Dz.U. 2007 nr 90 poz. 603

603 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerw ca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i sposób wypełniania przez operatorów obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i po rządku publicznego, w zakresie zapewnienia przez operatora, w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organiza cyjnych możliwości wykonywania zadań przez prokuraturę, sądy, organy kontroli skarbowej, a także uprawnione jednostki podległe Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ———————

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządo wej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413. Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”;

2) przypadki, w których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może odroczyć termin rozpoczęcia wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 1;

3) maksymalne terminy odroczeń rozpoczęcia wyko nywania obowiązków, o których mowa w pkt 1.

§2. Operator zapewnia uprawnionym podmiotom techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania ich zadań poprzez:

1) przygotowanie obiektów, urządzeń oraz stosowa nych technik i technologii pocztowych do wyod rębnienia przesyłek wskazanych przez uprawnio ne podmioty w celu przeprowadzenia uprawnio nej kontroli, monitorowania, czasowego wyłącze nia przesyłek z obrotu pocztowego lub ich zajęcia;

2) przygotowanie technicznych systemów umożli wiających dostęp do przesyłanych w nich treści informacji, w tym danych identyfikujących pod miot korzystający z usług pocztowych oraz doty czących faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, danych identyfikujących przesyłkę, danych dotyczących jej cech zewnętrznych oraz zbiorów tych danych.

§3. Operator wykonuje obowiązki, o których mo wa w § 1 pkt 1, w sposób zapewniający dostęp upraw nionych podmiotów do obiektów i urządzeń wykorzy stywanych do świadczenia usług pocztowych.

§4.

1. Przesyłki i dane, o których mowa w § 2, ope rator udostępnia niezwłocznie na żądanie uprawnio nych podmiotów, w miejscach z nimi uzgodnionych.

2. W przypadku kodowania przez operatora prze syłek z korespondencją i danych, o których mowa w § 2, operator udostępnia je uprawnionym podmio tom w formie niezakodowanej.

§5. Udział pracowników operatora w realizacji za dań, o których mowa w § 2 i 4, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochro nie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3)) i powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

§6. Odroczenie terminu rozpoczęcia wykonywania przez operatora obowiązku zapewnienia uprawnio nym podmiotom określonych w § 2 technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania ich zadań może nastąpić w przypadku:

1) wystąpienia udokumentowanych trudności zwią zanych z uruchamianiem przez operatora nowych obiektów, urządzeń lub technik i technologii pocz towych, o których mowa w § 2 pkt 1;

2) udokumentowania przez operatora braku środ ków finansowych na dokończenie rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć techniczno-organizacyj nych, o których mowa w § 2.

§7. Maksymalny termin odroczenia wynosi 6 mie sięcy.

§8. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruk tury z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpie czeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku pub licznego (Dz. U. Nr 24, poz. 216).

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu: J. Polaczek ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162. Dziennik Ustaw Nr 90 — 5479 — Poz. 603

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-05-23
Data wydania: 2007-04-30
Data wejścia w życie: 2007-06-23
Data obowiązywania: 2007-06-23
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 90 poz. 603