Dz.U. 2007 nr 99 poz. 670

Na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 104

5) zarządza się, co następuje:

§1. Nadawany zakładom państw trzecich, z któ rych mogą być przywożone pasze, prowadzącym dzia łalność gospodarczą w zakresie wytwarzania pasz, wymagającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzenia, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parla mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 183/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania doty czące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1), numer identyfikacyjny składa się z:

1) symbolu „a”;

2) kodu państwa trzeciego określonego w Polskiej Normie PN-EN ISO 3166-1;

3) ośmiu znaków alfanumerycznych, z których: a) pierwszy i drugi stanowią cyfry oznaczające symbol województwa, nadany w sposób okreś lony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych za sad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału tery torialnego kraju oraz związanych z tym obo wiązków organów administracji rządowej i jed nostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)), b) trzeci i czwarty stanowią cyfry oznaczające sym bol powiatu właściwego ze względu na adres przedstawicielstwa, które reprezentuje zakład, nadany powiatom danego województwa w spo sób określony w rozporządzeniu, o którym mo wa w lit. a, c) piąty i szósty stanowią cyfry informujące o ko lejności wpisu zakładu do ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożo ne pasze, d) siódmy i ósmy — litery „pp” stanowiące wyróż nik dla reprezentującego zakład przedstawiciel stwa działającego na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej.

§2. Nadawany zakładom państw trzecich, z któ rych mogą być przywożone pasze, prowadzącym dzia łalność gospodarczą w zakresie wytwarzania pasz, wymagającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rejestracji, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, o którym mowa w § 1, numer identyfikacyjny składa się z:

1) kodu państwa trzeciego określonego w Polskiej Normie PN-EN ISO 3166-1;

2) ośmiu znaków alfanumerycznych, o których mowa w § 1 pkt 3.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakła dów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 80, poz. 561).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jabłoński Dziennik Ustaw Nr 99 — 6002 — Poz. 670 670 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-05
Data wydania: 2007-05-22
Data wejścia w życie: 2007-06-20
Data obowiązywania: 2007-06-20
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2007 nr 99 poz. 670