Dz.U. 2007 nr 71 poz. 476

476 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerw ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa sposób ustalania kwot oraz sposób podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek or ganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyż szającej 5 000 zł.

§2. Podaniu do publicznej wiadomości podlega kwota umorzonych zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych danej osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej niepo siadającej osobowości prawnej, jeżeli co najmniej jed na z tych kwot lub łącznie przekroczą kwotę 5 000 zł.

§3. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedno stek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, od setki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł, jest ogłaszany przez Ministra Finansów, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzę dowym Ministra Finansów. Wzór wykazu określa za łącznik do rozporządzenia.

§4. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedno stek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, od setki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł, Minister Finansów ogłasza w oparciu o informacje dotyczące tych umorzeń prze kazywane przez dyrektorów izb skarbowych oraz dyrek torów izb celnych w terminie 15 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały wydane decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu podmio tów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości po datkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyj nej (Dz. U. Nr 92, poz. 641).

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 r. (poz. 476) WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEG¸OÂCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZW¸OK¢ LUB OP¸ATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWY˚SZAJÑCEJ 5 000 Z¸ W OKRESIE OD ……… DO ……………

1) Przyczyny umorzenia: Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

2) Powód umorzenia:

1) uzasadniony ważny interes podatnika;

2) uzasadniony ważny interes publiczny;

3) ważny interes podatnika i interes publiczny.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-04-20
Data wydania: 2007-04-11
Data wejścia w życie: 2007-04-20
Data obowiązywania: 2007-04-20
Data uchylenia: 2010-02-10
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 71 poz. 476