Dz.U. 2007 nr 79 poz. 534

Na podstawie art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa zasady podziału dota cji na realizację zadań określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1—7 i 9—11 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, dla uczelni publicznych i niepublicznych.

§2.

1. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicz nych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzy maniem uczelni, w tym na remonty, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zasady podziału dotacji, o których mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom wojskowym z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, określa załącznik nr 2 do rozpo rządzenia.

3. Zasady podziału dotacji, o których mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom służb państwowych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§3. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczel ni wojskowych na zadania związane z obroną narodo wą określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§4. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczel ni służb państwowych na zadania związane z bezpie czeństwem obywateli określa załącznik nr 5 do rozpo rządzenia.

§5. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczel ni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa załącz nik nr 6 do rozporządzenia.

§6. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczel ni morskich na zadania związane z utrzymaniem stat ków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkolenio wych dla kadr morskich oraz szkoleniem wojskowym studentów określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§7. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczel ni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywil nego, na zadania związane z utrzymaniem powietrz nych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§8. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicz nych lub niepublicznych na zadania związane z bez zwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 ustawy oraz dla doktoran tów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 ustawy określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§9. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicz nych na zadania związane z prowadzeniem podyplo mowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez dia gnostów laboratoryjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§10. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicz nych na dofinansowanie lub finansowanie kosztów re alizacji inwestycji, w tym realizowanych z udziałem z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych w ramach kontraktów wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.3)) oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli tyki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), określa załącz nik nr 11 do rozporządzenia. § 1

1. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicz nych na zadania związane z kształceniem i rehabilita cją leczniczą studentów niepełnosprawnych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia. § 1

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż szego może przyznać uczelniom niepublicznym speł niającym warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 5 ustawy, dokonując podziału tych dotacji proporcjonalnie do zweryfikowanych wnio sków uczelni niepublicznych w zakresie poszczegól nych zadań, których dotyczą dotacje. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r. Minister Nauk i Szkolnictwa Wyższego: w z. S. Jurga Dziennik Ustaw Nr 79 — 4816 — Poz. 534 534 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych ———————

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad ministracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658. ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

1. Z określonej w poszczególnych częściach budże tu państwa dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników sta cjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwanej dalej „dotacją stacjonarną”, dysponenci części budże towych wydzielają:

1) część zasadniczą, dzieloną według zasad określo nych w ust. 3;

2) część uzupełniającą nieprzekraczającą 0,8 % ogól nej kwoty dotacji, na rzecz podziałów uzupełniają cych i korygujących.

2. Zasadnicza część dotacji stacjonarnej obejmuje kwoty wydzielone odrębnie dla grupy uczelni akade mickich i grupy uczelni zawodowych.

3. Kwoty zasadniczej części dotacji stacjonarnej, wydzielone dla grup uczelni, o których mowa w ust. 2, dzielone są według wzoru: gdzie: Dui — oznacza kwotę zasadniczej części dotacji sta cjonarnej dla i-tej uczelni w danym roku, Dc — oznacza kwotę zasadniczej części dotacji sta cjonarnej dla grupy uczelni w danym roku, Dpui — oznacza kwotę zasadniczej części dotacji sta cjonarnej dla i-tej uczelni w poprzednim ro ku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), Dpc — oznacza kwotę zasadniczej części dotacji sta cjonarnej dla grupy uczelni w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z da nym rokiem), C — oznacza stałą przeniesienia z roku poprzed niego, Ws — oznacza wagę składnika studencko-dokto ranckiego, Si — oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni, Wk — oznacza wagę składnika kadrowego, Ki — oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni, Wj — oznacza wagę składnika zrównoważonego rozwoju, Ji — oznacza składnik zrównoważonego rozwoju i-tej uczelni, Wb — oznacza wagę składnika badawczego, Bi — oznacza składnik badawczy i-tej uczelni, Wu — oznacza wagę składnika uprawnień, Ui — oznacza składnik uprawnień i-tej uczelni, Ww — oznacza wagę składnika wymiany studenc kiej, Wi — oznacza składnik wymiany studenckiej i-tej uczelni.

4. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, określa się w następujący sposób: gdzie: ksk — oznacza wskaźnik kosztochłonności kierun ków studiów w k-tej grupie kierunków, usta lonych w rozporządzeniu wydanym na pod stawie art. 96 pkt 1 ustawy, x — oznacza liczbę grup kierunków ustalonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, Lsk,i — oznacza liczbę studentów studiów stacjonar nych (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, kdd — oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjo narnych studiów doktoranckich w d-tej gru pie dziedzin nauki, ustalonych w rozporzą dzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, y — oznacza liczbę grup dziedzin nauki ustalo nych w rozporządzeniu wydanym na podsta wie art. 96 pkt 1 ustawy, Ldd,i — oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pra cy) w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej uczelni, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych, Lsci — oznacza liczbę cudzoziemców — uczestni ków rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w jednost kach wyznaczonych przez ministra właści wego do spraw szkolnictwa wyższego, któ rym przysługują uprawnienia osób odbywa jących studia wyższe, wynikającą z danych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymia ny Międzynarodowej, n — oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczelni. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4817 — Poz. 534 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. (poz. 534) Załącznik nr 1 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIÑZANE Z KSZTA¸CENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, określa się w następujący sposób: gdzie: Lprof,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, zwanych dalej „stanowiskami profesorów”, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, Lad,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni na stanowiskach: docenta, adiunkta, starszego wykładowcy, starszego kustosza dyplomowanego, starszego doku mentalisty dyplomowanego, kustosza dy plomowanego, dokumentalisty dyplomo wanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, a także posiadających stopień doktora zatrudnio nych na stanowiskach: asystenta, wykła dowcy, lektora, instruktora, asystenta bi bliotecznego, asystenta dokumentacji i in formacji naukowej, zwanych dalej „stano wiskami adiunktów”, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, Las,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i in formacji naukowej (z wyłączeniem zatrud nionych na tych stanowiskach posiadają cych stopień doktora), wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, LZprof,i — oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cu dzoziemców), prowadzących zajęcia przez okres co najmniej semestru lub 60 godzin w i-tej uczelni (z wyłączeniem pozostają cych z i-tą uczelnią w stosunku pracy), wyni kającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, n — oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczel ni.

6. Składnik zrównoważonego rozwoju i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, określa się w następujący sposób: gdzie: Lprof,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach profesorów w i-tej uczelni, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, Lad,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach adiunktów w i-tej uczelni, wy nikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, SLi — oznacza sumę liczb: studentów studiów sta cjonarnych (z wyłączeniem osób po ostat nim roku studiów bez egzaminu dyplomo wego) i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozo stających z i-tą uczelnią w stosunku pracy) w i-tej uczelni, wynikających z danych nade słanych przez i-tą uczelnię, z tym że w od niesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych, n — oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczel ni.

7. Składnik badawczy i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, określa się w następujący sposób: gdzie: LGi — oznacza liczbę projektów badawczych wła snych i promotorskich, a także programów międzynarodowych w i-tej uczelni, finanso wanych lub dofinansowanych w poprzed nim roku z budżetu państwa w części będą cej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz § 61 pkt 1 rozporządze nia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i try bu przyznawania i rozliczania środków fi nansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359), n — oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczel ni.

8. Składnik uprawnień i-tej uczelni, o którym mo wa w ust. 3, określa się w następujący sposób: gdzie: LUhab,i — oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w i-tej uczelni, wynikającą z danych Centralnej Ko misji do Spraw Stopni i Tytułów, LUdr,i — oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora w i-tej uczelni, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stop ni i Tytułów, n — oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczel ni. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4818 — Poz. 534

9. Składnik wymiany i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, określa się w następujący sposób: gdzie: SWi — oznacza liczbę studentów i uczestników stu diów doktoranckich i-tej uczelni wyjeżdżają cych za granicę w ramach wymiany między narodowej, na kształcenie trwające przez okres co najmniej semestru w poprzednim roku akademickim, wynikającą z danych na desłanych przez i-tą uczelnię, SPi — oznacza liczbę studentów i uczestników stu diów doktoranckich przyjeżdżających do i-tej uczelni z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej, na kształcenie trwające przez okres co najmniej semestru w po przednim roku akademickim, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię, n — oznacza liczbę uczelni w danej grupie uczel ni.

10. Dla poszczególnych składników we wzorze, o którym mowa w ust. 3, określa się następujące war tości, w przypadku:

1) uczelni akademickich nadzorowanych przez mini stra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz uczelni wojskowych w zakresie kształcenia osób cywilnych: a) 0,70 — dla stałej przeniesienia C, b) 0,35 — dla wagi składnika studencko-dokto ranckiego Ws, c) 0,35 — dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,10 — dla wagi składnika zrównoważonego rozwoju Wj, e) 0,10 — dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,05 — dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,05 — dla wagi składnika wymiany Ww;

2) uczelni zawodowych nadzorowanych przez mini stra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego: a) 0,70 — dla stałej przeniesienia C, b) 0,30 — dla wagi składnika studencko-dokto ranckiego Ws, c) 0,30 — dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,40 — dla wagi składnika zrównoważonego rozwoju Wj, e) 0,00 — dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,00 — dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,00 — dla wagi składnika wymiany Ww;

3) uczelni medycznych: a) 0,30 — dla stałej przeniesienia C, b) 0,65 — dla wagi składnika studencko-dokto ranckiego Ws, c) 0,20 — dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,05 — dla wagi składnika zrównoważonego rozwoju Wj, e) 0,05 — dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,05 — dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,00 — dla wagi składnika wymiany Ww;

4) uczelni artystycznych: a) 0,70 — dla stałej przeniesienia C, b) 0,35 — dla wagi składnika studencko-dokto ranckiego Ws, c) 0,35 — dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,10 — dla wagi składnika zrównoważonego rozwoju Wj, e) 0,05 — dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,10 — dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,05 — dla wagi składnika wymiany Ww;

5) uczelni morskich: a) 0,70 — dla stałej przeniesienia C, b) 0,35 — dla wagi składnika studencko-dokto ranckiego Ws, c) 0,35 — dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,10 — dla wagi składnika zrównoważonego rozwoju Wj, e) 0,10 — dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,10 — dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,00 — dla wagi składnika wymiany Ww. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4819 — Poz. 534 Załącznik nr 2 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM WOJSKOWYM Z CZ¢ÂCI BUD˚ETU PA¡STWA, KTÓREJ DYSPONENTEM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, NA ZADANIA ZWIÑZANE Z KSZTA¸CENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Dotacja udzielana uczelniom wojskowym z czę ści budżetu państwa, której dysponentem jest Mini ster Obrony Narodowej, na zadania związane z kształ ceniem studentów studiów stacjonarnych i uczestni ków stacjonarnych studiów doktoranckich, będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnie rzy zawodowych, kształceniem kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty dla uczelni wojskowych, zwana dalej „dotacją stacjonarną z bu dżetu MON”, dzielona jest według wzoru: gdzie: Dui — oznacza kwotę dotacji stacjonarnej z budżetu MON dla i-tej uczelni wojskowej w danym ro ku, Dc — oznacza kwotę dotacji stacjonarnej z budżetu MON dla uczelni wojskowych w danym roku, Dpui — oznacza kwotę dotacji stacjonarnej z budżetu MON dla i-tej uczelni wojskowej w poprzed nim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), Dpc — oznacza kwotę dotacji stacjonarnej z budżetu MON dla uczelni wojskowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z da nym rokiem), C — oznacza stałą przeniesienia z roku poprzed niego, Si — oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej, Ki — oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni woj skowej.

2. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1, określa się wartość 0,4.

3. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej określa się w następujący sposób: gdzie: ksk — oznacza wskaźnik kosztochłonności kierun ków studiów w k-tej grupie kierunków, usta lonych w rozporządzeniu wydanym na pod stawie art. 96 pkt 1 ustawy, x — oznacza liczbę grup kierunków ustalonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, Lsżk,i — oznacza liczbę studentów studiów stacjonar nych, będących żołnierzami zawodowymi w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni woj skowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, Lskżk,i — oznacza liczbę studentów studiów stacjonar nych, będących kandydatami na żołnierzy za wodowych w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych na desłanych przez i-tą uczelnię wojskową, kdd — oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjo narnych studiów doktoranckich w d-tej gru pie dziedzin nauki, ustalonych w rozporzą dzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, y — oznacza liczbę grup dziedzin nauki ustalo nych w rozporządzeniu wydanym na podsta wie art. 96 pkt 1 ustawy, Ldżd,i — oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, będących żołnierza mi zawodowymi lub kandydatami na żołnie rzy zawodowych w d-tej grupie dziedzin na uki w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię woj skową, n — oznacza liczbę uczelni wojskowych.

4. Składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej okre śla się w następujący sposób: gdzie: Lprof,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwy czajnego i profesora wizytującego, wynikają cą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, Lad,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, Las,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instrukto ra, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, n — oznacza liczbę uczelni wojskowych. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4820 — Poz. 534 Załącznik nr 3 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM S¸U˚B PA¡STWOWYCH NA ZADANIA ZWIÑZANE Z KSZTA¸CENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Dotacja dla uczelni służb państwowych na zada nia związane z kształceniem studentów studiów sta cjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów dok toranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczel ni, w tym na remonty, zwana dalej „dotacją stacjonar ną”, dzielona jest według wzoru: gdzie: Dui — oznacza kwotę dotacji stacjonarnej dla i-tej uczelni służb państwowych w danym roku, Dc — oznacza kwotę dotacji stacjonarnej dla uczel ni służb państwowych w danym roku, Dpui — oznacza kwotę dotacji stacjonarnej dla i-tej uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z da nym rokiem), Dpc — oznacza kwotę dotacji stacjonarnej dla uczel ni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym ro kiem), C — oznacza stałą przeniesienia z roku poprzed niego, Si — oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni służb państwowych, Ki — oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych.

2. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1, określa się wartość 0,7.

3. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni służb państwowych określa się w następujący sposób: gdzie: ksk — oznacza wskaźnik kosztochłonności kierun ków studiów w k-tej grupie kierunków, usta lonych w rozporządzeniu wydanym na pod stawie art. 96 pkt 1 ustawy, x — oznacza liczbę grup kierunków ustalonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, Lsk,i — oznacza liczbę studentów studiów stacjonar nych w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni służb państwowych (z wyłączeniem funkcjo nariuszy w służbie kandydackiej), wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, Lskfk,i — oznacza liczbę studentów studiów stacjonar nych — funkcjonariuszy w służbie kandydac kiej w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych na desłanych przez i-tą uczelnię służb państwo wych, kdd — oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjo narnych studiów doktoranckich w d-tej gru pie dziedzin nauki, ustalonych w rozporzą dzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, y — oznacza liczbę grup dziedzin nauki ustalo nych w rozporządzeniu wydanym na podsta wie art. 96 pkt 1 ustawy, Ldd,i — oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dzie dzin nauki w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, n — oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

4. Składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwo wych określa się w następujący sposób: gdzie: Lprof,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni służb państwowych na stano wiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, Lad,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni służb państwowych na stano wiskach: docenta, adiunkta i starszego wy kładowcy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, Las,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni służb państwowych na stano wiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikającą z danych nadesła nych przez i-tą uczelnię służb państwowych, n — oznacza liczbę uczelni służb państwowych. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4821 — Poz. 534 Załącznik nr 4 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI WOJSKOWYCH NA ZADANIA ZWIÑZANE Z OBRONÑ NARODOWÑ

1. W ramach dotacji dla publicznych uczelni woj skowych na zadania związane z obroną narodową wy odrębnia się części, dzielone według odrębnych reguł, dotyczące:

1) kształcenia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej skierowanych przez właściwy organ wojskowy na kursy, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia, zwaną dalej „częścią dotacji dotyczącą kształcenia żołnierzy”;

2) zadań wykonywanych przez uczelnie wojskowe ja ko jednostki wojskowe.

2. Część dotacji dotycząca kształcenia ż ołnierzy, o któ rej mowa w ust. 1 pkt 1, dzielona jest według wzoru: gdzie: Dzi — oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia żołnierzy dla i-tej uczelni wojsko wej w danym roku, Dz — oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia żołnierzy dla uczelni wojsko wych w danym roku, Dpzi — oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia żołnierzy dla i-tej uczelni wojsko wej w poprzednim roku (w warunkach po równywalnych z danym rokiem), Dpz — oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia żołnierzy dla uczelni wojsko wych w poprzednim roku (w warunkach po równywalnych z danym rokiem), C — oznacza stałą przeniesienia z roku poprzed niego, Zi — oznacza składnik przeliczeniowej liczby żoł nierzy w czynnej służbie wojskowej i-tej uczelni wojskowej, Ki — oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni woj skowej.

3. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 2, określa się wartość 0,4.

4. Składnik przeliczeniowej liczby żołnierzy w czyn nej służbie wojskowej i-tej uczelni wojskowej, o któ rym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób: Dziennik Ustaw Nr 79 — 4822 — Poz. 534 gdzie: ksk — oznacza wskaźnik kosztochłonności kierun ków studiów w k-tej grupie kierunków, usta lonych w rozporządzeniu wydanym na pod stawie art. 96 pkt 1 ustawy, x — oznacza liczbę grup kierunków ustalonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, Lsnk,i — oznacza liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej — studentów studiów niestacjo narnych w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych na desłanych przez i-tą uczelnię wojskową lub przez właściwe organy planujące, kdd — oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjo narnych studiów doktoranckich w d-tej gru pie dziedzin nauki, ustalonych w rozporzą dzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, y — oznacza liczbę grup dziedzin nauki ustalo nych w rozporządzeniu wydanym na pod stawie art. 96 pkt 1 ustawy, Ldnd,i — oznacza liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej — uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dzie dzin nauki w i-tej uczelni wojskowej, wyni kającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową lub przez właściwe orga ny planujące, Lspd,i — oznacza liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej — uczestników stacjonarnych studiów podyplomowych w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej uczelni wojskowej, wy nikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową lub przez właściwe orga ny planujące, kee — oznacza wskaźniki kosztochłonności dla grup dziedzin szkolenia wojskowego (pody plomowego i kursowego) w wysokości: 2,4 — dla szkolenia wojskowego (ke1), 3,8 — dla szkolenia techniczno-wojskowego (ke2), 1,5 — dla szkolenia językowego (ke3), 1,2 — dla szkolenia humanistycznego (ke

4) i 0,8 — dla szkolenia ekonomicznego (ke5), Lspe,i — oznacza liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej — uczestników stacjonarnych studiów podyplomowych w e-tej grupie dziedzin szkolenia wojskowego w i-tej uczel ni wojskowej, wynikającą z danych nadesła nych przez i-tą uczelnię wojskową lub przez właściwe organy planujące, Lspnd,i — oznacza liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej — uczestników niestacjonar nych studiów podyplomowych w d-tej gru pie dziedzin nauki w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową lub przez właściwe or gany planujące, Lssk,i — oznacza liczbę studentów (osób cywilnych) objętych programem stypendialnym w k-tej grupie kierunków studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesła nych przez i-tą uczelnię wojskową lub przez właściwe organy planujące, Lsske,i — oznacza średnioroczną liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej — uczestników szkoleń kursowych w e-tej grupie dziedzin szkolenia wojskowego w i-tej uczelni woj skowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową lub przez wła ściwe organy planujące, n — oznacza liczbę uczelni wojskowych.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej, o któ rym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób: gdzie: Lprof,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwy czajnego i profesora wizytującego, wynika jącą z danych nadesłanych przez i-tą uczel nię wojskową, Lad,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, Las,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruk tora, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, n — oznacza liczbę uczelni wojskowych.

6. Część dotacji na zadania wykonywane przez uczelnie wojskowe jako jednostki wojskowe, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) świadczenia realizowane przez uczelnie na rzecz żołnierzy zawodowych i innych osób skierowa nych przez właściwy organ do pobierania nauki, w tym na: a) zakwaterowanie, b) wyżywienie, c) wypłatę uposażeń i innych należności pienięż nych dla kandydatów na żołnierzy zawodo wych;

2) zabezpieczenie logistyczne, w tym: a) materiałowe w zakresie: — organizacji żywienia osób, o których mowa w pkt 1, — organizacji zaopatrzenia mundurowego, — organizacji zaopatrzenia w materiały pędne i smary, — organizacji zaopatrzenia w środki bojowe, b) techniczne, obejmujące utrzymanie w sprawno ści technicznej i naprawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz bazy remontowej, obsługo wo-remontowej i garażowej, c) medyczne;

3) zadania realizowane w zakresie gotowości bojo wej oraz mobilizacyjnej, w tym: a) organizację służb dyżurnych i ich szkolenie w zakresie osiągania wyższych stanów gotowo ści bojowej oraz alarmowania, b) przygotowanie i utrzymanie bazy mobilizacyj nej, c) utrzymanie w sprawności środków łączności wykorzystywanych do osiągania wyższych sta nów gotowości bojowej, d) szkolenie i przygotowanie kadry, słuchaczy i wyznaczonych pracowników do wykonywania zadań w ramach osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, e) szkolenie rezerw osobowych zabezpieczających mobilizacyjne rozwinięcie uczelni;

4) utrzymanie jednostek organizacyjnych będących w strukturze etatowej uczelni, niezwiązanych bez pośrednio z działalnością dydaktyczną, w tym: a) ochrony fizycznej i elektronicznej elementów uczelni wojskowych, b) sekcji ochrony informacji niejawnych i kancela rii tajnej, c) innych jednostek organizacyjnych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, d) utrzymanie pododdziałów zabezpieczających proces kształcenia i szkolenia, występujących w etacie uczelni.

7. Ârodki dotacji na realizację zadań wymienio nych w ust. 6 przekazywane są na podstawie zweryfi kowanych zapotrzebowań składanych corocznie przez uczelnie wojskowe.

8. Do ustalania kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1, stosuje się normy i normatywy obowią zujące w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Ponadto uczelnie wojskowe otrzymują nieod płatnie od właściwego wojskowego organu zaopatru jącego na zabezpieczenie szkolenia żołnierzy:

1) uzbrojenie i sprzęt wojskowy ujęty w etacie i tabe lach należności uczelni, przeznaczony na realizację zadań uczelni, jak i jej potrzeby jako jednostki woj skowej (dotyczy to również remontów);

2) materiały pędne i smary do uzbrojenia i sprzętu wojskowego, o którym mowa w pkt 1;

3) umundurowanie i wyekwipowanie przysługujące żołnierzom w naturze oraz ekwiwalenty pieniężne przysługujące z tego tytułu;

4) środki bojowe, w tym środki pozoracji pola walki oraz techniczne środki materiałowe do uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

5) inne środki zaopatrzenia zgodnie z zasadami okre ślonymi w przepisach dotyczących zasad zabez pieczenia materiałowo-mobilizacyjnych potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) trenażery oraz treningowe urządzenia specjali styczne przeznaczone do szkolenia żołnierzy.

10. Tryb zgłaszania potrzeb w zakresie, o którym mowa w ust. 9, regulują przepisy dotyczące planowa nia rzeczowo-finansowego. 1

1. Gospodarkę środkami zaopatrzenia, o których mowa w ust. 9, uczelnia wojskowa prowadzi na zasa dach określonych dla jednostek wojskowych, a ewi dencję — na kontach pozabilansowych. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4823 — Poz. 534 Załącznik nr 5 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI S¸U˚B PA¡STWOWYCH NA ZADANIA ZWIÑZANE Z BEZPIECZE¡STWEM OBYWATELI Dziennik Ustaw Nr 79 — 4824 — Poz. 534

1. W ramach dotacji dla publicznych uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeń stwem obywateli wyodrębnia się części, dzielone we dług odrębnych reguł, dotyczące:

1) kształcenia funkcjonariuszy skierowanych przez właściwy organ Policji lub Państwowej Straży Po żarnej (PSP) na kursy dokształcające, studia pody plomowe oraz inne formy kształcenia, zwaną dalej „częścią dotacji dotyczącą kształcenia funkcjona riuszy”;

2) zadań wykonywanych przez uczelnie służb pań stwowych jako jednostki Policji lub PSP.

2. Część dotacji dotycząca kształcenia funkcjona riuszy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dzielona jest we dług wzoru: gdzie: Dfi — oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy dla i-tej uczelni służb państwowych w danym roku, Df — oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy dla uczelni służb państwowych w danym roku, Dpfi — oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy dla i-tej uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym ro kiem), Dpf — oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy dla uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warun kach porównywalnych z danym rokiem), C — oznacza stałą przeniesienia z roku poprzed niego, Fi — oznacza składnik przeliczeniowej liczby funk cjonariuszy i-tej uczelni służb państwowych, Ki — oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych.

3. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 2, określa się wartość 0,7.

4. Składnik przeliczeniowej liczby funkcjonariuszy i-tej uczelni służb państwowych, o którym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób: gdzie: ksk — oznacza wskaźnik kosztochłonności kierun ków studiów w k-tej grupie kierunków, usta lonych w rozporządzeniu wydanym na pod stawie art. 96 pkt 1 ustawy, x — oznacza liczbę grup kierunków ustalonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, Lsnk,i — oznacza liczbę funkcjonariuszy — studentów studiów niestacjonarnych w k-tej grupie kie runków w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, kdd — oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjo narnych studiów doktoranckich w d-tej gru pie dziedzin nauki, ustalonych w rozporzą dzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, y — oznacza liczbę grup dziedzin nauki ustalo nych w rozporządzeniu wydanym na podsta wie art. 96 pkt 1 ustawy, Ldnd,i — oznacza liczbę funkcjonariuszy — uczestni ków niestacjonarnych studiów doktoranc kich w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, Lspi — oznacza liczbę funkcjonariuszy — uczestni ków stacjonarnych studiów podyplomo wych w i-tej uczelni służb państwowych, wy nikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, Lspni — oznacza liczbę funkcjonariuszy — uczestni ków niestacjonarnych studiów podyplomo wych w i-tej uczelni służb państwowych, wy nikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, Lssi — oznacza liczbę funkcjonariuszy — studentów objętych programem stypendialnym w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, Lsski — oznacza średnioroczną liczbę funkcjonariu szy — uczestników szkoleń kursowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikają cą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, n — oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwo wych, o którym mowa w ust. 2, określa się w następu jący sposób: gdzie: Lprof,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni służb państwowych na stano wiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, Lad,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni służb państwowych na stano wiskach: docenta, adiunkta i starszego wy kładowcy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych, Las,i — oznacza liczbę zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni służb państwowych na stano wiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikającą z danych nadesła nych przez i-tą uczelnię służb państwowych, n — oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

6. Część dotacji na zadania wykonywane przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji i PSP, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) świadczenia realizowane przez uczelnię na rzecz funkcjonariuszy i innych osób skierowanych przez właściwy organ do pobierania nauki, w tym na: a) zakwaterowanie, b) wyżywienie, c) wypłatę uposażeń i innych należności pienięż nych dla funkcjonariuszy w służbie kandydac kiej;

2) zabezpieczenie logistyczne, w tym: a) materiałowe w zakresie: — żywienia osób, o których mowa w pkt 1, — zaopatrzenia mundurowego i wyposażenia specjalnego, dla osób, o których mowa w pkt 1, — materiałów pędnych i smarów do środków transportu oraz do uzbrojenia i sprzętu spec jalistycznego, — łączności i informatyki, — uzbrojenia i techniki specjalnej, w tym amu nicji, — medycznym, w tym leki, b) sprzętowe, w zakresie uzbrojenia i sprzętu, w tym specjalistycznego przeznaczonego na re alizację zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji i PSP, c) remontowe, w tym naprawy i konserwację, za pewniające utrzymanie w sprawności technicz nej uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego, d) usługi medyczne, e) uzbrojenie i sprzęt ujęty w etacie i tabelach na leżności uczelni, przeznaczony na realizację za dań uczelni, jak i jej potrzeby jako jednostki Po licji i PSP (dotyczy to również remontów), f) umundurowanie i wyekwipowanie przysługują ce funkcjonariuszom oraz funkcjonariuszom w służbie kandydackiej w naturze oraz ekwiwa lenty pieniężne przysługujące z tego tytułu, g) środki bojowe oraz techniczne środki materiało we do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego, h) inne środki zaopatrzenia zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia wewnętrznego, i) trenażery oraz treningowe urządzenia specjali styczne przeznaczone do szkolenia funkcjona riuszy, j) utrzymanie w gotowości operacyjnej szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

7. Tryb zgłaszania potrzeb w zakresie zadań wyko nywanych przez uczelnie służb państwowych jako jed nostki Policji i PSP, o których mowa w ust. 6, regulują przepisy dotyczące planowania rzeczowo-finansowe go.

8. Ârodki na realizację zadań, o których mowa w ust. 6, przekazywane są na podstawie zweryfikowa nych zapotrzebowań składanych corocznie przez uczelnie służb państwowych.

9. Do ustalania kosztów świadczeń, o których mo wa w ust. 6 pkt 1, stosuje się obowiązujące w tym za kresie normy i normatywy obowiązujące w Policji i PSP. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4825 — Poz. 534 Załącznik nr 6 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH NA ZADANIA ZWIÑZANE Z DZIA¸ALNOÂCIÑ KULTURALNÑ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIA¸ALNOÂCI KULTURALNEJ

1. Dotacja dla publicznych uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozu mieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwane dalej „zadaniami zwią zanymi z działalnością kulturalną”, dzielona jest we dług wzoru: gdzie: Dki — oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną dla i-tej uczelni arty stycznej w danym roku, Dk — oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną uczelni artystycz nych w danym roku, Lsi — oznacza liczbę studentów studiów stacjonar nych w i-tej uczelni artystycznej, n — oznacza liczbę uczelni artystycznych.

2. Dotacja na zadania związane z działalnością kul turalną przeznaczona jest na dofinansowanie najważ niejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych przedstawianych przez uczelnie artystyczne w danym roku o zasięgu:

1) międzynarodowym,

2) ogólnopolskim,

3) regionalnym z zakresu wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, plastyki, teatru i filmu.

3. Wydarzenia kulturalne i artystyczne organizo wane są w następujących formach:

1) festiwale;

2) konkursy;

3) koncerty chórów i zespołów instrumentalnych;

4) pozostałe koncerty;

5) wystawy plastyczne;

6) przeglądy;

7) studenckie przedstawienia teatralne;

8) etiudy filmowe;

9) plenery plastyczne;

10) warsztaty artystyczne; 1

1) przesłuchania; 1

2) obozy artystyczne. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4826 — Poz. 534 Załącznik nr 7 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI MORSKICH NA ZADANIA ZWIÑZANE Z UTRZYMANIEM STATKÓW SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OÂRODKÓW SZKOLENIOWYCH DLA KADR MORSKICH ORAZ SZKOLENIEM WOJSKOWYM STUDENTÓW

1. W ramach dotacji dla publicznych uczelni mor skich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkolenio wych dla kadr morskich oraz szkoleniem wojskowym studentów wyodrębnia się części dotyczące:

1) utrzymania i eksploatacji statków szkolnych;

2) utrzymania specjalistycznych ośrodków szkolenio wych dla kadr morskich oraz realizacji obowiązko wych szkoleń studentów-praktykantów i załóg statków szkolnych w ramach szkolenia kadr mor skich;

3) utrzymania funkcjonujących w uczelniach mor skich studiów wojskowych realizujących szkolenie wojskowe dla studentów.

2. Część dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dzie lona jest na poszczególne uczelnie morskie proporcjo nalnie do liczby studentów kształconych zgodnie z po stanowieniami Międzynarodowej konwencji o wyma ganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawa nia im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporzą dzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286).

3. Część dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dzie lona jest na poszczególne uczelnie morskie proporcjo nalnie do liczby studentów kształconych zgodnie z po stanowieniami Międzynarodowej konwencji, o której mowa w ust. 2, i obejmuje zadania związane z utrzy maniem specjalistycznych symulatorów i laborato riów oraz kadry realizującej specjalistyczne szkolenia.

4. Część dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dzie lona jest na poszczególne uczelnie morskie proporcjo nalnie do liczby studentów odbywających szkolenie w studiach wojskowych.

5. Liczby studentów, o których mowa w ust. 2—4, wynikają z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie morskie.

1. Dotacja dla publicznych uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkol nych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych przeznaczona jest na:

1) utrzymanie i eksploatację statków szkolnych, w tym wydatki związane w szczególności z: a) zakupem paliwa lotniczego, b) naprawą sprzętu lotniczego, c) opłatami lotniskowymi, ubezpieczeniami, amor tyzacją sprzętu, d) utrzymaniem pomieszczeń personelu obsługu jącego statki powietrzne oraz budynków tzw. hangarów;

2) wydatki związane z realizacją lotniczych szkoleń studentów i personelu lotniczego, mających na ce lu uzyskanie licencji i związanych z nimi upraw nień (m.in. FTO/TRTO) oraz kadry instruktorskiej w celu podtrzymania i podnoszenia kwalifikacji lotniczych, a w szczególności wydatki związane z utrzymaniem specjalistycznych symulatorów oraz kadry realizującej specjalistyczne szkolenia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, dzielona jest na poszczególne uczelnie kształcące personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego proporcjonalnie do liczby studen tów podlegających przeszkoleniu zgodnie z wymaga niami zawartymi w:

1) Aneksie 1 — Licencjonowanie Personelu — do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywil nym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z 1963 r. Nr 24, poz. 137, z 1969 r. Nr 27, poz. 210, z 1976 r. Nr 21, poz. 130, Nr 32 poz. 188 i Nr 39, poz. 227, z 1984 r. Nr 39, poz. 199, z 2000 r. Nr 39, poz. 446, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700);

2) europejskich wymaganiach bezpieczeństwa lotni czego JAR-FCL, ustanowionych przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA), wprowadzonych do sto sowania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowa dzenia do stosowania europejskich wymagań bez pieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wy magań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224, poz. 2282);

3) częściach 66 i 147 rozporządzenia Komisji nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrz nych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposaże nia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych insty tucjom i personelowi zaangażowanym w takie za dania (Dz. Urz. UE L 315 z 28.11.2003);

4) ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331);

5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania per sonelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z 2005 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 219, poz. 1867 oraz z 2006 r. Nr 164, poz. 1160). Dziennik Ustaw Nr 79 — 4827 — Poz. 534 Załącznik nr 8 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI KSZTA¸CÑCYCH PERSONEL LOTNICZY DLA LOTNICTWA CYWILNEGO, NA ZADANIA ZWIÑZANE Z UTRZYMANIEM POWIETRZNYCH STATKÓW SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OÂRODKÓW SZKOLENIOWYCH KADR POWIETRZNYCH Załącznik nr 9 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH LUB NIEPUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIÑZANE Z BEZZWROTNÑ POMOCÑ MATERIALNÑ DLA STUDENTÓW W ZAKRESIE OKREÂLONYM W ART. 173 UST. 1 USTAWY ORAZ DLA DOKTORANTÓW W ZAKRESIE OKREÂLONYM W ART. 199 UST. 1 USTAWY

1. Podziału dotacji na pomoc materialną dla stu dentów dokonuje właściwy minister w następujący sposób:

1) z ogólnej kwoty dotacji budżetowej na pomoc ma terialną dla studentów wyodrębnia się: a) proporcjonalnie do liczby studentów zakwatero wanych w domach studenckich część dotacji nieprzekraczającą 20 % — z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów domów oraz stołó wek studenckich w uczelniach publicznych, b) część dotacji nieprzekraczającą 1,5 % — do po działów uzupełniających w trakcie roku, w szczególności na wnioskowane przez uczel nie zwiększone potrzeby w zakresie pomocy materialnej dla studentów, w tym konieczność dofinansowania świadczeń stypendialnych oraz niezbędnych remontów domów oraz stołówek studenckich;

2) pozostałą część dotacji przeznacza się na świadcze nia pomocy materialnej dla studentów uczelni pu blicznych, uczelni niepublicznych, w tym kościel nych szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki, a także dla studentów i słu chaczy będących osobami cywilnymi w uczelniach wojskowych i uczelniach służb państwowych.

2. W ramach wydzielonej dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się podziału dla poszczegól nych uczelni przy zastosowaniu następujących ele mentów kalkulacyjnych, proporcjonalnie do:

1) liczby studentów;

2) liczby studentów otrzymujących świadczenia soc jalne;

3) liczby studentów otrzymujących świadczenia soc jalne, których dochód nie przekracza dolnej grani cy dochodu, o której mowa w art. 179 ust. 3 usta wy;

4) liczby studentów studiów stacjonarnych upraw nionych do zakwaterowania, tj. studentów znajdu jących się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stop niu utrudniał studiowanie;

5) liczby studentów niepełnosprawnych.

3. Kwota dotacji wyliczona zgodnie z ust. 2 pkt 2—4 nie może stanowić mniej niż 50 % pozostałej części dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. W przypadku gdy stan funduszu pomocy mate rialnej dla studentów i doktorantów w uczelni niepu blicznej na koniec roku poprzedzającego przyznanie dotacji jest wyższy od dwóch transz grudniowych przekazanych uczelni, plan dotacji jest korygowany o przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na koniec poprzedniego roku, pomniejszony o kwotę dwóch transz grudnio wych.

5. Przepisy dotyczące zasad podziału dotacji na po moc materialną dla studentów stosuje się do zasad podziału dotacji na pomoc materialną dla doktoran tów.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wysokoś cią planu dotacji wyliczonego dla poszczególnych uczelni według przyjętych zasad a dotacją z roku po przedniego możliwe są korekty planu dotacji, przy za stosowaniu ogólnych reguł odnoszących się do wszystkich uczelni. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4828 — Poz. 534 Załącznik nr 10 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIÑZANE Z PROWADZENIEM PODYPLOMOWEGO KSZTA¸CENIA W CELU ZDOBYWANIA SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, LEKARZY WETERYNARII, FARMACEUTÓW, PIEL¢GNIARKI I PO¸O˚NE ORAZ PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

1. Określona w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacja na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania spe cjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy we terynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych dzielona jest dla uczelni publicznych według wzoru: gdzie: Dpi — oznacza kwotę dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farma ceutów, pielęgniarki i położne oraz przez dia gnostów laboratoryjnych dla i-tej uczelni w danym roku, Dp — oznacza kwotę dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farma ceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diag nostów laboratoryjnych dla uczelni w danym roku, n — oznacza liczbę uczelni, si — oznacza liczbę uczestników prowadzonych w i-tej uczelni: kursów specjalizacyjnych w od niesieniu do lekarzy, lekarzy dentystów, far maceutów oraz diagnostów laboratoryjnych, kursów specjalistycznych w odniesieniu do pielęgniarek i położnych oraz szkoleń specjali zacyjnych w odniesieniu do lekarzy weteryna rii, gi — oznacza liczbę godzin prowadzonych w i-tej uczelni: kursów specjalizacyjnych w odniesie niu do lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceu tów oraz diagnostów laboratoryjnych, kursów specjalistycznych w odniesieniu do pielęgnia rek i położnych oraz szkoleń specjalizacyjnych w odniesieniu do lekarzy weterynarii.

2. Dane dotyczące liczby uczestników i liczby go dzin kursów, o których mowa w ust. 1, w podziale na kształcenie podyplomowe służące zdobywaniu spe cjalizacji przez: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy we terynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych wynikają z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie prowadzące podyplomowe kształcenie.

1. Z budżetu państwa uczelnia publiczna może otrzymywać dotację na dofinansowanie lub finanso wanie kosztów realizacji inwestycji:

1) realizowanej bez udziału środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w ramach kontraktów wo jewódzkich;

2) realizowanej z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w ramach kontraktów woje wódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Uczelnia publiczna, która ubiega się o dotację z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowa nie kosztów realizacji inwestycji budowlanej, bez udziału środków pochodzących ze źródeł zagranicz nych w ramach kontraktów wojewódzkich, przedkłada właściwemu ministrowi następujące dokumenty:

1) pismo rektora o wprowadzenie inwestycji do re sortowego planu inwestycyjnego;

2) uchwałę senatu uczelni o zgodzie na realizację in westycji;

3) zaakceptowany przez rektora uczelni program in westycji, zawierający co najmniej: a) uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokaliza cji, b) dane o planowanym zakresie rzeczowym inwe stycji i okresie jej realizacji, c) ocenę ekonomicznej efektywności inwestycji, d) dane o planowanych efektach rzeczowych in westycji, e) harmonogram realizacji inwestycji, f) dane o planowanym okresie zagospodarowa nia obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwe stycji, oraz o planowanej kwocie środków finan sowych i źródłach ich pochodzenia, które umoż liwią zagospodarowanie tych efektów rzeczo wych inwestycji w planowanym okresie;

4) zatwierdzoną przez rektora zaktualizowaną war tość kosztorysową inwestycji;

5) zaakceptowane przez rektora źródła finansowania inwestycji w kolejnych latach jej realizacji, zapew niające inwestorowi terminowe regulowanie zo bowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji;

6) pozwolenie na budowę.

3. Uczelnia publiczna, która ubiega się o dotację z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów reali zacji inwestycji budowlanej, z udziałem środków po chodzących ze źródeł zagranicznych w ramach kon traktów wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwo ju oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedkłada właściwe mu ministrowi następujące dokumenty:

1) pismo rektora o wprowadzenie inwestycji do re sortowego planu inwestycyjnego;

2) studium wykonalności;

3) standardowy wniosek o przyznanie dofinansowa nia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

4) ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko;

5) kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda rowania terenu;

6) kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budo wy;

7) zestawienie posiadanej dokumentacji technicznej z określeniem tytułów, dat opracowania, autorów;

8) mapy, szkice sytuacyjne sytuujące projekt;

9) potwierdzenie zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

10) oświadczenie o prawie do dysponowania nieru chomością na cele budowlane; 1

1) oświadczenie o udziale środków własnych w reali zowanym projekcie; 1

2) poświadczenie o współfinansowaniu projektu przez inne podmioty partycypujące finansowo w kosztach projektu; 1

3) oświadczenie, że po zakończeniu projektu zostaną zachowane jego cele w okresie 5 lat od daty decy zji w sprawie dofinansowania ze środków Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 1

4) opinię organu samorządu terytorialnego (samo rządu województwa) właściwego miejscowo dla zgłaszanego projektu.

4. Uwzględniając poziom zaangażowania środków budżetu państwa w finansowanie już realizowanych inwestycji budowlanych w ramach resortowego planu inwestycyjnego oraz uzasadnione zapotrzebowanie uczelni na dotacje z budżetu państwa, przeznaczone Dziennik Ustaw Nr 79 — 4829 — Poz. 534 Załącznik nr 11 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA DOFINANSOWANIE LUB FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI, W TYM REALIZOWANYCH Z UDZIA¸EM Z BUD˚ETU PA¡STWA, PA¡STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH LUB ZE èRÓDE¸ ZAGRANICZNYCH W RAMACH KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O NARODOWYM PLANIE ROZWOJU ORAZ USTAWIE Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU na finansowanie innych inwestycji uczelni, właściwy minister wydaje decyzję o wprowadzeniu inwestycji do resortowego planu inwestycyjnego. W decyzji określa się planowaną łączną kwotę dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji oraz kwoty dotacji z budżetu państwa, któ re mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji w danym roku budżetowym i kolejnych latach jej reali zacji.

5. Wysokość kwot dotacji z budżetu państwa pla nowanych na finansowanie kosztów inwestycji, w ko lejnych latach jej realizacji, jest ustalana z uwzględnie niem:

1) harmonogramu realizacji inwestycji;

2) planowanych wydatków inwestora, w kolejnych latach realizacji inwestycji, na uregulowanie zobo wiązań finansowych dotyczących inwestycji;

3) kwot środków własnych i środków innych niż do tacje z budżetu państwa, planowanych na finanso wanie inwestycji w kolejnych latach jej realizacji, według źródeł ich pochodzenia.

6. ¸ączna wysokość dotacji na pokrycie kosztów realizacji inwestycji z udziałem środków pochodzą cych ze źródeł zagranicznych w ramach kontraktów wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze nia polityki rozwoju, nie może być wyższa niż określo na w uzupełnieniu programu uszczegółowiającego system realizacji programu opracowanego przez właś ciwego ministra lub przez zarząd województwa, po za sięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw roz woju regionalnego, dla sektorowych programów ope racyjnych, regionalnych programów operacyjnych i innych programów operacyjnych. Dziennik Ustaw Nr 79 — 4830 — Poz. 534 Załącznik nr 12 ZASADY PODZIA¸U DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIÑZANE Z KSZTA¸CENIEM I REHABILITACJÑ LECZNICZÑ STUDENTÓW NIEPE¸NOSPRAWNYCH

1. Określona w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacja na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnospraw nych dla uczelni publicznych dzielona jest według wzoru: gdzie: Dni — oznacza kwotę dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą stu dentów niepełnosprawnych dla i-tej uczelni w danym roku, Dn — oznacza kwotę dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą stu dentów niepełnosprawnych w danym roku, Ln1,i — oznacza liczbę studentów niepełnosprawnych niesłyszących lub słabo słyszących w i-tej uczelni, Ln2,i — oznacza liczbę studentów niepełnosprawnych niewidomych, słabo widzących lub z dysfunk cją narządów ruchu w i-tej uczelni, Ln3,i — oznacza liczbę studentów niepełnosprawnych o pozostałych rodzajach niesprawności w i-tej uczelni, n — oznacza liczbę uczelni.

2. Liczby studentów niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1, wynikają z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-05-07
Data wydania: 2007-04-02
Data wejścia w życie: 2007-05-07
Data obowiązywania: 2007-01-01
Data uchylenia: 2008-01-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 79 poz. 534