Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589

589 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

1. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli prze strzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepi sów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Art.

2. Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sej mowi. Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy w za kresie określonym w ustawie sprawuje Rada Ochrony Pracy. Art.

3.

1. Jednostkami organizacyjnymi Państwo wej Inspekcji Pracy są: Główny Inspektorat Pracy oraz okręgowe inspektoraty pracy.

2. Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy przy pomocy zastępców. Art.

4.

1. Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów pań stwowych, ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Główny Inspektor Pracy pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

3. Zastępców Głównego Inspektora Pracy powołu je i odwołuje Marszałek Sejmu, na wniosek Głównego Inspektora Pracy. Art.

5.

1. Okręgowy inspektorat pracy obejmuje za kresem swojej właściwości terytorialnej obszar jedne go lub więcej województw. W okręgowych inspektora tach pracy mogą być tworzone oddziały.

2. Okręgowym inspektoratem pracy kieruje okrę gowy inspektor pracy przy pomocy zastępców.

3. Okręgowych inspektorów pracy oraz ich zastęp ców powołuje i odwołuje Główny Inspektor Pracy. Art.

6.

1. Marszałek Sejmu na wniosek Głównego Inspektora Pracy ustali, w drodze zarządzenia:

1) statut Państwowej Inspekcji Pracy, określający jej organizację wewnętrzną;

2) siedziby i zakres terytorialnej właściwości okręgo wych inspektoratów pracy.

2. Zarządzenia Marszałka Sejmu w sprawach, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Art.

7.

1. Powołuje się Radę Ochrony Pracy, zwaną dalej „Radą”, jako organ nadzoru w sprawach doty czących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpie czeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnie nia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

2. W skład Rady wchodzi 30 członków, w tym prze wodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i członkowie, których powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Kadencja Rady trwa cztery lata.

3. Członkowie Rady pełnią obowiązki do dnia po wołania nowych członków.

4. Członków Rady powołuje się spośród posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez organizacje związkowe i or ganizacje pracodawców reprezentatywne w rozumie niu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komi sji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódz kich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), a także przez inne organiza cje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przed stawicieli nauki.

5. W skład Rady nie można powołać pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, chyba że korzysta on z urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywa nia funkcji z wyboru.

6. Zasady reprezentacji w Radzie oraz wysokość diety członków Rady za udział w jej pracach określa Marszałek Sejmu w drodze zarządzenia.

7. Do zadań Rady należy wyrażanie stanowiska w sprawach z zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności dotyczących:

1) programów działalności i zadań Państwowej In spekcji Pracy;

2) okresowych ocen działalności Państwowej Inspek cji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen;

3) problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajo wym.

8. Rada wyraża opinię o kandydatach na stanowi ska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy.

9. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Marszałka Sejmu. Art.

8.

1. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi pla cówkę szkoleniową Ośrodek Szkolenia Państwowej In spekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocła wiu, zwaną dalej „Ośrodkiem”.

2. Do zadań Ośrodka należy szkolenie i doskonale nie kadr Państwowej Inspekcji Pracy oraz upowszech nianie wiedzy i informacji, a także doradztwo w zakre sie ochrony pracy.

3. Główny Inspektor Pracy nadaje Ośrodkowi sta tut oraz, na wniosek dyrektora Ośrodka, określa jego szczegółową organizację wewnętrzną. Art.

9.

1. Główny Inspektor Pracy nadaje upraw nienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higie ny pracy na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców, zwanej dalej „Ko misją”, oraz prowadzi centralny rejestr wydanych uprawnień.

2. Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpie czeństwa i higieny pracy, zwanego dalej „rzeczoznaw cą”, mogą być nadane osobie, która:

1) ukończyła wyższe studia techniczne;

2) legitymuje się co najmniej 5-letnią praktyką zawo dową w zakresie ukończonego kierunku studiów;

3) ukończyła kurs przygotowujący do opiniowania projektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, przeprowadzony przez pod miot upoważniony przez Głównego Inspektora Pracy, według programu zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Pracy;

4) złożyła, z wynikiem pozytywnym, egzamin przed Komisją.

3. Nadane uprawnienia upoważniają rzeczoznaw cę do opiniowania projektów nowo budowanych lub Dziennik Ustaw Nr 89 — 5390 — Poz. 589 ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407. przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, pod względem zgodności z przepisami bezpieczeń stwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

4. Główny Inspektor Pracy, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego okręgowego inspektora pracy, może cofnąć uprawnienia rzeczoznawcy w przypadku wydania przez niego opinii naruszającej w sposób rażący przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Główny Inspektor Pracy może także cofnąć uprawnienia rzeczoznawcy na wniosek okręgowego inspektora pracy, właściwego ze względu na lokaliza cję obiektu budowlanego, w przypadku stwierdzenia podczas odbioru tego obiektu lub jego eksploatacji, że w opinii wydanej przez rzeczoznawcę nie uwzględnio no istotnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pra cy. Decyzja o cofnięciu uprawnień rzeczoznawcy po winna być podjęta po uprzednim rozpatrzeniu jego wyjaśnień.

5. Członków Komisji, na 4-letnią kadencję, powołu je Główny Inspektor Pracy w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw pracy spośród kandyda tów zgłoszonych przez:

1) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,

2) organizacje techniczne, stowarzyszenia zawodowe, izby samorządu zawodowego określone w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynie rów budownictwa oraz urbanistów oraz spośród przedstawicieli nauki i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. W skład Komisji wcho dzi 8 osób.

6. Główny Inspektor Pracy w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw pracy może odwołać członka Komisji:

1) na wniosek podmiotu, który zgłosił jego kandyda turę;

2) w przypadku systematycznego nieuczestniczenia w pracach Komisji.

7. Członkowie Komisji otrzymują za udział w pra cach Komisji wynagrodzenie, a także diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepi sach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

8. Koszty związane z przygotowaniem kandydatów na rzeczoznawców, podnoszeniem kwalifikacji przez rzeczoznawców oraz nadawaniem uprawnień rzeczo znawcom, ustalone przez Głównego Inspektora Pracy, ponosi odpowiednio kandydat na rzeczoznawcę lub rzeczoznawca.

9. Minister właściwy do spraw pracy po zasięgnię ciu opinii Głównego Inspektora Pracy określi, w dro dze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki oraz tryb nadawania i cofa nia uprawnień rzeczoznawców, a także wymaga nia dotyczące przygotowania kandydatów na rzeczoznawców i podnoszenia kwalifikacji przez rzeczoznawców, biorąc pod uwagę poziom wy kształcenia, dotychczasową praktykę zawodową w zakresie opiniowania projektów obiektów bu dowlanych, a także konieczność okresowego szko lenia;

2) zakres nadawanych uprawnień, o którym mowa w ust. 3, wzór uprawnień rzeczoznawcy, wzór klau zuli i pieczęci imiennej oraz wzór rejestru opinio wanych projektów, biorąc pod uwagę rodzaj bu downictwa i podział na grupy projektowe;

3) wymagania dotyczące opinii rzeczoznawców o projektach nowo budowanych lub przebudowy wanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się wykonywanie pracy, oraz tryb postępowania odwoławczego od tych opinii, biorąc pod uwagę specyfikę, charakter i przezna czenie obiektu budowlanego, a także zgodność przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisa mi i normami;

4) tryb powoływania i odwoływania członków Komi sji, sposób działania tej Komisji i przeprowadzania egzaminu, biorąc pod uwagę konieczność zapew nienia sprawnego funkcjonowania Komisji;

5) wysokość wynagrodzenia członków Komisji, bio rąc pod uwagę zakres wykonywanych czynności. Rozdział 2 Zadania Państwowej Inspekcji Pracy Art.

10.

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:

1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpie czeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związa nych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;

2) kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, prze budowy i modernizacji zakładów pracy oraz stano wiących ich wyposażenie maszyn i innych urzą dzeń technicznych oraz technologii;

3) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za robkowej, wykonywania działalności oraz kontrola przestrzegania obowiązku: a) informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej pracy zarobkowej, b) informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, in nej pracy zarobkowej lub działalności, c) opłacania składek na Fundusz Pracy; Dziennik Ustaw Nr 89 — 5391 — Poz. 589 d) dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnie nia działalności, której prowadzenie jest uzależ nione od uzyskania wpisu do tego rejestru, e) prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z wa runkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za robkowej oraz wykonywania pracy przez cudzo ziemców;

5) uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji wy budowanych lub przebudowanych obiektów bu dowlanych albo ich części w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

6) kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczą cych bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach;

7) podejmowanie działań polegających na zapobie ganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pra cy, a w szczególności: a) badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom, b) analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegają cych tym chorobom, c) inicjowanie prac badawczych w dziedzinie prze strzegania prawa pracy, a w szczególności bez pieczeństwa i higieny pracy, d) inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, e) udzielanie porad i informacji technicznych słu żących eliminowaniu zagrożeń dla życia i zdro wia pracowników, a także porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy;

8) współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez praco dawców przepisów o przeciwdziałaniu zagroże niom dla środowiska;

9) kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233);

10) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 1

1) prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby za interesowanej — uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnie nia stosunku pracy; 1

2) wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 3045 ustawy z dnia 26 czerw ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)); 1

3) udzielanie na pisemny wniosek osoby zaintereso wanej informacji o minimalnych warunkach za trudnienia pracowników, określonych w dziale drugim rozdziale IIa ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy; 1

4) współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za nadzór nad wa runkami pracy i zatrudnienia pracowników, pole gająca na: a) udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na określony czas, przez pra codawcę mającego siedzibę na terytorium Rze czypospolitej Polskiej, b) informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom pracowników skierowanych do wykonywania pracy na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej na określony czas przez pra codawcę mającego siedzibę w państwie będą cym członkiem Unii Europejskiej, c) wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pra cy, właściwego do udzielania żądanej informa cji ze względu na zakres jego działania; 1

5) ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracowni ka określonych w Kodeksie pracy, wykroczeń, o których mowa w art. 119—123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty tucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.4)), a także innych wykroczeń, gdy usta wy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela pub licznego; 1

6) wykonywanie innych zadań określonych w usta wie i przepisach szczególnych.

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy po nadto nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: Dziennik Ustaw Nr 89 — 5392 — Poz. 589 ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.

1) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom wyko nującym na własny rachunek działalność gospo darczą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest świadczona;

2) przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosu nek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych;

3) osobom przebywającym w zakładach karnych i za kładach poprawczych, wykonującym pracę, a tak że żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym po wierzone im prace.

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nad zór i kontrolę zapewnienia przez pracodawcę bez piecznych i higienicznych warunków zajęć odbywa nych na jego terenie przez studentów i uczniów niebę dących pracownikami.

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań oraz analizo wania czynników szkodliwych i uciążliwych w środo wisku pracy. Art. 1

1. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do:

1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy narusze nie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie ży cia lub zdrowia pracowników lub innych osób wy konujących te prace lub prowadzących działal ność; skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbro nionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pra cownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; nakazy w tych sprawach podlegają na tychmiastowemu wykonaniu;

3) nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urzą dzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia lu dzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmia stowemu wykonaniu;

4) zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warun ków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

5) nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bez pieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wyko nujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny ra chunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności okreś lonego rodzaju;

6) nakazania ustalenia, w określonym terminie, oko liczności i przyczyn wypadku;

7) nakazania pracodawcy wypłaty należnego wyna grodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykona niu;

8) skierowania wystąpienia, w razie stwierdzenia in nych naruszeń niż wymienione w pkt 1—7, o ich usunięcie, a także o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych. Art. 1

2. W postępowaniu przed organami Pań stwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowa nych w ustawie bądź przepisach wydanych na jej pod stawie albo w przepisach szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)). Art. 1

3. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pod legają pracodawcy — a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy, niebędący pracodawcami — na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fi zyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny ra chunek działalność gospodarczą, bez względu na pod stawę świadczenia tej pracy, zwani dalej „podmiotami kontrolowanymi”. Art. 1

4.

1. Państwowa Inspekcja Pracy przy realiza cji swoich zadań współdziała ze związkami zawodowy mi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami pracowników, społeczną inspekcją pracy oraz z organami administracji państwowej, a w szcze gólności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzęda mi skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego.

2. Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:

1) w Krajowej Ewidencji Podatników;

2) w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gos podarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

3) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek, o któ rych mowa odpowiednio w art. 40 i 45 ustawy Dziennik Ustaw Nr 89 — 5393 — Poz. 589 ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie czeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95 i Nr 21, poz. 125), w zakresie podle gania ubezpieczeniom społecznym;

4) w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewi dencji Ludności (RCI PESEL).

3. Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić szkolenie i instruk taż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych in spektorów pracy, a także podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działa nia społecznej inspekcji pracy. Art. 1

5. W razie uzasadnionej potrzeby oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa kontrolującym, organy Policji są obowiązane, na wniosek inspektora pracy, do udzielenia stosownej pomocy. Art. 1

6. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzą dzenia, określi tryb i formy współdziałania innych or ganów nadzoru i kontroli z Państwową Inspekcją Pra cy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz le galności zatrudnienia, mając na względzie zapewnie nie sprawnego i efektywnego współdziałania. Rozdział 3 Zakres działania organów Państwowej Inspekcji Pracy Art. 1

7. Organami Państwowej Inspekcji Pracy są:

1) Główny Inspektor Pracy;

2) okręgowi inspektorzy pracy;

3) inspektorzy pracy, działający w ramach właściwo ści terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. Art. 1

8.

1. Do zakresu działania Głównego Inspek tora Pracy należy:

1) kierowanie działalnością Głównego Inspektoratu Pracy i okręgowych inspektorów pracy;

2) rozpatrywanie odwołań od decyzji okręgowych in spektorów pracy;

3) opracowywanie rocznych i wieloletnich progra mów działania Państwowej Inspekcji Pracy;

4) sprawowanie ogólnego nadzoru nad: a) przestrzeganiem prawa pracy oraz przedkłada nie właściwym organom ocen, opinii i wnio sków w tej dziedzinie, b) postępowaniem mandatowym w sprawach o wykroczenia, o których mowa w art. 17 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.6));

5) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczą cych prawa pracy oraz inicjowanie prac legislacyj nych w tej dziedzinie;

6) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania postępu technicznego w dziedzinie bezpieczeń stwa i higieny pracy;

7) przedstawianie wniosków w sprawach nauczania i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanie i prowadzenie szkolenia in spektorów pracy oraz nadzór nad działalnością Ośrodka;

8) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyj nej w zakresie ochrony pracy;

9) udział w pracach komisji rządowych badających wypadki przy pracy;

10) sporządzanie i przedkładanie informacji i sprawo zdań, o których mowa w ust. 3; 1

1) nadawanie i cofanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w art. 9.

2. Główny Inspektor Pracy udostępnia ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorcze wyniki kontroli oraz oceny przestrzegania prawa pracy, w tym przepi sów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.

3. Główny Inspektor Pracy przedstawia Sejmowi oraz Radzie Ministrów, nie później niż do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, informacje z dzia łalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz coroczne sprawozdanie z jej działalności wraz z wynikającymi z tej działalności wnioskami dotyczącymi przestrzega nia prawa pracy oraz przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu cjach rynku pracy w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, przez podmioty kontrolowane i organy sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub inny mi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi.

4. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 3, Główny Inspektor Pracy przedstawia Radzie Ochrony Pracy oraz podaje do wiadomości publicznej.

5. Główny Inspektor Pracy wykonuje swoje zada nia przy pomocy podległego mu Głównego Inspekto ratu Pracy.

6. Główny Inspektor Pracy dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowni ków Głównego Inspektoratu Pracy oraz pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne. Art. 1

9.

1. Do zakresu działania okręgowego in spektora pracy należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością okręgowego inspektora tu pracy, nadzór nad działalnością inspektorów pracy oraz koordynacja ich działalności; Dziennik Ustaw Nr 89 — 5394 — Poz. 589 ———————

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 128, poz. 1351, z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143, poz. 1203 oraz z 2006 r. Nr 226, poz. 1648.

2) dokonywanie podziału zadań między inspektorów pracy z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodo wych;

3) zatwierdzanie planów pracy, sporządzanych przez inspektorów pracy;

4) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 11 pkt 5;

5) rozpatrywanie odwołań od nakazów i innych decy zji inspektorów pracy;

6) prowadzenie ewidencji pracodawców działających na obszarze jego właściwości terytorialnej;

7) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalno ści okręgowego inspektoratu pracy;

8) powiadamianie marszałka właściwego wojewódz twa o stwierdzonych przypadkach naruszenia wa runków prowadzenia agencji zatrudnienia określo nych w przepisach o promocji zatrudnienia i insty tucjach rynku pracy;

9) powiadamianie właściwego starosty o stwierdzo nych przypadkach naruszenia przepisów o promo cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez bezrobotnego oraz przez podmiot kontrolowany.

2. Okręgowy inspektor pracy wykonuje swoje za dania przy pomocy okręgowego inspektoratu pracy.

3. Okręgowy inspektor pracy dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowni ków okręgowego inspektoratu pracy, z wyłączeniem pracowników, o których mowa w art. 18 ust. 6. Art.

20.

1. Okręgowy inspektor pracy sporządza roczne sprawozdanie z działalności inspektoratu za wierające ocenę stanu przestrzegania prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia na obszarze okręgu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, okręgo wy inspektor pracy przedstawia w terminie do ostat niego dnia lutego następnego roku kalendarzowego Głównemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu wo jewodzie i marszałkowi województwa. Rozdział 4 Postępowanie kontrolne Art. 2

1. Postępowanie kontrolne ma na celu usta lenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania pra wa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpie czeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczą cych legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. Art. 2

2.

1. Kontrole przeprowadzają inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy.

2. Główny Inspektor Pracy może wyznaczyć in spektora pracy do wykonywania określonych czynno ści kontrolnych i stosowania środków prawnych na obszarze działania innego okręgowego inspektoratu pracy, a także poza terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, gdzie stosunek pracy podlega przepisom pol skiego prawa pracy.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, wspólnie z właściwymi inspektorami pracy, mogą również prze prowadzać pracownicy nadzorujący czynności kontrol ne oraz podinspektorzy pracy, na podstawie imien nego upoważnienia, wydanego odpowiednio przez Głównego Inspektora Pracy lub okręgowego inspekto ra pracy. Art. 2

3.

1. W toku postępowania kontrolnego in spektor pracy ma prawo:

1) swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;

2) przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebie gu procesów technologicznych i pracy;

3) żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub by ły zatrudnione, albo które wykonują lub wykony wały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, pisem nych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą;

4) żądania okazania dokumentów dotyczących budo wy, przebudowy lub modernizacji oraz urucho mienia zakładu pracy, planów i rysunków technicz nych, dokumentacji technicznej i technologicznej, wyników ekspertyz, badań i pomiarów dotyczą cych produkcji bądź innej działalności podmiotu kontrolowanego, jak również dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używanych, wy twarzanych lub powstających w toku produkcji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia analiz lub badań, gdy mają one związek z przeprowadzaną kontrolą;

5) żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy;

6) zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją;

7) utrwalania przebiegu i wyników oględzin, o któ rych mowa w pkt 2, za pomocą aparatury i środ ków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku;

8) wykonywania niezbędnych dla celów kontroli od pisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, a w razie potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego; Dziennik Ustaw Nr 89 — 5395 — Poz. 589

9) sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolo wanego, ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadze nia innej działalności zarobkowej;

10) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

2. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że udziele nie inspektorowi pracy informacji w sprawach obję tych kontrolą przez pracownika lub osobę, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogłoby narazić tego pracowni ka lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z po wodu udzielenia tej informacji, inspektor pracy może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy oko liczności umożliwiających ujawnienie tożsamości tego pracownika lub osoby, w tym danych osobowych.

3. W razie wydania postanowienia, określonego w ust. 2, okoliczności, o których mowa w tym przepi sie, pozostają wyłącznie do wiadomości inspektora pracy. Protokół przesłuchania pracownika lub osoby wolno udostępniać pracodawcy tylko w sposób unie możliwiający ujawnienie danych osobowych, o któ rych mowa w ust. 2.

4. Na postanowienie w sprawie zachowania w ta jemnicy danych osobowych, o których mowa w ust. 2, pracodawcy przysługuje zażalenie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie na po stanowienie inspektora pracy rozpoznaje właściwy okręgowy inspektor pracy. Postępowanie dotyczące zażalenia toczy się bez udziału pracodawcy i objęte jest tajemnicą służbową.

5. W razie uwzględnienia zażalenia protokół prze słuchania pracownika lub osoby podlega zniszczeniu; o zniszczeniu protokołu należy uczynić wzmiankę w protokole pokontrolnym.

6. Główny Inspektor Pracy określi zasady postępo wania z protokołami przesłuchań i innymi dokumenta mi, na które rozciąga się obowiązek zachowania ta jemnicy służbowej. Art. 2

4.

1. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczą cych legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mo wa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4.

2. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu legity macji służbowej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.

3. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia.

4. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy powinno zawierać następujące dane:

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upo ważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz nu mer jej legitymacji służbowej;

4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

5) oznaczenie podmiotu objętego kontrolą;

6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego ter minu zakończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z poda niem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

8) pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego pra wach i obowiązkach;

9) datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

5. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają nie zwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. Kon trolowanemu należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, dorę czyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli za wierające dane, o których mowa w ust. 4.

6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wy dają Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy oraz okrę gowi inspektorzy pracy i ich zastępcy.

7. Okręgowi inspektorzy pracy mogą upoważnić nadinspektorów pracy — kierowników oddziałów do wydawania upoważnień, o których mowa w ust. 3 i 5. Art. 2

5. Biegli i specjaliści biorą udział w kontroli na podstawie imiennego upoważnienia wydanego od powiednio przez Głównego Inspektora Pracy lub okrę gowego inspektora pracy. Art. 2

6.

1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania doku mentów finansowych i kadrowych.

2. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyj nej Państwowej Inspekcji Pracy.

3. Przed podjęciem czynności kontrolnych inspek tor pracy zgłasza swoją obecność podmiotowi kontro lowanemu, z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli.

4. Inspektor pracy jest upoważniony do swobod nego poruszania się po terenie podmiotu kontrolowa nego bez obowiązku uzyskiwania przepustki oraz jest zwolniony od rewizji osobistej, także w przypadku, je żeli przewiduje ją wewnętrzny regulamin podmiotu kontrolowanego. Art. 2

7. Podmiot kontrolowany ma obowiązek za pewnić inspektorowi pracy warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szcze gólności niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały, zapewnić terminowe udzielanie informacji Dziennik Ustaw Nr 89 — 5396 — Poz. 589 przez osoby, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, udostępnić urządzenia techniczne oraz, w miarę moż liwości, oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wy posażeniem. Art. 2

8. Inspektor pracy, przystępując do spraw dzenia tożsamości osoby, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, jest obowiązany okazać legitymację służ bową w taki sposób, aby osoba ta mogła odczytać i zanotować jego dane osobowe. Art. 2

9.

1. W toku wykonywania czynności kontrol nych inspektor pracy współdziała ze związkami zawo dowymi, organami samorządu załogi, radami pracow ników i społeczną inspekcją pracy.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, pole ga w szczególności na:

1) informowaniu o tematyce i zakresie przeprowa dzanej kontroli;

2) analizowaniu zgłoszonych uwag i spostrzeżeń;

3) informowaniu o wynikach kontroli i podjętych de cyzjach;

4) udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy. Art. 30. Podczas wykonywania czynności kontrol nych inspektor pracy oraz osoby, o których mowa w art. 22 ust. 3 i art. 25, obowiązani są do przestrzega nia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepi sów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych. Art. 3

1.

1. Ustalenia kontroli dokumentowane są, z zastrzeżeniem ust. 10, w formie protokołu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmie niu i jego adres oraz numer z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspek tora pracy;

3) imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany oraz nazwę organu reprezentujące go ten podmiot;

4) datę rozpoczęcia działalności przez podmiot kon trolowany oraz datę objęcia stanowiska przez oso bę lub powołania organu, o których mowa w pkt 3;

5) oznaczenie dni, w których przeprowadzano kontrolę;

6) informację o realizacji uprzednich decyzji i wystą pień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji innych organów kon troli i nadzoru nad warunkami pracy;

7) opis stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne in formacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli;

8) dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania;

9) informację o pobraniu próbek surowców i mate riałów używanych, wytwarzanych lub powstają cych w toku produkcji;

10) treść decyzji ustnych oraz informację o ich realizacji; 1

1) informację o liczbie i rodzaju udzielonych porad z zakresu prawa pracy; 1

2) wyszczególnienie załączników stanowiących skła dową część protokołu; 1

3) informacje o osobach, w obecności których prze prowadzano kontrolę; 1

4) na wniosek podmiotu kontrolowanego — wzmian kę o informacjach objętych tajemnicą przedsię biorstwa; 1

5) wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu zastrze żeń do treści protokołu oraz ewentualnym usunię ciu stwierdzonych nieprawidłowości przed zakoń czeniem kontroli; 1

6) datę i miejsce podpisania protokołu przez osobę kontrolującą oraz przez osobę lub organ reprezen tujący podmiot kontrolowany.

3. Protokół podpisuje inspektor pracy prowadzący kontrolę oraz osoba lub organ reprezentujący pod miot kontrolowany.

4. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje pra wo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

5. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu.

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, inspektor pracy przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest je zbadać, a w przypadku stwierdze nia zasadności zastrzeżeń — zmienić lub uzupełnić od powiednią część protokołu.

7. W protokole nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje in spektor pracy, oznaczając parafy datą ich dokonania.

8. Odmowa podpisania protokołu przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany nie sta nowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych przewidzianych ustawą.

9. Kopię protokołu kontroli inspektor pracy pozo stawia podmiotowi kontrolowanemu.

10. W przypadku niestwierdzenia uchybień wynik kontroli może być udokumentowany w formie notatki urzędowej, która powinna zawierać zwięzły opis stanu faktycznego stwierdzonego w czasie kontroli. 1

1. Notatkę urzędową podpisuje inspektor pracy. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5397 — Poz. 589 Art. 3

2.

1. Wzór legitymacji służbowej, o której mo wa w art. 24 ust. 2 ustala, w drodze zarządzenia, Mar szałek Sejmu, na wniosek Głównego Inspektora Pracy. Zarządzenie Marszałka Sejmu w tej sprawie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Wzory druków stosowanych w działalności kon trolnej Państwowej Inspekcji Pracy określa Główny In spektor Pracy. Art. 3

3.

1. W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli właściwy inspektor pracy:

1) wydaje decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1—4 oraz 6 i 7;

2) kieruje wystąpienia, o których mowa w art. 11 pkt 8;

3) wnosi powództwa oraz wstępuje do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 11;

4) podejmuje inne działania, jeżeli prawo lub obowią zek ich podjęcia wynika z odrębnych przepisów.

2. Ârodki prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczące terenowych jednostek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego, inspektor pracy kieruje do tego podmiotu, bez względu na swoją właściwość te rytorialną. Jeżeli usunięcie stwierdzonych nieprawid łowości nie wymaga decyzji pracodawcy, a także gdy nie można inaczej uniknąć niebezpieczeństwa zagraża jącego życiu lub zdrowiu pracowników, decyzje, o któ rych mowa w art. 34 ust. 1, wydaje się osobie kierują cej tą jednostką. Art. 3

4.

1. Decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1—7, wydawane są w formie:

1) pisemnej;

2) stanowiącej wpis do dziennika budowy;

3) ustnej.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oprócz treści, powinna zawierać określenie podstawy praw nej, termin usunięcia stwierdzonych uchybień oraz pouczenie o przysługujących podmiotowi kontrolowa nemu środkach odwoławczych.

3. W przypadku wydania decyzji w formie wpisu do dziennika budowy, kopia lub odpis tej decyzji sta nowi załącznik do protokołu kontroli.

4. Decyzję ustną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wy daje się w celu usunięcia ujawnionych w toku kontroli uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, je żeli mogą być one usunięte podczas trwania kontroli.

5. Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dziennika budowy, podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

6. W razie wniesienia odwołania od decyzji wy danych w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2—4, okręgowy inspektor pracy może wstrzymać jej wykonanie do czasu rozpatrzenia odwołania, jeże li podjęte przez podmiot kontrolowany przedsięwzię cia wyłączają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdro wia ludzi. Art. 3

5. Podmiot kontrolowany, do którego została skierowana decyzja, o której mowa w art. 11 pkt 1—7, ma obowiązek informowania odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Pracy o jej realizacji z upływem terminów określonych w decyzji. Art. 3

6.

1. Wystąpienie, o którym mowa w art. 11 pkt 8, powinno zawierać wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną.

2. Podmiot kontrolowany lub organ sprawujący nad nim nadzór, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpie niu, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposo bie realizacji wniosków pokontrolnych. Art. 3

7.

1. W razie stwierdzenia w toku kontroli wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud nienia i instytucjach rynku pracy w zakresie określo nym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, właściwy inspektor pra cy występuje z wnioskiem do właściwego sądu o uka ranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone niepra widłowości.

2. Właściwy inspektor pracy zawiadamia o naru szeniu przepisów prawa właściwe organy, a w szcze gólności:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych — o naruszeniu przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych;

2) urząd kontroli skarbowej — o naruszeniu przepi sów prawa podatkowego;

3) Policję lub Straż Graniczną — o naruszeniu przepi sów o cudzoziemcach.

3. Okręgowy inspektor pracy niezwłocznie powia damia marszałka właściwego województwa o przy padkach naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w przepisach o promocji za trudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. Okręgowy inspektor pracy niezwłocznie powia damia właściwego starostę o stwierdzonych przypad kach naruszenia przez bezrobotnego lub przez pod miot kontrolowany przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozdział 5 Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy Art. 3

8.

1. Pracownikami Państwowej Inspekcji Pra cy są:

1) Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy;

2) okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy;

3) pracownicy wykonujący czynności kontrolne;

4) pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5398 — Poz. 589

2. Pracownikami wykonującymi czynności kontrol ne są inspektorzy pracy zatrudnieni na stanowiskach:

1) nadinspektora pracy — kierownika oddziału,

2) nadinspektora pracy,

3) starszego inspektora pracy — głównego specjalisty,

4) starszego inspektora pracy — specjalisty,

5) starszego inspektora pracy,

6) inspektora pracy,

7) młodszego inspektora pracy.

3. Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy, okręgo wi inspektorzy pracy i ich zastępcy oraz wyznaczeni pracownicy Głównego Inspektoratu Pracy i okręgo wych inspektoratów pracy są pracownikami nadzoru jącymi czynności kontrolne.

4. Wykaz pracowników, wyznaczonych do nadzo rowania czynności kontrolnych, ustala odpowiednio Główny Inspektor Pracy lub okręgowy inspektor pracy. Art. 3

9. Pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy nadzorującym lub wykonującym czynności kontrolne może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada tytuł magistra lub równorzędny i niezbęd ną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz złożyła, z wynikiem pozytywnym, państwowy egzamin przed komisją powołaną przez Głównego Inspek tora Pracy;

5) daje rękojmię należytego wykonywania obowiąz ków służbowych;

6) ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Art. 40.

1. Główny Inspektor Pracy powołuje i od wołuje:

1) w Głównym Inspektoracie Pracy — dyrektora i wi cedyrektora Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, dyrektorów i wicedyrektorów departamentów, głównego księgowego, doradców, ekspertów i rzecznika prasowego oraz kierowników sekcji;

2) w okręgowym inspektoracie pracy — głównego księgowego, nadinspektorów pracy — kierowni ków oddziałów, doradców oraz kierowników sekcji;

3) w Ośrodku — dyrektora i jego zastępcę oraz głów nego księgowego.

2. Osobie odwołanej ze stanowiska, o którym mo wa w ust. 1, która przed powołaniem na to stanowisko była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, przy sługuje prawo do nawiązania stosunku pracy na sta nowisku równorzędnym z zajmowanym przed powo łaniem.

3. Stosunek pracy z pracownikami wymienionymi w ust. 1 oraz z pracownikami, o których mowa w art. 5 ust. 3, nawiązuje się na podstawie powołania. Art. 4

1.

1. Stosunek pracy z pracownikiem wyko nującym czynności kontrolne nawiązuje się na podsta wie mianowania, poprzedzonego umową o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Pracowników wykonujących czynności kontrol ne mianuje i rozwiązuje z nimi stosunek pracy Główny Inspektor Pracy.

3. Mianowanie jest uzależnione od odbycia aplika cji inspektorskiej zakończonej złożeniem państwowe go egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Pracy.

4. Główny Inspektor Pracy może, w przypadkach uzasadnionych kwalifikacjami lub praktyką zawodo wą, mianować pracownika wykonującego czynności kontrolne bez uprzedniego zawierania umowy o pra cę, a także bez zachowania wymogu aplikacji inspek torskiej.

5. Główny Inspektor Pracy określi zakres i tryb przeprowadzania aplikacji inspektorskiej i państwowe go egzaminu, o którym mowa w art. 39 pkt 4. Art. 4

2. Pracownicy, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem pracowników określonych w art. 40 ust. 1, zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Art. 4

3.

1. Przy mianowaniu pracownik Państwo wej Inspekcji Pracy składa pisemne ślubowanie nastę pującej treści: „Âlubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać porządku prawnego, wykonywać obowiązki pracow nika Państwowej Inspekcji Pracy sumiennie, bez stronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą”.

2. Akt mianowania zawiera:

1) imię i nazwisko pracownika;

2) datę mianowania;

3) stanowisko służbowe i jednostkę organizacyjną;

4) składniki i wysokość wynagrodzenia;

5) wymiar czasu pracy. Art. 4

4.

1. Pracownicy wykonujący czynności kon trolne są odpowiedzialni za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, a w szczególności za rzetelne i obiektywne ujmowanie i dokumentowanie wyników kontroli oraz za przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5399 — Poz. 589

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, w zakre sie swojego działania są niezależni od jakichkolwiek wpływów postronnych i nie mogą uczestniczyć w in teresach podmiotów kontrolowanych.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są obo wiązani do nieujawniania informacji, że kontrola prze prowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgła szający skargę wyrazi na to pisemną zgodę. Art. 4

5.

1. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiąz ków służbowych.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia. Art. 4

6.

1. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy jest obowiązany starannie wypełniać polecenia służ bowe przełożonych.

2. Jeżeli polecenie służbowe w przekonaniu pra cownika jest niezgodne z prawem lub zawiera znamio na pomyłki, pracownik powinien przedstawić swoje zastrzeżenia przełożonemu; w razie pisemnego po twierdzenia polecenia jest obowiązany je wykonać, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie stanowiłoby przestępstwo lub gro ziło niepowetowaną szkodą. Art. 4

7.

1. Pracownik wykonujący czynności kon trolne nie może prowadzić działalności politycznej.

2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, ubiega jącemu się o mandat posła lub senatora udziela się urlopu bezpłatnego na czas kampanii wyborczej. Art. 4

8.

1. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie może wykonywać zajęć, które godziłyby w interes Państwowej Inspekcji Pracy lub byłyby niezgodne z jej zadaniami, a także pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami pracownika lub mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

2. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie może podejmować zajęć zarobkowych bez uprzedniej zgody Głównego Inspektora Pracy. Art. 4

9.

1. Pracownik wykonujący czynności kon trolne podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym nie rzadziej niż raz na 3 lata.

2. Oceny dokonuje przełożony pracownika i o tre ści oceny kwalifikacyjnej powiadamia pracownika.

3. Pracownik może odwołać się od oceny kwalifi kacyjnej do Głównego Inspektora Pracy w terminie 14 dni od powiadomienia go o treści oceny.

4. Główny Inspektor Pracy określi termin i tryb do konywania okresowych ocen kwalifikacyjnych. Art. 50.

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy można zle cić, na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzo wym, wykonywanie innej pracy niż określona w akcie mianowania lub w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje mu wyna grodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

2. W razie reorganizacji jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy pracownika nadzorują cego lub wykonującego czynności kontrolne można przenieść na inne stanowisko służbowe, odpowiadają ce kwalifikacjom pracownika, jeżeli ze względu na likwidację stanowiska zajmowanego przez pracownika nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym sta nowisku. Po przeniesieniu przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz przez okres sze ściu miesięcy nie niższe od dotychczasowego.

3. Jeżeli jest to konieczne ze względu na szczegól ne potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy, pracownika nadzorującego lub wykonującego czynności kontrolne można przenieść na inne stanowisko, odpowiadające jego kwalifikacjom i równorzędne pod względem wy nagrodzenia.

4. Pracownika Państwowej Inspekcji Pracy można, na jego wniosek lub za jego zgodą, przenieść do pra cy w innej jednostce organizacyjnej.

5. W uzasadnionych przypadkach pracownik nad zorujący lub wykonujący czynności kontrolne może być przeniesiony, na okres do sześciu miesięcy, do in nej jednostki organizacyjnej, do pracy zgodnej z posia danymi kwalifikacjami. W okresie przeniesienia przy sługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywa nej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Prze niesienie takie dopuszczalne jest tylko raz na dwa lata.

6. Niedopuszczalne jest czasowe przeniesienie, bez zgody zainteresowanego, do jednostki organiza cyjnej mającej siedzibę w innej miejscowości kobiety w ciąży lub pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a także w wypad kach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne pracownika. Art. 5

1.

1. Pracownikowi nadzorującemu lub wyko nującemu czynności kontrolne, delegowanemu służ bowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysłu gują, z zastrzeżeniem ust. 2, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, na ob szarze kraju przysługuje dieta w podwójnej wysokości. Art. 5

2. Główny Inspektor Pracy może udzielić pra cownikowi nadzorującemu lub wykonującemu czyn ności kontrolne płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie skierowania na leczenie uzdro wiskowe na okres ustalony w tym skierowaniu, nie przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5400 — Poz. 589 Art. 5

3.

1. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pra cy przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, w wyso kości wynoszącej po pięciu latach pracy 5 % miesięcz nego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzra sta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnio ne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podle gają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów zatrudnienia w partii komunistycz nej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpie czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o do kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561 i Nr 85, poz. 571). Art. 5

4.

1. Pracownikom Państwowej Inspekcji Pra cy przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia mie sięcznego;

2) po 25 latach pracy — 100 % wynagrodzenia mie sięcznego;

3) po 30 latach pracy — 150 % wynagrodzenia mie sięcznego;

4) po 35 latach pracy — 200 % wynagrodzenia mie sięcznego;

5) po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia mie sięcznego;

6) po 45 latach pracy — 400 % wynagrodzenia mie sięcznego.

2. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 1, wli cza się wszystkie poprzednie zakończone okresy za trudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mo cy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracow nicze.

3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów zatrudnienia w partii komunistycz nej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpie czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o do kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów. Art. 5

5. W Państwowej Inspekcji Pracy tworzy się zakładowy fundusz nagród w wysokości 3 % plano wanych wynagrodzeń osobowych. Wysokość i zasady przyznawania indywidualnych nagród z tego funduszu określa Główny Inspektor Pracy. Art. 5

6.

1. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytu łu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa od prawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodze nia, a jeżeli przepracował co najmniej:

1) dziesięć lat — w wysokości dwumiesięcznego wy nagrodzenia;

2) piętnaście lat — w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia;

3) dwadzieścia lat — w wysokości sześciomiesięcz nego wynagrodzenia.

2. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnie nia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy od rębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów zatrudnienia w partii komunistycz nej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpie czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o do kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów.

4. Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Art. 5

7.

1. W razie rozwiązania z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy stosunku pracy z powodu likwidacji jednostki organizacyjnej albo jej reorganiza cji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie pracownika, pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy przysługu je emerytura, jeżeli mężczyzna ukończył sześćdziesiąt lat, a kobieta — pięćdziesiąt pięć lat i ma wymagany okres zatrudnienia.

2. W razie rozwiązania z pracownikiem nadzorują cym lub wykonującym czynności kontrolne stosunku pracy z przyczyn określonych:

1) w art. 62 ust. 1 pkt 3,

2) w art. 62 ust. 1 pkt 6, z wyłączeniem przypadku, gdy pracownik odmówi zatrudnienia na stanowi sku, o którym mowa w tym przepisie, pracownikowi temu przysługuje emerytura, jeżeli męż czyzna ukończył sześćdziesiąt lat, a kobieta — pięćdzie siąt pięć lat i ma wymagany okres zatrudnienia.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób urodzo nych przed dniem 1 stycznia 1949 r. Art. 5

8.

1. Czas pracy pracowników Państwowej In spekcji Pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni.

2. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas Dziennik Ustaw Nr 89 — 5401 — Poz. 589 pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni.

3. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, pracow nik Państwowej Inspekcji Pracy może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta.

4. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto inny dzień wolny.

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz w innych przypadkach określonych w od rębnych przepisach.

6. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się do pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat, pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody. Art. 5

9.

1. Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz je go wymiar w poszczególnych dniach tygodnia ustala Główny Inspektor Pracy.

2. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że czas wolny może być, na wniosek pracownika, udzielony w okresie bez pośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

3. Pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za trudnionym na stanowiskach kierowniczych przysłu guje wolny czas za pracę poza normalnymi godzinami pracy wykonywaną w porze nocnej oraz w niedzielę lub święto. Art. 60. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy zo staje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiąz ków służbowych w razie tymczasowego aresztowania do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że wcześ niej rozwiązano z nim stosunek pracy. Art. 6

1.

1. Główny Inspektor Pracy może zawiesić w pełnieniu obowiązków służbowych pracownika wy konującego czynności kontrolne, jeżeli zostało wszczę te przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscypli narne.

2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

3. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia i in nych świadczeń przysługujących na podstawie sto sunku pracy. Art. 6

2.

1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracowni kiem mianowanym wykonującym czynności kontrolne może nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie:

1) otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, po twierdzonej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy;

2) likwidacji jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy lub jej reorganizacji, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stano wisko w tej samej jednostce;

3) niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie ma możliwości zaproponowania pracow nikowi podjęcia pracy na innym stanowisku odpo wiadającym posiadanym kwalifikacjom;

4) niedawania rękojmi należytego wywiązywania się z obowiązków służbowych;

5) postępowania karnego toczącego się przeciwko pracownikowi przez okres dłuższy niż trzy miesiące;

6) utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzecze niem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Spo łecznych, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pra cownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy pracownik odmawia przejścia do takiej pracy;

7) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury.

2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca. Art. 6

3.

1. W razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem mianowanym wykonującym czynno ści kontrolne, z przyczyn określonych w art. 62 ust. 1 pkt 2, w okresie między ustaniem zatrudnienia a pod jęciem innej pracy lub działalności gospodarczej, pra cownikowi temu przysługuje świadczenie pieniężne, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Âwiadczenie to nie przysługuje pracownikowi, który nabył prawo do emerytury.

2. W razie gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1, były pracownik pobiera zasiłek chorobowy albo ma cierzyński, wysokość świadczenia pieniężnego ulega odpowiedniemu obniżeniu.

3. Okres pobierania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do okresów pracy wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz do okresów zatrudnienia w rozu mieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — na takich warunkach, na jakich wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobot nych, określonych w przepisach o promocji zatrudnie nia i instytucjach rynku pracy. Od świadczenia pienięż nego Państwowa Inspekcja Pracy odprowadza składkę na ubezpieczenie społeczne na zasadach przewidzia nych dla wynagrodzenia wypłacanego w czasie trwa nia stosunku pracy. Art. 6

4.

1. Stosunek pracy z pracownikiem miano wanym wykonującym czynności kontrolne ulega z mo cy prawa rozwiązaniu z jego winy bez wypowiedzenia, w razie:

1) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozba wienia praw publicznych albo zakazu wykonywa nia zawodu; Dziennik Ustaw Nr 89 — 5402 — Poz. 589

2) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wy dalenia z pracy w Państwowej Inspekcji Pracy;

3) zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wy konywania pracy na zajmowanym stanowisku.

2. Stosunek pracy z pracownikiem mianowanym wykonującym czynności kontrolne ulega z mocy pra wa rozwiązaniu bez wypowiedzenia również w razie utraty obywatelstwa polskiego.

3. Stosunek pracy z pracownikiem mianowanym wykonującym czynności kontrolne może zostać roz wiązany bez wypowiedzenia z jego winy w razie cięż kiego naruszenia podstawowych obowiązków pra cowniczych albo prawomocnego skazania za prze stępstwo umyślne.

4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z pracownikiem mianowanym wykonującym czynno ści kontrolne może nastąpić także w razie jego nie obecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok lub odosobnienia ze względu na chorobę za kaźną, a także w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn — po upływie okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy.

5. W razie niezdolności do pracy z powodu choro by, o której mowa w ust. 4, pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne zachowuje prawo do świadczeń pieniężnych przez okres przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpie czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Art. 6

5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracowni kiem mianowanym wykonującym czynności kontrolne może nastąpić:

1) w drodze porozumienia stron;

2) za trzymiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika. Art. 6

6. W okresie wypowiedzenia pracownik nad zorujący lub wykonujący czynności kontrolne może być zwolniony z pełnienia obowiązków, z zachowa niem prawa do wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących na podstawie stosunku pracy. Art. 6

7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów dotyczących szczególnej ochrony pracowników w zakresie wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy. Art. 6

8. Od decyzji Głównego Inspektora Pracy w sprawach, o których mowa w art. 61, pracownikowi mianowanemu przysługuje skarga do sądu admini stracyjnego. Art. 6

9.

1. W sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, nie uregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy Ko deksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy pracow ników Państwowej Inspekcji Pracy rozpatrywane są przez sądy pracy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 70. Główny Inspektor Pracy ustali regulamin wynagradzania, zasady awansowania oraz wymaga nia kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 6 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Art. 7

1.

1. Pracownik mianowany Państwowej Inspekcji Pracy ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbo wych.

2. Karę porządkową za przewinienie mniejszej wa gi stanowi upomnienie.

3. Karami dyscyplinarnymi są:

1) nagana;

2) nagana z ostrzeżeniem;

3) nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do 2 lat do wyższej grupy wynagrodze nia lub na wyższe stanowisko;

4) przeniesienie na niższe stanowisko z jednoczes nym obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o jedną kategorię;

5) wydalenie z pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.

4. W sprawach dyscyplinarnych orzekają, na zasa dzie niezawisłości:

1) w I instancji — komisje dyscyplinarne, powoływa ne dla jednego lub więcej okręgowych inspektora tów pracy;

2) w II instancji — Odwoławcza Komisja Dyscyplinar na przy Głównym Inspektorze Pracy. Art. 7

2.

1. Upomnienia udziela pisemnie Główny Inspektor Pracy lub, z jego upoważnienia, okręgowy inspektor pracy.

2. Pracownik może w ciągu 7 dni od wymierzenia mu kary upomnienia wnieść sprzeciw do Głównego Inspektora Pracy.

3. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

4. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zasto sowanej wobec jego kary. Art. 7

3.

1. Nie można wszcząć postępowania dys cyplinarnego po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez przełożonego wiadomości o popełnionym prze winieniu; nie można wszcząć postępowania ani wydać orzeczenia o ukaraniu po upływie 3 lat od popełnienia przewinienia. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestęp stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przewidziano to w przepisach Kodeksu karnego. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5403 — Poz. 589

2. Obwiniony może ustanowić obrońcę, także spo śród pracowników mianowanych Państwowej Inspek cji Pracy.

3. Postępowanie dyscyplinarne może toczyć się w razie nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika.

4. Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi Państwowa Inspekcja Pracy. Art. 7

4. Członków komisji dyscyplinarnych, o któ rych mowa w art. 71 ust. 4, w tym przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, powołuje Główny In spektor Pracy na okres czterech lat spośród mianowa nych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, dają cych rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka komisji dyscyplinarnych. Art. 7

5.

1. Rzecznika dyscyplinarnego w Państwo wej Inspekcji Pracy, na okres kadencji komisji dyscy plinarnych, powołuje Główny Inspektor Pracy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Głów ny Inspektor Pracy może wyznaczyć do prowadzenia sprawy dyscyplinarnej innego pracownika. Art. 7

6. Postępowanie dyscyplinarne składa się z postępowania wyjaśniającego i postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi. Art. 7

7.

1. Główny Inspektor Pracy, w razie uzyska nia wiadomości o naruszeniu przez pracownika mia nowanego obowiązków służbowych lub uchybieniu godności stanowiska, poleca rzecznikowi dyscyplinar nemu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

2. Rzecznik dyscyplinarny jest związany polecenia mi Głównego Inspektora Pracy. Art. 7

8.

1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna po stępowanie dyscyplinarne, wydając postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, w którym wskazuje przyczyny wszczęcia.

2. Odpis orzeczenia doręcza się obwinionemu i okręgowemu inspektorowi pracy.

3. W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności niezbędne do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, zbiera i utrwa la dowody, w szczególności dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia.

4. Rzecznik dyscyplinarny przedstawia obwinione mu postawione zarzuty i przyjmuje od niego wyjaśnie nia i wnioski, a przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego zapoznaje obwinionego z zebranymi w sprawie dowodami, sporządzając z tej czynności no tatkę podpisaną przez siebie i obwinionego.

5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny przedkłada Głównemu Inspek torowi Pracy materiały postępowania wraz z umoty wowanym na piśmie wnioskiem o umorzenie postę powania dyscyplinarnego albo o skierowanie sprawy do komisji dyscyplinarnej. Art. 7

9.

1. Główny Inspektor Pracy poleca rzeczni kowi dyscyplinarnemu wniesienie do komisji dyscy plinarnej wniosku o ukaranie albo wydaje postano wienie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego; przepis art. 78 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Rzecznik dyscyplinarny kieruje do komisji dyscy plinarnej wniosek o ukaranie wraz z materiałami po stępowania, doręcza obwinionemu odpis wniosku oraz informuje go o prawie do ustanowienia obrońcy, chyba że obrońca został ustanowiony wcześniej.

3. Wniosek o ukaranie powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę jed nostki organizacyjnej i stanowisko służbowe obwi nionego;

2) dokładne określenie zarzucanego przewinienia, ze wskazaniem miejsca i czasu jego popełnienia;

3) proponowaną karę dyscyplinarną;

4) uzasadnienie wniosku;

5) wykaz dowodów i osób wzywanych na rozprawę.

4. Po otrzymaniu odpisu wniosku o ukaranie obwi niony i jego obrońca mogą w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania składać do komisji dyscyplinarnej wnioski i przedstawiać dowody.

5. Jeżeli przeciwko obwinionemu wszczęto postę powanie karne o ten sam czyn, który jest przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, w postępowaniu wy jaśniającym — rzecznik dyscyplinarny, a w postępo waniu przed komisjami dyscyplinarnymi — zespół orzekający, może zawiesić postępowanie dyscyplinar ne do czasu prawomocnego zakończenia postępowa nia karnego; postanowienie rzecznika dyscyplinarne go doręcza się obwinionemu i obrońcy, a postanowie nie komisji dyscyplinarnej także rzecznikowi dyscypli narnemu. Art. 80.

1. Komisja dyscyplinarna rozstrzyga samo dzielnie zagadnienia faktyczne oraz prawne; komisja jest związana prawomocnym orzeczeniem sądu stwier dzającym winę obwinionego.

2. Członkowie komisji dyscyplinarnej są w zakresie orzekania niezawiśli.

3. Komisja dyscyplinarna orzeka w trzyosobowym zespole orzekającym, któremu przewodniczy przewod niczący komisji lub jeden z jego zastępców. Art. 8

1.

1. Przewodniczący zespołu orzekającego wyznacza termin rozprawy; zarządza zawiadomienie o terminie rzecznika dyscyplinarnego i obrońcy, jeżeli został ustanowiony, oraz wzywa na rozprawę obwi nionego i w razie potrzeby — świadków i biegłych.

2. W przypadku, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o orzeczenie kary wydalenia z pracy w Państwowej In spekcji Pracy, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obroń cę spośród pracowników mianowanych. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5404 — Poz. 589

3. Wezwania i zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, powinny być doręczone nie później niż 7 dni przed terminem rozprawy.

4. W postępowaniu przed komisją dyscyplinarną obwiniony oraz jego obrońca mają prawo zapozna wać się z aktami sprawy.

5. Udział rzecznika dyscyplinarnego w rozprawie jest obowiązkowy.

6. Nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego lub jego obrońcy na rozprawie nie wstrzymuje rozpo znania sprawy. Art. 8

2.

1. Rozprawą kieruje przewodniczący ze społu orzekającego.

2. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół.

3. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia roz prawy oraz osób w niej uczestniczących;

2) treść wyjaśnień, oświadczeń i wniosków uczestni ków rozprawy;

3) postanowienia wydane w toku rozprawy;

4) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu rozprawy;

5) podpisy przewodniczącego zespołu orzekającego i protokolanta.

4. Rozprawa jest jawna. W uzasadnionych przy padkach zespół orzekający może wyłączyć jawność ca łości lub części rozprawy.

5. Na początku rozprawy rzecznik dyscyplinarny odczytuje wniosek o ukaranie, po czym przewodniczą cy zespołu orzekającego zapytuje obwinionego, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu przewi nienia oraz czy i jakie zamierza złożyć wyjaśnienia.

6. Przewodniczący zespołu orzekającego udziela obwinionemu głosu w celu złożenia wyjaśnień, a na stępnie w miarę potrzeby wysłuchuje świadków, od biera oświadczenia oraz bada dokumenty lub przepro wadza inne dowody.

7. Na rozprawie rzecznik dyscyplinarny, obwiniony oraz jego obrońca mogą składać oświadczenia, zgła szać wnioski i przedstawiać dowody.

8. Odroczenie rozprawy może nastąpić jedynie z ważnych powodów; o odroczeniu postanawia prze wodniczący zespołu orzekającego.

9. Rozprawa ulega odroczeniu w razie niestawie nia się strony, której wezwanie nie zostało doręczone, lub w razie jej usprawiedliwionego niestawiennictwa.

10. Rozprawę odroczoną prowadzi się w dalszym ciągu, chyba że skład zespołu orzekającego uległ zmianie. 1

1. Bezpośrednio przed zamknięciem rozprawy przewodniczący zespołu orzekającego udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwinionemu. Art. 8

3.

1. Komisja dyscyplinarna, po przeprowa dzeniu rozprawy i odbyciu narady, wydaje orzeczenie o:

1) ukaraniu;

2) uniewinnieniu;

3) umorzeniu postępowania.

2. Orzeczenie o umorzeniu postępowania komisja dyscyplinarna wydaje, gdy:

1) obwiniony nie podlega właściwości komisji;

2) obwiniony zmarł;

3) upłynął termin do wszczęcia postępowania dyscy plinarnego;

4) rzecznik dyscyplinarny na polecenie Głównego Inspektora Pracy wycofał wniosek o ukaranie.

3. Orzeczenie o umorzeniu postępowania komisja dyscyplinarna może wydać także na posiedzeniu nie jawnym.

4. Narada jest niejawna; w pomieszczeniu, w któ rym odbywa się narada, pozostają jedynie członkowie zespołu orzekającego, a w razie potrzeby także proto kolant.

5. Orzeczenie zapada większością głosów. Głoso wanie odbywa się osobno co do winy i osobno co do kary; członek zespołu orzekającego nie może wstrzy mać się od głosowania.

6. Przegłosowany członek zespołu orzekającego, podpisując orzeczenie, ma prawo zaznaczyć na orze czeniu swoje zdanie odrębne. Składający zdanie od rębne może do akt sprawy złożyć jego uzasadnienie na piśmie. Art. 8

4.

1. Komisja dyscyplinarna wymierza karę biorąc pod uwagę stopień winy, szkodliwość społecz ną i skutki przewinienia, a także zachowanie się obwi nionego przed i po popełnieniu przewinienia.

2. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień, wymierza się jedną karę za wszystkie przewinienia łącznie.

3. Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać:

1) nazwę komisji dyscyplinarnej, imiona i nazwiska członków zespołu orzekającego, rzecznika dyscy plinarnego i protokolanta oraz datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;

2) imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę jed nostki organizacyjnej i stanowisko służbowe obwi nionego;

3) dokładne określenie zarzucanego przewinienia;

4) rozstrzygnięcie co do winy; Dziennik Ustaw Nr 89 — 5405 — Poz. 589

5) określenie wymierzonej kary;

6) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania;

7) podpisy członków zespołu orzekającego.

4. Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośred nio po zakończeniu rozprawy i odbyciu narady.

5. W wyjątkowych wypadkach można odroczyć wydanie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 3 dni. O terminie ogłoszenia orzeczenia przewodniczący ze społu orzekającego zawiadamia strony bezpośrednio po postanowieniu o odroczeniu wydania orzeczenia.

6. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący ze społu orzekającego podaje ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.

7. Orzeczenie wymaga pisemnego uzasadnienia, które powinno zawierać ustalenia faktyczne przez wskazanie, jakie fakty komisja dyscyplinarna uznała za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tym względzie oparła się dowodach i dlaczego nie dała wiary dowodom przeciwnym, a także przytoczenie okoliczności, które komisja dyscyplinarna uwzględniła przy wymierzaniu kary.

8. Uzasadnienie sporządza przewodniczący ze społu orzekającego; uzasadnienie podpisują wszyscy członkowie zespołu orzekającego.

9. Orzeczenie na piśmie wraz z uzasadnieniem do ręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu oraz obrońcy w ciągu 14 dni od dnia jego ogłoszenia albo wydania w trybie określonym w art. 83 ust. 3. Art. 8

5.

1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu oraz obrońcy służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

2. Odwołanie składa się za pośrednictwem prze wodniczącego komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

3. Przewodniczący wydaje postanowienie o odmo wie przyjęcia odwołania, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu lub przez osobę nieuprawnioną.

4. Przewodniczący może przywrócić termin do wniesienia odwołania, gdy przekroczenie terminu na stąpiło z przyczyn od strony niezależnych; wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody. Jednocześnie z wnioskiem należy wnieść odwołanie.

5. Postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania oraz odmowie przywrócenia terminu do złożenia od wołania, wskazujące podstawę odmowy, doręcza się zainteresowanemu wraz z pouczeniem o prawie i ter minie do wniesienia zażalenia; na postanowienia te zainteresowanemu służy zażalenie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia dorę czenia postanowienia.

6. Odwołanie można cofnąć do chwili rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu odwoławczym. Odwołania wniesionego na korzyść obwinionego nie można cof nąć bez jego zgody. Art. 8

6.

1. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna umarza postępowanie odwoławcze w razie:

1) wniesienia odwołania przez osobę nieuprawnioną;

2) bezzasadnego przywrócenia terminu do wniesie nia odwołania;

3) skutecznego cofnięcia odwołania.

2. Umorzenie postępowania odwoławczego może nastąpić także na posiedzeniu niejawnym. Art. 8

7.

1. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna po przeprowadzeniu rozprawy:

1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie;

2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie co do istoty;

3) uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę komisji dys cyplinarnej do ponownego rozpatrzenia w innym składzie;

4) uchyla orzeczenie i umarza postępowanie w przy padkach określonych w art. 83 ust. 2 pkt 1—3.

2. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna może orzec karę surowszą od orzeczonej przez komisję dyscypli narną tylko wówczas, gdy orzeczenie zostało zaskarżo ne na niekorzyść obwinionego.

3. W postępowaniu przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną stosuje się odpowiednio przepisy o po stępowaniu przed komisją dyscyplinarną. Art. 8

8.

1. Od orzeczenia Odwoławczej Komisji Dys cyplinarnej obwinionemu oraz Głównemu Inspektoro wi Pracy przysługuje odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego — sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

2. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orze czenia sądu apelacyjnego skarga kasacyjna nie przy sługuje. Art. 8

9.

1. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej staje się prawomocne w razie niewniesienia odwołania w ter minie, a także umorzenia postępowania odwoławczego, a orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w ra zie niewniesienia odwołania w terminie do sądu.

2. Po uprawomocnieniu się orzeczenia przewodni czący komisji dyscyplinarnej przesyła jego odpis wraz z uzasadnieniem obwinionemu oraz Głównemu Inspek torowi Pracy, który zarządza wykonanie orzeczenia.

3. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasad nieniem włącza się do akt osobowych pracownika. Art. 90.

1. Kary dyscyplinarne określone w art. 71 ust. 3 pkt 1 i 2 ulegają zatarciu po upływie dwóch lat, a kary dyscyplinarne, określone w art. 71 ust. 3 pkt 3 i 4 — po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5406 — Poz. 589

2. Kara nagany i nagany z ostrzeżeniem może ulec wcześniejszemu zatarciu na wniosek ukaranego pra cownika. Decyzję taką podejmuje Główny Inspektor Pracy najwcześniej po upływie roku od dnia uprawo mocnienia się orzeczenia, biorąc pod uwagę niena ganne zachowanie pracownika w tym okresie.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, od pis orzeczenia wraz z uzasadnieniem usuwa się z akt osobowych, a ukaranie uważa się za niebyłe. Art. 9

1.

1. Obwiniony lub rzecznik dyscyplinarny mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli po wydaniu prawomocnego orzeczenia wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody, nie znane przedtem komisji dyscyplinarnej, a mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

2. Wznowienie postępowania na niekorzyść obwi nionego może nastąpić tylko wtedy, gdy okaże się, że orzeczenie wydane zostało na skutek przestępstwa stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Wniosek o wznowienie postępowania może być złożony w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się oko liczności, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Wznowienie postępowania po upływie przedaw nienia dyscyplinarnego może nastąpić tylko na korzyść ukaranego.

5. W przedmiocie wznowienia postępowania orzeka na posiedzeniu niejawnym w innym składzie komisja dyscyplinarna, która wydała prawomocne orzeczenie.

6. Na postanowienie o odmowie wznowienia postę powania, wydane przez komisję dyscyplinarną, przy sługuje zażalenie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinar nej; przepis art. 85 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Na postanowienie o odmowie wznowienia po stępowania, wydane przez Odwoławczą Komisję Dys cyplinarną, zażalenie nie przysługuje. Art. 9

2. W postępowaniu przed komisjami dyscypli narnymi, o których mowa w art. 71 ust. 4, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Art. 9

3. Główny Inspektor Pracy określi, w drodze zarządzenia, organizację, skład oraz tryb pracy komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz tryb pracy rzecznika dyscyplinarnego. Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 9

4. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 121 § 2—4 otrzymują brzmienie: „

§2. Z zastrzeżeniem § 5 każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadają cych osobowości prawnej kwoty 50 000 zł.

§3. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w sto sunku do osób prawnych i jednostek orga nizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.

§4. Jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego, grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa.”;

2) art. 126 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

6. Na wniosek zobowiązanego, który wy konał obowiązek, grzywny uiszczone lub ściągnięte w celu przymuszenia mo gą być w uzasadnionych przypadkach zwrócone w wysokości 75 % lub w ca łości. Państwowe organy egzekucyjne mogą zwrócić grzywnę po uzyskaniu zgody organu wyższego stopnia.”. Art. 9

5. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 91 § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Pracodawca przekazuje porozumienie właś ciwemu okręgowemu inspektorowi pracy.”;

2) w art. 1517 § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w § 2, pracodawca informuje właści wego okręgowego inspektora pracy o zatrud nianiu pracowników pracujących w nocy.”;

3) w art. 209: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspek tora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.”, Dziennik Ustaw Nr 89 — 5407 — Poz. 589 ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426. ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381. b) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Właściwy okręgowy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę prowadzą cego działalność powodującą szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracow ników do okresowej aktualizacji informa cji, o której mowa w § 1.”;

4) w art. 234 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego in spektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wy wołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.”;

5) w art. 235 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu okręgo wemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podej rzenia o taką chorobę.”;

6) art. 281 otrzymuje brzmienie: „Art. 28

1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

1) zawiera umowę cywilnoprawną w wa runkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,

2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,

3) wypowiada lub rozwiązuje z pracow nikiem stosunek pracy bez wypowie dzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,

4) stosuje wobec pracowników inne ka ry niż przewidziane w przepisach pra wa pracy o odpowiedzialności po rządkowej pracowników,

5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowni ków związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

6) nie prowadzi dokumentacji w spra wach związanych ze stosunkiem pra cy oraz akt osobowych pracowników,

7) pozostawia dokumentację w spra wach związanych ze stosunkiem pra cy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodze niem lub zniszczeniem — podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.”;

7) w art. 282 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Kto, wbrew obowiązkowi:

1) nie wypłaca w ustalonym terminie wyna grodzenia za pracę lub innego świadcze nia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bez podstawnie obniża albo dokonuje bez podstawnych potrąceń,

2) nie udziela przysługującego pracowniko wi urlopu wypoczynkowego lub bezpod stawnie obniża wymiar tego urlopu,

3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pra cy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.”;

8) w art. 283 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

§1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpie czeństwa i higieny pracy albo kierując pra cownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpie czeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

§2. Tej samej karze podlega, kto:

1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowe go inspektora pracy i właściwego pań stwowego inspektora sanitarnego o miej scu, rodzaju, zakresie prowadzonej dzia łalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalno ści oraz o zmianie technologii, jeżeli zmia na technologii może powodować zwięk szenie zagrożenia dla zdrowia pracowni ków,

2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budow lanego albo jego części, w których przewi duje się pomieszczenia pracy, była wyko nywana na podstawie projektów uwzględ niających wymagania bezpieczeństwa i hi gieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców,

3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowi ska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,

4) wbrew obowiązkowi dostarcza pracowni kowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oce ny zgodności,

5) wbrew obowiązkowi stosuje: a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szko dliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profi laktycznych, Dziennik Ustaw Nr 89 — 5408 — Poz. 589 b) substancje i preparaty chemiczne nieoznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację, c) niebezpieczne substancje i niebezpiecz ne preparaty chemiczne nieposiadające kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, poża rem lub wybuchem,

6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pra cy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbio rowym wypadku przy pracy oraz o każ dym innym wypadku, który wywołał wy mienione skutki, mającym związek z pra cą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodo wej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub doku menty dotyczące takich wypadków i cho rób,

7) nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy,

8) utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemoż liwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań,

9) bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziec ko do ukończenia przez nie 16 roku ży cia.”;

9) w art. 304: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzą cym w zakładzie pracy lub w miejscu wy znaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.”, b) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosu je się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizują cych pracę wykonywaną przez osoby fi zyczne:

1) na innej podstawie niż stosunek pracy,

2) prowadzące na własny rachunek dzia łalność gospodarczą.”;

10) art. 3041 otrzymuje brzmienie: „Art. 304

1. Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez praco dawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycz nych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakła dzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot or ganizujący pracę.”. Art. 9

6. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pra cownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.9)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 uchyla się pkt 10;

2) w art. 36 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) Marszałku Sejmu — dla urzędników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Oso bowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,”;

3) w art. 48: a) w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Przepisów art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6 i art. 30 ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do pracow ników urzędów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6—7a, 9 i 13.”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Uprawnienie wynikające z art. 31 ust. 3 przy sługuje odpowiednio organowi wymienio nemu w ust. 1 oraz Marszałkowi Sejmu w odniesieniu do pracowników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego i Biu ra Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także Marszałkowi Senatu w odniesieniu do pracowników Kancelarii Senatu oraz kierownikom urzędów wymie nionym w art. 1 ust. 1 pkt 3b i 6—7a w od niesieniu do pracowników tych urzędów.

3. Przewidziane w ustawie uprawnienia mini strów przysługują odpowiednio kierowni kom urzędów wymienionych w ust. 1 oraz w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6—7a, 9 i 13.”. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5409 — Poz. 589 ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600. Art. 9

7. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakła dowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.

10) ) w art. 12a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie wniosku pochodzącego od właści wego organu Państwowej Inspekcji Pracy w try bie określonym przepisami Kodeksu postępowa nia w sprawach o wykroczenia.”. Art. 9

8. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 46 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W razie skazania za przestępstwo spowodo wania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdro wiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobko wą, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub in nej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.”;

2) w art. 218 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Osoba określona w § 1, która będąc zobowią zana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagro dzenia za pracę lub innego świadczenia ze sto sunku pracy, obowiązku tego nie wykonuje — podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”;

3) w art. 225 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Tej samej karze podlega, kto osobie upraw nionej do kontroli, o której mowa w rozdzia le 1e ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.12)) lub osobie przybranej do jej pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowych.”. Art. 9

9. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.13)) w art. 49 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. W sprawach o przestępstwa przeciwko pra wom osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w art. 218—221 oraz w art. 225 § 2 Kodeksu karnego, organy Państwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywać prawa po krzywdzonego, jeżeli w zakresie swego dzia łania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.”. Art. 100. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służ bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie: „5a) kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykony wania pracy i innej pracy zarobkowej cudzo ziemcom”;

2) po art. 6zn dodaje się rozdział 1e w brzmieniu: „Rozdział 1e Kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom Art. 6zo.

1. Kontrola, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5a, ma na celu ustalenie stanu fak tycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wy konywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzo Dziennik Ustaw Nr 89 — 5410 — Poz. 589 ———————

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 467. 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648. ——————— 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589. 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432 i Nr 80, poz. 539. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 57, poz. 390. ziemców oraz powierzania wykonywa nia pracy i innej pracy zarobkowej cu dzoziemcom.

2. Kontrolę przeprowadzają funkcjonariu sze celni pełniący służbę w jednost kach organizacyjnych Służby Celnej, na podstawie upoważnienia wystawio nego przez właściwego dyrektora izby celnej.

3. Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający praco wnika i inne instytucje oraz osoby fizyczne.

4. Kontrolujący są uprawnieni do prze prowadzenia kontroli bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy. Kontrolują cy są obowiązani do okazania legity macji służbowych i upoważnienia.

5. W przypadku podejrzenia, że przepisy ustawy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie są przestrzegane i okolicz ności faktyczne uzasadniają niezwłocz ne podjęcie kontroli, kontrole przepro wadza się na podstawie legitymacji służbowych. W przypadku gdy kontro lowany jest przedsiębiorcą doręcza się mu upoważnienie nie później niż w ter minie 7 dni od podjęcia kontroli. W przypadku kontroli, na podstawie legitymacji służbowych, kontrolowany ma obowiązek wskazać adres do dorę czeń. W przypadku braku takiego adre su lub gdy wskazany adres okazał się nieprawdziwy upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone. Art. 6zp.

1. Funkcjonariusze celni w celu przepro wadzenia kontroli mogą wykonywać czynności wstępne polegające na us taleniu nazwy jednostki podlegającej kontroli, okresu kontroli oraz faktu przeprowadzania kontroli w jednostce podlegającej kontroli przez inny or gan kontrolny. Wykonujący czynności wstępne są obowiązani do okazania kontrolowanej jednostce legitymacji służbowej.

2. Funkcjonariusze celni po zakończeniu czynności wstępnych przeprowadzają kontrolę, o której mowa w art. 6zo ust. 1, lub w przypadku stwierdzenia przeprowadzania kontroli przez inny organ odstępują od kontroli. W tym przypadku kontrola może być przepro wadzona w terminie ustalonym z jed nostką podlegającą kontroli. Art. 6zr.

1. W toku kontroli kontrolujący mają pra wo:

1) do swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskiwania przepustki oraz są zwolnieni od rewizji osobi stej;

2) badać dokumenty objęte zakresem kontroli oraz sporządzać niezbędne ich kopie;

3) przesłuchiwać osoby podejrzane o naruszenie przepisów, o których mowa w art. 6zo;

4) przesłuchiwać świadków;

5) sprawdzać tożsamość osób zatrud nionych i wykonujących inne prace zarobkowe, a także innych osób w celu ustalenia charakteru ich po bytu na terenie kontrolowanej jed nostki w czasie przeprowadzania kontroli;

6) dokumentować czynności kontrolne z wykorzystaniem środków audio wizualnych;

7) korzystać z pomocy biegłych i spe cjalistów;

8) dokonywać oględzin miejsc wyko nywania pracy.

2. Kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolo wanym są obowiązani umożliwić wy konywanie czynności, o których mowa w ust. 1.

3. Kontrolowany ma obowiązek w wy znaczonym terminie udzielać wszel kich wyjaśnień dotyczących przedmio tu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty, umożliwić sporzą dzanie ich kopii oraz zapewnić kontro lującym warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić sa modzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

4. Osoby upoważnione do reprezentowa nia kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownicy, osoby współ działające z kontrolowanym oraz inne osoby obecne na terenie kontrolowa nej jednostki w czasie przeprowadza nia kontroli są obowiązane udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wy konywanych czynności lub zadań. Art. 6zs.

1. Ustalenia z kontroli opisuje się w pro tokole kontroli, który zawiera w szcze gólności:

1) imię i nazwisko kierującego jednost ką kontrolowaną, nazwę i adres tej jednostki;

2) imię i nazwisko przeprowadzające go kontrolę oraz numer i datę upo ważnienia do przeprowadzenia kon troli;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kon troli;

4) zakres kontroli i okres objęty kontrolą; Dziennik Ustaw Nr 89 — 5411 — Poz. 589

5) fakty ustalone w toku kontroli, a w szczególności dotyczące stwier dzonych nieprawidłowości;

6) wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości;

7) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów, kserokopii z dokumen tów oraz fakcie dokumentowania czynności kontrolnych z wykorzy staniem środków audiowizualnych;

8) wyszczególnienie załączników do protokołu;

9) datę i miejsce podpisania protokołu.

2. Protokół kontroli podpisuje przeprowa dzający kontrolę i kierujący jednostką kontrolowaną, a w razie jego nieobec ności osoba przez niego upoważniona.

3. Jeżeli przed podpisaniem protokołu kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba przez niego upoważniona zgłosi na piśmie, w terminie nieprzekraczają cym 7 dni od dnia jego otrzymania, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, przeprowadza jący kontrolę dokonuje ich analizy, bada przedstawione dowody oraz ustosun kowuje się do zastrzeżeń i w uzasadnio nych przypadkach uzupełnia protokół.

4. Jeżeli kierujący jednostką kontrolowa ną lub osoba przez niego upoważniona odmówi podpisania protokołu, prze prowadzający kontrolę zamieszcza w protokole odpowiednią adnotację o przyczynach odmowy podpisania lub braku podania przyczyn.

5. Protokół sporządza się w dwóch eg zemplarzach — po jednym dla kieru jącego jednostką kontrolowaną i dla przeprowadzającego kontrolę.

6. W protokole nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, któ re parafuje przeprowadzający kontrolę, oznaczając parafy datą ich dokonania.

7. W razie przeprowadzenia kontroli, w wyniku której nie stwierdzono nie prawidłowości, przeprowadzający kon trolę sporządza notatkę z kontroli za wierającą odpowiednio dane zawarte w ust. 1 pkt 1—5 oraz pkt 8 i

9. Przepisy ust. 2 i 4—6 stosuje się odpowiednio. Art. 6zt.

1. Służba Celna, w zakresie wykonywania kontroli, współdziała z organami admi nistracji publicznej, a w szczególności ze Strażą Graniczną, Policją, Państwo wą Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpie czeń Społecznych, urzędami kontroli skarbowej oraz związkami zawodowy mi i organizacjami pracodawców.

2. Organy Policji i Straży Granicznej, w razie uzasadnionej potrzeby oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa kontrolującym, są obowiązane, na wniosek kontrolującego, do udzielenia stosownej pomocy.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo rządzenia, organizację i tryb przepro wadzania kontroli, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5a, mając na wzglę dzie konieczność zapewnienia spraw ności przeprowadzanej kontroli oraz prawidłowego dokumentowania prze prowadzonych czynności kontrolnych. Art. 6zu. W zakresie nieuregulowanym w niniej szym rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy art. 6j, 6k, 6p ust. 1, 2 i 4, art. 6za, 6zb ust. 1—4 i art. 6zc, a w zakresie nie uregulowanym w tych przepisach stosu je się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.”. Art. 10

1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. W sprawach o wykroczenia przeciwko pra wom pracownika określonych w Kodeksie pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 119—123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także w sprawach o inne wykro czenia związane z wykonywaniem pracy za robkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, oskarży cielem publicznym jest inspektor pracy.”;

2) w art. 96: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń — do 1000 zł.”, b) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu: „§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w spra wach, w których oskarżycielem publicz nym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. § 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracow nika określone w Kodeksie pracy popeł nia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.”. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5412 — Poz. 589 ——————— 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 128, poz. 1351, z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143, poz. 1203 oraz z 2006 r. Nr 226, poz. 1648. Art. 10

2. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrud nianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 95

9) w art. 9:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Pracodawca użytkownik dostarcza pracowni kowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypad ku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka za wodowego oraz informuje o tym ryzyku. 2b. Do sposobu i terminów przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisy Kodeksu pracy stosuje się od powiednio.”;

2) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zakres przejęcia przez pracodawcę użytkowni ka obowiązków pracodawcy dotyczących bez pieczeństwa i higieny pracy innych niż określo ne w ust. 2a;”. Art. 10

3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 2 uchyla się pkt 1;

2) w art. 88 w ust. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) cudzoziemiec wykonujący za pracodawcę bę dącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy narusza to prawo; uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy następuje na wniosek właściwe go organu Państwowej Inspekcji Pracy.”;

3) uchyla się art. 116—118;

4) uchyla się art. 124;

5) art. 125 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

5. Orzekanie w sprawach o czyny, o któ rych mowa w art. 119—123, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postę powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.17)).”. Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 10

4. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy zachowują uprawnienia pracownicze oraz prawo do wykonywania lub nadzorowania czynności kontrol nych wynikające z aktów, na podstawie których po wstał ich stosunek pracy lub na podstawie których przysługiwało im prawo do wykonywania lub nadzo rowania czynności kontrolnych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 10

5. Państwowa Inspekcja Pracy działająca na podstawie niniejszej ustawy przejmuje uprawnienia i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy działającej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 115. Art. 10

6. Ośrodek działający na podstawie niniej szej ustawy przejmuje uprawnienia i obowiązki Ośrod ka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy działającego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 115. Art. 10

7.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy pra cownicy urzędów wojewódzkich wykonujący kontrolę legalności zatrudnienia na podstawie ustawy wymie nionej w art. 103, posiadający wykształcenie wyższe, stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w ich stosun kach pracy. Przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się wymagań wynikających z art. 39 pkt 4 w za kresie wykształcenia.

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, przed do puszczeniem do wykonywania czynności kontrolnych obowiązani są odbyć, w okresie dwóch lat od dnia wejścia ustawy w życie, szkolenie z zagadnień wcho dzących w zakres działania Państwowej Inspekcji Pra cy zakończone egzaminem państwowym, o którym mowa w art. 39 pkt

4. Koszty szkolenia ponosi Główny Inspektor Pracy.

5. Stosunek pracy z pracownikiem, o którym mo wa w ust. 1 wygasa w przypadku, gdy nie spełni on warunku przewidzianego w ust. 4. Art. 10

8.

1. Dotychczasowy pracodawca, w termi nie do dnia 1 czerwca 2007 r., przekaże imienne wyka zy pracowników, o których mowa w art. 107 ust. 1 Głównemu Inspektorowi Pracy.

2. Minister właściwy do spraw administracji pub licznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach pracowników, o których mowa w art. 107 ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania przekazanych zadań. Art. 10

9.

1. W toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia, o których mowa w art. 119—123 ustawy wymienionej w art. 103, w któ Dziennik Ustaw Nr 89 — 5413 — Poz. 589 ——————— 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588. 1

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 128, poz. 1351, z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143, poz. 1203, z 2006 r. Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589. rych oskarżycielem publicznym był inspektor właści wego urzędu wojewódzkiego z dniem wejścia w życie ustawy oskarżycielem publicznym staje się właściwy inspektor pracy.

2. Niezakończone postępowania administracyjne toczą się nadal przed właściwymi okręgowymi inspek torami pracy.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych, w szczególności sposób przeka zania dokumentacji dotyczącej tych postępowań, kie rując się koniecznością zapewnienia sprawnego i efek tywnego prowadzenia przejętych postępowań przez właściwego okręgowego inspektora pracy. Art. 1

10. Kadencja Rady Ochrony Pracy, powoła nej w trybie określonym w ustawie, o której mowa w art. 115, trwa do jej zakończenia po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 11

1. Rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, którym uprawnienia nadał Główny In spektor Pracy w trybie określonym w ustawie, o której mowa w art. 115, zachowują te uprawnienia po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 11

2. Do egzekucji wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 94, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotych czasowe. Art. 11

3. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych wobec pracowników Państwowej Inspek cji Pracy przed dniem wejścia w życie niniejszej usta wy stosuje się przepisy dotychczasowe, jednakże na leży stosować nowe przepisy, jeżeli są względniejsze dla sprawcy. Art. 11

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 ust. 4, art. 8a ust. 5, art. 12 i art. 21f ustawy, o której mowa w art. 115, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na pod stawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 9 ust. 9, art. 16 i art. 32 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art. 11

5. Traci moc ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 64, poz. 564, Nr 110, poz. 926 i Nr 167, poz. 1399). Art. 11

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r., z wyjątkiem art. 108, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 89 — 5414 — Poz. 589

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2007-05-21
Data wydania: 2007-04-13
Data wejścia w życie: 2007-07-01
Data obowiązywania: 2007-07-01
Uwagi: art. 108 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589