Dz.U. 2008 nr 157 poz. 981

Dziennik Ustaw Nr 157 — 8416 — Poz. 981 Na podstawie art. 23e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecz nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw (Dz. U. Nr 158, poz. 11

10) załącznik do rozporządzenia otrzy muje brzmienie określone w załączniku do niniejsze go rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 981 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 115, poz. 794 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 816. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. (poz. 981) WYSOKOÂå STAWEK REKOMPENSAT STOSOWANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SI¢ WYSOKOÂå REKOMPENSATY W STOSUNKU DO PRODUCENTÓW POSIADAJÑCYCH GOSPODARSTWA LUB WI¢KSZE ICH CZ¢ÂCI W DANYM WOJEWÓDZTWIE Województwo zł/kg indywidualnej ilości referencyjnej DOLNOÂLÑSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ¸ÓDZKIE MA¸OPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ÂLÑSKIE ÂWI¢TOKRZYSKIE WARMI¡SKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 0,84 0,83 0,73 0,81 0,76 0,71 0,80 0,86 0,68 0,88 0,80 0,78 0,74 0,85 0,81 0,84

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2008-08-29
Data wydania: 2008-08-27
Data wejścia w życie: 2008-08-29
Data obowiązywania: 2008-08-29
Data uchylenia: 2009-08-27
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 157 poz. 981