Dz.U. 2007 nr 64 poz. 432

Dziennik Ustaw Nr 64 — 3937 — Poz. 432 432 USTAWA z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1) Art.

1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prokurator przy wykonywaniu czynności okre ślonych w ustawach jest niezależny, z zastrze żeniem przepisów ust. 2—5 oraz art. 8a i 8b.”;

2) po art. 8 dodaje się art. 8a i 8b w brzmieniu: „Art. 8a.

1. Prokurator przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego.

2. Zmiana lub uchylenie decyzji doręczo nej stronom, ich pełnomocnikom lub obrońcom oraz innym uprawnionym podmiotom, może nastąpić wyłącznie z zachowaniem trybu i zasad określo nych w ustawie. Art. 8b.

1. Prokurator przełożony może powie rzyć podległym prokuratorom wyko nywanie czynności należących do jego zakresu działania, chyba że ustawa za strzega określoną czynność wyłącznie do jego właściwości.

2. Prokurator przełożony może przejmo wać sprawy prowadzone przez proku ratorów podległych i wykonywać ich czynności, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.”;

3) w art. 10: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Uprawnienia Prokuratora Generalnego wynikające z ustawy może również wyko nywać upoważniony przez niego zastępca Prokuratora Generalnego.”, b) uchyla się ust. 3;

4) w art. 17: a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Prokuraturą Krajową, w zakresie określo nym przez Prokuratora Generalnego, kieru je Prokurator Krajowy. Prokurator Krajowy jest prokuratorem przełożonym prokurato rów Prokuratury Krajowej oraz prokurato rów pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Zastępca prokuratora apelacyjnego kieruje prokuraturą apelacyjną w zakresie ustalo nym przez prokuratora apelacyjnego i w tym zakresie jest prokuratorem przeło żonym prokuratorów prokuratury apelacyj nej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury apela cyjnej. 3b. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do zastępcy prokuratora okręgowego i zastęp cy prokuratora rejonowego — na obszarze działania, odpowiednio, prokuratury okrę gowej lub prokuratury rejonowej.”, c) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozpo rządzenia, może określić właściwość po wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia, oraz w sprawach cywil nych, administracyjnych, w sprawach o wykroczenia, a także w innych postępo waniach prowadzonych na podstawie ustaw, mając na względzie skuteczne zwal czanie przestępczości i zapewnienie spraw ności postępowań — niezależnie od ogól nej właściwości powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.”, d) po ust. 6a dodaje się ust. 6b i 6c w brzmieniu: „6b. W Prokuraturze Krajowej tworzy się biura. W ramach biur mogą być tworzone — w zależności od potrzeb — wydziały lub in ne komórki organizacyjne, w tym zamiej scowe. W prokuraturach apelacyjnych i okręgowych mogą być tworzone wydzia ły oraz — samodzielne lub wchodzące w skład wydziałów — działy. W prokuratu rach rejonowych mogą być tworzone dzia ły lub sekcje. ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawę z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 64, poz. 431. 6c. Biurami Prokuratury Krajowej kierują dy rektorzy, wydziałami biur Prokuratury Kra jowej oraz wydziałami w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych — naczelnicy, a działami w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, sekcjami w pro kuraturach rejonowych oraz ośrodkami za miejscowymi prokuratur okręgowych i re jonowych — kierownicy. W zależności od potrzeb, dyrektorzy i naczelnicy wydziałów biur Prokuratury Krajowej mogą mieć za stępców. W prokuraturach rejonowych o obsadzie kadrowej nieprzekraczającej 6 prokuratorów komórkami organizacyjny mi mogą kierować bezpośrednio prokura tor rejonowy lub jego zastępca.”, e) po ust. 8c dodaje się ust. 8d w brzmieniu: „8d. Zastępca Naczelnego Prokuratora Wojsko wego, wojskowego prokuratora okręgowe go, wojskowego prokuratora garnizono wego i kierownika innej wojskowej jed nostki organizacyjnej prokuratury kieruje daną jednostką w zakresie ustalonym przez jej kierownika i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów danej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury oraz prokuratorów wojsko wych jednostek organizacyjnych prokura tury niższego stopnia na obszarze działania danej jednostki.”;

5) art. 17a otrzymuje brzmienie: „Art. 17a.

1. Prawo wydawania poleceń co do tre ści czynności, o których mowa w art. 8 ust. 2, przysługuje prokurato rom przełożonym oraz — w zakresie zleconych czynności:

1) dyrektorom biur Prokuratury Krajo wej — w stosunku do podległych prokuratorów pełniących czynno ści w tych biurach oraz prokurato rów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

2) naczelnikom wydziałów biur Pro kuratury Krajowej — w stosunku do prokuratorów pełniących czyn ności w tych wydziałach,

3) naczelnikom wydziałów i kierowni kom działów oraz samodzielnych działów prokuratur apelacyjnych — w stosunku do prokuratorów peł niących czynności w tych wydzia łach (działach, samodzielnych dzia łach) oraz prokuratorów okręgo wych i rejonowych,

4) naczelnikom wydziałów oraz kie rownikom działów, samodzielnych działów i ośrodków zamiejscowych prokuratur okręgowych — w sto sunku do prokuratorów pełniących czynności w tych wydziałach (dzia łach, samodzielnych działach i ośrodkach zamiejscowych) oraz prokuratorów rejonowych,

5) kierownikom ośrodków zamiejsco wych prokuratur rejonowych — w stosunku do prokuratorów peł niących czynności w tych ośrod kach. Przepisy art. 8 ust. 2—5 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowied nio do zastępców dyrektorów i na czelników wydziałów biur Prokuratu ry Krajowej wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Prokuratorami bezpośrednio przeło żonymi są:

1) Prokurator Generalny — w stosun ku do swoich zastępców, dyrekto rów biur Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów apelacyjnych,

2) Prokurator Krajowy — w stosunku do prokuratorów pełniących czyn ności w Prokuraturze Krajowej oraz prokuratorów apelacyjnych,

3) pozostali zastępcy Prokuratora Ge neralnego, z wyłączeniem Naczel nego Prokuratora Wojskowego i Dyrektora Głównej Komisji Âciga nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Naro dowej, w zakresie zleconych czyn ności — w stosunku do prokurato rów pełniących czynności w Proku raturze Krajowej oraz prokurato rów apelacyjnych,

4) Naczelny Prokurator Wojskowy oraz, w zakresie zleconych czynno ści, jego zastępca — w stosunku do prokuratorów Naczelnej Prokuratu ry Wojskowej oraz wojskowych prokuratorów okręgowych i kie rowników innych, równorzędnych, wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury,

5) prokuratorzy apelacyjni, prokurato rzy okręgowi i wojskowi prokurato rzy okręgowi oraz, w zakresie zle conych czynności, ich zastępcy — w stosunku do prokuratorów peł niących czynności w danej jednost ce oraz w stosunku do kierowni ków jednostek organizacyjnych prokuratury bezpośrednio niższego stopnia na obszarze działania da nej jednostki, z zastrzeżeniem pkt 6,

6) kierownicy ośrodków zamiejsco wych prokuratur okręgowych oraz, w zakresie zleconych czynności, ich Dziennik Ustaw Nr 64 — 3938 — Poz. 432 zastępcy — w stosunku do proku ratorów pełniących czynności w danym ośrodku oraz prokurato rów rejonowych na obszarze dzia łania danego ośrodka zamiejsco wego prokuratury okręgowej,

7) prokuratorzy rejonowi i wojskowi prokuratorzy garnizonowi oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy — w stosunku do proku ratorów, odpowiednio, danej pro kuratury rejonowej lub wojskowej prokuratury garnizonowej,

8) kierownicy ośrodków zamiejsco wych prokuratur rejonowych — w stosunku do prokuratorów peł niących czynności w danym ośrod ku.

4. Prokurator pełniący funkcję kierowni ka komórki organizacyjnej w danej prokuraturze jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokura torów pełniących czynności w tej ko mórce.”;

6) po art. 17a dodaje się art. 17b w brzmieniu: „Art. 17b.

1. Do budynków jednostek organizacyj nych prokuratury nie wolno wnosić broni ani amunicji, a także materia łów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób wykonujących w tych budynkach obowiązki służbowe wymagające po siadania broni.

2. Prokurator apelacyjny i odpowiednio prokurator okręgowy może zarządzić stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach podle gających mu jednostek organizacyj nych prokuratury oraz zapobiegają cych naruszaniu zakazu, o którym mowa w ust.

1. W takim przypadku do ochrony tych budynków oraz osób w nich przebywających stosuje się przepisy o ochronie osób i mienia.”;

7) w art. 18: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek or ganizacyjnych prokuratury określający:

1) wewnętrzną organizację i porządek funk cjonowania,

2) zadania Wydziałów Budżetowo-Admini stracyjnych w prokuraturach apelacyj nych w zakresie obsługi finansowo-ad ministracyjnej wydziałów zamiejsco wych biur Prokuratury Krajowej,

3) organizację pracy i sposób kierowania pracą,

4) formy i tryb sprawowania nadzoru służ bowego przez prokuratorów przełożo nych i prokuratorów bezpośrednio prze łożonych,

5) tryb załatwiania spraw osobowych,

6) organizację pracy organów kolegial nych,

7) szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w sprawach karnych,

8) sposób realizacji zadań związanych z udziałem prokuratora w sprawach cy wilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy,

9) szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w postępo waniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi,

10) tryb działań podejmowanych przez pro kuratora w celu zapobieżenia narusze niom prawa, 1

1) tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków, uwzględniając potrzebę zapewnienia sku teczności, sprawności postępowania we wszystkich rodzajach spraw, prowadzonych przez prokuratora lub z jego udziałem, w tym szybkość i efektywność działania, z uwzględnieniem funkcjonalności i racjo nalności działań prokuratora, przy jednocze snym poszanowaniu gwarantowanych usta wowo praw i wolności podmiotów objętych działaniami prokuratury.

2. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze zarządzenia, zakres działania sekretariatów i innych działów administracji w powszech nych jednostkach organizacyjnych prokura tury, biorąc pod uwagę specyfikę zadań jed nostek różnego stopnia i konieczność za pewnienia racjonalności funkcjonowania prokuratury, a także potrzebę maksymalne go odciążenia prokuratorów i innych pra cowników merytorycznych od prac biuro wych oraz sprawnego przepływu informacji niezbędnych w pracy prokuratury.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do we wnętrznego urzędowania Głównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol skiemu oraz oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”. Dziennik Ustaw Nr 64 — 3939 — Poz. 432 Art.

2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140—142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151—154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 210 § 2, art. 252, art. 253 § 2, art. 258 § 1—3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,”;

2) w art. 45 po § 1 dodaje się § 1a—1c w brzmieniu: „§ 1a. W wypadkach określonych w ustawie czyn ności procesowe wykonuje prokurator bez pośrednio przełożony lub prokurator nad rzędny. § 1b. Prokuratorem nadrzędnym jest prokurator kierujący jednostką organizacyjną wyższe go stopnia, a także prokurator tej jednostki lub prokurator delegowany do niej w zakre sie zleconych mu czynności. § 1c. W sprawach, w których postanowienie lub zarządzenie wydał prokurator wykonujący czynności w Prokuraturze Krajowej, proku ratorem nadrzędnym jest Prokurator Gene ralny.”;

3) art. 159 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

9. Na odmowę udostępnienia akt w postę powaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie pro kuratora zażalenie przysługuje do proku ratora bezpośrednio przełożonego.”;

4) art. 236 otrzymuje brzmienie: „Art. 23

6.

§1. Na postanowienie dotyczące prze szukania i zatrzymania rzeczy oraz na inne czynności przysługuje zaża lenie osobom, których prawa zosta ły naruszone.

§2. Zażalenie na postanowienie, o któ rym mowa w § 1, oraz na postano wienie w przedmiocie dowodów rzeczowych, a także inne czynności prokuratora w toku postępowania przygotowawczego, rozpoznaje prokurator nadrzędny.”;

5) w art. 259 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Tymczasowe aresztowanie nie może być sto sowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczają cą roku, chyba że sprawca został ujęty na go rącym uczynku lub bezpośrednio potem.”;

6) w art. 263 § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, przekra czający terminy określone w § 2 i 3, może do konać sąd apelacyjny, w którego okręgu pro wadzi się postępowanie, na wniosek sądu, przed którym sprawa się toczy, a w postępo waniu przygotowawczym na wniosek właści wego prokuratora bezpośrednio przełożone go wobec prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo — jeżeli konieczność taka powstaje w związku z zawieszeniem po stępowania karnego, czynnościami zmierza jącymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsa mości oskarżonego, przedłużającą się obser wacją psychiatryczną oskarżonego, przedłu żającym się opracowywaniem opinii biegłe go, wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju, a także celowym przewleka niem postępowania przez oskarżonego.”;

7) w art. 293 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Na postanowienie w przedmiocie zabezpie czenia przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się po stępowanie.”;

8) w art. 297 w § 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) wszechstronne wyjaśnienie okoliczności spra wy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,

5) zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowo dów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.”;

9) w art. 298 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Postępowanie przygotowawcze prowadzi lub nadzoruje prokurator, a w zakresie prze widzianym w ustawie prowadzi je Policja. W wypadkach przewidzianych w ustawie uprawnienia Policji przysługują innym orga nom.”;

10) w art. 302 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Zażalenie na postanowienia i zarządzenia oraz na inne czynności prokuratora w postę powaniu przygotowawczym, o których mo Dziennik Ustaw Nr 64 — 3940 — Poz. 432 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116. wa odpowiednio w § 1 i 2, rozpoznaje proku rator bezpośrednio przełożony.”; 1

1) w art. 305 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator albo Policja; postanowienie wy dane przez Policję zatwierdza prokurator.”; 1

2) w art. 306 uchyla się § 2; 1

3) w art. 308 § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. W sprawach, w których obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa, postanowienie prze widziane w § 3 wydaje prokurator.”; 1

4) w art. 309 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego,”; 1

5) w art. 310 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. W uzasadnionych wypadkach okres śledztwa może być przedłużony na dalszy czas ozna czony przez prokuratora nadzorującego śledztwo lub prokuratora bezpośrednio prze łożonego wobec prokuratora, który prowadzi śledztwo, nie dłuższy jednak niż rok. W szcze gólnie uzasadnionych wypadkach właściwy prokurator bezpośrednio przełożony wobec prokuratora nadzorującego lub prowadzące go śledztwo może przedłużyć jego okres na dalszy czas oznaczony.”; 1

6) art. 311 otrzymuje brzmienie: „Art. 31

1.

§1. Âledztwo prowadzi prokurator.

§2. Prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w cało ści lub w określonym zakresie albo dokonanie poszczególnych czynno ści śledztwa; w wypadkach określo nych w art. 309 pkt 2 i 3 można po wierzyć Policji jedynie dokonanie poszczególnych czynności śledz twa.

§3. Powierzenie przewidziane w § 2 nie może obejmować czynności zwią zanych z przedstawieniem zarzu tów, zmianą lub uzupełnieniem po stanowienia o przedstawieniu za rzutów oraz zamknięciem śledztwa; może jednak mieć zastosowanie art. 308 § 2.

§4. W sytuacji, o której mowa w § 2, Po licja może dokonać innych czynno ści, jeżeli wyłoni się taka potrzeba.

§5. Prokurator może zastrzec do osobi stego wykonania jakąkolwiek czyn ność śledztwa, a w szczególności czynności wymagające postano wienia.”; 1

7) art. 325a otrzymuje brzmienie: „Art. 325a.

§1. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312, chyba że prowadzi je prokurator.

§2. Przepisy dotyczące śledztwa sto suje się odpowiednio do docho dzenia, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.”; 1

8) w art. 325b: a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat po zbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wów czas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 100 000 zł,”, b) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) przewidziane w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekra cza 100 000 zł.”, c) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Spośród spraw o przestępstwa wymienio ne w § 1 pkt 1 nie prowadzi się dochodze nia w sprawach o przestępstwa określone w Kodeksie karnym w art. 155, art. 156 § 2, art. 157a § 1, art. 164 § 2, art. 165 § 2, art. 168, art. 174 § 2, art. 175, 181—184, 186, 201, art. 231 § 1 i 3, art. 233 § 1 i 4, art. 240 § 1, art. 250a § 1—3, art. 265 § 3 oraz w rozdziale XXXVI i XXXVII.”; 1

9) art. 325c otrzymuje brzmienie: „Art. 325c. Dochodzenia nie prowadzi się:

1) w stosunku do oskarżonego pozba wionego wolności w tej lub innej sprawie, chyba że: a) zastosowano zatrzymanie, b) sprawcę ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem tymczasowo aresztowano,

2) jeżeli oskarżony jest nieletni, głuchy, niemy, niewidomy lub gdy biegli le karze psychiatrzy powołani do wy dania opinii w sprawie stwierdzą, że poczytalność oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu lub w czasie postępowania jest wy łączona albo w znacznym stopniu ograniczona.”;

20) w art. 325e: a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

§2. Postanowienia, o których mowa w § 1, z wyjątkiem postanowienia o wszczęciu Dziennik Ustaw Nr 64 — 3941 — Poz. 432 dochodzenia oraz umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, zatwier dza prokurator. Prokurator stosuje art. 323; nie dotyczy to sprawy, którą po umorzeniu wpisano do rejestru przestępstw.

§3. Nie jest wymagane powiadomienie proku ratora o wszczęciu dochodzenia.”, b) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: „

§4. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do reje stru przestępstw wnosi się do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. Jeżeli prokurator nie przy chyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.”; 2

1) w art. 325g § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Nie jest wymagane sporządzenie postano wienia o przedstawieniu zarzutów oraz wy danie postanowienia o zamknięciu docho dzenia, chyba że podejrzany jest tymczaso wo aresztowany.”; 2

2) w art. 325i § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Dochodzenie powinno być ukończone w cią gu 2 miesięcy. Prokurator może przedłużyć ten okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych — na dalszy czas oznaczony.”; 2

3) w art. 330 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje po nownie postanowienie o umorzeniu postę powania lub odmowie jego wszczęcia. W ta kim wypadku pokrzywdzony, który wykorzy stał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 — o czym należy go pouczyć.”; 2

4) w art. 339 uchyla się § 2; 2

5) w art. 465: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Na postanowienie prokuratora przysługu je zażalenie do sądu właściwego do rozpo znania sprawy, chyba że ustawa stanowi inaczej.”, b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: ,,§ 2a. W sprawach z oskarżenia prywatnego za żalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpo znaje prokurator nadrzędny, jeżeli posta nowienie zapadło z uwagi na brak intere su społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy.”; 2

6) art. 469 otrzymuje brzmienie: „Art. 46

9. Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone do chodzenie.”. Art.

3. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Insty tucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 42

4) w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Prokuratorami bezpośrednio przełożonymi są:

1) Dyrektor Głównej Komisji — w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tej Ko misji oraz naczelników oddziałowych komisji;

2) naczelnicy oddziałowych komisji — w stosun ku do prokuratorów danej oddziałowej komi sji.”. Art.

4. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra cownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 7

1) po art. 11 doda je się art. 11a w brzmieniu: „Art. 11a.

1. Minister Sprawiedliwości może delego wać urzędnika, za jego zgodą, do wyko nywania obowiązków służbowych w in nym sądzie, prokuraturze, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce or ganizacyjnej podległej Ministrowi Spra wiedliwości albo przez niego nadzoro wanej, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.

2. Minister Sprawiedliwości może delego wać urzędnika do wykonywania obo wiązków służbowych w innym sądzie, prokuraturze lub Ministerstwie Sprawie dliwości, mających siedzibę w tej samej miejscowości, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata. Delegowanie urzędnika może być powtórzone, bez je go zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.

3. Właściwy prezes sądu apelacyjnego lub prokurator apelacyjny może delegować urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie lub proku raturze w obszarze danej apelacji, na warunkach określonych w ust. 1, na czas określony, nie dłuższy niż rok, a na wa runkach określonych w ust. 2 — na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesię cy. Delegowanie urzędnika może być po wtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.

4. Minister Sprawiedliwości, jeżeli przema wiają za tym potrzeby sądownictwa lub prokuratury, może delegować urzędnika do wykonywania obowiązków służbo wych w innym sądzie, prokuraturze lub Ministerstwie Sprawiedliwości, mają cych siedzibę w innej miejscowości, na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku. Delegowanie urzędnika może być powtórzone, bez je Dziennik Ustaw Nr 64 — 3942 — Poz. 432 go zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.

5. Delegowaniu nie podlegają urzędnicy zajmujący w sądzie stanowiska: dyrekto ra sądu, zastępcy dyrektora sądu, kie rownika sądu rejonowego, głównego księgowego, audytora wewnętrznego, a w prokuraturze zajmujący stanowiska: dyrektora finansowo-administracyjne go, głównego księgowego i audytora wewnętrznego.

6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do sądu, pro kuratury lub Ministerstwa Sprawiedli wości, mającego siedzibę w innej miej scowości, kobiety w ciąży lub urzędnika sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a także w wy padkach, gdy stoją temu na przeszko dzie ważne względy osobiste lub rodzin ne urzędnika.

7. Urzędnik delegowany na podstawie ust. 1, na czas nieokreślony, może być odwołany z delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem.

8. W okresie delegowania urzędnik ma pra wo do wynagrodzenia przysługującego mu na dotychczas zajmowanym stano wisku i dodatku za wieloletnią pracę. W przypadku powierzenia pełnienia funkcji w okresie delegowania urzędni kowi przysługuje dodatek funkcyjny w stawce przewidzianej dla tej funkcji.

9. W okresie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości urzędnik otrzymuje tak że dodatek funkcyjny z tytułu delegowa nia.

10. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości niż miejscowość będąca siedzibą sądu lub prokuratury, w której urzędnik jest zatrudniony, przysługuje mu prawo do bezpłatnego zakwatero wania lub zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, a także świad czenia dodatkowe, rekompensujące nie dogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu, diety, zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg, jednorazowy ry czałt z tytułu przeniesienia, zwrot kosz tów przewozu urządzenia domowego. 1

1. Âwiadczenia związane z delegowaniem urzędnika wypłaca odpowiednio sąd lub prokuratura, do których urzędnik został delegowany, albo Ministerstwo Spra wiedliwości. 1

2. Minister Sprawiedliwości określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowe wa runki delegowania urzędników do wyko nywania obowiązków służbowych w Mi nisterstwie Sprawiedliwości oraz szcze gółowe warunki i zakres świadczeń do datkowych związanych z delegowaniem urzędników poza stałe miejsce pracy, mając na względzie poziom świadczeń przysługujących pracownikom państwo wych jednostek sfery budżetowej odby wającym podróże służbowe oraz czaso wo przenoszonym.”. Art.

5. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. — Ko deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 122 w § 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) przez wyrażenie „prokurator” w art. 18 § 2, art. 19 § 1 zdanie pierwsze i § 2, art. 20 § 1, art. 23, 46, art. 71 § 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 100 § 2, art. 135, 158, art. 160 § 4, art. 192 § 2, art. 215, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, art. 231 § 1, art. 281, art. 282 § 1 pkt 1, art. 288 § 1, art. 290 § 1, art. 298 § 1, art. 299 § 3, art. 308 § 1, art. 317 § 2, art. 323 § 1 i 3, art. 324 § 1 i 2, art. 325e § 2 zdanie drugie, art. 327 § 1 i 3, art. 330 § 1, art. 331 § 1, art. 333 § 2, art. 336 § 1 i 3, art. 339 § 1 pkt 1, § 3 pkt 4 i § 5, art. 340 § 2, art. 341 § 1 i 2, art. 343 § 5, art. 345 § 1 i 2, art. 354, art. 359 pkt 1, art. 380, art. 387 § 2, art. 441 § 4, art. 446 § 2, art. 448, art. 450 § 1, art. 461 § 1, art. 505, art. 526 § 2, art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5, art. 545 § 2, art. 550 § 2, art. 570, art. 571 § 2 oraz w art. 618 § 1 pkt 2 Kodek su postępowania karnego rozumie się także „finansowy organ postępowania przygoto wawczego”,”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przez wyrażenie „prokurator” w art. 15 § 1, art. 48 § 1, art. 156 § 5, art. 179 § 3, art. 325, art. 325e § 2 zdanie pierwsze, § 3 i § 4 zda nie drugie, art. 326 § 1—3 oraz w art. 327 § 2 i 3 Kodeksu postępowania karnego rozumie się także „organ nadrzędny nad finanso wym organem postępowania przygoto wawczego”, z tym że z tytułu sprawowane go nadzoru organ nadrzędny nie może prze jąć sprawy do swego prowadzenia,”; Dziennik Ustaw Nr 64 — 3943 — Poz. 432 ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz, 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199, Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 79, poz. 546, Nr 104, poz. 708, Nr 191, poz. 1413 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 61, poz. 410.

2) w art. 151b po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Wydając postanowienie o wszczęciu śledz twa, finansowy organ postępowania przy gotowawczego niezwłocznie przesyła jego odpis prokuratorowi.”;

3) w art. 153 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno być za kończone w ciągu 3 miesięcy. W razie nieza kończenia postępowania w tym terminie or gan nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, a gdy po stępowanie prowadzi lub nadzoruje prokura tor — prokurator bezpośrednio przełożony, mogą przedłużyć je na okres do 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwy prokurator bezpośrednio przełożo ny może przedłużyć okres postępowania na dalszy czas oznaczony.”. Art.

6. Sprawy, w których przed wejściem w życie ustawy rozpoczęto rozprawę główną, toczą się do koń ca postępowania w danej instancji według przepisów dotychczasowych, jednakże w razie zawieszenia po stępowania, odroczenia rozprawy lub ponownego roz poznania sprawy albo po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia postępowanie toczy się według przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

7. Czynności procesowe dokonane przed wej ściem w życie ustawy są skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych. Art.

8. W razie wątpliwości, czy stosować prawo dotychczasowe, czy przepisy niniejszej ustawy, stosu je się ustawę. Art.

9. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie przepisów art. 18 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.5)), w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z ustawą, zachowują moc do czasu wy dania aktów wykonawczych na podstawie przepisów tego artykułu w nowym brzmieniu, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art.

10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 64 — 3944 — Poz. 432 ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 64, poz. 431.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-04-11
Data wydania: 2007-03-29
Data wejścia w życie: 2007-07-12
Data obowiązywania: 2007-07-12
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 64 poz. 432