Dz.U. 2007 nr 69 poz. 451

451 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 128d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzy manie członków rodziny osobom spełniającym po wszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. Nr 180, poz. 185

7) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Decyzję o przyznaniu zasiłku żołnierzowi, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, o któ rym mowa w art. 128a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wy daje się na podstawie prawomocnego orze czenia sądu.”;

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Za dzień nabycia prawa rozumie się dzień:

1) od którego żołnierz albo poborowy posiada na wyłącznym utrzymaniu członków rodzi ny, potwierdzony ostateczną decyzją wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) uznają cą tego żołnierza albo poborowego za po siadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

2) w którym powstał obowiązek alimentacyjny żołnierza albo poborowego określony pra womocnym orzeczeniem sądu.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-04-18
Data wydania: 2007-03-27
Data wejścia w życie: 2007-05-03
Data obowiązywania: 2007-05-03
Data uchylenia: 2010-02-12
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 69 poz. 451