz. 396 ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-04-04
Data wydania: 2007-01-29
Data wejścia w życie: 2007-04-19
Data obowiązywania: 2007-04-19
Data uchylenia: 2010-07-11
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 58 poz. 396