Dz.U. 2008 nr 161 poz. 1002

Dziennik Ustaw Nr 161 — 8607 — Poz. 1002 Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczególne zasady rachunkowości banków, z wy łączeniem Narodowego Banku Polskiego;

2) zakres informacji wykazywanych w informacji do datkowej sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 29 września 1994 r. o ra chunkowości;

2) konto syntetyczne — przewidziane planem kont urządzenie księgi głównej, o którym mowa w art. 15 ustawy;

3) konto analityczne — przewidziane w planie kont urządzenie ksiąg pomocniczych, o którym mowa w art. 16 ustawy;

4) zestawienie obrotów i sald — sporządzane na ko niec dnia operacyjnego, zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i kont analitycznych, któ rych obroty powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami dzienników częściowych;

5) instrument pochodny — instrument finansowy spełniający łącznie warunki: a) jego wartość zależna jest od określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego, ce ny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indek su opartego na cenie lub stopie procentowej albo innej zmiennej, b) nie wymaga żadnej płatności początkowej lub wymaga tylko niewielkiej inwestycji początko wej w stosunku do kwoty kontraktu, c) jego rozliczenie nastąpi w przyszłości;

6) zabezpieczenie — wyznaczenie jednego lub kilku instrumentów zabezpieczających, zgodnie z zasa dami rachunkowości zabezpieczeń, w taki sposób, aby zmiana ich wartości godziwej równoważyła w całości lub w części zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych przepływów środków pieniężnych związanych z pozycją zabez pieczaną;

7) instrument zabezpieczający — wyznaczony, zgod nie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń, in strument pochodny lub w ograniczonych przypad kach inny składnik aktywów finansowych albo zo bowiązanie finansowe, którego wartość godziwa lub wynikające z niego przepływy środków pie niężnych służą zrównoważeniu zmiany wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych zabezpieczanej pozycji;

8) należności „zagrożone” — ekspozycje kredytowe zakwalifikowane do grupy „zagrożone”, w tym do kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwe” i „stra cone”, o których mowa w przepisach w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z dzia łalnością banków;

9) należności „stracone” — ekspozycje kredytowe za kwalifikowane do kategorii „stracone”, o których mowa w przepisach w sprawie zasad tworzenia re zerw na ryzyko związane z działalnością banków;

10) należności „pod obserwacją” — ekspozycje kredy towe zakwalifikowane do kategorii „pod obserwa cją”, o których mowa w przepisach w sprawie za sad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działal nością banków; 1002 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków2) ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji sta nowi transpozycję:

1) dyrektywy 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Ra dy z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, a także ban ków oraz innych instytucji finansowych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001);

2) dyrektywy 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Ra dy z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i in nych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003);

3) dyrektywy 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Ra dy z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniającej dyrektywę Ra dy 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finan sowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finanso wych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowa nych sprawozdań finansowych banków i innych insty tucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakła dów ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 224 z 16.08.2006).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144, poz. 900. Dziennik Ustaw Nr 161 — 8608 — Poz. 1002 1

1) należności „normalne” — ekspozycje kredytowe za kwalifikowane do kategorii „normalne”, o których mowa w przepisach w sprawie zasad tworzenia re zerw na ryzyko związane z działalnością banków; 1

2) podmiot zagraniczny — jednostkę działającą za granicą, której działalność nie stanowi integralnej części działalności banku sporządzającego spra wozdanie finansowe; 1

3) inwestycja netto w podmiocie zagranicznym — udział banku w aktywach netto podmiotu zagra nicznego; 1

4) rezerwy celowe — odpisy równoważące skutki ry zyka w działalności banku, tworzone na podstawie przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków; 1

5) dłużne papiery wartościowe — papiery wartościo we reprezentujące wierzytelności na sumy ozna czone, płatne we wskazanych terminach; 1

6) aktywa lub zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu — aktywa lub zobowiązania finansowe, które zostały nabyte lub powstały w celu uzyska nia korzyści w wyniku krótkoterminowych (w ter minie do trzech miesięcy) wahań cen. Składnik ak tywów finansowych należy zaliczyć do aktywów przeznaczonych do obrotu, jeżeli — niezależnie od powodu, dla którego został nabyty — stanowi gru pę aktywów, która wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku wahań cen. Instru menty pochodne będące aktywami finansowymi lub zobowiązaniami finansowymi zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytu acji, gdy są one z założenia i faktycznie instrumen tami zabezpieczającymi; 1

7) aktywa finansowe utrzymywane do upływu termi nu zapadalności — aktywa finansowe o określo nych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które bank zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności, z wyjątkiem kredy tów udzielonych przez bank i wierzytelności włas nych banku; 1

8) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży — akty wa finansowe niebędące: a) kredytami udzielonymi przez bank i wierzytel nościami własnymi banku, b) aktywami finansowymi utrzymywanymi do upły wu terminu zapadalności, c) aktywami finansowymi przeznaczonymi do ob rotu; 1

9) zamortyzowany koszt składnika aktywów finanso wych lub zobowiązania finansowego — wartość, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobo wiązanie finansowe zostały wycenione w momen cie początkowego ujęcia, pomniejszoną o spłaty kwoty kapitału oraz powiększoną lub pomniejszo ną o umorzenia wszelkich różnic między wartością początkową a wartością w terminie zapadalności oraz pomniejszoną o odpisy z tytułu rezerw celo wych, utraty wartości lub nieściągalności;

20) błąd podstawowy — błąd wykryty w bieżącym ro ku obrotowym, którego znaczenie jest na tyle istot ne, iż nie można nadal uznawać, że sprawo zdanie finansowe za poprzedni okres lub kilka okre sów rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację mająt kową i finansową oraz wynik finansowy banku; 2

1) wartość rynkowa — wartość, jaką można uzyskać ze sprzedaży lub jaką należy zapłacić za nabycie dane go instrumentu finansowego na aktywnym rynku; 2

2) dzień bilansowy — dzień, na który bank sporządza sprawozdanie finansowe oraz inne sprawozdania sporządzane na podstawie odrębnych przepisów; 2

3) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyj nie — podmioty określone w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko we (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)); 2

4) kredyty i pożyczki udzielone przez bank oraz inne należności własne banku — kredyty i pożyczki udzielone przez bank oraz inne należności własne banku, z wyjątkiem kredytów i pożyczek oraz in nych wierzytelności, których udzielono z zamia rem bezzwłocznej lub szybkiej sprzedaży, zalicza nych do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. W szczególności do kredytów i poży czek udzielonych przez bank nie zalicza się skupio nych wierzytelności; 2

5) efektywna stopa procentowa — stopę, która dys kontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności pieniężnych do bieżącej wartości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu na stępnej rynkowej wyceny, stanowiącą wewnętrz ną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowią zania finansowego za dany okres. Ustalenie tej stopy obejmuje wszystkie opłaty płacone lub otrzymywane przez bank; 2

6) konto pozabilansowe — przewidziane planem kont urządzenie przeznaczone w szczególności do ewidencjonowania według wartości nominalnej udzielonych i otrzymanych przez bank zobowią zań o charakterze finansowym i gwarancyjnym, operacji walutowych, zawartych przez bank kon traktów kupna-sprzedaży instrumentów finanso wych w okresie pomiędzy zawarciem transakcji a jej rozliczeniem, a także do ewidencjonowania udzielonych i otrzymanych zabezpieczeń; 2

7) zabezpieczenie wartości godziwej — zabezpieczenie przed zagrożeniem zmianami wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania albo wyodręb nionej części takiego składnika aktywów lub zobo wiązania, które przypisać można konkretnemu ro dzajowi ryzyka i które wpływa na wynik finansowy; ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769. Dziennik Ustaw Nr 161 — 8609 — Poz. 1002 2

8) zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych — zabezpieczenie przed zagrożeniem zmienności przepływów pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu ze składnikiem aktywów lub zobowiązaniem, lub transakcją prognozowaną i które wpłynie na wy nik finansowy. Zabezpieczenie uprawdopodobnio nego przyszłego zobowiązania do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów za ustaloną cenę, wyrażoną w złotych, rozlicza się jako zabezpiecze nie przepływów środków pieniężnych, mimo że zobowiązanie takie jest zagrożone zmianami war tości godziwej; 2

9) zabezpieczenie inwestycji netto w podmiocie za granicznym — zabezpieczenie przed skutkami zmian kursów wymiany walut obcych.

§3.

1. Roczne sprawozdanie finansowe bank prze kazuje Komisji Nadzoru Finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a także udostępnia w siedzibie banku i jego jednostkach or ganizacyjnych do wglądu zainteresowanym osobom.

2. Sprawozdanie finansowe banku sporządzone na dzień połączenia z inną jednostką bądź na dzień przejęcia innej jednostki podlega badaniu na zasa dach określonych w rozdziale 7 ustawy. Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§4.

1. Bank prowadzi księgi rachunkowe w siedzi bie jednostki (centrali banku) lub w siedzibie jedno stek organizacyjnych banku.

2. Księgi rachunkowe mogą być prowadzone w siedzibie jednostki powiązanej z bankiem, w przy padku określonym w art. 13 ust. 2 i 3 ustawy.

§5.

1. Księgi rachunkowe w banku otwiera się i za myka w terminach przewidzianych ustawą.

2. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w złotych i groszach lub w walutach obcych, w któ rych wykonywane są transakcje.

3. Ewidencję księgową operacji w walutach ob cych prowadzi się:

1) w poszczególnych walutach obcych i w złotych na odpowiednich kontach prowadzonych odrębnie dla wartości w poszczególnych walutach obcych i dla wartości w złotych lub

2) w walutach obcych, odrębnie dla wartości w po szczególnych walutach przy spełnieniu warunku zapewnienia pełnego dokumentowania codzien nego ustalania wyniku pozycji wymiany.

§6.

1. Ewidencjonowanie zdarzeń w księgach ra chunkowych następuje według zasad ustalonych w planie kont banku.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych banku polega w szczególności na:

1) chronologicznej rejestracji zdarzeń gospodar czych w dzienniku dokonywanej w każdym dniu operacyjnym, w sposób umożliwiający uzgodnie nie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, z uwzględnieniem prze pisów określonych w § 7;

2) ujmowaniu w ewidencji syntetycznej zdarzeń gospodarczych w ujęciu systematycznym, w kolej ności chronologicznej, przy zachowaniu zasady podwójnego zapisu, w sposób zapewniający spo rządzenie zestawienia obrotów i sald wszystkich kont syntetycznych;

3) ujmowaniu w ewidencji analitycznej zdarzeń gospodarczych w ujęciu systematycznym, w spo sób zapewniający sporządzenie zestawienia obro tów i sald kont analitycznych uzgodnionego z sal dami i zapisami na kontach syntetycznych;

4) ewidencji zobowiązań pozabilansowych, ze szcze gółowością wynikającą z planu kont banku oraz wymogów sprawozdawczych;

5) obejmowaniu określonych rzeczowych składni ków majątku ewidencją ilościową i wartościową;

6) księgowaniu wszelkich operacji wyłącznie na właś ciwych kontach syntetycznych, kontach analitycz nych oraz kontach pozabilansowych wynikających z planu kont banku;

7) sporządzaniu zestawienia obrotów i sald kont syn tetycznych i analitycznych.

§7.

1. Dziennik może być prowadzony łącznie dla wszystkich operacji. Jeżeli stosuje się dzienniki czę ściowe, grupujące zdarzenia według ich rodzajów, na leży sporządzić zestawienie obrotów i sald tych dzien ników za dany dzień operacyjny.

2. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły. Sposób do konywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać jednoznaczne ich powiązanie ze sprawdzonymi i za twierdzonymi dowodami księgowymi.

3. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapisowi księgowemu nadaje się automatycznie numer identyfikacyjny, pod którym zo stał wprowadzony do dziennika i który umożliwia ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.

§8.

1. Zapisów w księgach rachunkowych doko nuje się codziennie, ujmując wszystkie zdarzenia gospodarcze każdego dnia operacyjnego i odnosząc do okresów, których zdarzenia te dotyczą.

2. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe, zakwalifikowane do zaksięgo wania na określonym koncie.

3. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgo wania w danym dniu operacyjnym dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność dzia łania stosowanych procedur obliczeniowych. Dziennik Ustaw Nr 161 — 8610 — Poz. 1002

4. Podstawą zapisów na kontach pozabilansowych są zobowiązania o charakterze finansowym i gwaran cyjnym (udzielone i otrzymane) oraz inne zobowiąza nia w szczególności związane z realizacją operacji kupna-sprzedaży, udzielonymi i otrzymanymi zabez pieczeniami, wynikające z zawartych przez bank umów kupna-sprzedaży instrumentów pochodnych do dnia ich rozliczenia.

§9.

1. Dowodem księgowym stanowiącym pod stawę ewidencji zdarzeń gospodarczych jest dyspozy cja wystawiona przez klienta banku, dyspozycja włas na banku lub inne dokumenty otrzymane bądź spo rządzone w ustalonej formie i spełniające warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

2. Za dowód księgowy uznaje się zlecenie płatni cze (dyspozycję klienta) zawierające co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu;

2) określenie stron dokonujących operacji gospodar czej, poprzez podanie: a) numeru rachunku bankowego dłużnika lub jego nazwy oraz numeru rachunku bankowego wie rzyciela, przy zleceniu płatniczym uznaniowym, b) numeru rachunku bankowego dłużnika oraz nu meru rachunku bankowego wierzyciela lub jego nazwy, przy zleceniu płatniczym obciążeniowym;

3) kwotę i opis operacji;

4) datę dyspozycji klienta i datę dokonania operacji;

5) podpis wystawcy dowodu, a w przypadku wpłat — podpis upoważnionego pracownika banku po twierdzającego wykonanie operacji;

6) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, przez wskazanie daty księgowania oraz sposobu ujęcia dowodu w księ gach, oraz podpis osoby odpowiedzialnej za wpro wadzanie tych danych.

3. Można zaniechać zamieszczania na zleceniu płatniczym danych, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, jeżeli wynikają one z techniki dokumentowania zapi sów księgowych.

4. Dowody księgowe podlegają zaksięgowaniu w banku w dniu zawarcia transakcji lub dokonania operacji.

5. Banki wystawiają dowody zastępcze dla udoku mentowania operacji bankowych, dla których wyma gane są zewnętrzne dowody źródłowe, jeżeli jest to niezbędne dla kompletności zapisów księgowych, re alności wykazywania aktywów i pasywów oraz wyni ku finansowego, a dowód zewnętrzny nie wpłynął w czasie zezwalającym na sporządzenie w wyznaczo nym terminie obowiązującego sprawozdania za dany okres sprawozdawczy.

§10.

1. Podstawą zapisów w księgach rachunko wych pieniężnych operacji międzybankowych są spo rządzane w formie papierowej lub elektronicznej:

1) zlecenia płatnicze uznaniowe, którymi są: a) polecenia przelewu, b) dowody wpłaty, c) inne uznaniowe zlecenia płatnicze;

2) zlecenia płatnicze obciążeniowe, którymi są: a) czeki rozrachunkowe, b) czeki gotówkowe, c) polecenia zapłaty, d) inne obciążeniowe zlecenia płatnicze.

2. W dowodach księgowych dotyczących rozliczeń pieniężnych gotówkowych kwotę operacji wpisuje się liczbowo i słownie, przy czym grosze wpisuje się słownie w pełnym brzmieniu bądź z określeniem „grosze jak wyżej” lub w sposób wynikający z formu larza dowodu.

3. Na dowodach stanowiących podstawę zapisów księgowych pieniężnych operacji międzybankowych sumy wpisane liczbowo i słownie powinny być zgod ne, a jakiekolwiek poprawki kwot dowodów są niedo puszczalne. Jeżeli niezgodność sumy wpisanej liczbo wo i słownie wystąpi na czeku, należy przyjąć za właś ciwą kwotę wynikającą z zapisu słownego, opatrując jednocześnie czek stosowną uwagą.

4. Jednostkowe dowody księgowe, o których mo wa w ust. 1, przed wysłaniem do innego banku opa truje się odbitką stempla dziennego na dowód zakwa lifikowania ich do wymiany lub oznacza w inny spo sób uzgodniony pomiędzy bankami.

5. Czeki powinny być skasowane lub zawierać in dos i adnotację „do inkasa”.

6. Zlecenie płatnicze przesyła się do innego banku w dwóch odcinkach. Jeżeli przyjęte od klienta i zaak ceptowane do wymiany zlecenie płatnicze nie zapew nia wystarczającej liczby odcinków, bank sporządza własny dowód księgowy, zawierający co najmniej ele menty określone w § 9 ust. 2 pkt 1—

4. Dowód własny opatruje się odbitką stempla dziennego, z zastrzeże niem ust.

7. Do odcinka zlecenia płatniczego bank do łącza kopię dowodu własnego.

7. Dowody księgowe sporządzane przy użyciu techniki komputerowej oznacza się w sposób zapew niający możliwość stwierdzenia ich autentyczności. Stosowany sposób oznaczenia powinien być uzgod niony między bankami.

8. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być zbiory danych sporządzone za pośrednic twem technik komputerowych, pod warunkiem że otrzymany zbiór uzyska trwale czytelną postać, odpo wiadającą treści dowodów księgowych, i możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie. Bank powinien posiadać procedury zapewniające spraw dzenie poprawności przetwarzania zbioru danych oraz kompletność i identyczność zapisów. Dane źró dłowe podlegają ochronie w miejscu ich powstania, w sposób zapewniający ich niezmienność przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju do wodów księgowych. Dziennik Ustaw Nr 161 — 8611 — Poz. 1002 § 1

1.

1. Banki będące pośrednimi uczestnikami w rozrachunkach międzybankowych oraz banki pro wadzące rachunki urzędów pocztowych mogą przeka zywać w formie papierowej do innych banków dowo dy księgowe sporządzane w sposób uproszczony, za wierające co najmniej:

1) numer jednostki organizacyjnej banku zlecenio dawcy;

2) numer jednostki organizacyjnej banku zlecenio biorcy i numer rachunku bankowego, na którym należy dokonać zapisu księgowego;

3) wartość wynikającą z dokumentów jednostko wych, na podstawie których sporządzono dowód w sposób uproszczony, a w przypadku większej liczby dowodów kierowanych na ten sam rachu nek — wartość wynikającą z tych dowodów oraz kwotę do księgowania.

2. W przypadku dokumentów przekazywanych w formie papierowej jednostka organizacyjna banku prowadzącego rachunek przesyła do innego banku dwa odcinki (oryginał i kopię) dowodu uproszczone go, opatrzone odbitką stempla dziennego. Do kopii dowodu uproszczonego dołącza się jeden odcinek każdego dokumentu ujętego w dowodzie uproszczo nym opatrzonym odbitką stempla (identyfikatorem) banku lub urzędu pocztowego sporządzającego do wód uproszczony.

3. Zbiory danych przekazywanych przez bank za pośrednictwem komputerowych nośników danych są podstawą zapisów w księgach rachunkowych, jeśli spełniają warunki określone w § 10 ust. 8. § 1

2.

1. Za dowody stanowiące podstawę księgo wania operacji w obrocie międzybankowym uważa się również zbiorcze zestawienia dowodów księgo wych, sporządzane na podstawie jednostkowych do wodów księgowych do zaksięgowania zbiorczym za pisem, w szczególności zbiorczy dowód uznaniowy lub obciążeniowy, zestawienie kwot przesyłanych do kumentów rozliczeniowych.

2. Zbiorcze zestawienie dowodów księgowych:

1) obejmuje dowody wyrażające operacje dokonane wyłącznie w jednym dniu operacyjnym;

2) ujmuje kwoty wynikające z dowodów, na podsta wie których zostało sporządzone;

3) powinno zawierać co najmniej: a) numer jednostki organizacyjnej banku sporzą dzającej zestawienie, b) numer jednostki organizacyjnej banku, do któ rej kierowane jest zestawienie, c) nazwę zestawienia, d) datę sporządzenia, e) kwotę do księgowania, f) numer rachunku klienta, jeśli dowód zbiorczy przeznaczony jest do księgowania na tym sa mym rachunku.

3. Bank sporządzający dowód zbiorczy, obejmujący dowody do księgowania na rachunkach klientów w banku otrzymującym ten dowód, nie może kompen sować swoich wierzytelności wobec tych klientów.

4. Do zbiorczego zestawienia dowodów księgo wych dołącza się jeden odcinek każdego dowodu ob jętego zestawieniem.

5. Zbiory danych przekazywanych przez bank za pośrednictwem komputerowych nośników danych są podstawą zapisów w księgach rachunkowych, jeśli spełniają warunki określone w § 10 ust. 8.

6. Zbiorcze zestawienie dowodów księgowych opatruje się odbitką stempla dziennego.

7. Nie podlega opatrzeniu odbitką stempla dzien nego zestawienie sporządzane automatycznie techni ką komputerową w sposób określony dla uczestników izby rozliczeniowej, na podstawie dowodów zareje strowanych do zapisania lub zapisanych w księgach rachunkowych banku sporządzającego.

8. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na zbiorczych zestawieniach sporządzanych techniką komputerową. § 1

3.

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie odpisu dowodu księgowego.

2. Odpis dowodu księgowego sporządza się na formularzu właściwym dla danego dowodu.

3. Dopuszcza się zastąpienie odpisu kopią dowodu (fotokopia lub kserokopia).

4. Odpis i kopia dowodu powinny być opatrzone odpowiednią adnotacją „Odpis” lub „Kopia” oraz uwierzytelnione poprzez zamieszczenie uwagi „Za zgodność z oryginałem”, podpisanej przez osobę stwierdzającą zgodność.

5. Odpis i kopia dowodu powinny być opatrzone odbitką stempla dziennego z datą sporządzenia. § 1

4.

1. Dowody księgowe, niespełniające warun ków określonych w § 9—13, nie podlegają księgowa niu i są zwracane do banku, od którego je otrzymano.

2. Postanowienia § 9—13 mogą być stosowane do operacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi ban ku prowadzącymi odrębne księgi rachunkowe. § 1

5. Banki zapewniają prawidłowy obieg i kontro lę dowodów księgowych. § 1

6.

1. Na podstawie zapisów na poszczególnych kontach analitycznych sporządza się na koniec każde go dnia operacyjnego zestawienie obrotów i sald, wy kazujące rachunkową zgodność z księgą główną oraz obrotami dziennika.

2. Każdego dnia operacyjnego, na podstawie zapi sów na kontach syntetycznych, sporządza się zesta wienie obrotów i sald zawierające:

1) symbole lub nazwy kont; Dziennik Ustaw Nr 161 — 8612 — Poz. 1002

2) obroty narastająco i salda na początek dnia opera cyjnego, obroty za dany dzień oraz obroty narasta jąco i salda na koniec dnia operacyjnego;

3) sumy obrotów narastająco wszystkich kont na po czątek dnia operacyjnego, za dany dzień i na ko niec dnia operacyjnego. Obroty za dany dzień wykazane w zestawieniu obro tów i sald powinny być zgodne z obrotami dziennika.

3. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spo rządza się zestawienie obrotów i sald wszystkich kont analitycznych, kont syntetycznych, a na dzień inwen taryzacji — zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych.

4. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunko wych powinno zawierać:

1) symbole lub nazwy kont;

2) salda na dzień otwarcia kont syntetycznych, obro ty za okres od początku roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz salda na dzień zamknię cia kont syntetycznych;

3) sumę sald na dzień otwarcia kont syntetycznych, obrotów za okres od początku roku do dnia za mknięcia ksiąg rachunkowych i sumę sald na dzień zamknięcia kont syntetycznych. Suma obro tów kont syntetycznych powinna być zgodna z li czonymi w sposób ciągły obrotami dziennika. Rozdział 3 Inwentaryzacja § 1

7.

1. Stany aktywów i pasywów wykazywane w księgach rachunkowych banku podlegają rocznej i okresowej inwentaryzacji, której podstawowym ce lem jest:

1) sprawdzenie danych wynikających z ksiąg rachun kowych ze stanem rzeczywistym i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;

2) ujęcie różnic w księgach rachunkowych i ustalenie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie oraz rozliczenie stwierdzonych różnic inwentary zacyjnych;

3) dokonanie oceny gospodarczej wykorzystywania i przydatności składników majątkowych.

2. Inwentaryzacja w banku polega w szczególno ści na:

1) przeprowadzeniu spisu z natury krajowych środ ków płatniczych, walut obcych i dewiz, papierów wartościowych w postaci materialnej, innych war tości przechowywanych w kasach i skarbcach oraz wszelkich rzeczowych składników majątku;

2) uzgodnieniu w drodze uzyskania potwierdzenia przez klientów i kontrahentów banku stanu środ ków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek bankowych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3, papierów wartościowych w postaci zdematerializowanej, innych należności i zobo wiązań, w tym z tytułu dostaw, robót i usług oraz stanu powierzonych innym jednostkom (osobom) własnych składników majątkowych;

3) przeprowadzeniu weryfikacji stanu ewidencyjne go przez porównanie z odpowiednimi dowodami księgowymi dotyczącymi aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie może być ustalony bądź nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natu ry czy też w drodze uzgodnienia.

3. Inwentaryzacją w drodze porównania stanu ewidencyjnego z dokumentami i dokonania weryfika cji wartości tych składników w szczególności powinny być obejmowane:

1) wartości niematerialne i prawne;

2) grunty oraz środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony;

3) należności i zobowiązania wobec posiadaczy ra chunków bankowych nieprowadzących ksiąg ra chunkowych;

4) należności „zagrożone”;

5) odsetki naliczone, w tym zastrzeżone;

6) należności i zobowiązania z tytułów publiczno prawnych;

7) roszczenia z tytułu niedoborów i szkód, należności sporne oraz inne należności i zobowiązania wobec pracowników;

8) rozliczenia międzyokresowe;

9) fundusze banku, rezerwy;

10) zobowiązania pozabilansowe, w tym z tytułu udzie lonych lub otrzymanych gwarancji i poręczeń.

4. Termin inwentaryzacji wartości przechowywa nych w kasach i skarbcach uznaje się za zachowany, jeżeli inwentaryzację rozpoczęto na 10 dni przed koń cem roku obrotowego i zakończono do 5 dnia następ nego roku obrotowego. § 1

8. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji po winny być odpowiednio dokumentowane, w szcze gólności arkuszami spisowymi i zestawieniami rozli czeń, protokołami i sprawozdaniami z czynności in wentaryzacyjnych, zawiadomieniami o stanie kont i potwierdzeniami sald, rozliczeniami stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych. § 1

9.

1. Inwentaryzacja składników majątkowych, podlegających spisom z natury, polega na przelicze niu, zważeniu lub zmierzeniu rzeczywistego stanu in wentaryzowanych składników i ujęciu wyników na ar kuszach spisu z natury, zawierających co najmniej na stępujące dane:

1) nazwę jednostki organizacyjnej banku i rodzaj in wentaryzacji;

2) datę, na jaką przeprowadzana jest inwentaryzacja, oraz datę dokonania spisu; Dziennik Ustaw Nr 161 — 8613 — Poz. 1002

3) numer kolejny spisywanej pozycji, symbol identy fikujący spisywany składnik majątku, określenie przedmiotu inwentaryzowanego;

4) jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową i war tość wynikającą z przemnożenia ilości składników majątku stwierdzonej w czasie spisu przez cenę (wartość) jednostkową;

5) imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzial nej za stan inwentaryzowanych składników oraz jej podpis złożony na dowód niezgłaszania za strzeżeń odnośnie do ustaleń spisu;

6) imiona i nazwiska oraz podpisy osób dokonują cych spisu.

2. Arkusze spisowe sporządza się w dwóch eg zemplarzach kolejno ponumerowanych oraz oznacza w sposób zabezpieczający przed wymianą. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w arkuszach spisowych opi suje się w sprawozdaniu z przeprowadzonej inwenta ryzacji.

3. Protokoły dotyczące spisów stanu wartości pie niężnych i innych wartości przechowywanych w ka sach i skarbcach powinny ponadto zawierać dane po zwalające na stwierdzenie zgodności stanu tych war tości ze stanem wynikającym z dokumentów i ksiąg rachunkowych.

4. Spisy z natury (w tym protokoły) powinny być poddane kontroli przez osoby do tego wyznaczone.

§20.

1. Uzgadnianie stanu środków na rachun kach bankowych oraz stanu kredytów i pożyczek prze prowadza się na bieżąco na podstawie sporządzanych i wysyłanych do klientów wyciągów bankowych oraz dołączonych do nich dowodów źródłowych potwier dzających wykonanie operacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dowodów źródłowych nie dołącza się, jeśli wy ciąg bankowy zawiera informacje pozwalające na identyfikację wykonanych operacji.

3. Roczna inwentaryzacja stanu środków na ra chunkach bankowych, stanów kredytów i pożyczek, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2, polega na uzgod nieniu z klientami stanów tych rachunków na koniec roku obrotowego. W tym celu powinny być wysłane klientom zawiadomienia o stanie rachunku. § 2

1.

1. Stan rozrachunków z dostawcami i odbior cami oraz stan innych należności i zobowiązań banku uzgadniany jest przez potwierdzenie salda.

2. Powiadomienie o stanie salda oraz wezwanie do jego potwierdzenia należy do obowiązku wierzyciela. § 2

2.

1. Inwentaryzacja aktywów i pasywów w dro dze weryfikacji polega na ustaleniu zgodności stanu zewidencjonowanego z właściwymi dowodami księ gowymi.

2. Aktywa i pasywa, których stan ulega zmianie na skutek odpisu ich wartości z tytułu zużycia, sukcesyw nego zarachowywania na konta wynikowe czy z inne go tytułu, powinny być również weryfikowane pod względem prawidłowości tych zmian, w szczególno ści odpisów i zarachowań.

3. Z przeprowadzonej weryfikacji aktywów i pasy wów sporządza się protokół, w którym przedstawia się wyniki dokonanej weryfikacji oraz sposób rozlicze nia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych. § 2

3. Różnice inwentaryzacyjne podlegają odpo wiedniemu rozliczeniu w księgach rachunkowych banku tego roku obrotowego, którego inwentaryzacja dotyczy. Rozdział 4 Ujmowanie i wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego § 2

4.

1. Wartość aktywów i pasywów oraz wynik finansowy ustala się i wykazuje w księgach rachunko wych rzetelnie i jasno, przedstawiając sytuację mająt kową i finansową banku.

2. Aktywa i zobowiązania finansowe klasyfikuje się w dniu ich nabycia lub powstania do następują cych kategorii:

1) aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu;

2) udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności własne banku;

3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapa dalności;

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

3. Jeżeli w bieżącym roku obrotowym albo w po przednich dwóch latach obrotowych aktywa finanso we zaliczone do kategorii utrzymywanych do terminu zapadalności zostały w znacznej ilości sprzedane, przekazane lub została wykorzystana opcja sprzedaży przed upływem terminu zapadalności, lub przeniesio no je do innej kategorii, to aktywów finansowych z tej grupy nie można klasyfikować jako utrzymywane do terminu zapadalności w okresie pozostałym do końca bieżącego roku obrotowego oraz przez dwa następne lata obrotowe, z wyjątkiem przypadku, gdy sprzedaż taka nastąpiła:

1) w dniu bliskim terminowi zapadalności;

2) po dniu, w którym 90 % nominału aktywu finanso wego zostało spłacone;

3) na skutek zdarzenia, którego nie można przewidzieć.

4. Aktywa i pasywa wyceniane są według rzeczy wiście poniesionych kosztów, z uwzględnieniem za chodzących zmian w poszczególnych składnikach, a zwłaszcza zmniejszeń wartości składników akty wów, bez względu na wysokość wyniku finansowego.

5. W momencie początkowego ujęcia składników aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych bank wycenia je w wysokości kosztu (ceny nabycia) — według wartości godziwej uiszczonej lub otrzymanej zapłaty. Koszty transakcji są włączane do wyceny war tości początkowej aktywów i zobowiązań finanso wych. Jeśli koszty transakcji są nieistotne, można ich nie uwzględniać w wartości początkowej aktywów i zobowiązań finansowych. Dziennik Ustaw Nr 161 — 8614 — Poz. 1002

6. Bank wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik zobowiązań finansowych lub jego część w przypadku, gdy zobowiązanie wygasło. Zobowiązanie wygasa, gdy obowiązek określony w umowie został wypełnio ny, umorzony lub wygasł termin jego dochodzenia.

7. Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transak cji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.

8. Bank może odpisać należność stanowiącą eks pozycję kredytową, o której mowa w przepisach w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, w ciężar utworzonej na nią re zerwy celowej i przenieść do ewidencji pozabilanso wej do czasu jej umorzenia, przedawnienia lub spłaty w przypadku, gdy pozostaje zaklasyfikowana do na leżności „straconych” przez okres co najmniej roku oraz utworzona na nią rezerwa celowa równa jest kwocie należności pozostającej do spłaty, czyli że war tość netto należności jest równa zero. Wraz z przenie sieniem należności do ewidencji pozabilansowej bank przenosi również odpowiadającą jej rezerwę celową.

9. Bank wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik aktywów finansowych lub jego część, gdy traci nad nim kontrolę. Utrata kontroli następuje, gdy bank zre alizuje prawa do korzyści określonych w umowie, pra wa takie wygasną lub bank zrzeknie się tych praw. § 2

5.

1. Wynik finansowy netto w księgach rachun kowych banku ustala się z uwzględnieniem odpo wiednio przepisów art. 6, 35, 35a, 35b, 35c, 35d, 37, 39, 41 i 43 ustawy oraz przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

2. Do wyniku finansowego z tytułu odsetek, o któ rych mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, zalicza się:

1) nieotrzymane w okresie sprawozdawczym przy chody z tytułu: a) należnych bankowi odsetek, w tym dyskonta oraz odsetek skapitalizowanych, od należności „normalnych” i należności „pod obserwacją”, z zastrzeżeniem ust. 3, b) otrzymanych w poprzednich okresach przycho dów z tytułu odsetek, w tym dyskonta, przypa dających na bieżący okres sprawozdawczy;

2) otrzymane w bieżącym okresie przychody z tytułu odsetek przypadające za okres sprawozdawczy, w tym od należności banku;

3) koszty z tytułu odsetek wymagalnych i niewyma galnych od zobowiązań banku przypadające za okres sprawozdawczy.

3. Do wyniku finansowego z tytułu odsetek, o któ rych mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, nie zalicza się:

1) należnych bankowi odsetek zapadłych i niezapa dłych, w tym dyskonta oraz odsetek skapitalizowa nych, od należności „zagrożonych”, które do cza su ich otrzymania lub odpisania stanowią przy chody zastrzeżone;

2) dyskonta oraz odsetek otrzymanych z góry, przy padających na następne okresy sprawozdawcze. § 2

6.

1. Wycena aktywów i pasywów na dzień bi lansowy dokonywana jest według zasad określonych w ustawie, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, przepisów rachunkowości za bezpieczeń, o których mowa w rozdziale 5, oraz nastę pujących zasad:

1) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wyce nia się według wartości rynkowej, a aktywa finan sowe, dla których nie istnieje aktywny rynek — według określonej w inny sposób wartości godzi wej. Różnicę wartości rynkowej lub wartości go dziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych;

2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapa dalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy pro centowej;

3) udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności własne banku, które nie są przeznaczone do obro tu, wycenia się według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej;

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyce nia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;

5) akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności, z uwzględ nieniem zasad wyceny określonych w art. 63 usta wy, natomiast pozostałe akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwa łej utraty wartości;

6) aktywa finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się według zamortyzowanego kosztu;

7) aktywa przejęte za długi wycenia się według war tości godziwej. Na różnicę pomiędzy kwotą długu a niższą od niej wartością godziwą przejętych ak tywów tworzy się rezerwę celową lub dokonuje się odpisu aktualizującego wartość tych aktywów. W przypadku gdy wartość godziwa przejętych ak tywów jest wyższa od kwoty długu, różnica stano wi zobowiązanie wobec kredytobiorcy;

8) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne będące zobowiąza niami, wycenia się według wartości godziwej, z zastrzeżeniem że zobowiązanie, które ma zostać rozliczone poprzez przekazanie instrumentu kapi tałowego, którego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, należy wycenić w wysokości zamortyzowanego kosztu. Skutki zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych przeznaczo nych do obrotu odnosi się odpowiednio do przy chodów lub kosztów z operacji finansowych;

9) zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do ob rotu i niebędące instrumentami pochodnymi wy cenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Dziennik Ustaw Nr 161 — 8615 — Poz. 1002

2. Przy wycenie rozchodu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprze daży, nabytych po różnych cenach, charakteryzują cych się jednakowymi lub podobnymi cechami, sto suje się metody, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1—3 ustawy.

3. Aktywa finansowe banku spisuje się w koszty lub straty (lub w ciężar rezerwy celowej bądź odpisu z tytułu trwałej utraty wartości) w przypadku, o któ rym mowa w § 24 ust. 9.

4. W sprawach dotyczących instrumentów finanso wych, które nie zostały uregulowane w ustawie i niniej szym rozporządzeniu, stosuje się przepisy rozporządze nia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w spra wie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumen tów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674, z 2004 r. Nr 31, poz. 266 oraz z 2005 r. Nr 256, poz. 2146). § 2

7.

1. Aktywa i pasywa bilansowe oraz zobowią zania pozabilansowe w walutach obcych wykazuje się w złotych po przeliczeniu według kursu średniego ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Pol skiego na dzień bilansowy.

2. Jeżeli na należności w walucie obcej utworzono rezerwę celową, przeliczeniu podlega także rezerwa.

3. Różnice kursowe wynikające z przeliczenia sald aktywów i pasywów bilansowych w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z pozycji wymiany. Rozdział 5 Rachunkowość zabezpieczeń § 2

8.

1. Rachunkowość zabezpieczeń polega na sy metrycznym ujmowaniu wpływu zmian wartości go dziwej instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabez pieczanej na wynik finansowy.

2. Bank stosuje rachunkowość zabezpieczeń, uwzględniając przy wycenie zabezpieczanych akty wów lub pasywów wartość nabytych dla ich zabezpie czenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich wartości, jeśli spełnione są poniższe warunki:

1) w momencie ustanowienia zabezpieczenia sporzą dzono sformalizowaną dokumentację powiązania zabezpieczającego, w której określono przyjęty przez bank cel zarządzania ryzykiem oraz strategię zabezpieczania. W dokumentacji bank wyznacza in strument zabezpieczający dla danej pozycji lub transakcji oraz określa rodzaj ryzyka, przed którym się zabezpiecza, a także określa sposób oceny sku teczności instrumentu zabezpieczającego w równo ważeniu zmian wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub zmian przepływów środków pieniężnych z tytułu zabezpieczanej transakcji, w zakresie ogra niczenia ryzyka, przed którym bank się zabezpiecza;

2) zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego po mocą aktywa lub pasywa charakteryzują się po dobnymi cechami, a w szczególności wartością no minalną, datą zapadalności, wrażliwością na zmia ny stopy procentowej lub na zmiany kursu waluty;

3) bank przewiduje, że zabezpieczenie będzie odzna czało się wysoką skutecznością w równoważeniu zmian wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych, zgodnie z udokumentowaną strate gią zarządzania ryzykiem, dotyczącą konkretnego powiązania zabezpieczającego;

4) zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych dotyczy wysoce prawdopodobnej prognozowanej transakcji, która jest narażona na ryzyko zmian przepływów środków pieniężnych wpływających na poziom wyniku finansowego;

5) skuteczność zabezpieczenia można wiarygodnie ocenić poprzez wiarygodną wycenę wartości go dziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływy środ ków pieniężnych z niej pochodzące oraz wartość godziwą instrumentu zabezpieczającego;

6) zabezpieczenie jest na bieżąco wyceniane i stwier dza się jego wysoką skuteczność w całym okresie jego wykorzystania.

3. Aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie wycenić, nie mogą stanowić instrumentu zabezpie czającego, z wyjątkiem instrumentu finansowego nie będącego instrumentem pochodnym, który spełnia łącznie poniższe warunki:

1) wyrażony jest w walucie obcej;

2) został przeznaczony na zabezpieczenie przed ryzy kiem walutowym;

3) którego składnik walutowy można wiarygodnie wycenić.

4. Pojedynczy instrument zabezpieczający może zostać przeznaczony na zabezpieczenie więcej niż jed nego rodzaju ryzyka, pod warunkiem że:

1) można określić rodzaje zabezpieczanego ryzyka;

2) można udowodnić skuteczność zabezpieczenia;

3) istnieje możliwość zapewnienia, że instrument za bezpieczający jest przeznaczony do zabezpiecze nia przed różnymi rodzajami ryzyka.

5. Pozycją zabezpieczaną może być składnik akty wów lub zobowiązanie, nieujęte w ewidencji bilanso wej uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub wysoce prawdopodobna prognozowana transakcja, co do której nie powzięto jeszcze zobowiązania.

6. Skuteczność zabezpieczenia ocenia się poprzez porównywanie zmiany wartości instrumentu zabez pieczającego lub przepływów środków pieniężnych z niego wynikających ze zmianą wartości pozycji za bezpieczanej lub przepływów środków pieniężnych z niej wynikających.

7. Zabezpieczenie uznaje się za skuteczne, jeżeli przez okres jego wykorzystania zmiany wartości godzi wej zabezpieczanego instrumentu lub zmiany przepły wu środków pieniężnych z niego wynikających zosta ną zrównoważone w przedziale 80 %—125 % przez zmianę wartości godziwej instrumentu zabezpieczają cego lub zmiany przepływów środków pieniężnych z niego wynikających. Dziennik Ustaw Nr 161 — 8616 — Poz. 1002 § 2

9.

1. Zabezpieczenie wartości godziwej, speł niające w ciągu okresu jego wykorzystania warunki określone w § 28 ust. 2, powinno być rozliczane w sposób następujący:

1) skutki aktualizacji wyceny instrumentu zabezpie czającego do poziomu wartości godziwej należy ująć w wyniku finansowym oraz

2) skutki zmiany wartości godziwej zabezpieczanej pozycji, które można przypisać zabezpieczanemu ryzyku, korygują wartość bilansową tej pozycji oraz są zaliczane do wyniku finansowego.

2. Bank zaprzestaje stosowania rachunkowości za bezpieczeń wartości godziwej w przypadku wystąpie nia jednego z poniższych zdarzeń:

1) instrument zabezpieczający: a) wygasa, b) zostaje sprzedany, c) jego wykorzystywanie dobiega końca, d) następuje jego realizacja;

2) zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria stoso wania wobec niego zasad rachunkowości zabez pieczeń, o których mowa w § 28 ust. 2. § 30.

1. Zabezpieczenie przepływów środków pie niężnych, spełniające kryteria określone w § 28 ust. 2, rozlicza się w sposób następujący:

1) skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego, który uznano za skuteczne zabezpieczenie, odnosi się do kapitału z aktualizacji wyceny;

2) skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego, który uznano za nieskuteczne zabezpieczenie, na leży odnieść do wyniku finansowego.

2. Jeżeli uprawdopodobnione przyszłe zobowiąza nie lub zabezpieczana prognozowana transakcja staje się składnikiem aktywów lub zobowiązań, wówczas związane z nim skutki wyceny instrumentu zabezpie czającego przed zmianami przepływów środków pie niężnych przenosi się z kapitału z aktualizacji wyceny i uwzględnia przy ustalaniu wartości początkowej tych aktywów lub zobowiązań.

3. W przypadku zabezpieczeń przepływów środ ków pieniężnych innych niż wymienione w ust. 2, skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego przed zmianami przepływów środków pieniężnych wykazy wane dotąd w kapitale z aktualizacji wyceny odnosi się do wyniku finansowego w okresie, w którym za bezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowią zanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływa na wynik finansowy.

4. Bank zaprzestaje stosowania rachunkowości za bezpieczeń przepływów środków pieniężnych, odno sząc do wyniku finansowego skutki wyceny instru mentu zabezpieczającego, które były wykazywane w kapitale z aktualizacji wyceny, jeśli zaistnieją poniż sze zdarzenia:

1) instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany, jego wykorzystywanie dobiega końca lub następuje jego realizacja;

2) zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria stoso wania rachunkowości zabezpieczeń, o których mowa w § 28 ust. 2;

3) bank nie przewiduje realizacji powziętego zobo wiązania lub przeprowadzenia prognozowanej transakcji. § 3

1. Zabezpieczenie inwestycji netto w podmiocie zagranicznym rozlicza się w sposób przewidziany dla zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych. Rozdział 6 Przechowywanie danych § 3

2.

1. Bank przestrzega zasad dotyczących prze chowywania i ochrony danych określonych w przepi sach art. 71 ustawy i odrębnych przepisach, z zastrze żeniem ust. 2.

2. Bank przechowuje dowody księgowe w orygi nalnej postaci przez okres wynikający z przepisu art. 74 ustawy.

3. Udostępnianie przez bank dokumentów oso bom trzecim wymaga co najmniej:

1) zachowania przepisów dotyczących tajemnicy ban kowej;

2) uzyskania zgody kierownika jednostki organizacyj nej banku na wgląd w dokumenty na miejscu;

3) wydania pisemnej zgody prezesa zarządu banku lub osoby przez niego upoważnionej na udostęp nienie dokumentów poza miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych, pod warunkiem pozostawie nia potwierdzonych fotokopii dokumentów i pro tokołu zawierającego ich wykaz. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe § 3

3. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r. § 3

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.5) Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski ———————

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w spra wie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673, z 2002 r. Nr 157, poz. 1314, z 2003 r. Nr 211, poz. 2061 oraz z 2004 r. Nr 7, poz. 57), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do art. 80 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nad zorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328). Dziennik Ustaw Nr 161 — 8617 — Poz. 1002 Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego banku obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnie nia. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego banku obejmuje w szczególności:

1. nazwę i siedzibę banku oraz wskazanie właściwe go sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finan sowym, podanie powodu, jeżeli sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres inny niż rok obrotowy,

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład banku wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzają ce samodzielnie sprawozdania finansowe,

4. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez bank działalności gospodarczej w dającej się prze widzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczno ści wskazujące na zagrożenie kontynuowania dzia łalności,

5. w przypadku sprawozdania finansowego sporzą dzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połą czenie jednostek, wskazanie, że jest to sprawozda nie finansowe sporządzone po połączeniu, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połą czenia,

6. stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przy chodów i kosztów, w zakresie, w jakim obowiązują ce przepisy pozostawiają prawo wyboru, w szcze gólności:

1) zasady ujmowania w kapitale własnym skut ków wyceny pozycji bilansowych,

2) zasady ustalania wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, z po działem na poszczególne rodzaje tych aktywów i zobowiązań,

3) przyjęte zasady rachunkowości zabezpieczeń, w tym odnoszące się do prognozowanych transakcji,

4) zasady spisywania należności,

7. dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, wraz z uza sadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różni cy w wyniku finansowym,

8. dokonane w stosunku do poprzedniego sprawoz dania finansowego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedsta wiania sytuacji majątkowej i finansowej banku,

9. informacje o:

1) rodzaju popełnionego błędu,

2) kwocie korekty dotyczącej bieżącego roku obro towego,

3) kwocie korekty dotyczącej okresów wcześniej szych, jeżeli bank dokonał korekty błędu podstawowego,

10. informacje o znaczących w banku zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym, 1

1. informacje o znaczących w banku zdarzeniach do tyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w spra wozdaniu finansowym roku obrotowego, 1

2. informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących roku obrotowego mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego, 1

3. informacje liczbowe zapewniające porównywal ność danych sprawozdania finansowego za rok po przedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, 1

4. informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawoz dań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

1) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

2) inne usługi poświadczające,

3) usługi doradztwa podatkowego,

4) pozostałe usługi. II. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają informacje o aktywach i pasy wach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat oraz informacje o zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną przez bank działal nością, w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumie nia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego banku, w szczególności:

1. dane o walutowej strukturze aktywów i pasywów,

2. dane o źródłach pozyskania depozytów, z uwzględ nieniem podziału na branżowe i geograficzne seg menty rynku,

3. informacje z zakresu struktury koncentracji zaan gażowania banku w poszczególne jednostki, gru py kapitałowe, segmenty rynku branżowe i geo graficzne, wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem,

4. informacje o:

1) strukturze należności banku w podziale na po szczególne kategorie, zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na ryzyko związane z dzia łalnością banków, z wyszczególnieniem kredy tów i pożyczek, lokat w innych bankach i w in nych podmiotach finansowych, Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. (poz. 1002) INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU Dziennik Ustaw Nr 161 — 8618 — Poz. 1002

2) kredytach i pożyczkach, od których bank nie na licza odsetek,

3) aktywach finansowych, z podziałem na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) kredyty i pożyczki udzielone przez bank i wie rzytelności własne, nieprzeznaczone do obrotu, c) inwestycje utrzymywane do terminu zapadal ności, d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,

4) aktywach finansowych dostępnych do sprzeda ży lub przeznaczonych do obrotu wycenianych przez bank w wysokości zamortyzowanego kosztu, jeśli brak możliwości wiarygodnej wy ceny wartości godziwej tych aktywów, ze wska zaniem oszacowanej, przybliżonej ich wartości godziwej,

5) strukturze zobowiązań banku, z wyszczególnie niem: a) depozytów banków i innych podmiotów finansowych, b) własnej emisji papierów wartościowych, c) weksli własnych, d) innych pożyczonych środków, z podziałem według terminów wymagalności w przedziałach: do 1 miesiąca, powyżej 1 miesią ca do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy do 1 roku, powyżej 1 roku do 5 lat, powyżej 5 lat do 10 lat, powyżej 10 lat do 20 lat i powyżej 20 lat,

5. dane o posiadanych papierach wartościowych, z uwzględnieniem:

1) papierów wartościowych notowanych na gieł dzie,

2) papierów wartościowych znajdujących się w re gulowanym obrocie pozagiełdowym,

3) papierów wartościowych z nieograniczoną zby walnością, nienotowanych na giełdzie oraz nie znajdujących się w regulowanym obrocie poza giełdowym,

4) papierów wartościowych z ograniczoną zbywal nością,

5) wartości rynkowej papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wyka zywanej w bilansie,

6. informacje o posiadanych udziałach i akcjach, w podziale na jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone, zawierające:

1) nazwę i siedzibę jednostek, i przedmiot ich dzia łalności,

2) wartość bilansową akcji (udziałów), procent po siadanego kapitału jednostki i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,

3) wartość kapitału własnego jednostki, jej wynik finansowy za rok obrotowy, nieopłaconą przez bank wartość udziału w kapitale jednostki,

4) wartość otrzymanych lub należnych dywidend za rok obrotowy oraz stopień udziału banku w zarządzaniu,

7. informacje o zmianach wartości dotacji dla od działów zagranicznych, z uwzględnieniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń i zmniej szeń z podziałem na poszczególne podmioty oraz stanu na koniec roku obrotowego,

8. dane dotyczące zmian stanu wartości niematerial nych i prawnych:

1) zakres zmian wartości niematerialnych i praw nych zawierający stan na początek roku obroto wego, tytuły zwiększeń i zmniejszeń oraz stan na koniec roku obrotowego,

2) wartość obcych wartości niematerialnych i praw nych, używanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy,

9. dane dotyczące użytkowanych rzeczowych akty wów trwałych, w szczególności:

1) zakres zmian użytkowanych rzeczowych akty wów trwałych, zawierający stan na początek ro ku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego,

2) wartość obcych środków trwałych używanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy,

10. informacje o stanie aktywów do zbycia, zawierają ce stan tych aktywów na początek roku obrotowe go, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki majątku, 1

1. wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń mię dzyokresowych kosztów, przychodów przyszłych okresów oraz przychodów zastrzeżonych, 1

2. dane o strukturze własności kapitału podstawo wego, w tym ilość, rodzaj i wartość nominalna ak cji oraz wartość udziałów tworzących kapitał, z wyszczególnieniem akcjonariuszy lub udziałow ców posiadających ponad 5 % głosów na walnym zgromadzeniu, 1

3. dane o uprzywilejowaniu i ograniczeniu praw związanych z daną grupą akcji, w tym dotyczących podziału dywidend i zwrotu kapitału, 1

4. informacje o akcjach własnych będących w posia daniu banku lub w posiadaniu jednostek zależ nych, współzależnych i stowarzyszonych, 1

5. informacje o zobowiązaniach z tytułu zatwierdzo nej do wypłaty dywidendy, 1

6. informacje w zakresie zobowiązań podporządko wanych powinny obejmować:

1) wartość poszczególnych pożyczek oraz waluty, w jakich zostały zaciągnięte,

2) warunki oprocentowania i terminy wymagalno ści pożyczek, 1

7. informacje o stanie i zmianach rezerw celowych, z podziałem na kategorie należności, powinny obejmować:

1) stan rezerw na początek roku obrotowego, Dziennik Ustaw Nr 161 — 8619 — Poz. 1002

2) zwiększenia, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw,

3) stan rezerw na koniec roku obrotowego,

4) wymagany poziom rezerw celowych według sta nu na koniec roku obrotowego, zgodnie z obo wiązującymi przepisami. Jeżeli stan rezerw wy kazany w pkt 3 nie osiągnął poziomu rezerw określonego w niniejszym punkcie, należy przed stawić szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie, 1

8. dane o rezerwach na przyszłe zobowiązania we dług rodzaju zobowiązań, z uwzględnieniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń i wyko rzystania oraz stanu na koniec roku obrotowego, 1

9. dane o stanie odpisów aktualizujących wartość ak tywów (z wyłączeniem rezerw celowych) według rodzajów aktywów, ze wskazaniem stanu na po czątek roku obrotowego, zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu na koniec roku obrotowego,

20. dane o zobowiązaniach warunkowych i zabezpie czeniach, obejmujące:

1) wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym wekslowych oraz innych udzielonych zobowią zań o charakterze gwarancyjnym,

2) zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzie lonych emitentom, z uwzględnieniem: a) nazwy emitentów papierów wartościowych, którym bank gwarantuje przejęcie emisji, b) rodzaju gwarantowanych papierów wartoś ciowych, c) warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazanie kwoty, do jakiej bank zobowiązał się zaangażować w przypadku realizacji umo wy gwarancyjnej, d) informacji o powiązaniach finansowych, or ganizacyjnych, personalnych pomiędzy ban kiem a podmiotem, któremu bank udzielił gwarancji, e) informacji, czy papiery wartościowe objęte gwarancją są zbywalne, czy znajdują się lub będą skierowane do publicznego obrotu,

3) dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych banku,

4) informacje o zaproponowanej wypłacie dywi dendy, jeśli nie została ona formalnie zatwier dzona, a także o jakichkolwiek nieujętych sku mulowanych dywidendach z akcji uprzywilejo wanych,

5) szczegółowe dane o aktywach banku, które sta nowią zabezpieczenie zobowiązań własnych banku oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o wartości zobowiązań banku podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami,

6) informacje na temat nieujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu,

7) informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiąza niach nieodwołalnych,

8) informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących przedmiotem kontraktów na instrumenty pochodne, z uwzględnieniem: a) rodzajów zawartych kontraktów (opcje, in strumenty zamiany, terminowe instrumenty finansowe), b) rodzajów instrumentów bazowych, c) podziału według instrumentów bazowych do otrzymania i wydania (sprzedane i nabyte), 2

1. informacje o stosowanych przez bank zasadach rachunkowości zabezpieczeń, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, za bezpieczanie przepływów środków pieniężnych oraz zabezpieczanie inwestycji w podmiocie za granicznym, obejmujące co najmniej:

1) opis zabezpieczeń,

2) opis instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające oraz ich war tość godziwą na dzień bilansowy,

3) charakter ryzyka, przed którym bank się zabez piecza,

4) termin, w którym oczekuje się przeprowadzenia prognozowanych transakcji objętych zabezpie czeniem, oraz przewidywany okres, w którym transakcje te wpłyną na wynik finansowy,

5) opis prognozowanych transakcji, w odniesieniu do których uprzednio stosowano zasady ra chunkowości zabezpieczeń, lecz obecnie bank nie spodziewa się ponownego przeprowadze nia takich transakcji, 2

2. dane na temat znaczących warunków umów doty czących instrumentów finansowych, które mogą wpływać na wartość, termin i stopień pewności przyszłych przepływów środków pieniężnych, z uwzględnieniem podziału na rodzaje aktywów i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych, 2

3. informacje z zakresu rachunku zysków i strat:

1) informacje o przychodach (w tym z tytułu pro wizji) i kosztach prowadzenia przez bank działal ności maklerskiej,

2) dane o odpisach amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, odpisach z tytułu aktualizacji wartości majątku trwałego rzeczowego i finansowego, z uwzględ nieniem podziału na grupy rodzajowe środków trwałych i rodzaje aktywów finansowych,

3) dane o skutkach wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do poziomu wartości godziwej,

4) informacje o przychodach i kosztach na akty wach finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały usunięte z bilansu (sprzedane, zli kwidowane),

5) informacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być wcześniej wiary godnie wyceniona, ze wskazaniem wartości bi lansowej aktywów ustalonej na dzień sprzedaży, Dziennik Ustaw Nr 161 — 8620 — Poz. 1002

6) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych,

7) informacje o dokonanych odpisach w koszty należności nieściągalnych, z podziałem na ty tuły odpisów i sposób dokonania odpisu — w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosz tów na operacjach finansowych oraz w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszcze gólnieniem strat poniesionych z tytułu kredy tów i pożyczek,

8) informacje o przychodach z tytułu dywidend, w podziale na jednostki, od których otrzymano dywidendy,

9) informacje o nakładach poniesionych w związ ku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych w budowie i wartości niematerial nych i prawnych oraz o planowanych nakła dach w okresie najbliższych 12 miesięcy,

10) propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, 1

1) informacje o przychodach, kosztach i wyni kach działalności zaniechanej w roku obroto wym lub przewidzianej do zaniechania w na stępnym okresie, wraz z wyjaśnieniami przy czyn zaniechania, 2

4. informacje o wartości aktywów i utworzonej rezer wy na odroczony podatek dochodowy, powsta łych w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do rozliczenia w przyszłości, obejmujące w szczególności:

1) wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podat ku dochodowego i aktywów z tytułu odroczone go podatku dochodowego za lata poprzednie, w tym odniesionych na kapitał z aktualizacji wy ceny,

2) dokonane w ciągu roku obrotowego rozliczenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy i ak tywów z tytułu odroczonego podatku dochodo wego utworzonych w latach poprzednich, z wy odrębnieniem dokonanych rozliczeń z kapita łem z aktualizacji wyceny,

3) utworzone w roku obrotowym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z wy szczególnieniem części odniesionej na kapitał z aktualizacji wyceny,

4) utworzona w roku obrotowym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z wy szczególnieniem części odniesionej na kapitał z aktualizacji wyceny,

5) stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec roku obrotowego, w tym stan aktywów rozliczanych z kapitałem z aktualizacji wyceny,

6) stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku do chodowego na koniec roku obrotowego, w tym stan rezerwy dotyczący operacji rozliczanych z kapitałem z aktualizacji wyceny,

7) wysokość obciążającego wynik finansowy po datku dochodowego za dany rok obrotowy, z podziałem na: a) część bieżącą, b) część odroczoną, 2

5. zagregowane dane dotyczące:

1) korzystania z kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń przez pracowników, członków zarzą du i organów nadzorczych, ze wskazaniem wa runków oprocentowania i terminów spłaty,

2) wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniem z zy sku, wypłaconych lub należnych członkom za rządu i organów nadzorczych banku,

3) przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia (w etatach),

4) kosztów związanych z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników, z wyszczególnieniem tytułów,

5) kosztów poniesionych na finansowanie pra cowniczych programów emerytalnych, 2

6. informacje o transakcjach z podmiotami powiąza nymi z bankiem kapitałowo lub organizacyjnie, z uwzględnieniem zasad polityki kredytowej ban ku względem podmiotów powiązanych oraz pro centowego udziału przypadającego na transakcje z tymi podmiotami, z podziałem na:

1) należności i zobowiązania,

2) główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki,

3) udzielone zobowiązania finansowe, w tym nie odwołalne, 2

7. informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

1) osobę, która jest członkiem organu zarządzają cego, nadzorującego lub administrującego jed nostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

2) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycz nie pozostającą we wspólnym pożyciu, krew nym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, oso bą związaną z tytułu opieki lub kurateli w sto sunku do którejkolwiek z osób będących człon kami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

3) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość gło sów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 1 i 2, lub Dziennik Ustaw Nr 161 — 8621 — Poz. 1002

4) jednostkę realizującą program świadczeń pra cowniczych po okresie zatrudnienia, skierowa ny do pracowników jednostki lub innej jednost ki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki — wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczegól nych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątko wą, finansową i wynik finansowy jednostki, 2

8. informacje o celach i zasadach zarządzania ryzy kiem, z wyszczególnieniem podziału na następują ce kategorie ryzyka:

1) ryzyko rynkowe, w tym: a) ryzyko walutowe, b) ryzyko stopy procentowej, c) ryzyko cenowe,

2) ryzyko kredytowe,

3) ryzyko płynności,

4) ryzyko operacyjne, 2

9. dla wszystkich klas aktywów finansowych i zobo wiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych:

1) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub terminy płatności,

2) informacje na temat obciążenia ryzykiem kre dytowym, w tym wartość, która najlepiej od zwierciedla maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy (nie uwzględ niając wartości zabezpieczeń na majątku) w przypadku, gdyby kontrahent nie wypełnił warunków umowy dotyczącej instrumentów finansowych, 30. informacje o charakterze i celu gospodarczym za wartych przez jednostkę umów nieuwzględnio nych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, 3

1. informacje o prowadzonej przez bank działalności powierniczej, 3

2. informacje o sekurytyzacji aktywów banku, z wy szczególnieniem co najmniej:

1) wartości oraz rodzaju wierzytelności objętych sekurytyzacją,

2) wartości oraz rodzaju otrzymanych papierów wartościowych.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2008-09-05
Data wydania: 2008-08-29
Data wejścia w życie: 2009-01-01
Data obowiązywania: 2009-01-01
Data uchylenia: 2010-10-30
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 161 poz. 1002