Dz.U. 2007 nr 71 poz. 481

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak — przewodniczący, Marian Grzybowski — sprawozdawca, Adam Jamróz, Ewa ¸ętowska, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2007 r., skargi konstytucyjnej Adama Trojanka o zbadanie zgodności art. 80 i art. 81 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłączają prawo mężczyzny będącego biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia unieważnienia uznania dziecka, dokona nego przez mężczyznę niebędącego biologicznym oj cem dziecka, z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz z art. 72 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 31 ust. 3 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 81 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza prawo mężczyzny, który wyraża przekonanie o swym biologicznym ojcostwie, do dochodzenia unieważnienia uznania dziecka przez innego mężczyznę, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz z art. 72 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 141

7) umorzyć postępowanie w pozosta łym zakresie ze względu na niedopuszczalność wyda nia wyroku. Zbigniew Cieślak Marian Grzybowski Adam Jamróz Ewa ¸ętowska Bohdan Zdziennicki Dziennik Ustaw Nr 71 — 4407 — Poz. 481 481 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 17 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 20/05

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-04-20
Data wydania: 2007-04-17
Data wejścia w życie: 2007-04-20
Data obowiązywania: 2007-04-20
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 71 poz. 481