Dz.U. 2008 nr 13 poz. 82

82 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych Na podstawie art. 1e ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych or ganów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. Nr 101, poz. 103

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 wyrazy „załącznik do rozporządzenia” zastę puje się wyrazami „załącznik nr 1 do rozporządze nia”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a.

1. Upoważnia się terenowe organy Straży Granicznej, do dnia 11 lutego 2008 r., do wykonywania następujących zadań orga nów celnych:

1) sprawowanie dozoru celnego i wyko nywanie kontroli celnej;

2) przyjmowanie zgłoszeń celnych o ob jęcie towarów procedurą celną, zwal nianie towarów do tych procedur oraz nadawanie towarom innego przezna czenia celnego.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są re alizowane przez terenowe organy Straży Granicznej przy wprowadzaniu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wypro wadzaniu towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej w przejściach granicznych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”; ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589. Dziennik Ustaw Nr 13 — 724 — Poz. 82

3) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia ozna cza się jako załącznik nr 1 do rozporządzenia;

4) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się za łącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określo nym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2008 r. (poz. 82) PRZEJÂCIA GRANICZNE, W KTÓRYCH TERENOWE ORGANY STRA˚Y GRANICZNEJ WYKONUJÑ ZADANIA ORGANÓW CELNYCH OKREÂLONE W § 3A ROZPORZÑDZENIA Przejścia graniczne

1) Bezledy

2) Braniewo

3) Głomno

4) Gołdap

5) Gronowo

6) Skandawa

7) Bobrowniki

8) Czeremcha

9) Kukuryki-Koroszczyn

10) Kuźnica Białostocka 1

1) Siemianówka 1

2) Sławatycze 1

3) Terespol 1

4) Zubki Białostockie 1

5) Dorohusk 1

6) Hrebenne 1

7) Hrubieszów 1

8) Korczowa 1

9) Krościenko

20) Medyka-Szegini 2

1) Przemyśl 2

2) Wercherata 2

3) Zosin.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2008-01-28
Data wydania: 2008-01-28
Data wejścia w życie: 2008-01-28
Data obowiązywania: 2008-01-28
Data uchylenia: 2010-04-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 13 poz. 82