Dz.U. 2007 nr 82 poz. 558

558 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw1) Art.

1. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) w ust. 2: — w pkt 4 po lit. e średnik zastępuje się przecin kiem i dodaje się lit. f—h w brzmieniu: „f) przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, g) przestępstw określonych w art. 229 Kodek su karnego, popełnionych przez osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracow nikami Straży Granicznej w związku z wy konywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, h) przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych przeciwko funkcjonariuszom Straży Gra nicznej podczas lub w związku z pełnie niem obowiązków służbowych;”, — po pkt 5b dodaje się pkt 5c i 5d w brzmieniu: „5c) ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynaro dowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej; 5d) prowadzenie czynności w celu rozpo znawania i przeciwdziałania zagroże niom terroryzmem;”, b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Straż Graniczna prowadzi postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, po pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności służbowych.”;

2) w art. 3a pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) nadawanie regulaminów organizacyjnych ko mendom oddziałów Straży Granicznej oraz ko mórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej, a także nadawanie statutów ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;”; ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejaz dów środkami publicznego transportu zbiorowego, usta wę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochro ny Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więzien nej oraz ich rodzin, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma nii.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390.

3) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: „Art. 8a.

1. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wy datków inwestycyjnych, modernizacyj nych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jedno stek organizacyjnych Straży Granicz nej, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

2. Tworzy się Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej „Funduszem”, składający się z funduszy: centralnego, oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

4. Ârodki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną od podmiotów, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych przez:

1) Komendanta Głównego Straży Gra nicznej — są przychodami funduszu centralnego;

2) komendantów oddziałów Straży Granicznej — są przychodami fun duszy oddziałów;

3) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej — są przychoda mi funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

5. Ârodki Funduszu są przeznaczone na:

1) pokrywanie wydatków inwestycyj nych, modernizacyjnych lub remon towych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organi zacyjnych Straży Granicznej;

2) zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

6. Ârodkami Funduszu dysponują:

1) Komendant Główny Straży Granicz nej — w zakresie funduszu central nego;

2) komendanci oddziałów Straży Gra nicznej — w zakresie funduszy od działów;

3) komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej — w zakresie fun duszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

7. Komendant Główny Straży Granicznej sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Fun duszu.

8. Dysponent środków Funduszu może dokonywać wydatków wyższych niż planowane bez zmiany planu, do wy sokości łącznej kwoty przychodów uzyskanych ponad plan i pozostałości środków z okresów poprzednich, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

9. Przeniesienia wydatków pomiędzy po szczególnymi pozycjami planu Fundu szu mogą być dokonywane przez dys ponenta środków Funduszu po uzys kaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

10. Przepisów art. 151 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)) nie stosuje się. 1

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w porozumieniu z ministrem wła ściwym do spraw finansów publicz nych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finan sowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i sprawo zdań finansowych, uwzględniając po stanowienia umów oraz racjonalne gospodarowanie środkami.”;

4) w art. 9e: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3 i art. 299 § 1 Ko deksu karnego,”, — po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) określonych w art. 229 Kodeksu karne go, popełnionych przez osoby niebędą ce funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykony waniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej;”, b) ust. 5 uchyla się, c) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie: „1

1. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust.

8. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 9 lub 10, może zapoznać się z materiałami uzasadniającymi wniosek zgromadzonymi podczas kontroli operacyj nej zarządzonej w tej sprawie. Dziennik Ustaw Nr 82 — 5004 — Poz. 558 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832. 1

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, sąd okręgowy rozpoznaje na posiedzeniu, jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych wniosków są wykonywane w warunkach przewidzia nych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Ko deksu postępowania karnego. W posiedze niu sądu może wziąć udział wyłącznie pro kurator i przedstawiciel organu Straży Gra nicznej wnioskującego o zarządzenie kon troli operacyjnej.”, d) ust. 18 i 19 otrzymują brzmienie: „1

8. Organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej, doko nuje niezwłocznie po zakończeniu kontroli protokolarnego, komisyjnego zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania kon troli operacyjnej materiałów niezawierają cych dowodów pozwalających na wszczę cie postępowania karnego lub niemają cych znaczenia dla toczącego się postępo wania karnego. 1

9. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio prze pisy Kodeksu postępowania karnego.”;

5) w art. 9f w ust. 1: a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) określone w art. 229 Kodeksu karnego, po pełnione przez osoby niebędące funkcjo nariuszami lub pracownikami Straży Gra nicznej w związku z wykonywaniem czyn ności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej;”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) określone w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258 i art. 264 § 2 i 3 Kodeksu karnego,”;

6) po art. 10b dodaje się art. 10c w brzmieniu: „Art. 10c.

1. Jeżeli jest to konieczne dla skuteczne go zapobieżenia przestępstwom okreś lonym w art. 9e ust. 1 lub ich wykry cia albo ustalenia sprawców i uzyska nia dowodów, Straż Graniczna może korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w szczegól ności z przetwarzanych przez zakła dy ubezpieczeń danych podmiotów, w tym osób, które zawarły umowę ubezpieczenia, a także przetwarza nych przez banki informacji stanowią cych tajemnicę bankową oraz infor macji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o ra chunek pieniężny, umów ubezpiecze nia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowied nio do:

1) spółdzielczych kas oszczędnościo wo-kredytowych;

2) podmiotów wykonujących działal ność na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119);

3) podmiotów wykonujących działal ność ubezpieczeniową;

4) funduszy inwestycyjnych;

5) podmiotów wykonujących działal ność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instru mentami finansowymi na podsta wie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso wymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119).

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem tych informacji i danych podlegają ochronie przewi dzianej w przepisach o ochronie in formacji niejawnych i mogą być udo stępniane jedynie funkcjonariuszom prowadzącym czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnio nym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez nich w tej spra wie czynnościami operacyjno-rozpo znawczymi. Akta zawierające te infor macje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, je żeli następuje to w celu ścigania kar nego.

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia wydanego na pisem ny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej albo komendanta oddziału Straży Granicznej przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać:

1) numer sprawy i jej kryptonim, je żeli został jej nadany; Dziennik Ustaw Nr 82 — 5005 — Poz. 558

2) opis przestępstwa z podaniem je go kwalifikacji prawnej;

3) okoliczności uzasadniające potrze bę udostępnienia informacji i da nych;

4) wskazanie podmiotu, którego in formacje i dane dotyczą;

5) podmiot zobowiązany do udostęp nienia informacji i danych;

6) rodzaj i zakres informacji i danych.

6. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w dro dze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj, zakres oraz podmiot obowią zany do ich udostępnienia, albo od mawia udzielenia zgody na udostęp nienie informacji i danych. Przepis art. 9e ust. 12 stosuje się odpowied nio.

7. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 6, przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej wniosku jącemu o wydanie postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania kar nego.

8. W przypadku wyrażenia przez sąd zgody na udostępnienie informacji, uprawniony przez sąd organ Straży Granicznej pisemnie informuje pod miot obowiązany do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakre sie informacji i danych, które mają być udostępnione, podmiocie, które go informacje i dane dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza upoważnio nego do ich odbioru. Do pisemnej in formacji dołącza się postanowienie sądu.

9. W terminie do 120 dni od dnia prze kazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, Straż Graniczna, z za strzeżeniem ust. 10 i 11, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu sądu wyraża jącym zgodę na udostępnienie infor macji i danych.

10. Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, złożony po uzyska niu pisemnej zgody Prokuratora Ge neralnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością dalszego przedłu żania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli zostanie uprawdopo dobnione, że poinformowanie pod miotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznaw czych. Przepis art. 9e ust. 12 stosuje się odpowiednio. 1

1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, pod miot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest po wiadamiany o postanowieniu sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polece nie, przez Straż Graniczną przed za mknięciem postępowania przygoto wawczego albo niezwłocznie po jego umorzeniu. 1

2. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły pod staw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, organ wniosku jący o wydanie postanowienia pisem nie zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 1

3. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1—10, nieza wierające informacji potwierdzają cych zaistnienie przestępstwa podle gają niezwłocznemu, protokolarne mu, komisyjnemu zniszczeniu. Znisz czenie materiałów zarządza organ Straży Granicznej, który wnioskował o udostępnienie informacji i danych. 1

4. Skarb Państwa ponosi odpowiedzial ność za szkody wyrządzone narusze niem przepisów ust. 3 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.”;

7) w art. 11: a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) zatrzymywania osób stwarzających w spo sób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1c w brzmieniu: „1a. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne. 1b. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie naj mniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte. 1c. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 5a przysługują uprawnienia przewi dziane dla osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego.”, c) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie: „

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia, sposób postępowania przy wykony waniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4—5a, a także wzory dokumentów stoso Dziennik Ustaw Nr 82 — 5006 — Poz. 558 wanych w tych sprawach, uwzględniając skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz poszanowanie praw osób, wobec których działania te są podej mowane. 2a. Na sposób przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1: a) pkt 2, 5 i 5a, w terminie 7 dni od dnia do konania czynności, b) pkt 7, w terminie 7 dni od dnia gdy pod miot dowiedział się o dokonanych wobec niego czynnościach — przysługuje zażalenie do prokuratora właściwego ze względu na miejsce przepro wadzenia czynności. Do zażalenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karne go.”;

8) w art. 24 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. W działaniach pododdziałów odwodowych użycie broni palnej może nastąpić tylko na rozkaz ich dowódcy.”;

9) w art. 31: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekara na za przestępstwo lub przestępstwo skar bowe, korzystająca w pełni z praw publicz nych, posiadająca co najmniej średnie wy kształcenie oraz zdolność fizyczną i psy chiczną do służby w formacjach uzbrojo nych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podpo rządkować, a także dająca rękojmię zacho wania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie infor macji niejawnych.”, b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b—1d w brzmieniu: „1b. Kandydat do służby w Straży Granicznej może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat, z za strzeżeniem ust. 1d. 1c. W szczególnie uzasadnionych przypad kach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat nie spełniający warunku, o którym mowa w ust. 1b, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. 1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a.”;

10) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: „Art. 31a.

1. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontr wywiadu Wojskowego lub Centralne go Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do służby w Straży Granicznej, jeżeli wy kazuje on szczególne predyspozycje do jej pełnienia.

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, do służby w Straży Granicz nej przenosi, w porozumieniu odpo wiednio z Komendantem Głównym Policji, Szefem Biura Ochrony Rządu, Komendantem Głównym Państwo wej Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sze fem Agencji Wywiadu, Szefem Służ by Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura Anty korupcyjnego, Komendant Główny Straży Granicznej, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Funkcjonariusz przeniesiony do służ by w Straży Granicznej zachowuje ciągłość służby.

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje odprawa ani inne należ ności przewidziane dla funkcjonariu szy odchodzących ze służby.

5. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w sto sunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, uwzględniając szcze gólne kwalifikacje predestynujące do służby w Straży Granicznej, równo rzędność okresów służby i stażu, na leżności oraz uzyskanych w dotychcza sowych jednostkach kwalifikacji zawo dowych z przewidzianymi w Straży Granicznej.”; 1

1) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu: „Art. 33a.

1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Straż Graniczna mo że być objęta militaryzacją, o której mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.4)).

2. Funkcjonariusze pozostający w sto sunku służbowym w chwili ogłosze nia mobilizacji lub wybuchu wojny stają się z mocy prawa funkcjonariu Dziennik Ustaw Nr 82 — 5007 — Poz. 558 ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600. szami pełniącymi służbę w czasie wojny i pozostają w tej służbie do czasu zwolnienia.”; 1

2) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu: „Art. 35a.

1. W sytuacji wymagającej podwyższo nej gotowości operacyjnej Komen dant Główny Straży Granicznej może skierować funkcjonariusza do pełnie nia służby w systemie skoszarowa nym.

2. W czasie trwania służby w systemie skoszarowanym funkcjonariusz pozo staje w ciągłej dyspozycji przełożone go służbowego.

3. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, organizację pełnienia służ by w systemie skoszarowanym, wa runki i tryb kierowania do pełnienia tej służby oraz sposób jej pełnienia, uwzględniając podmioty właściwe w sprawach organizacji służby w sys temie skoszarowanym, zakres zadań, których realizacja może wymagać wprowadzenia systemu skoszarowa nego, dzienny tok służby, częstotli wość i wymiar przerw pomiędzy okresami pełnienia służby oraz ro dzaje dokumentów z tym związa nych.”; 1

3) w art. 37: a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do funkcjo nariusza uprawnionego do dodatku funk cyjnego. Funkcjonariuszowi uprawnione mu do dodatku funkcyjnego przysługuje czas wolny od służby w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2, pełnioną przed uzyskaniem uprawnienia do tego dodatku.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rozkład czasu służby, tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze przekracza jącym 40 godzin tygodniowo, uwzględnia jąc:

1) rodzaj i organizację służby, sposób peł nienia dyżurów domowych oraz właści wość przełożonych do określenia harmo nogramu służby;

2) okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby ponad ustawowy wymiar, jak również niezbędny czas na wypoczy nek funkcjonariusza po służbie oraz spo sób prowadzenia ewidencji czasu służby;

3) możliwość wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej od miennego rozkładu czasu służby i trybu udzielania czasu wolnego w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie woj ny.”, c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. W przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny Komendant Główny Straży Granicznej może wprowadzić, w zakresie określonym w ust. 4, odmienny od obowią zującego rozkład czasu służby i tryb udziela nia czasu wolnego w zamian za służbę w wy miarze przekraczającym 40 godzin tygodnio wo w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, z zachowaniem przepisu ust. 3.”; 1

4) po art. 39a dodaje się art. 39b w brzmieniu: „Art. 39b.

1. Funkcjonariusz pełniący służbę na określonych stanowiskach służbo wych lub w określonych komórkach organizacyjnych albo przewidywany do takiej służby może być poddany testowi sprawności fizycznej, bada niu psychologicznemu lub badaniu psychofizjologicznemu, mającym na celu sprawdzenie jego przydatności i predyspozycji do służby na tych sta nowiskach lub w tych komórkach or ganizacyjnych.

2. Przeprowadzenie testu i badań, o któ rych mowa w ust. 1, w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służ by w:

1) Komendzie Głównej Straży Gra nicznej zarządza Komendant Głów ny Straży Granicznej;

2) oddziale Straży Granicznej albo ośrodku szkolenia Straży Granicz nej zarządza komendant tego od działu albo ośrodka szkolenia.

3. Testami lub badaniami, o których mowa w ust. 1, mogą być, na zarzą dzenie Komendanta Głównego Stra ży Granicznej, objęci również funkcjo nariusze kwalifikowani do skierowa nia na określone szkolenia, w tym do szkoły podoficerskiej, szkoły chorą żych lub na przeszkolenie specjali styczne, o którym mowa w art. 55 ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia:

1) tryb, warunki i właściwość komó rek organizacyjnych do przepro wadzania testu sprawności fizycz nej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego mających na celu sprawdzenie przydatności i predyspozycji funk cjonariusza do służby na określo Dziennik Ustaw Nr 82 — 5008 — Poz. 558 nych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach or ganizacyjnych, albo odbycia szko lenia,

2) tryb, warunki i właściwość komó rek organizacyjnych do przepro wadzania badań psychofizjologicz nych, o których mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 i art. 44 ust. 3,

3) stanowiska służbowe oraz komórki organizacyjne, w których funkcjo nariusze mogą być poddani bada niom i testom, o których mowa w ust. 1 — uwzględniając zakres i ramową metodykę przeprowadzania badań i testów, w zależności od celu bada nia lub testu, a także terminy ich przeprowadzania, w przypadku gdy badania lub testy mają charakter okresowy.”; 1

5) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu: „Art. 40a.

1. Funkcjonariusza można skierować do wykonywania zadań służbowych po legających na udzielaniu pomocy Po licji, o których mowa w art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po licji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390).

2. W przypadku gdy skierowanie, o któ rym mowa w ust. 1, obejmuje wyko nywanie zadań służbowych w innej miejscowości niż miejscowość peł nienia służby lub poza terytorialnym zasięgiem działania jednostki organi zacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę, skiero wanie następuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzo wym.

3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie po lecenia Komendanta Głównego Stra ży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej. W przypadku wydania polecenia w formie ustnej funkcjonariusz otrzy muje potwierdzenie tego polecenia na piśmie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego wydania.

4. Funkcjonariuszowi skierowanemu do wykonywania zadań służbowych w innej miejscowości niż miejsco wość pełnienia służby przysługują należności z tytułu podróży służbo wych.”; 1

6) w art. 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Funkcjonariusza zawiesza się w czynnościach służbowych na okres nie dłuższy niż 3 miesią ce w razie jego tymczasowego aresztowania lub wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestęp stwo skarbowe umyślne. Jeżeli okres tymcza sowego aresztowania jest dłuższy niż 3 miesią ce, zawieszenie ulega z mocy prawa przedłu żeniu do czasu zakończenia tymczasowego aresztowania.

2. Funkcjonariusza można zawiesić w czynno ściach służbowych w razie wszczęcia przeciw ko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo nieumyślne, ścigane z oskarże nia publicznego albo przestępstwo skarbowe nieumyślne lub postępowania dyscyplinarne go, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro po stępowania lub dobro służby — na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.”; 1

7) w art. 45: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne;”, b) w ust. 2: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skar bowe inne niż określone w ust. 1 pkt 4;”, — w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 10—12 w brzmieniu: „

10) popełnienia czynu o znamionach prze stępstwa albo przestępstwa skarbowe go, jeżeli popełnienie czynu jest oczywi ste i uniemożliwia pozostawanie w służ bie; 1

1) upływu 12 miesięcy zawieszenia w czyn nościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawiesze nia; 1

2) osiągnięcia wieku: a) w korpusie szeregowych, podofice rów i chorążych — 55 lat, b) w korpusie oficerów: — do stopnia pułkownika Straży Gra nicznej (komandora Straży Gra nicznej) — 58 lat, — w stopniu generała brygady Stra ży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej (kontradmirała Straży Granicznej i wiceadmirała Straży Granicznej) — 60 lat.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W przypadku wszczęcia lub prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 3, zwolnienie ze służby następuje w terminie Dziennik Ustaw Nr 82 — 5009 — Poz. 558 do 6 miesięcy od dnia pisemnego zgłosze nia wystąpienia ze służby.”; 1

8) po art. 45a dodaje się art. 45b w brzmieniu: „Art. 45b. Przepisów art. 45 ust. 3 i 3a nie stosuje się do funkcjonariusza pełniącego służ bę w czasie wojny.”; 1

9) w art. 46 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Funkcjonariuszowi przywróconemu do służby przysługuje za okres pozostawania poza służ bą świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnie niem, nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za 1 miesiąc. Âwiadczenie pie niężne wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt przywrócenia do służby.

5. Okres, za który funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do okresu służby uwzględnianego przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego, nagrody rocznej, a także do okresu służby, od którego zależą uprawnienia określone w art. 35 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 2, art. 86 ust. 2, art. 115 ust. 1 i art. 119 ust.

1. Okresu pozostawania poza służbą, za który funkcjonariuszowi nie przysługuje świadczenie pieniężne, nie uważa się za prze rwę w służbie w zakresie uprawnień uzależnio nych od nieprzerwanego jej biegu.”;

20) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu: „Art. 46a.

1. Funkcjonariusza zwolnionego ze służ by na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 10 i 11, na jego wniosek złożony w ter minie 7 dni od dnia prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania karnego skarbo wego, przywraca się do służby, jeżeli prowadzone przeciwko niemu postę powanie zostało zakończone prawo mocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postę powania ze względu na okoliczności określone w art. 17 § 1 pkt 1—3 i 6 Kodeksu postępowania karnego.

2. Do funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 46 stosuje się odpowiednio.”; 2

1) w art. 57 w ust. 1 zdanie drugie uchyla się; 2

2) art. 91a otrzymuje brzmienie: „Art. 91a.

1. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani zło żyć oświadczenie o swoim stanie ma jątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową przy nawiązywaniu lub rozwiązywa niu stosunku służbowego lub stosun ku pracy, corocznie oraz na żądanie Komendanta Głównego Straży Gra nicznej, właściwych komendantów oddziałów lub komendantów ośrod ków szkolenia Straży Granicznej.

2. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źród łach i wysokości uzyskanych przy chodów, posiadanych zasobach pie niężnych, nieruchomościach, uczest nictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posia danych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku między gminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu rucho mym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadze nia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzor czej spółdzielni mieszkaniowej.

3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia ro ku poprzedniego.

4. Prawo wglądu do złożonych oświad czeń o stanie majątkowym mają: Ko mendant Główny Straży Granicznej, właściwi komendanci oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży Granicz nej oraz osoby przez nich pisemnie upoważnione w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy oświad czeń.

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z zastrzeże niem ust. 6, stanowią tajemnicę służ bową. Oświadczenie przechowuje się przez okres 10 lat.

6. Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej są publikowane bez ich zgody na właściwych stro nach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

7. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, tryb postępowania w spra wach oświadczeń o stanie majątko wym, sposób analizy ich zgodności Dziennik Ustaw Nr 82 — 5010 — Poz. 558 ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz z objaśnieniami co do miejsca i terminu jego składania oraz poucze niem o odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz tryb publikowa nia oświadczeń, o których mowa w ust. 6, uwzględniając zakres da nych objętych oświadczeniem, o któ rym mowa w ust. 1 i 2.”; 2

3) po art. 91a dodaje się art. 91b—91d w brzmieniu: „Art. 91b. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani poinformo wać przełożonego właściwego w spra wach osobowych o podjęciu przez mał żonka lub osoby pozostające we wspól nym gospodarstwie domowym zatrud nienia lub innych czynności zarobko wych w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub usługi w za kresie ochrony osób i mienia, objęciu w nich akcji lub udziałów lub podjęciu działalności gospodarczej w tym zakre sie, a także o fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) na rzecz organów i jednostek organiza cyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu takiej sytuacji. Art. 91c. Funkcjonariusz Straży Granicznej zwol niony ze służby, którego zakres obowiąz ków służbowych obejmował czynności związane z przygotowaniem lub prze prowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, nie może bez pisemnej zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby być zatrud niony lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, który ubiegał się o udzielenie przez Straż Graniczną za mówienia publicznego. Art. 91d. Funkcjonariusz Straży Granicznej zwol niony ze służby nie może wykorzysty wać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbo wych w celu osiągnięcia korzyści mająt kowej lub osobistej, albo w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem in nych zajęć u przedsiębiorcy.”; 2

4) art. 98 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

8.

1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzy skanie lokalu mieszkalnego w spół dzielni mieszkaniowej lub towarzy stwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku:

1) jej wypłaty jako nienależnego świadczenia;

2) zwolnienia funkcjonariusza ze służ by przed upływem 10 lat służby, je żeli nie nabył uprawnień do emery tury policyjnej albo policyjnej renty inwalidzkiej lub prawa do świad czeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych;

3) skazania funkcjonariusza prawo mocnym wyrokiem sądu za prze stępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskar żenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czyn ności służbowych i w celu osiągnię cia korzyści majątkowej lub osobi stej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wo bec którego orzeczono prawomoc nie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

3. Do służby, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zalicza się również okresy służby oraz okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu przepisów o zaopatrze niu emerytalnym funkcjonariuszy Poli cji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr wywiadu Wojskowego, Służby Wywia du Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania oraz warunki przy znawania i cofania pomocy finanso wej, o której mowa w ust. 1, sposób ustalania jej wysokości oraz kwoty podlegającej zwrotowi, podmioty właś ciwe w tych sprawach, uwzględniając rodzaje wymaganych dokumentów oraz przypadki uzasadniające obniże nie kwoty podlegającej zwrotowi.”; 2

5) w art. 99a w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „1

3) został skazany prawomocnym wyrokiem są du za przestępstwo umyślne lub przestęp stwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarże nia publicznego, popełnione w związku Dziennik Ustaw Nr 82 — 5011 — Poz. 558 z wykonywaniem czynności służbowych i w ce lu osiągnięcia korzyści majątkowej lub oso bistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.”; 2

6) w art. 102 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Prawo do przydzielonego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje funk cjonariuszowi, który został skazany prawo mocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbo wych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozba wienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.”; 2

7) w art. 103 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ust. 3, rozumie się uposażenie wraz z 1/12 równowartości nagrody rocznej.”; 2

8) art. 105 i 106 otrzymują brzmienie: „Art. 10

5. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w porozumieniu z ministrem właś ciwym do spraw pracy, określi, w dro dze rozporządzenia:

1) grupy uposażenia zasadniczego funk cjonariuszy, kategorie uposażenia zasadniczego w poszczególnych gru pach tego uposażenia oraz odpowia dające im wysokości uposażenia zasadniczego ustalone z zastosowa niem mnożników kwoty bazowej;

2) zaszeregowanie stanowisk służbo wych do poszczególnych grup uposa żenia zasadniczego oraz stopni etato wych. Rozporządzenie powinno uwzględniać zróżnicowanie uposażenia zasadnicze go w poszczególnych grupach tego uposażenia, a także charakter i rodzaje stanowisk służbowych w poszczegól nych jednostkach organizacyjnych Stra ży Granicznej. Art. 10

6. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat, uwzględniając okresy służ by w Straży Granicznej, Urzędzie Ochro ny Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służ bie Kontrwywiadu Wojskowego, Służ bie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po żarnej, Służbie Więziennej, Siłach Zbroj nych Rzeczypospolitej Polskiej, okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Straży Granicznej, okresy zakończo nego zatrudnienia, a także inne okresy wliczane na mocy odrębnych przepisów do okresu pracy, jak również okoliczno ści wyłączające zaliczenie okresu służby lub pracy do wysługi lat, podmioty właś ciwe do ich zaliczania oraz sposób do kumentowania tych okresów.”; 2

9) w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Funkcjonariusz przeniesiony na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego pobieranego na po przednio zajmowanym stanowisku, do czasu uzyskania wyższego uposażenia według zaj mowanego stanowiska służbowego.”; 30) w art. 108 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Funkcjonariusze otrzymują następujące dodat ki do uposażenia:

1) dodatek za wysługę lat w wysokości uzależ nionej od okresów służby, o których mowa w art. 106;

2) dodatek za stopień w wysokości uzależnio nej od posiadanego stopnia Straży Granicz nej;

3) dodatek funkcyjny na stanowisku kierowni czym lub samodzielnym;

4) dodatek służbowy na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 3;

5) dodatki uzasadnione szczególnymi właści wościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

2. Dodatkami do uposażenia o charakterze sta łym są dodatki ustalone w wysokości mie sięcznej.”; 3

1) w art. 111 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. W razie zwłoki w wypłacie uposażenia, innych świadczeń oraz należności pieniężnych funk cjonariuszowi przysługują, na jego wniosek, odsetki ustawowe od dnia, w którym uposaże nie, inne świadczenie lub należność pieniężna stały się wymagalne.”; 3

2) w art. 118: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podsta wie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 3—8 i 12 oraz ust. 3 otrzymuje:”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na pod stawie art. 45 ust. 1 pkt 3 otrzymuje ekwiwa Dziennik Ustaw Nr 82 — 5012 — Poz. 558 lent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynko we lub dodatkowe oraz ekwiwalent za nie wykorzystany czas wolny od służby udziela ny na podstawie art. 37 ust. 3, nie więcej jed nak niż za ostatnie 3 lata.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego przełożony może w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać, z uwagi na uzasadnione potrzeby rodziny funkcjona riusza, odprawę w wysokości nieprzekracza jącej 50 % w razie zwolnienia go ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 i 9—11.”; 3

3) po art. 120 dodaje się art. 120a w brzmieniu: „Art. 120a.

1. Członkom rodziny funkcjonariusza w razie jego śmierci pozostającej w związku ze służbą Komendant Główny Straży Granicznej może przyznać pomoc finansową, jedno razowo lub okresowo ze środków właściwego organu Straży Granicz nej. Za członków rodziny funkcjona riusza uważa się osoby, o których mowa w art. 93, spełniające w dniu śmierci funkcjonariusza warunki do otrzymania renty rodzinnej.

2. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, okresy, na które pomoc może być przyznawana, jej maksy malną wysokość, podmioty właści we w sprawach wypłaty oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając okoliczności, w któ rych można przyznać pomoc, oraz rodzaje wymaganych dokumen tów.”; 3

4) art. 128 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

8.

1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50 % należnego uposażenia.

2. Okres zawieszenia w czynnościach służbowych, o którym mowa w ust. 1, nie podlega wliczeniu do okresu służ by funkcjonariusza, od którego zależy wysokość uposażenia, wysokość in nych świadczeń pieniężnych lub pra wo do nich oraz wymiar urlopu wy poczynkowego, a także innych rodza jów urlopów przysługujących funk cjonariuszowi.

3. Po zakończeniu postępowania karne go lub dyscyplinarnego w sprawie o czyn stanowiący podstawę zawie szenia w czynnościach służbowych funkcjonariusz otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz obligatoryjne jego podwyżki wprowadzone w okre sie zawieszenia, jeżeli:

1) nie został ukarany karą dyscypli narną wydalenia ze służby;

2) postępowanie karne zostało zakoń czone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym bądź umorze niem ze względu na okoliczności wymienione w art. 17 § 1 pkt 1—3 i 6 Kodeksu postępowania karne go, nawet po zwolnieniu ze służby.

4. W przypadku gdy postępowanie dys cyplinarne albo karne w sprawie o czyn stanowiący podstawę zawie szenia zakończyło się w sposób okre ślony w ust. 3, okres zawieszenia w czynnościach służbowych wlicza się do okresu służby, od którego zale ży wysokość lub wymiar należności pieniężnych oraz urlopów, o których mowa w ust. 2, lub prawo do nich.

5. Należności pieniężne, o których mo wa w ust. 3 i 4, wypłaca się wraz z od setkami ustawowymi za okres zawie szenia w czynnościach służbowych, na wniosek funkcjonariusza, w termi nie miesiąca od dnia otrzymania przez właściwą jednostkę organiza cyjną Straży Granicznej pisemnej in formacji o prawomocnym zakończe niu postępowania dyscyplinarnego albo karnego, o czyn stanowiący pod stawę zawieszenia w czynnościach służbowych.”; 3

5) art. 129 uchyla się; 3

6) po art. 134 dodaje się art. 134a w brzmieniu: „Art. 134a.

1. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, wypeł niającego jednocześnie znamiona wykroczenia, w przypadku mniejszej wagi lub ukarania grzywną, prze łożony dyscyplinarny może nie wszczynać postępowania dyscypli narnego a wszczęte postępowanie umorzyć.

2. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniej szej wagi przełożony dyscyplinarny może odstąpić od wszczęcia postę powania i przeprowadzić ze spraw Dziennik Ustaw Nr 82 — 5013 — Poz. 558 cą przewinienia dyscyplinarnego udokumentowaną w formie notatki rozmowę dyscyplinującą.

3. Notatkę, o której mowa w ust. 2, włącza się do akt osobowych na okres roku.”; 3

7) po art. 136b dodaje się art. 136c w brzmieniu: „Art. 136c.

1. Choroba obwinionego, świadka i in nego uczestnika postępowania dys cyplinarnego usprawiedliwia nie obecność tych osób podczas czyn ności objętych danym postępowa niem przez okresy nie dłuższe niż łącznie 14 dni w ciągu całego postę powania dyscyplinarnego. Uspra wiedliwienie nieobecności z powo du choroby za każdy następny jej okres wymaga przedstawienia za świadczenia wystawionego przez le karza uprawnionego do wystawia nia zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na we zwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie karne, zwanego dalej „zaświadczeniem”. Przepisy wydane na podstawie art. 117 § 4 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

2. Zaświadczenia nie może wystawić lekarz, o którym mowa w ust. 1, jeże li wchodzi w skład komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, utworzo nej w Straży Granicznej.”; 3

8) w art. 137 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmie niu: „2b. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 2.”; 3

9) po art. 143a dodaje się art. 143b w brzmieniu: „Art. 143b. Kto zatrudnia osoby, o których mowa w art. 91c, lub zleca im wykonywanie innych zajęć wbrew warunkowi w nim określonemu, podlega karze aresztu lub karze grzywny.”; 40) w art. 147c po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagroże niom terroryzmem;”; 4

1) w art. 147d: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadkach, o których mowa w art. 147c pkt 1—3a;”, b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „W przypadkach, o których mowa w art. 147c pkt 1—3a, w decyzji określa się ponadto:”; 4

2) w art. 147e ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Delegowanie do pełnienia służby w kontyngen cie oraz przedłużenie czasu delegowania, w przy padkach określonych w art. 147c pkt 1—3a, następuje za pisemną zgodą funkcjonariusza.”. Art.

2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.5)) w art. 49a § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Usiłowanie i pomocnictwo są karalne.”. Art.

3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.6)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 1b pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) osób w komunikacji autobusowej ekspreso wej, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2a.”;

2) w art. 2: a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych zwią zanych z ochroną na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodo wym przed przestępczością, której zwal czanie należy do właściwości Straży Gra nicznej;”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do ulgi 100 % przy przejazdach środka mi publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, Dziennik Ustaw Nr 82 — 5014 — Poz. 558 ———————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 11, poz. 95, Nr 62, poz. 576, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 891, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i 757.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824. pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Gra nicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znacze niu międzynarodowym przed przestępczo ścią, której zwalczanie należy do właściwo ści Straży Granicznej.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami pu blicznego transportu zbiorowego autobuso wego w komunikacji zwykłej i przyspieszo nej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2a.”;

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo wej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporzą dzenia, rodzaje dokumentów poświadczają cych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2—5, ust. 2a oraz ust. 6, uwzględnia jąc konieczność wskazania w dokumencie pod stawy prawnej uprawniającej do ulgi oraz określenia dokumentów wydawanych tylko na czas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2—5, ust. 2a oraz ust. 6.”. Art.

4. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.7)) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) wysługa emerytalna — okresy służby w Poli cji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwo wej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, z wyjątkiem okresów zawieszenia w czynno ściach służbowych, a także okresy im równo rzędne, łącznie z okresami, o których mowa w art. 14 i 16;”;

2) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10.

1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysługuje funkcjonariuszowi, który został skaza ny prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestęp stwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzy ści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek kar ny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skar bowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby.

2. Skazanie emeryta albo rencisty prawo mocnym wyrokiem sądu za przestęp stwo umyślne lub przestępstwo skar bowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbo wych i w celu osiągnięcia korzyści ma jątkowej lub osobistej, albo za prze stępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawie nia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnio ne przed zwolnieniem ze służby, powo duje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy.

3. O skazaniu emeryta lub rencisty wyro kiem, o którym mowa w ust. 2, prezes sądu zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, or gan właściwy w sprawach zaopatrze nia emerytalnego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, emeryt albo rencista nabywa prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpie czenia emerytalnego i rentowych, jeże li spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.8)).

5. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytal nego i rentowych osoby, o której mo wa w ust. 1 lub 2, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla Dziennik Ustaw Nr 82 — 5015 — Poz. 558 ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95. mężczyzn, uwzględnia się również okresy pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5—7 i 10 ustawy, o której mowa w ust. 4, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania tych świadczeń.”;

3) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a.

1. W przypadku gdy emerytowi albo ren ciście nie przysługuje prawo do za opatrzenia emerytalnego na podsta wie ustawy z przyczyn, o których mo wa w art. 10 ust. 2, od uposażenia wy płaconego funkcjonariuszowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzo no składki na ubezpieczenia emerytal ne i rentowe, przekazuje się składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o syste mie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95 i Nr 21, poz. 125).

2. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Składki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie 60 dni od dnia, w którym organ właściwy w sprawach emerytalnych otrzymał zawiadomienie prezesa sądu, o któ rym mowa w art. 10 ust. 3.

4. Organ, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał zawiadomienie prezesa są du, informuje o nim jednostkę właś ciwą do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek.

5. Ustalenie podstawy wymiaru i kwoty składek, o których mowa w ust. 1, ich przekazanie oraz waloryzacja nastę puje na zasadach i w trybie określo nym w przepisach dotyczących usta lenia podstawy i kwoty należnych składek, ich przekazywania oraz wa loryzowania, w przypadku gdy funk cjonariusz zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidz kiej.”;

4) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy pozbawienia wolności i odbywania ka ry pozbawienia wolności oraz okresy zawiesze nia w czynnościach służbowych, w przypadku gdy funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo gdy nie został ukarany karą dyscyplinarną wy dalenia ze służby.”;

5) w art. 24 w pkt 1a lit. c otrzymuje brzmienie: „c) w czasie pełnienia służby w kontyngencie Stra ży Granicznej wydzielonym do realizacji zadań, o których mowa w art. 147c pkt 1—3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicz nej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.9))”;

6) w art. 39 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) w razie skazania funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty, pra womocnym wyrokiem sądu, o którym mowa w art. 10 ust. 2.”. Art.

5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.

10) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Âwiadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują również żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariu szom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agen cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po żarnej i Służby Więziennej, jeżeli nie spełniają oni warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, oraz członkom rodzin pozostałym po tych oso bach.”;

2) w art. 173 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Przepis ust. 1a stosuje się również do funk cjonariuszy, o których mowa w ust. 1a, którzy po zwolnieniu ze służby nabyli prawo do po licyjnego zaopatrzenia emerytalnego, a na stępnie utracili to prawo w związku ze skaza niem prawomocnym wyrokiem sądu za prze stępstwo umyślne lub przestępstwo skarbo we umyślne, ścigane z oskarżenia publiczne go, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono pra womocnie środek karny pozbawienia praw Dziennik Ustaw Nr 82 — 5016 — Poz. 558 ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95. publicznych za przestępstwo lub przestęp stwo skarbowe popełnione przed zwolnie niem ze służby.”. Art.

6. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.11)) po art. 186 dodaje się art. 186a w brzmieniu: „Art. 186a.

1. Przewoźnik lotniczy, w przypadku gdy wykonuje loty określone przez Prezesa Urzędu jako loty wysokiego ryzyka, jest obowiązany zapewnić na pokładzie statku powietrznego wartę ochronną pełnioną przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Przewoźnik lotniczy pokrywa koszty związane z pełnieniem warty ochron nej przez funkcjonariuszy Straży Gra nicznej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, obejmujące koszty:

1) przelotu i przewozu bagażu;

2) posiłku na pokładzie statku powietrz nego;

3) noclegu, o ile jest niezbędny, w wy sokości ustalonej zgodnie z przepisa mi w sprawie wysokości oraz warun ków ustalania należności przysługu jących pracownikowi zatrudnione mu w państwowej lub samorządo wej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granica mi kraju wydanymi na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

3. Należności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, funkcjonariusze Straży Gra nicznej otrzymują od przewoźnika lot niczego w naturze na warunkach prze widzianych dla pasażerów danego lo tu, a w przypadku lotów bez pasażerów — na warunkach przewidzianych dla załogi statku powietrznego.

4. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, przypadki w jakich jest niezbędne zapewnienie funkcjonariu szom Straży Granicznej noclegu oraz sposób, tryb i terminy zwrotu przez przewoźnika lotniczego kosztów nocle gu, o ile go nie zapewnił, uwzględnia jąc konieczność:

1) zwrotu kosztów noclegów odpowia dających rzeczywiście poniesionym wydatkom w granicach, o których mowa w przepisach wymienionych w ust. 2 pkt 3;

2) zapewnienia noclegu, w przypadku gdy uprawnienie do wypoczynku w warun kach hotelowych przysługuje członkom załogi statku powietrznego.”. Art.

7. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw działaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 4

8) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny w odniesieniu do prekursorów kategorii 1, a Główny Inspektor Sanitarny w odniesieniu do prekursorów katego rii 2 i 3, w uzasadnionych przypadkach powiada miają Policję, Straż Graniczną i organy celne o ko nieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepi sach prawa.”. Art.

8. Przepisu art. 31 ust. 1b ustawy wymienionej w art. 1 nie stosuje się do kandydatów do służby w Straży Granicznej, wobec których rozpoczęto postę powanie kwalifikacyjne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

9. Zwolnienie funkcjonariusza ze służby w przypadku wszczęcia lub prowadzenia wobec niego postępowania dyscyplinarnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy następuje w terminie okreś lonym w przepisach dotychczasowych. Art.

10. Funkcjonariuszowi pozostającemu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w okresie zawiesze nia w czynnościach służbowych, okres tego zawiesze nia w zakresie skutków prawnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 11 ustawy wymienionej w art. 1, li czy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

1. Przepis art. 91c ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się do funkcjonariusza zwolnionego ze służby po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

2. Przepisy art. 98 ust. 2 pkt 3, art. 99a ust. 1 pkt 13 i art. 102 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się w przypadku gdy funkcjonariusz został skazany pra womocnym wyrokiem sądu lub wobec którego orze czono prawomocnie środek karny po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

3. Przepis art. 118 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, sto suje się w przypadku gdy ostateczna decyzja o zwol nieniu ze służby została wydana po dniu wejścia w ży cie niniejszej ustawy. Art. 1

4. Przepis art. 128 ustawy wymienionej w art. 1 oraz przepisy art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 16 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do okresów zawieszenia w czynnościach służbowych trwających po dniu wej ścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

5.

1. Wymierzenie funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym i niezakończonym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy następuje w terminie określonym w przepisach dotychczasowych. Dziennik Ustaw Nr 82 — 5017 — Poz. 558 ——————— 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

2. Usprawiedliwienie nieobecności z powodu cho roby obwinionego, świadka i innego uczestnika postę powania dyscyplinarnego podczas czynności objętej postępowaniem dyscyplinarnym, która dokonywana jest po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nastę puje na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Art. 1

6. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „jednostce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej” rozumie się przez to „komórkę organiza cyjną Komendy Głównej Straży Granicznej”. Art. 1

7. Badania psychofizjologiczne prowadzone na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 5 i art. 44 ust. 3 usta wy wymienionej w art. 1 do dnia wejścia w życie roz porządzenia, o którym mowa w art. 39b ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, prowadzone są na dotychczaso wych zasadach. Art. 1

8. Z dniem wejścia w życie ustawy dotych czasowy dodatek służbowy otrzymywany przez funk cjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze lub samodzielne staje się z mocy prawa dodatkiem funk cyjnym. Art. 1

9. Funkcjonariusze, którzy do dnia wejścia w życie ustawy otrzymywali zwiększenie uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat otrzymują dodatek za wysługę lat, w wysokości nie mniejszej niż otrzymy wane zwiększenie. Art.

20.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych usta wami, o których mowa w art. 1 i 3, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podsta wie niniejszej ustawy, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

2. Art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podsta wie art. 11 ust. 2 ustawy o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Art. 2

1. Przepis art. 103 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie w części dotyczącej pkt 5c, pkt 14, art. 3 i art. 6, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 2, który wchodzi w życie po upływie 3 miesię cy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 82 — 5018 — Poz. 558

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-05-11
Data wydania: 2007-04-13
Data wejścia w życie: 2007-06-11
Data obowiązywania: 2007-06-11
Uwagi: art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie w części dotyczącej pkt 5c, pkt 14 wchodzą w życie z dniem 12 listopada 2007 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 82 poz. 558