Dz.U. 2007 nr 65 poz. 437

437 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rzą dowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1122),

2) ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412),

3) ustawą z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778) — ujętych w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 82, poz. 928),

4) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),

5) ustawą z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oce ny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360),

6) ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspiera nia rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),

7) ustawą z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 816),

8) ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718),

9) ustawą z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomu nikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1070),

10) ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Pol skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158), 1

1) ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomo we (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18), 1

2) ustawą z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szko łach zawodowych, ustawy o transporcie kolejo wym i ustawy o usługach turystycznych oraz usta wy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej — w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1314), 1

3) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tech nicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), 1

4) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śród lądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43), 1

5) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlo wej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802), 1

6) ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), 1

7) ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna wania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawo dów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954), 1

8) ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdro wotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 20

20) , 1

9) ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materia le rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761),

20) ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach ge netycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811), 2

1) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2003 r. Nr 228, poz. 2259 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2255), 2

2) ustawą z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ra townictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), 2

3) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia łania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 102, poz. 1116), 2

4) ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), 2

5) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro gowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), 2

6) ustawą z dnia 6 września 2001 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, usta wę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzę dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300), 2

7) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514), 2

8) ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek tronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450), 2

9) ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), 30) ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad ministracji rządowej i jednostek im podporządko wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923), 3

1) ustawą z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), 3

2) ustawą z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawa nia nabytych w państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wyko nywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655), 3

3) ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), 3

4) ustawą z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), 3

5) ustawą z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfe deracji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 8

20) , 3

6) ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112), 3

7) ustawą z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 20

20) , 3

8) ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Wetery naryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 450), 3

9) ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), Dziennik Ustaw Nr 65 — 3978 — Poz. 437 40) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774), 4

1) ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), 4

2) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o działalności pożytku publicz nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), 4

3) ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wo jewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompe tencje organów oraz organizację jednostek organi zacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dzia łach administracji rządowej (Dz. U. Nr 159, poz. 1548), 4

4) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), 4

5) ustawą z dnia 12 września 2003 r. o zmianie usta wy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864), 4

6) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó wień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 4

7) ustawą z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 69, poz. 624), 4

8) ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873), 4

9) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy leniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), 50) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), 5

1) ustawą z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390), 5

2) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłu macza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), 5

3) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta wy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288), 5

4) ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regional nym (Dz. U. Nr 17, poz. 141), 5

5) ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbin gowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), 5

6) ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Gene ralnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), 5

7) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifiko wanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), 5

8) ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształce niach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258), 5

9) ustawą z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządo wego Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 319), 60) ustawą z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 519), 6

1) ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), 6

2) ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach pasz portowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027), 6

3) ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn kiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), 6

4) ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045), 6

5) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218), 6

6) ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), 6

7) ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829), 6

8) ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 125), 6

9) ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach admini stracji rządowej (Dz. U. Nr 35, poz. 218) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 lutego 2007 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 39—75, art. 79—89 i art. 91 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządo wej (Dz. U. Nr 141, poz. 943), które stanowią: Dziennik Ustaw Nr 65 — 3979 — Poz. 437 „Art. 3

9. W ustawie z dnia 7 marca 1950 r. o żeglu dze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182, z 1960 r. Nr 29, poz. 163, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 19

2) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 3 skreśla się wyrazy „wydanego za zgodą Prezesa Rady Ministrów”;

2) w art. 9 w ust. 3 skreśla się wyrazy „wydanego w porozumieniu z Mini strami: Obrony Narodowej, Bezpie czeństwa Publicznego i Zdrowia oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów”;

3) w art. 12 w ust. 3 skreśla się wyrazy „w porozumieniu z Ministrami: Obro ny Narodowej, Bezpieczeństwa Pu blicznego i Zdrowia oraz za zgodą Pre zesa Rady Ministrów”;

4) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepisy określone w ust. 1 mini ster właściwy do spraw gospodar ki wodnej wydaje w drodze rozpo rządzenia, przy czym przepisy określone w pkt 2 wydawane są w porozumieniu z ministrem wła ściwym do spraw zdrowia i mini strem właściwym do spraw pracy, a określone w pkt 3—7, w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.” Art. 40. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 64, poz. 271 i z 1997 r. Nr 126, poz. 80

5) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw wyznań religij nych, może ustalić szczególne warun ki odstępowania gruntów Skarbu Państwa na zakładanie nowych i roz szerzanie istniejących cmentarzy.” Art. 4

1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po stępowaniu egzekucyjnym w administra cji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680 oraz z 1997 r. Nr 137, poz. 92

6) w art. 121 w § 5 wyrazy „Ministra Gospodarki Prze strzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw administracji publicznej”. Art. 4

2. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 496 i Nr 106, poz. 67

8) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zasady tworzenia i wysokość fundu szów na nagrody i zapomogi określa minister właściwy do spraw obrony narodowej w porozumieniu z ministra mi właściwymi do spraw zabezpiecze nia społecznego i do spraw pracy.” Art. 4

3. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o go dle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypo spolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199 oraz z 1996 r. Nr 73, poz. 350) wprowadza się następu jące zmiany:

1) użyte w ustawie, także w tytule, wyra zy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludo wej” zastępuje się wyrazami „Rzeczy pospolitej Polskiej”;

2) w art. 9 w ust. 3 wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” za stępuje się wyrazami „Minister właści wy do spraw gospodarki morskiej”. Art. 4

4. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pra cowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390) w art. 30 w ust. 3 wyrazy „Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Ârodo wiska” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast”. Art. 4

5. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Pra wo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 47

1) w art. 24 w ust. 5 wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „Mini ster właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego”. Art. 4

6. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr 133, poz. 882 i 883) w art. 43 w ust. 3 wyrazy „Ministrowi Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wy razami „ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych”. Dziennik Ustaw Nr 65 — 3980 — Poz. 437 Art. 4

7. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o naro dowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 55

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) archiwa jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw: obrony narodowej, spraw we wnętrznych i spraw zagranicznych — w zakresie tych działów admini stracji rządowej, określonych w prze pisach odrębnych,”;

2) w art. 33: a) zdanie pierwsze otrzymuje oznacze nie ust. 1, b) zdanie drugie otrzymuje oznaczenie ust. 3, c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Jeżeli jednostką, o której mowa w ust. 1, jest ministerstwo, ar chiwum zakładowe tworzy się odrębnie dla każdego działu ad ministracji rządowej, określone go w przepisach odrębnych.”;

3) w art. 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Jeżeli jednostką organizacyjną jest urząd administracji rządowej, kie rownik jednostki wykonuje zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez dy rektora generalnego tego urzędu, powołanego na podstawie przepi sów odrębnych.” Art. 4

8. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jed nostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769 i 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w ustawie w różnych przypad kach wyrazy „Przewodniczący Komite tu Badań Naukowych” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw nauki”;

2) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, ustala minister właściwy do spraw nauki.”;

3) w art. 74 w ust. 1 wyrazy „Ministra Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego”;

4) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Na wniosek dyrektora wielozakła dowego przedsiębiorstwa pań stwowego jego organ założyciel ski, działając w porozumieniu z mi nistrami właściwymi do spraw na uki i do spraw pracy, może rozcią gnąć wszystkie lub niektóre przepi sy rozdziałów 6—12 na zakład ba dawczo-rozwojowy, działający jako organizacyjnie wyodrębniona jed nostka tego przedsiębiorstwa i pro wadzący działalność, o której mo wa w art. 2.” Art. 4

9. W ustawie z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406 i Nr 88, poz. 55

4) w art. 24 w ust. 2 skreśla się wyrazy „w porozu mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz nych i Administracji”. Art. 50. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o sto sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 96, poz. 590) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „Minister Edu kacji Narodowej” zastępuje się wyra zami „minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wy znań religijnych”;

2) w art. 42 w ust. 5 wyrazy „Minister Go spodarki Przestrzennej i Budownic twa” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw administracji pu blicznej”. Art. 5

1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po licji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680 i Nr 123, poz. 779) w art. 73 w ust. 4 wyrazy „z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego”. Art. 5

2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, Dziennik Ustaw Nr 65 — 3981 — Poz. 437 poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 55

4) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 60 w ust. 4 wyrazy „z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego”;

2) w art. 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy określa Szef Urzędu Ochrony Pań stwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy i mini strem właściwym do spraw zabez pieczenia społecznego.” Art. 5

3. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770) w art. 3 w ust. 6 wyrazy „Mini stra Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”. Art. 5

4. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. — Pra wo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883 i Nr 137, poz. 92

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w ustawie w różnych przypad kach wyrazy „Minister — Szef Urzędu Rady Ministrów” zastępuje się użyty mi w tych samych przypadkach wyra zami „minister właściwy do spraw ad ministracji publicznej”;

2) w art. 9 w ust. 5 po wyrazie „ustala,” dodaje się wyrazy „z uwzględnieniem klasyfikacji działów administracji rzą dowej”;

3) w art. 19 w ust. 5 wyrazy „Minister Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz mi nister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego”, a wyrazy „określa” i „usta la” zastępuje się odpowiednio wyraza mi „określają” i „ustalają”;

4) w art. 70: a) w ust. 1 wyrazy „Ministrowie Obro ny Narodowej, Spraw Wewnętrz nych i Administracji” zastępuje się wyrazami „Ministrowie: właściwy do spraw obrony narodowej, wła ściwy do spraw wewnętrznych i właściwy do spraw administracji publicznej”, b) w ust. 2 wyrazy „Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych” zastę puje się wyrazami „ministrem wła ściwym do spraw nauki”. Art. 5

5. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. Nr 15, poz. 83, Nr 28, poz. 153, Nr 64, poz. 405 i Nr 68, poz. 43

6) w art. 7 wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w ust. 2 wyrazy „Prezesowi Rady Mini strów” zastępuje się wyrazami „mini strowi właściwemu do spraw zabez pieczenia społecznego”,

2) w ust. 3 dodaje się na końcu wyrazy „na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego”,

3) w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” za stępuje się wyrazami „Prezes Rady Ministrów”. Art. 5

6. W ustawie z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (Dz. U. Nr 16, poz. 7

4) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw kultu ry fizycznej i turystyki. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i turystyki.” Art. 5

7. W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrud nianiu i rehabilitacji zawodowej osób nie pełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 46

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw zabez pieczenia społecznego w porozu mieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych Dziennik Ustaw Nr 65 — 3982 — Poz. 437 i do spraw zdrowia określa, w dro dze rozporządzenia, zasady wyko rzystywania środków funduszu re habilitacji oraz tryb ustalania zakła dowego regulaminu wykorzysty wania tych środków.”;

2) w art. 29: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rada Ministrów ustanowi, z uwzględnieniem art. 10 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o orga nizacji i trybie pracy Rady Mini strów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775), Peł nomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwa nego dalej Pełnomocnikiem.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Pełnomocnika obsługuje urząd obsługujący, na podstawie prze pisów odrębnych, ministra wła ściwego do spraw zabezpiecze nia społecznego.” Art. 5

8. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o sys temie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 15

3) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) ministrze — należy przez to rozu mieć ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wyjątkiem ministra określonego na podstawie art. 29 ust. 1,”;

2) w art. 5 w ust. 10 skreśla się wyrazy „ministrów i inne”;

3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw oświa ty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury określa, w drodze rozporzą dzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz ustala zasady ich działania.”;

4) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw oświa ty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasa dy i tryb przeprowadzania egzami nów eksternistycznych oraz szcze gółowe zasady odpłatności za ich przeprowadzanie.”;

5) skreśla się art. 25—27 i art. 29 ust. 2;

6) w art. 28 wyrazy „art. 25 i 26” zastępu je się wyrazem „ustawy”;

7) w art. 35: a) w ust. 2: — skreśla się pkt 1—3, — w pkt 4 skreśla się wyraz „inny mi”, b) w ust. 6 skreśla się wyrazy „, a w stosunku do nauczycieli sprawujących nadzór pedagogicz ny nad szkołami i placówkami ar tystycznymi — Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Mini strem Edukacji Narodowej”, a wy raz „określają” zastępuje się wyra zem „określa”;

8) w art. 36: a) w ust. 2 wyrazy „a w stosunku do szkół artystycznych Minister Kultu ry i Sztuki mogą” zastępuje się wy razami „a w stosunku do szkół ar tystycznych w porozumieniu z mi nistrem właściwym do spraw kul tury może”, b) w ust. 3 wyrazy „a w stosunku do szkół artystycznych — Minister Kultury i Sztuki określają” zastępu je się wyrazami „a w stosunku do szkół artystycznych — w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw kultury określa”;

9) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną, z wy jątkiem gminy i związku komunal nego, wymaga zezwolenia kura tora oświaty po uzyskaniu opinii właściwego, ze względu na dzie dzinę kształcenia, ministra, z wy łączeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dotyczy to również szkoły wymie nionej w przepisach wydanych na podstawie art. 29.”;

10) art. 87 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

7. W stosunku do szkół wy mienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 29 właściwym mini strom przysługują upraw nienia kuratora oświaty i Ministra Edukacji Narodo wej, określone w art. 85 ust. 2 i 3 oraz art. 86.”; 1

1) w art. 90 w ust. 5 skreśla się wyrazy „, a w odniesieniu do szkół artystycz nych — Minister Kultury i Sztuki,”. Art. 5

9. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Pań stwowej Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, Dziennik Ustaw Nr 65 — 3983 — Poz. 437 poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 88

5) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art.

1. Główny Inspektor Ochrony Ârodo wiska jest centralnym organem ad ministracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepi sów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzo rowanym przez ministra właściwe go do spraw środowiska.” Art. 60. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932—93

4) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 w ust. 14 wyrazy „Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego”;

2) w art. 27a w ust. 19 wyrazy „Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownic twa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast”. Art. 6

1. W ustawie z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasa dach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 106, poz. 676 i Nr 111, poz. 72

5) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Szczegółowe zasady rozliczeń, o których mowa w ust. 5, określa minister właściwy do spraw zabez pieczenia społecznego oraz mini ster właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem wła ściwym do spraw finansów pu blicznych.”;

2) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw zabez pieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowe zasady zawieszania prawa do emerytury lub renty oraz zmniejszania wysokości tych świadczeń.” Art. 6

2. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal ności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 72

1) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej przez ministrów właściwych do spraw obrony narodowej, do spraw wewnętrznych i do spraw sprawiedli wości.” Art. 6

3. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679 i Nr 113, poz. 734) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Kontrolę Krajowego Związku Kas, kas regionalnych i kas branżowych izby mogą prowadzić na wniosek mini strów: właściwego do spraw finan sów publicznych, właściwego do spraw zdrowia, właściwego do spraw wewnętrznych, właściwego do spraw administracji publicznej, właściwego do spraw obrony narodowej oraz właściwego do spraw transportu.” Art. 6

4. W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkie go i warunkach dopuszczalności przery wania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334 i z 1996 r. Nr 139, poz. 64

6) w art. 4a w ust. 10 wyrazy „Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” za stępuje się wyrazami „ministrem właści wym do spraw zabezpieczenia społecz nego”. Art. 6

5. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o po datku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780 i Nr 137, poz. 926) w art. 51 w ust. 6 wyrazy „Ministrem Go spodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „ministrem wła ściwym do spraw gospodarki”. Art. 6

6. W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o re strukturyzacji finansowej przedsię biorstw i banków oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603) Dziennik Ustaw Nr 65 — 3984 — Poz. 437 w art. 19 w ust. 2 wyrazy „Minister Finan sów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”. Art. 6

7. W ustawie z dnia 28 maja 1993 r. — Ordy nacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospoli tej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604 i Nr 121, poz. 770) użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Transportu i Gospodar ki Morskiej” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki morskiej”. Art. 6

8. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473 oraz z 1997 r. Nr 41, poz. 255 i Nr 79, poz. 48

4) wprowadza się następu jące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚yw nościowej” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „mini ster właściwy do spraw rozwoju wsi”;

2) w art. 5 w ust. 3 skreśla się wyrazy „oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”. Art. 6

9. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zago spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 88

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 52 w ust. 4 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw miesz kalnictwa i rozwoju miast”;

2) w art. 56 w ust. 3 i 4 po wyrazach „Pre zes Rady Ministrów” dodaje się wyra zy „na wniosek ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast”. Art. 70. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budow nictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741 i Nr 140, poz. 93

9) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 33b w pkt 1 i 3 skreśla się wyra zy „inicjowanie i”;

2) w art. 33c w pkt 1 wyrazy „Radzie Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast”. Art. 7

1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzę dach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy skreśla się wyrazy „o urzędzie Ministra Finansów oraz”;

2) skreśla się art. 1—4 i art. 9;

3) w art. 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, teryto rialny zakres działania oraz siedzi by urzędów i izb skarbowych.” Art. 7

2. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491 i z 1997 r. Nr 70, poz. 44

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie: „o niektó rych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właści wego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzę dów nadzorowanych przez tego mini stra”;

2) skreśla się art. 1—5, art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 10 i art. 11;

3) w art. 9 w ust. 1 i 2 wyrazy „resortu spraw wewnętrznych i administracji” zastępuje się wyrazami „jednostek mu podporządkowanych lub przez niego nadzorowanych”. Art. 7

3. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o or ganizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) w art. 33 dodaje się ust. 1a w brzmie niu: „1a. Prezes Rady Ministrów określając szczegółowy zakres działania mini stra, w wypadku ministra kierujące go określonym działem administra cji rządowej:

1) wskazuje, z uwzględnieniem prze pisów o działach administracji rządowej, dział lub działy, którymi kieruje minister,

2) może wyłączyć określony obszar spraw należących do danego działu zgodnie z przepisami usta wy i przekazać te zadania innemu ministrowi — z tym jednak, że Dziennik Ustaw Nr 65 — 3985 — Poz. 437 wyłączenie to nie może pociągać za sobą zmiany właściwości w za kresie: a) wydawania aktów normatyw nych: rozporządzeń i zarzą dzeń, b) wydawania decyzji administra cyjnych i innych aktów admini stracyjnych w toku postępowa nia administracyjnego, c) sprawowania nadzoru lub wy konywania czynności nadzor czych w stosunku do określonej państwowej osoby prawnej,

3) określa, z zastrzeżeniem przepi sów odrębnych, zakres upraw nień ministra jako dysponenta wyodrębnionej lub wyodrębnio nych części budżetu państwa.” Art. 7

4. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzę dzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 673 i Nr 115, poz. 741) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie: „o zasa dach wykonywania uprawnień przy sługujących Skarbowi Państwa”;

2) rozdział 1 otrzymuje tytuł „Uprawnie nia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa”;

3) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art.

1. Ogólne zadania ministra wła ściwego do spraw Skarbu Pań stwa określają przepisy odręb ne.”;

4) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

1) przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów oraz, z jej upoważnienia, Sejmowi co roczne sprawozdania o sta nie mienia Skarbu Państwa oraz o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji,

2) przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów projekty rocznych kierunków prywa tyzacji i programów prywa tyzacji majątku państwowe go oraz coroczne sprawoz dania z realizacji kierunków prywatyzacji,

3) prowadzi zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa,

4) prowadzi ewidencję pod miotów, w szczególności państwowych jednostek or ganizacyjnych, którym przy sługuje prawo wykonywa nia uprawnień wynikają cych z praw majątkowych Skarbu lub do działania w imieniu Skarbu Państwa,

5) wykonuje uprawnienia wy nikające z praw majątko wych Skarbu Państwa, w szczególności: a) w zakresie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, b) w stosunku do mienia pozostałego po likwida cji państwowej jednostki organizacyjnej lub przy padającego Skarbowi Państwa w wyniku likwi dacji spółki z jego udzia łem, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

6) składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki prawa handlowego lub przystąpie niu do takiej spółki oraz o utworzeniu fundacji bądź innej osoby prawnej, prze widzianej przepisami pra wa, chyba że odrębne prze pisy stanowią inaczej,

7) sprawuje kontrolę wykony wania uprawnień wynikają cych z praw majątkowych Skarbu Państwa przez pań stwowe jednostki organiza cyjne, o których mowa w pkt 4,

8) sprawuje kontrolę wykony wania przez inne organy administracji państwowej oraz państwowe osoby prawne zadań określonych w odrębnych przepisach, w zakresie przekształceń własnościowych,

9) realizuje inne zadania okre ślone w przepisach odręb nych.”;

5) skreśla się art. 6 i 7;

6) w art. 17: a) w ust. 1 po wyrazach „w rozumieniu przepisów o pracownikach urzędów państwowych,” dodaje się wyrazy „w szczególności dyrektorzy gene ralni urzędów,”; Dziennik Ustaw Nr 65 — 3986 — Poz. 437 b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Kierownicy urzędów państwo wych mogą, w zakresie upraw nień reprezentowania Skarbu Państwa wynikających z przepi sów odrębnych, udzielać pełno mocnictw do reprezentowania Skarbu Państwa kierownikom podporządkowanych im jedno stek organizacyjnych.”;

7) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw Skar bu Państwa, w porozumieniu z właściwymi organami admini stracji rządowej, może udzielać kie rownikom urzędów państwowych lub innych państwowych jedno stek organizacyjnych nieposiadają cych osobowości prawnej upoważ nień do wykonywania zadań okre ślonych w art. 2 pkt 5—8.” Art. 7

5. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 46

9) w art. 38 wyrazy „Przewodni czącym Komitetu Badań Naukowych” za stępuje się wyrazami „ministrem właści wym do spraw nauki.” ” „Art. 7

9. Ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ministrze:

1) właściwym do określonych spraw lub w określonych sprawach — należy przez to rozumieć ministra właściwego w sprawach oznaczonych nazwą dane go działu, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4,

2) określonym nazwą jego urzędu — na leży przez to rozumieć ministra wła ściwego do spraw oznaczonych na zwą jego urzędu i określonych w od powiednich przepisach ustawy, z za strzeżeniem przepisów rozdziału 4, z tym że: a) minister właściwy do spraw finan sów publicznych wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Finansów — z wyjąt kiem spraw, które przechodzą do za kresu zadań i kompetencji mini strów właściwych do spraw budże tu oraz do spraw instytucji finanso wych, b) minister właściwy do spraw środo wiska wykonuje zadania i kompe tencje należące dotychczas do Ministra Ochrony Ârodowiska, Za sobów Naturalnych i Leśnictwa — z wyjątkiem spraw, które przecho dzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, c) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Edukacji Narodowej — z wyjątkiem spraw, które przecho dzą do zakresu zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, d) minister właściwy do spraw pracy wykonuje zadania i kompetencje należące do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — z wyjątkiem spraw, któ re przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społeczne go, e) minister właściwy do spraw rolnic twa wykonuje zadania i kompeten cje należące dotychczas do Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościo wej — z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kom petencji ministrów właściwych do spraw gospodarki wodnej oraz do spraw rozwoju wsi, f) minister właściwy do spraw trans portu wykonuje zadania i kompe tencje należące dotychczas do Mini stra Transportu i Gospodarki Mor skiej — z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kom petencji ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej oraz do spraw gospodarki wodnej, g) minister właściwy do spraw we wnętrznych wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji — z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministra wła ściwego do spraw administracji pu blicznej. Art. 80. Do zakresu działania ministra właściwe go do spraw administracji publicznej przechodzą zadania i kompetencje nale żące dotychczas do Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji na podstawie przepisów:

1) o aktach stanu cywilnego,

2) o autostradach płatnych,

3) o cenach,

4) o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

5) o drogach publicznych,

6) o ewidencji ludności i dowodach oso bistych,

7) o gospodarce nieruchomościami,

8) o grobach i cmentarzach wojennych,

9) o paszportach, Dziennik Ustaw Nr 65 — 3987 — Poz. 437

10) o pracownikach urzędów państwo wych, z zastrzeżeniem art. 46, 1

1) prawa budowlanego, 1

2) prawa geodezyjnego i kartograficzne go, 1

3) prawa geologicznego i górniczego, 1

4) o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Mę czeństwa, 1

5) o regionalnych izbach obrachunko wych, 1

6) o rybactwie śródlądowym, 1

7) o samorządzie terytorialnym i przepi sów wprowadzających te przepisy, 1

8) o środkach farmaceutycznych, mate riałach medycznych, aptekach, hur towniach i nadzorze farmaceutycz nym. Art. 8

1. Do zakresu działania ministra właściwe go do spraw budżetu przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Finansów na podstawie przepi sów prawa budżetowego, z zastrzeże niem art. 54. Art. 8

2. Do zakresu działania ministra właściwe go do spraw gospodarki morskiej prze chodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Transportu i Go spodarki Morskiej na podstawie przepi sów:

1) o izbach morskich,

2) Kodeksu morskiego,

3) o obszarach morskich Rzeczypospoli tej Polskiej i administracji morskiej,

4) o portach i przystaniach morskich,

5) o pracy na morskich statkach handlo wych,

6) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

7) o rybołówstwie morskim,

8) o zapobieganiu zanieczyszczania mo rza przez statki. Art. 8

3. Do zakresu działania ministra właściwe go do spraw gospodarki wodnej przecho dzą zadania i kompetencje należące do tychczas do:

1) Ministra Ochrony Ârodowiska, Zaso bów Naturalnych i Leśnictwa na pod stawie przepisów prawa wodnego,

2) Ministra Transportu i Gospodarki Mor skiej na podstawie przepisów: a) o ochronie i kształtowaniu środowi ska, b) o żegludze i spławie na śródlądo wych drogach wodnych. Art. 8

4. Do zakresu działania ministra właściwe go do spraw instytucji finansowych prze chodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Finansów na pod stawie przepisów:

1) o działalności ubezpieczeniowej,

2) prawa bankowego,

3) o publicznym obrocie papierami war tościowymi i funduszach powierni czych,

4) o restrukturyzacji finansowej przedsię biorstw i banków, z zastrzeżeniem art. 66. Art. 8

5. Do zakresu działania ministra właściwe go do spraw rozwoju wsi przechodzą za dania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚yw nościowej na podstawie przepisów:

1) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

2) o ochronie i kształtowaniu środowiska,

3) prawa geodezyjnego i kartograficznego,

4) prawa wodnego,

5) o powszechnej elektryfikacji wsi i osie dli,

6) o ubezpieczeniu społecznym rolników,

7) o zagospodarowaniu wspólnot grun towych. Art. 8

6. Do zakresu działania ministra właściwe go do spraw szkolnictwa wyższego prze chodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Edukacji Narodo wej na podstawie przepisów:

1) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

2) o szkolnictwie wyższym, z zastrzeże niem art. 53,

3) o tytule naukowym i stopniach nauko wych,

4) o wyższym szkolnictwie wojskowym. Art. 8

7. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw wyznań religijnych przechodzą zadania i kompetencje należące dotych czas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów:

1) o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

2) o stosunku Państwa do poszczegól nych Kościołów i innych związków wy znaniowych. Art. 8

8. Do zakresu działania ministra właściwe go do spraw zabezpieczenia społecznego przechodzą zadania i kompetencje nale żące dotychczas do Ministra Pracy i Poli tyki Socjalnej na podstawie przepisów:

1) o funduszu alimentacyjnym, Dziennik Ustaw Nr 65 — 3988 — Poz. 437

2) o kombatantach oraz niektórych oso bach będących ofiarami represji wo jennych i okresu powojennego,

3) o organizacji i finansowaniu ubezpie czeń społecznych,

4) o pomocy społecznej,

5) o świadczeniach pieniężnych z ubez pieczenia społecznego w razie choro by i macierzyństwa,

6) o rewaloryzacji i waloryzacji emery tur i rent,

7) o ubezpieczeniach społecznych,

8) o ubezpieczeniu społecznym du chownych,

9) o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodar czą oraz ich rodzin,

10) o ubezpieczeniu społecznym osób wy konujących pracę na podstawie umo wy agencyjnej lub umowy zlecenia, 1

1) o zaopatrzeniu emerytalnym górni ków i ich rodzin, 1

2) o zaopatrzeniu emerytalnym pracow ników i ich rodzin, 1

3) o zaopatrzeniu emerytalnym twór ców i ich rodzin, 1

4) o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyj nych, 1

5) o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 1

6) o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodo wej osób niepełnosprawnych. Art. 8

9. Ministrowie powołani w skład Rady Mini strów na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy wykonują swoje zadania i kompetencje do czasu ustalenia szczegółowego zakresu działa nia ministrów kierujących określonym działem zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 1 niniejszej ustawy. Do tego czasu zachowują moc przepisy ustaw wy mienionych w art. 96.” „Art. 9

1.

1. Ministerstwa utworzone lub działające na podstawie dotychczasowych prze pisów działają na podstawie tych prze pisów, z zastrzeżeniem ust. 2, do czasu wydania nowych przepisów na pod stawie art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 1.

2. Statuty ministerstw wydane do dnia wejścia ustawy w życie zachowują moc do czasu wydania nowych statu tów na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 1.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1122), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grud nia 1998 r.”;

3) art. 29 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie te renów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412), który stanowi: „Art. 2

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), któ ry stanowi: „Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczącym Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, art. 2, art. 3, art. 5 oraz art. 8 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.,

2) art. 1 pkt 4 lit. b) w zakresie dotyczą cym Głównego Urzędu Administracji Publicznej, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.”;

5) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), który stanowi: „Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycz nia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,

7) (uchylony).”;

6) art. 54 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360), który stanowi: „Art. 5

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 3—8 i art. 48 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 47, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”; Dziennik Ustaw Nr 65 — 3989 — Poz. 437

7) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), który stanowi: „Art. 5

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 6 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie usta wy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 816), który stanowi: „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 44 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), który stanowi: „Art. 4

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r.”;

10) art. 151 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1070), który stanowi: „Art. 15

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem przepisów:

1) art. 131 pkt 3 i 4, art. 136 ust. 2, art. 141 oraz art. 144, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy,

2) art. 109 ust. 2—9, art. 112 ust. 1—4 i 8, art. 113, art. 131 pkt 2 lit. b), pkt 8 lit. a), pkt 9 i 12, art. 136 ust. 1 i 3, art. 137 oraz art. 139, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy,

3) art. 9 oraz art. 25 ust. 1, które wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

4) art. 32, art. 59 ust. 1 oraz art. 112 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,

5) art. 110 ust. 1 pkt 11—13, które wcho dzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”; 1

1) art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworze niu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158), który stanowi: „Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem art. 18 i art. 21, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

2) art. 139 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Pra wo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18), który stanowi: „Art. 13

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) rozdziału 13 i art. 136, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 24 mie sięcy od dnia ogłoszenia.”; 1

3) art. 17 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyż szych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej — w związku z dostosowaniem do prawa Unii Euro pejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1314), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 3 pkt 2, 4—7, art. 7 i art. 10—13, które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli tą Polską członkostwa w Unii Europej skiej, oraz art. 3 pkt 8 i 9, art. 4—6 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r.”; 1

4) art. 79 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), który sta nowi: „Art. 7

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem art. 69 ust. 2 i art. 73 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

5) art. 75 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43), który stanowi: „Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 1

6) art. 49 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802), który stanowi: „Art. 4

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r.”; 1

7) art. 20 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), który stanowi: „Art.

20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2001 r., z tym że:

1) art. 2 pkt 1, art. 3, 8 i 9 wchodzą w ży cie po upływie 14 dni od dnia ogłosze nia,

2) art. 11 ust. 2 wchodzi w życie po upły wie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

8) art. 23 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasa dach uznawania nabytych w państwach członkow skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywa nia zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954), który stanowi: „Art. 2

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 20, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; Dziennik Ustaw Nr 65 — 3990 — Poz. 437 1

9) art. 61 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 20

20) , który sta nowi: „Art. 6

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) (uchylony),

2) art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2—4, art. 30 oraz art. 48 ust. 1 w zakresie wprowa dzania zasad systemu HACCP obowią zują od dnia uzyskania przez Rzeczpo spolitą Polską członkostwa w Unii Eu ropejskiej.”;

20) art. 60 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761), który stanowi: „Art. 60. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej.”; 2

1) art. 76 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organi zmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811), który stanowi: „Art. 7

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wy jątkiem przepisów art. 9, art. 10, art. 12 i art. 13, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 2

2) art. 220 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2003 r. Nr 228, poz. 2259 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2255), który stanowi: „Art. 2

20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 2 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,

2) art. 89 ust. 1, 3 i 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.”; 2

3) art. 45 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwo wym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r., z tym że:

1) art. 3, art. 22—24 i art. 44 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 35, art. 39 pkt 2, art. 41 i 44a wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

3) art. 34 ust. 5 w części dotyczącej uwzględnienia wysokości środków, które dysponenci jednostek i zespołów ratownictwa medycznego uzyskują z Narodowego Funduszu Zdrowia, wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r.”; 2

4) art. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie usta wy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia łania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 102, poz. 1116), który stanowi: „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r.”; 2

5) art. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andar merii Wojskowej i wojskowych organach porząd kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), który stanowi: „Art. 70. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r.”; 2

6) art. 110 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans porcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), który stanowi: „Art. 1

10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z tym że rozdział 9 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r., z wyjątkiem art. 50, art. 68—75 i art. 80—82, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłosze nia.”; 2

7) art. 28 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutycz ne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy robów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300), który stanowi: „Art. 2

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 11 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 4 i 116 Prawa farmaceutycznego, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.”; 2

8) art. 90 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołów stwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514), który stanowi: „Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 45—47 i art. 76 ust. 1 pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2003 r.”; 2

9) art. 59 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpi sie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450), któ ry stanowi: „Art. 5

9.

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 4 pkt 3—6 oraz art. 11 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską człon kostwa w Unii Europejskiej.

2. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli tą Polską członkostwa w Unii Europej skiej traci moc przepis art. 4 pkt 2.”; Dziennik Ustaw Nr 65 — 3991 — Poz. 437 30) art. 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o dzia łach administracji rządowej oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), który stanowi: „Art. 5

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28 oraz art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5 w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli tą Polską członkostwa w Unii Europej skiej.”; 3

1) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga nów administracji rządowej i jednostek im podpo rządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923), który stanowi: „Art. 8

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 31, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty czącym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz art. 63 pkt 3, które wchodzą w ży cie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 3

2) art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształce niach w administracji celnej oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), który stanowi: „Art. 3

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 ma ja 2002 r., z wyjątkiem art. 2, który wcho dzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r., i art. 29, który wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2002 r.”; 3

3) art. 19 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655), który stanowi: „Art. 1

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 15, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 3

4) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi: „Art. 23

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 227 i art. 233, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 3

5) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stanowi: „Art. 3

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r.,

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”; 3

6) art. 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 8

20) , który stanowi: „Art. 2

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 19 pkt 1 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 24, które wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 3

7) art. 232 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lot nicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112), który stanowi: „Art. 23

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1, któ re wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy.”; 3

8) art. 15 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i ży wienia oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 20

20) , który stanowi: „Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 1 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., Dziennik Ustaw Nr 65 — 3992 — Poz. 437

2) art. 1 pkt 12 wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2002 r.,

3) (uchylony).”; 3

9) art. 15 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 450), który stanowi: „Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) przepisu art. 1 pkt 3 lit. a pierwsze tiret, który wchodzi w życie z dniem ogło szenia;

2) przepisów art. 1 pkt 3 lit. d oraz lit. e, pkt 23 lit. b, pkt 31 lit. c oraz lit. d, któ re wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej;

3) przepisu art. 1 pkt 4 w zakresie doty czącym art. 7 ust. 5b pkt 2, który wcho dzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

4) przepisów art. 1 pkt 20 lit. b oraz pkt 21 w zakresie dotyczącym art. 29b i 29c, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

5) przepisu art. 1 pkt 21 w zakresie doty czącym art. 29a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

6) przepisu art. 8, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze nia.”; 40) art. 55 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), który stanowi: „Art. 5

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 4 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europej skiej.”; 4

1) art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 4

2) art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształto waniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), któ ry stanowi: „Art. 1

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 7 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europej skiej.”; 4

3) art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), który stanowi: „Art. 2

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 i 4, art. 6—14, art. 16—19 oraz art. 22 i 23, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 4

4) art. 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworze niu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jedno stek organizacyjnych podległych ministrowi wła ściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), który stanowi: „Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ nia 2003 r., z wyjątkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, który wchodzi w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospoli tej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wy mienionej w art. 15 w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 32, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.”; 4

4) art. 151 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), który stanowi: „Art. 15

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.”; 4

5) art. 8 pkt 2 i art. 9 ustawy z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowa nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864), które stanowią: Art.

8. Akty wykonawcze wydane na podstawie: „

2) art. 4a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2 — zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na pod stawie art. 4a ust. 3 ustawy wymienio nej w art. 2, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą.” „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 4

6) art. 227 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), który stanowi: Dziennik Ustaw Nr 65 — 3993 — Poz. 437 „Art. 22

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 13 w zakresie dotyczącym przeka zywania wstępnego ogłoszenia infor macyjnego Urzędowi Oficjalnych Pu blikacji Wspólnot Europejskich,

2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3,

3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamó wieniu Urzędowi Oficjalnych Publika cji Wspólnot Europejskich,

4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie doty czącym zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2, art. 118 ust. 4,

5) art. 128 w zakresie dotyczącym prze kazywania okresowego ogłoszenia in formacyjnego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135,

7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie doty czącym niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówie niu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedsta wiania Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu sys temu zamówień,

9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178 — które wchodzą w życie z dniem 1 ma ja 2004 r.”; 4

7) art. 10 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol nymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 69, poz. 624), który stanowi: „Art.

10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”; 4

8) art. 16 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873), który stanowi: „Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 65, pkt 66 i pkt 67, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”; 4

9) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia nie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzy skaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który stanowi: „Art. 11

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 ma ja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 456 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r.”; 50) art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), który stanowi: „Art. 7

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 32—36, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”; 5

1) art. 48 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasa dach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390), który stanowi: „Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 5

2) art. 35 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawo dzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), który stanowi: „Art. 3

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 5

3) art. 4 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoław czych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w woje wództwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 5

4) art. 43 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo ściach narodowych i etnicznych oraz o języku re gionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141), który stanowi: „Art. 4

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 36, art. 39, art. 41 i art. 42, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 5

5) art. 24 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), który stanowi: „Art. 2

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 5

6) art. 86 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), który stanowi: „Art. 8

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 mar ca 2006 r., z wyjątkiem:

1) art. 84 i 85, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia; Dziennik Ustaw Nr 65 — 3994 — Poz. 437

2) rozdziału 5—7 oraz art. 72, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2006 r.”; 5

7) art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwali fikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), który stanowi: „Art. 8

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 70 ust. 4 i art. 71, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 60 i art. 61, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 45, który wchodzi w życie po upły wie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 5

8) art. 24 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o prze kształceniach i zmianach w podziale zadań i kom petencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258), który stanowi: „Art. 24.a) Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 pkt 2, art. 20 ust. 2, art. 21 oraz art. 22, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 5

9) art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 319), który stanowi: „Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”; 60) art. 4 ustawy z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 519), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 6

1) art. 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central nym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), który stanowi: „Art. 21

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 197 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłosze nia, oraz art. 214, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”; 6

2) art. 66 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumen tach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027), któ ry stanowi: „Art. 6

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 sierp nia 2006 r., z wyjątkiem art. 16 w zakresie dotyczącym obywateli polskich przeby wających za granicą, który wchodzi w ży cie z dniem 28 lutego 2008 r.”; 6

3) art. 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), który stanowi: „Art. 8

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 79, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, art. 27—30, art. 33 pkt 1 i 5—10, art. 34, art. 35 pkt 1, 2 i 4—7, art. 41 pkt 1, art. 42, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50 pkt 2 i art. 51, któ re wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2008 r.”; 6

4) art. 65 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045), który stanowi: „Art. 6

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 15 ust. 1 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.”; 6

5) art. 134 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218), który stanowi: „Art. 13

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 ust. 1, art. 55, art. 57 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 58, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”; 6

6) art. 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 6

7) art. 22 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829), który stanowi: „Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2007 r., z wyjątkiem art. 13 ust. 3 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 6

8) art. 14—16 oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycz nia 2007 r. o zmianie ustawy o działach admini stracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 125), które stanowią: „Art. 1

4. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły kompetencje zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Art. 1

5. Licencje, zezwolenia i inne decyzje wyda ne na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą zachowują ważność do Dziennik Ustaw Nr 65 — 3995 — Poz. 437 ——————— a) Art. 24 w części dotyczącej określenia terminu wejścia w życie art. 6 pkt 2 oraz art. 21 utracił moc z dniem 29 mar ca 2006 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjne go z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt K 4/06 (Dz. U. Nr 51, poz. 377). upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odręb nych przepisów zostaną wcześniej zmie nione, cofnięte lub uchylone. Art. 1

6. Rejestry prowadzone przez ministra wła ściwego do spraw rolnictwa na podsta wie przepisów zmienianych niniejszą ustawą stają się rejestrami prowadzony mi przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.” „Art. 1

8. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wy datków budżetowych, w tym wynagro dzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczania środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej. Art. 1

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 6

9) art. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol nymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach ad ministracji rządowej (Dz. U. Nr 35, poz. 218), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: M. Jurek Dziennik Ustaw Nr 65 — 3996 — Poz. 437 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. (poz. 437) USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa zakres działów administra cji rządowej, zwanych dalej „działami”, oraz właści wość ministra kierującego danym działem. Art.

2. Ustawę stosuje się odpowiednio do prze wodniczących określonych w ustawach komitetów, którzy są powołani w skład Rady Ministrów — z za strzeżeniem przepisów tych ustaw dotyczących kiero wania działem przez komitet oraz z zastrzeżeniem art. 18. Art.

3.

1. Ustalenie szczegółowego zakresu działa nia ministra kierującego określonym działem następu je na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929)1), z uwzględnieniem przepisów niniej szej ustawy.

2. Podział ministerstwa na komórki organizacyjne, dokonywany zgodnie z art. 39 ustawy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia podział na działy w ten sposób, że działowi odpowiada w całości jeden lub więcej de partamentów. Art.

4.

1. Ministra kierującego określonym działem określa się jako ministra właściwego do spraw ozna czonych nazwą danego działu, określoną w art. 5.

2. Minister kierujący działem administracji rządo wej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompeten cji innego organu.

3. Ministrowie właściwi do spraw oznaczonych na zwą danego działu mogą wykonywać inne zadania i kompetencje, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

4. Kierowanie działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3 i 7, powierza się jed nemu ministrowi. Art. 4a.

1. Minister kierujący działem administracji rządowej, z zastrzeżeniem art. 33a ust. 4, jest właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regu lowanych oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności należą cych do tego działu.

2. Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowa nych oraz uznawanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności należących do tego ———————

1) Obecnie: ustawy o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600). działu oznacza uznawanie tych kwalifikacji w znacze niu przewidzianym w Unii Europejskiej. 3.

2) Minister kierujący działem administracji rządo wej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 organ lub jednostkę organizacyjną podległą ministrowi, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy. Rozdział 2 Klasyfikacja działów administracji rządowej Art.

5. Ustala się następujące działy:

1) administracja publiczna; 1a) budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz kaniowa;

2) budżet;

3) finanse publiczne;

4) gospodarka;

5) gospodarka morska;

6) gospodarka wodna;

7) instytucje finansowe; 7a) informatyzacja;

8) integracja europejska;

9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

10) kultura fizyczna i sport; 1

1) łączność; 1

2) (uchylony);3) 1

3) nauka; 1

4) obrona narodowa; 1

5) oświata i wychowanie; 1

6) praca; 1

7) rolnictwo; 1

8) rozwój wsi; 18a) rozwój regionalny; 18b) rynki rolne; 18c)

4) rybołówstwo; 1

9) Skarb Państwa;

20) sprawiedliwość; 2

1) szkolnictwo wyższe; 2

2) transport; 22a) turystyka; 2

3) środowisko; 23a)

5) sprawy rodziny; 2

4) sprawy wewnętrzne; 25)

6) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; 2

6) zabezpieczenie społeczne; 2

7) sprawy zagraniczne; 2

8) zdrowie. Art.

6.

1. Dział administracja publiczna obej muje sprawy:

1) administracji, w tym organizacji urzędów admini stracji publicznej oraz procedur administracyj nych;

2) reform i organizacji struktur administracji publicz nej;

3) zespolonej administracji rządowej w wojewódz twie;

4) podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych; 4a)

7) geodezji i kartografii;

5) (uchylony);8)

6) zbiórek publicznych; 7)

9) prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Dziennik Ustaw Nr 65 — 3997 — Poz. 437 ———————

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 12 wrześ nia 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania naby tych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwali fikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864), któ ry wszedł w życie z dniem 22 listopada 2003 r.

3) Przez art. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini strów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o dzia łach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. ———————

4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycz nia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rzą dowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 125), która weszła w życie z dniem 24 lutego 2007 r.

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicz nych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141), który wszedł w życie z dniem 31 stycznia 2005 r.

7) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4.

8) Przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

9) Dodany przez art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), która weszła w życie z dniem 7 marca 2006 r. 2.

10) Minister właściwy do spraw administracji pu blicznej sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kra ju, Krajową Komisją Uwłaszczeniową oraz, na podsta wie kryterium zgodności z prawem, nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych.

3. Ilekroć właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego określa, na podstawie przepisów odręb nych, terytorialny zakres działania podległych mu lub nadzorowanych przez niego urzędów albo innych jed nostek organizacyjnych, określenie to następuje w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw admini stracji publicznej. Art.

7. Dział budżet obejmuje sprawy:

1) opracowywania budżetu państwa, wykonywania — z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompeten cji ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych — budżetu państwa, kontroli realizacji budżetu państwa, przygotowywania sprawozdań z wykonania budżetu państwa oraz nadzoru nad działalnością organów orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny budżetowej;

2) systemu finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa;

3) wynikające z zarządzania długiem publicznym. Art.

8.

1. Dział f inanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu pań stwa.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych odpowiada, na zasadach, w trybie i w granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za:

1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat;

2) koordynowanie i organizowanie współpracy finan sowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, współ działanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z międzynarodowymi or ganizacjami finansowymi;

3) realizację przepisów dotyczących ceł;

4) finansowanie jednostek realizujących zadania ob jęte budżetem państwa i finansowanie samorządu terytorialnego;

5) dochodzenie należności Skarbu Państwa;

6) gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych;

7) rachunkowość;

8) prawo dewizowe;

9) bilans finansów sektora publicznego i prognozo wanie bilansu płatniczego;

10) kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kon troli skarbowej; 10a) koordynację kontroli finansowej i audytu we wnętrznego w jednostkach sektora finansów pu blicznych; 1

1) ceny.

3. (uchylony).11)

4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów pu blicznych podlegają Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb celnych i na czelnicy urzędów celnych. Art.

9.

1. Dział gospodarka obejmuje sprawy go spodarki, w tym współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, certyfikacji, własności przemysłowej, dzia łalności gospodarczej oraz współpracy z organizacja mi samorządu gospodarczego.

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:

1) funkcjonowania krajowych systemów energetycz nych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospo darki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;

2) działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju;

3) kontroli obrotu z zagranicą towarami i technolo giami w związku z porozumieniami i zobowiąza niami międzynarodowymi;

4) ustalania taryf celnych, kontyngentów oraz wpro wadzania zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii;

5) nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepi sów o podpisie elektronicznym;

6) koordynacji uznawania kwalifikacji do podejmo wania lub wykonywania działalności oraz podej mowania działań mających na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawu je nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar i Pre zesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz nad działal nością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego, Agencja Rezerw Dziennik Ustaw Nr 65 — 3998 — Poz. 437 ———————

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. ——————— 1

1) Przez art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2002 r. Materiałowych oraz Polska Agencja Rozwoju Przed siębiorczości. 5.1

2) Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Art. 9a.

1. Dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa obejmuje sprawy:

1) architektury;

2) (uchylony);13)

3) budownictwa;

4) nadzoru architektoniczno-budowlanego;

5) zagospodarowania przestrzennego;

6) wspierania mieszkalnictwa;

7) gospodarki nieruchomościami, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej;

8) polityki miejskiej;

9) rządowych programów rozwoju infrastruktury ko munalnej;

10) ogródków działkowych. 2.1

4) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowla nego. Art.

10.

1. Dział gospodarka morska obejmuje sprawy:

1) transportu morskiego i żeglugi morskiej;

2) obszarów morskich;

3) portów i przystani morskich;

4) (uchylony);15)

5) ochrony środowiska morskiego.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki mor skiej jest organem administracji morskiej w rozumie niu przepisów odrębnych. Art. 1

1.

1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:

1) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzysty wania zasobów wodnych;

2) utrzymania śródlądowych wód powierzchnio wych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne;

3) budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądo wych dróg wodnych;

4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordyna cji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;

5) funkcjonowania państwowej służby hydrologicz no-meteorologicznej i państwowej służby hydro geologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitorin gu jakości wód podziemnych;

6) współpracy międzynarodowej na wodach granicz nych w zakresie zadań należących do działu.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteoro logii i Gospodarki Wodnej. Art. 1

2. 1.1

6) Dział instytucje f inansowe obej muje sprawy funkcjonowania rynku finansowego, w tym sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, fundu szy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finanso wych wykonuje określone w odrębnych przepisach za dania w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz inicjuje politykę Rządu dotyczącą rynku papierów wartościowych.

3. (uchylony).17) Art. 12a.1

8) Dział informatyzacja obejmuje spra wy:

1) informatyzacji administracji publicznej;

2) systemów i sieci teleinformatycznych administra cji publicznej;

3) technologii i technik informacyjnych;

4) standardów informatycznych;

5) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;

6) zastosowań technologii informatycznych w społe czeństwie informacyjnym;

7) rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Dziennik Ustaw Nr 65 — 3999 — Poz. 437 ——————— 1

2) Dodany przez art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 1

3) Przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni ku 4. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 1

5) Przez art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o ry bołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441), która we szła w życie z dniem 13 lutego 2002 r. ——————— 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), która weszła w życie z dniem 19 września 2006 r. 1

7) Przez art. 36 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 16. 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

8) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczy pospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji. Art. 1

3. Zakres zadań i kompetencji Komitetu Inte gracji Europejskiej i jego przewodniczącego w zakre sie działu, o którym mowa w art. 5 pkt 8, określają przepisy odrębne. Art. 1

4. 1.1

9) Dział kultura i ochrona dziedzic twa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opie ki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie:

1) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji na rodowej i państwowej;

2) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

3) działalności muzeów;

4) miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochron nych;

5) działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony;

6) wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa;

7) edukacji kulturalnej;

8) wystaw artystycznych;

9) polityki audiowizualnej;

10) amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno-kultu ralnych; 1

1) wymiany kulturalnej z zagranicą; 1

2) działalności widowiskowej i rozrywkowej.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad Naczel nym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

3. Ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podlega Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Art. 15.

20) Dział kultura f izyczna i sport obej muje sprawy:

1) kultury fizycznej;

2) rekreacji i rehabilitacji ruchowej;

3) sportu dzieci i młodzieży;

4) sportu kwalifikowanego;

5) sportu osób niepełnosprawnych. Art. 1

6.

1. Dział łączność obejmuje sprawy pocz ty i telekomunikacji. 2.2

1) Minister właściwy do spraw łączności spra wuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elek tronicznej. Art. 1

7. (uchylony).22) Art. 18.2

3) Dział nauka obejmuje sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych. Art. 1

9.

1. Dział obrona narodowa obejmuje, w czasie pokoju, sprawy:

1) obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospoli tej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”,

2) udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodo wych — chyba że na mocy odrębnych przepisów określone sprawy należą do zakresu zadań i kompetencji Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej lub innych organów państwowych.

2. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje zadania i kompetencje Ministra Obrony Na rodowej określone w art. 134 ust. 2 i 5 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471).

3. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Art.

20.

1. Dział oświata i wychowanie obej muje sprawy:

1) kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycz nej dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrze żonych do kompetencji innych organów admini stracji publicznej;

2) organizacji dziecięcych i młodzieżowych, w tym systemu dofinansowania zadań państwa realizo wanych przez te organizacje; Dziennik Ustaw Nr 65 — 4000 — Poz. 437 ——————— 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 135 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), która weszła w życie z dniem 17 listopada 2003 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 63 ustawy z dnia 29 lip ca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r. ——————— 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w po dziale zadań i kompetencji organów państwowych wła ściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258), która weszła w życie z dniem 14 stycznia 2006 r. 2

2) Przez art. 2 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 ustawy z dnia 8 paź dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390), która weszła w życie z dniem 5 lutego 2005 r.

3) udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży;

4) międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowa nia koordynuje uznawanie kwalifikacji w zawodach re gulowanych, do wykonywania których wymagane jest posiadanie wykształcenia uzyskanego w systemie oświaty, oraz podejmuje działania mające na celu udo stępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji. Art. 2

1.

1. Dział praca obejmuje sprawy:

1) zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;

2) stosunków pracy i warunków pracy;

3) wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;

4) zbiorowych stosunków pracy i sporów zbioro wych;

5) związków zawodowych i organizacji pracodaw ców.

2. (uchylony).24) Art. 2

2.

1. Dział rolnictwo obejmuje sprawy:

1) produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych;

2) nasiennictwa, z wyłączeniem leśnego materiału rozmnożeniowego;

3) produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt;

4) ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony zwierząt;

5) nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożyw czych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i skła dowania; 5a) nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stoso wanymi w weterynarii; 5b)2

5) nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowa nych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektó rych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami;

6) (uchylony);26)

7) (uchylony);27)

8) (uchylony);27)

9) izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników;

10) (uchylony);28) 1

1) (uchylony).28)

2. (uchylony).29) 3.30) Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa31), Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Ba dania Odmian Roślin Uprawnych. Art. 2

3.

1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:

1) kształtowania ustroju rolnego państwa;

2) ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne;

3) scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasy fikacji gruntów oraz podziału i rozgraniczenia nie ruchomości na obszarze wsi;

4) infrastruktury wsi, w szczególności: a) melioracji, w zakresie spraw nieobjętych dzia łem gospodarka wodna, zaopatrzenia wsi i rol nictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków i go spodarki odpadami, b) elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nie objętych działem gospodarka oraz telefonizacji wsi w zakresie spraw nieobjętych działem łącz ność, c) prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa;

5) (uchylony);32)

6) (uchylony);33) Dziennik Ustaw Nr 65 — 4001 — Poz. 437 ——————— 2

4) Przez art. 52 pkt 7 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmia nach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga nów administracji rządowej i jednostek im podporządko wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045), któ ra weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 2

6) Przez art. 42 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. ——————— 2

7) Przez art. 1 pkt 15 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 24 lip ca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rzą dowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), która weszła w życie z dniem 10 września 1999 r. 2

8) Przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni ku 4. 2

9) Przez art. 42 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 26. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 3

1) Obecnie: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasien nictwa na podstawie art. 112 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 3

2) Przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873), która weszła w życie z dniem 2 maja 2004 r. 3

3) Przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 69, poz. 624), która weszła w życie z dniem 5 maja 2004 r.

7) (uchylony);33)

8) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególno ści podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspo magania pozarolniczych form aktywności zawodo wej i gospodarczej mieszkańców wsi; 9)3

4) ubezpieczenia społecznego rolników. 1a.3

5) W zakresie ubezpieczenia społecznego rolni ków minister właściwy do spraw rozwoju wsi współ działa z ministrem właściwym do spraw zabezpiecze nia społecznego.

2. (uchylony).36) 3.3

7) Minister właściwy do spraw rozwoju wsi spra wuje nadzór nad działalnością Agencji Restrukturyza cji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomo ści Rolnych. 3a.3

8) Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi podlega Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

4. (uchylony).39) Art. 23a.40) Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:

1) opracowywania projektów strategii rozwoju kraju;

2) opracowywania dokumentów programowych z za kresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w szczególności będących podstawą do pozyski wania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych;

3) przygotowywania prognoz oraz średnio- i długo okresowych strategicznych programów rozwoju kraju;

4) przygotowywania koncepcji przestrzennego zago spodarowania kraju wraz z prognozą oddziaływa nia na środowisko;

5) analizowania zgodności rządowych programów krótko- i średniookresowych z programami strate gicznymi;

6) analizowania zgodności strategii rozwoju woje wództw ze strategią rozwoju kraju;

7) opracowywania sektorowych programów opera cyjnych, z wyjątkiem programów dotyczących roz woju obszarów wiejskich i rybołówstwa, realizują cych cele strategii, o której mowa w pkt 1, oraz do kumentów, o których mowa w pkt 2, z wykorzysta niem w szczególności środków budżetu państwa oraz środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych;

8) zarządzania Funduszem Spójności oraz sektorowy mi programami operacyjnymi, z wyjątkiem pro gramów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa;

9) koordynacji opracowywania przez samorządy wo jewództw regionalnych programów operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień programo wych, a także monitorowania i oceny przebiegu ich wykonania;

10) współpracy z jednostkami samorządu terytorialne go oraz organizacjami je zrzeszającymi, a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakre sie dotyczącym rozwoju społeczno-gospodarcze go kraju, w tym rozwoju regionalnego; 1

1) nadzorowania wykonania i rozliczenia zawartych kontraktów wojewódzkich. Art. 23b.

1. Dział rynki rolne obejmuje sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych sprawuje nadzór nad Agencją Rynku Rolnego.

3. Ministrowi właściwemu do spraw rynków rol nych podlega Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Art. 23c.4

1)

1. Dział rybołówstwo obejmuje spra wy:

1) rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego;

2) racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza;

3) gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego;

4) organizacji producentów rybnych, związków orga nizacji producentów rybnych i organizacji między branżowych.

2. Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa podlegają okręgowi inspektorzy rybołówstwa mor skiego. Dziennik Ustaw Nr 65 — 4002 — Poz. 437 ——————— 3

4) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 mar ca 2006 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 519), która weszła w życie z dniem 19 maja 2006 r. 3

5) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 34. 3

6) Przez art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 32. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodaro waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 35, poz. 218), która weszła w życie z dniem 14 marca 2007 r. 3

8) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 34. 3

9) Przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 37. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Stu diów Strategicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 319), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r. ——————— 4

1) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoś niku 4. Art. 2

4.

1. Dział sprawiedliwość obejmuje spra wy:

1) sądownictwa;

2) prokuratury, notariatu, adwokatury i radców praw nych, w zakresie wynikającym z przepisów odręb nych;

3) wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej; 4)4

2) tłumaczy przysięgłych.

2. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości za pewnia przygotowywanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz prawa karnego.

3. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości jest właściwy w sprawach sądownictwa w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompeten cji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej.

4. Ministrowi właściwemu do spraw sprawiedli wości podlega Centralny Zarząd Służby Więziennej. Art. 2

5.

1. Dział Skarb Państwa obejmuje spra wy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Pań stwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsię biorstw państwowych oraz narodowych funduszy in westycyjnych i ich prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa — z wyjątkiem spraw, któ re na mocy odrębnych przepisów przypisane są in nym działom.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa re prezentuje Skarb Państwa w zakresie określonym w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może również inicjować politykę Państwa w zakresie przekształceń własnościowych mienia komunalnego. 3a.4

3) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad działalnością Prokuratorii Gene ralnej Skarbu Państwa.

4. (uchylony).44) Art. 2

6.

1. Dział szkolnictwo wyższe obejmuje sprawy szkolnictwa wyższego, w tym określone w od rębnych przepisach sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi, oraz sprawy finansowania nauki w szko łach wyższych.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższe go koordynuje uznawanie kwalifikacji w zawodach re gulowanych, do wykonywania których wymagane jest posiadanie wykształcenia uzyskanego w systemie szkolnictwa wyższego, oraz podejmuje działania mają ce na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji. Art. 2

7.

1. Dział transport obejmuje sprawy:

1) funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury trans portu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym au tostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej;

2) ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz że glugi śródlądowej;

3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu samo chodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej;

4) komunikacji publicznej.

2. Minister właściwy do spraw transportu sprawu je nadzór nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz Głów nym Inspektorem Transportu Drogowego. 3.4

5) Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy Dozór Techniczny, urzędy że glugi śródlądowej oraz Polska Agencja ˚eglugi Po wietrznej. Art. 27a. Dział turystyka obejmuje sprawy zago spodarowania turystycznego kraju oraz mechani zmów regulacji rynku turystycznego. Art. 2

8.

1. Dział środowisko obejmuje sprawy:

1) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonal nego wykorzystywania jego zasobów;

2) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochro ny gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody;

3) geologii;

4) gospodarki zasobami naturalnymi;

5) (uchylony);46)

6) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środo wiska i badania stanu środowiska;

7) leśnictwa;

8) ochrony lasów i gruntów leśnych;

9) łowiectwa; Dziennik Ustaw Nr 65 — 4003 — Poz. 437 ——————— 4

2) Dodany przez art. 31 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), która weszła w życie z dniem 27 stycz nia 2005 r. 4

3) Dodany przez art. 79 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Pro kuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), która weszła w życie z dniem 15 marca 2006 r. 4

4) Przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 37. ——————— 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. 4

6) Przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 27.

10) 4

7) organizmów genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem ze zwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych oraz spraw organi zmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczo nych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami.

2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska. 3.4

8) Minister właściwy do spraw środowiska spra wuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomi styki, Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Âro dowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Go spodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”. Art. 28a.4

9) Dział sprawy rodziny obejmuje spra wy:

1) rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny;

2) rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;

3) przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w ro dzinie;

4) uwarunkowań demograficznych w kraju;

5) koordynowania i organizowania współpracy orga nów administracji publicznej, organizacji pozarzą dowych i instytucji w zakresie realizacji praw ro dziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;

6) współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych. Art. 2

9. 1.50) Dział sprawy wewnętrzne obejmu je sprawy:

1) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicz nego i cudzoziemców;

3) zarządzania kryzysowego;

4) obrony cywilnej;

5) ochrony przeciwpożarowej;

6) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i in nych podobnych zdarzeń zagrażających bezpie czeństwu powszechnemu;

7) nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

8) obywatelstwa;

9) ewidencji ludności, dowodów osobistych i pasz portów;

10) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i na zwisk.

2. Jeżeli informacje uzyskane przez organy i jed nostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub pod porządkowane ministrowi właściwemu do spraw we wnętrznych mogą mieć istotne znaczenie dla bezpie czeństwa Państwa, minister ten przekazuje je nie zwłocznie do wiadomości Prezydenta Rzeczypospoli tej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.

3. (uchylony).51)

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji, Straży Gra nicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzo ziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura Ochrony Rządu. Art. 30.5

2) Dział wyznania rel igi jne oraz mniejszości narodowe i etniczne obejmuje sprawy:

1) stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi;

2) związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego. Art. 3

1.

1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

1) ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego; 1a) (uchylony);53)

2) funduszy emerytalnych;

3) pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;

4) świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

5) kombatantów i osób represjonowanych;

6) koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne go, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczni czych;

7) działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organiza cje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochro ny ludności. Dziennik Ustaw Nr 65 — 4004 — Poz. 437 ——————— 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 25. 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoś niku 4. 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. ——————— 5

1) Przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 27. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. 5

3) Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 32; uchylony przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 34.

2. (uchylony).54) 3.5

5) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Art. 3

2.

1. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy:

1) stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi pań stwami oraz z organizacjami międzynarodowymi;

2) reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypo spolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą;

3) współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą;

4) promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskie go za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych koor dynuje, z zastrzeżeniem zadań i kompetencji Komitetu Integracji Europejskiej określonych w przepisach od rębnych, działalność innych organów i instytucji pań stwowych w dziedzinie stosunków z zagranicą.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych usta la organizację i kieruje działalnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Art. 3

3.

1. Dział zdrowie obejmuje sprawy:

1) ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdro wotnej;

2) nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi;

3) organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;

4) zawodów medycznych;

5) warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego, z wyłączeniem nadzoru nad żywnością objętego działem rolnictwo, koordynacji bezpieczeństwa żywności, a w szczególności nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w procesie produkcji i w ob rocie oraz materiałami i wyrobami przeznaczony mi do kontaktu z żywnością;

6) organizmów genetycznie zmodyfikowanych w za kresie wydawania decyzji zezwalających na wpro wadzanie do obrotu nowej żywności oraz w zakre sie wydawania zezwoleń na wprowadzanie do ob rotu produktów leczniczych;

7) lecznictwa uzdrowiskowego;

8) koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne go w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także Pre zesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy robów Medycznych i Produktów Biobójczych.

3. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pod lega Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholo wych. Art. 33a.

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nad zór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywa ną przez:

1) (uchylony);56)

2) Główny Urząd Statystyczny;

3) (uchylony);56) 3a) (uchylony);56)

4) (uchylony);57)

5) Polski Komitet Normalizacyjny;

6) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

7) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu; 7a)5

8) Centralne Biuro Antykorupcyjne;

8) (uchylony);57)

9) (uchylony);59) 9a) (uchylony);56)

10) (uchylony);60) 1

1) (uchylony);56) 1

2) (uchylony);56) 13)6

1) Urząd Zamówień Publicznych; 14)6

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Mini strów nadzoru, o którym mowa w ust. 1, określają ustawy. Dziennik Ustaw Nr 65 — 4005 — Poz. 437 ——————— 5

4) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 34. ——————— 5

6) Przez art. 2 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 5

7) Przez art. 52 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 24. 5

8) Dodany przez art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), która weszła w życie z dniem 24 lipca 2006 r. 5

9) Przez art. 52 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 24; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. 60) Przez art. 104 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218), która weszła w życie z dniem 27 października 2006 r. 6

1) Dodany przez art. 206 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), która weszła w życie z dniem 2 marca 2004 r. 6

2) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od nośniku 4.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień wła ściwego ministra określonych w odrębnych przepi sach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1.

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządze nia, wyznacza:

1) ministra właściwego do spraw uznawania kwalifi kacji w zawodach regulowanych oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wy konywania działalności, objętych działalnością ad ministracji rządowej wykonywaną przez urzędy określone w ust. 1, oraz wskazuje, który z tych urzędów wyznaczony minister może upoważnić do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmo wania lub wykonywania działalności,

2) ministra właściwego do spraw uznawania kwalifi kacji w tych zawodach regulowanych oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania tych działalności, dla wykony wania których właściwy jest więcej niż jeden mini ster — kierując się specyfiką poszczególnych zawodów regulowanych oraz działalności, właściwością odpo wiednich działów administracji rządowej, a także za kresem działania urzędów, o których mowa w ust. 1.

5. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifika cji do podejmowania lub wykonywania działalności wskazany urząd albo podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3.

6. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifika cji do podejmowania lub wykonywania działalności podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3. Art. 33b.

1. Prezes Rady Ministrów wykonując po litykę Rady Ministrów wydaje kierownikom urzędów, o których mowa w art. 33a ust. 1, wiążące wytyczne i polecenia.

2. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej. Rozdział 3 Zadania ministra kierującego określonym działem administracji rządowej Art. 3

4.

1. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, oraz do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatyw nych na posiedzenia Rady Ministrów. W zakresie dzia łu, którym kieruje, minister wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez orga ny, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu pod legają lub są przez niego nadzorowane.

2. W sprawach indywidualnych decyzje centralne go organu administracji rządowej są ostateczne w ro zumieniu przepisów Kodeksu postępowania admini stracyjnego, chyba że ustawa uprawnienie takie przy znaje ministrowi kierującemu określonym działem ad ministracji rządowej. Art. 3

5. (uchylony).63) Art. 3

6. Zadania i kompetencje ministra kierujące go określonym działem w stosunku do organów, w tym terenowych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, określają przepisy odrębne. Art. 3

7. Minister kierujący określonym działem wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania z dziedziny obronności i ochrony bezpieczeństwa Państwa, z wyjątkiem spraw, które na mocy odręb nych przepisów należą do innych organów admini stracji rządowej i państwowych jednostek organiza cyjnych. Art. 3

8. 1.6

4) W celu realizacji swoich zadań mini ster kierujący określonym działem współdziała, na za sadach i w trybie określonych w odrębnych przepi sach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów oraz inny mi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu go spodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodo wych i twórczych.

2. Minister kierujący działem podejmuje w odnie sieniu do tego działu czynności w zakresie współpra cy z zagranicą we współpracy z ministrem właściwym do spraw zagranicznych i, w zakresie jego zadań, z Ko mitetem Integracji Europejskiej. Art. 38a.6

5) Minister kierujący określonym działem uczestniczy w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych, a w szczególności jest obowiązany do niezwłocznego przekazania aktów prawnych i pro jektów aktów prawnych objętych tym systemem do Dziennik Ustaw Nr 65 — 4006 — Poz. 437 ——————— 6

3) Przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 27. 6

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 40. 6

5) Dodany przez art. 32 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 12. koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu dokonania ich notyfikacji Ko misji Europejskiej oraz do odnoszenia się podczas prac nad notyfikowanymi projektami aktów prawnych do stanowisk zgłoszonych przez Komisję Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także do opracowywania stanowisk do projektów aktów prawnych notyfikowanych przez państwa członkow skie Unii Europejskiej. Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 39—7

5. (pominięte).66) Rozdział 5 Przepisy szczególne, przejściowe i dostosowujące Art. 7

6. (uchylony).67) Art. 7

7. (uchylony).67) Art. 7

8. Minister właściwy do spraw finansów pu blicznych ustala:

1) zasady ewidencji należności i zobowiązań Skarbu Państwa;

2) warunki prowadzenia rozliczeń środków zgroma dzonych na rachunkach likwidacyjnych, w tym za sady stosowania kursów walut dla jednostek rozli czeniowych. Art. 79—8

9. (pominięte).66) Art. 90. Ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ministerstwie, należy przez to rozumieć urząd obsługujący ministra właściwego do danych spraw w rozumieniu ustawy. Art. 9

1. (pominięty).66) Art. 9

2. Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełno sprawnych, powołany na podstawie dotychczaso wych przepisów, staje się Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy. Art. 9

3. (uchylony).67) Art. 9

4. Prezes Rady Ministrów i ministrowie zobo wiązani do wydania jednolitych tekstów ustaw uwzględnią w tych tekstach oznaczenia właściwych do określonych spraw ministrów zgodnie z wymogami wynikającymi z klasyfikacji działów administracji rzą dowej. Art. 9

5. (uchylony).68) Rozdział 6 Przepisy końcowe Art. 9

6.

1. Tracą moc, z zastrzeżeniem art. 7166), 7266), 746

6) i art. 8966), ustawy o urzędach ministrów, w szczególności ustawy:

1) z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 115 oraz z 1984 r. Nr 9, poz. 34);

2) z dnia 4 maja 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki (Dz. U. Nr 14, poz. 112);

3) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 33, poz. 175 oraz z 1990 r. Nr 29, poz. 172);

4) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 178, z 1990 r. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496);

5) z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Mini stra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 407);

6) z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Mini stra ¸ączności (Dz. U. Nr 67, poz. 408, z 1990 r. Nr 86, poz. 504 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 3

10) ;

7) z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Natural nych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433 oraz z 1991 r. Nr 101, poz. 444 i Nr 114, poz. 492);

8) z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej (Dz. U. Nr 73, poz. 434, z 1991 r. Nr 7, poz. 24 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770);

9) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Go spodarki (Dz. U. Nr 106, poz. 490).

2. Pozostają w mocy przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodo wej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770). Art. 9

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 65 — 4007 — Poz. 437 ——————— 6

6) Zamieszczone w obwieszczeniu. 6

7) Przez art. 23 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmia nie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania ak tów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), która we szła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. ——————— 6

8) Przez art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2007-04-13
Data wydania: 2007-04-03
Data wygaśnięcia: 2013-06-27
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 39-75, art. 79-89 i art. 91 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 65 poz. 437