Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015

Dziennik Ustaw Nr 163 — 8691 — Poz. 1015 Art.

1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowni czo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), albo przy po mocy komendanta gminnego związku ochotni czych straży pożarnych.”;

2) w art. 28: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 1/175 prze ciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3)) przed dniem ustale nia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu po żarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z bud żetu gminy.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze roz porządzenia, tryb i sposób przeprowadzania oraz zakres badań, o których mowa w ust. 6, a także podmioty uprawnione do ich prze prowadzania, uwzględniając specyfikę dzia łań ratowniczych, a także kwalifikacje pod miotów przeprowadzających badania lekar skie.”;

3) w art. 32: a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczenio wej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubez pieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne.”, b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komen danta gminnego ochrony przeciwpożaro wej może być także zatrudniony komen dant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.”, c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: „3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożar nym środki pieniężne w formie dotacji.”. Art.

2. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań stwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 5a pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) współdziałanie z zarządem oddziału woje wódzkiego związku ochotniczych straży pożar nych;”;

2) w art. 13: a) w ust. 6 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;”, b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) współdziałanie z zarządem oddziału powia towego związku ochotniczych straży pożar nych;”. 1015 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej i ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521. Dziennik Ustaw Nr 163 — 8692 — Poz. 1015 Art.

3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: „

9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowa dzeniem akcji ratowniczej;

10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowa dzeniem akcji ratowniczej.”;

2) w art. 95a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, z zastrzeżeniem ust. 2—4, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające jej zatrud nienie oraz spełnienie wymagań w zakre sie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, i psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), potwierdzające spełnienie wyma gań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicz nych, o których mowa w art. 124 ust. 2.”. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214 i Nr 100, poz. 649.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-09-10
Data wydania: 2008-07-25
Data wejścia w życie: 2008-09-25
Data obowiązywania: 2008-09-25
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015