Dz.U. 2007 nr 96 poz. 637

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 4 października 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Pol skiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypo spolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komu nikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisaną w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 18 października 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych: A. E. Fotyga 637 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-05-31
Data wydania: 2006-12-21
Data wejścia w życie: 2007-06-15
Data obowiązywania: 2007-06-15
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 96 poz. 637