Dz.U. 2008 nr 155 poz. 967

Dziennik Ustaw Nr 155 — 8367 — Poz. 967 Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Kon wencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 107

4) Pre zydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 31 grudnia 2001 r. wyżej wymienioną konwencję. Zgodnie z artykułem 52 ustęp 1 powyższej kon wencji została dokonana przewidziana w tym artykule wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. Konwencja weszła w życie dnia 10 listopada 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski 967 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-08-27
Data wydania: 2008-04-22
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 155 poz. 967