Dz.U. 2008 nr 11 poz. 64

Dziennik Ustaw Nr 11 — 550 — Poz. 64 64 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości2) Na podstawie art. 25t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 137

4) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wy magań dotyczących interoperacyjności kolei oraz pro cedur oceny zgodności dla transeuropejskiego syste mu kolei dużych prędkości (Dz. U. Nr 162, poz. 1697) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Wykaz składników interoperacyjności podsys temów transeuropejskiego systemu okreś lonych w art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym określa załącznik do rozporządzenia.”;

2) w § 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) o nazwie sterowanie — decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. dotycząca specyfikacji tech nicznej interoperacyjności podsystemu „Stero wanie” transeuropejskiego systemu kolei du żych prędkości oraz zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei konwencjo nalnych, o której mowa w art. 6 ust. 1 dyrekty wy 96/48/WE (2006/860/WE) (Dz. Urz. UE L 342 z 07.12.2006, str. 1 i L 67 z 07.03.2007, str. 13);”;

3) w § 25: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wykaz włączonych do podsystemu składników interoperacyjności;

2) kopie deklaracji zgodności składników interoperacyjności, jeżeli są wymagane, wraz z obliczeniami oraz kopiami proto kołów prób i badań przeprowadzonych przez notyfikowaną jednostkę certyfiku jącą na podstawie wspólnych specyfika cji technicznych;

3) certyfikat zgodności podsystemu wraz z: a) obliczeniami, b) zastrzeżeniami notyfikowanej jed nostki certyfikującej zgłoszonymi przy wykonywaniu czynności związa nych z oceną zgodności, które nie zo stały przez nią wycofane, c) sprawozdaniem notyfikowanej jed nostki certyfikującej z przeprowadzo nych inspekcji i kontroli, d) pośrednimi certyfikatami zgodności podsystemu i pośrednimi deklaracja mi weryfikacji zgodności podsyste mu, jeżeli zostały wydane;

4) dokumenty techniczne konieczne do przeprowadzenia weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzenia jego zgod ności z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności plany inżyniersko -konstrukcyjne oraz dokumenty technicz ne powstałe podczas weryfikacji zgodno ści podsystemu i potwierdzające jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności protokoły odbioru prac ziemnych i uzbrojenia, protokoły prób i kontroli betonu — dla podsystemu o nazwie infrastruktura;

5) dokumenty techniczne konieczne do przeprowadzenia weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzenia jego zgod ności z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów ste rowniczych, opisy systemów przetwa rzania danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania oraz dokumenty techniczne powstałe podczas weryfika ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej re gulacji wdrożenia dyrektywy Komisji 2007/32/WE z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającej załącznik VI do dyrektywy Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuro pejskiego systemu kolei dużych prędkości i załącznik VI do dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. WE L 141 z 02.06.2007, str. 63). cji zgodności podsystemu i potwierdza jące jego zgodność z zasadniczymi wy maganiami, a w szczególności ogólne i szczegółowe rysunki powykonawcze — dla wszystkich podsystemów, z wyjąt kiem podsystemu o nazwie infrastruktu ra.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Zawartość dokumentacji technicznej, o któ rej mowa w ust. 1, powinna spełniać rów nież wymagania określone dla podsyste mu o nazwie:

1) infrastruktura — w decyzji Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotyczącej TSI odnoszą cej się do podsystemu infrastruktury transeuropejskiego systemu kolei du żych prędkości, określonej w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/732/WE);

2) energia — w decyzji Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotyczącej specyfikacji technicznej dla zapewnienia interopera cyjności podsystemu energetycznego transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/733/WE);

3) sterowanie — w decyzji Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczącej specyfika cji technicznej interoperacyjności pod systemu „Sterowanie” transeuropej skiego systemu kolei dużych prędkości oraz zmieniającej załącznik A do decyzji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącej specyfikacji technicznej inter operacyjności podsystemu „Sterowa nie” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2006/860/WE);

4) tabor — w decyzji Komisji z dnia 30 ma ja 2002 r. dotyczącej specyfikacji tech nicznej dla zapewnienia interoperacyj ności podsystemu taboru transeuropej skiego systemu kolei dużych prędkości, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrekty wy 96/48/WE (2002/735/WE);

5) utrzymanie — w decyzji Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsys temu konserwacji transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, określo nej w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE (2002/730/WE).”;

4) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmie niu określonym w załączniku do niniejszego rozpo rządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk Dziennik Ustaw Nr 11 — 551 — Poz. 64 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. (poz. 64) WYKAZ SK¸ADNIKÓW INTEROPERACYJNOÂCI PODSYSTEMÓW TRANSEUROPEJSKIEGO SYSTEMU KOLEI DU˚YCH PR¢DKOÂCI

1. W podsystemie strukturalnym o nazwie:

1) infrastruktura — wyróżnia się następujące składni ki interoperacyjności: a) szyna, b) system przytwierdzeń szyn, c) podkład i podrozjazdnica, d) rozjazd kolejowy, e) skrzyżowanie torów kolejowych;

2) energia — wyróżnia się następujące składniki inter operacyjności: a) górna sieć jezdna, b) pantograf, c) nakładka stykowa;

3) sterowanie — wyróżnia się następujące składniki interoperacyjności: a) pokładowe, w tym: — pokładowy ERTMS/ETCS, — pokładowa platforma bezpieczeństwa, — rejestrator danych dotyczących bezpieczeń stwa, — odometr, — zewnętrzny STM, — pokładowy ERTMS/GSM-R, b) przytorowe, w tym: — Centrum Sterowania Radiowego (RBC), — urządzenie do radiowego przesyłania infor macji uaktualniających, — eurobalisa, — europętla, — koder do eurobalisy, — koder do europętli, — przytorowa platforma bezpieczeństwa;

4) tabor — wyróżnia się następujące składniki inter operacyjności: a) sprzęgi instalowane na końcach składu pociągu, b) koło, c) elementy przyłączeniowe współpracujące z urządzeniami podsystemu funkcjonalnego o nazwie utrzymanie, d) oświetlenie i urządzenia ostrzegania instalowa ne na końcach składu pociągu, e) szyba czołowa w kabinie maszynisty.

2. W podsystemie funkcjonalnym o nazwie utrzy manie wyróżnia się następujące składniki interopera cyjności:

1) elementy przyłączeniowe urządzeń do opróżniania toalet;

2) gniazdo elektryczne przeznaczone do podłączania urządzeń do czyszczenia składów pociągów;

3) elementy przyłączeniowe urządzeń do uzupełnia nia zapasów wody i piasku. Dziennik Ustaw Nr 11 — 552 — Poz. 64

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2008-01-23
Data wydania: 2008-01-07
Data wejścia w życie: 2008-02-07
Data obowiązywania: 2008-02-07
Data uchylenia: 2012-08-11
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 11 poz. 64