Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1040

Dziennik Ustaw Nr 167 — 8983 — Poz. 1040 Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27

1) zarządza się, co następuje:

§1. Koszty przeprowadzenia przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farma ceutycznego inspekcji, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 38 ust. 4, art. 46 ust. 6 i art. 47a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceu tyczne, odpowiadają w zakresie:

1) kosztów czasu pracy: a) 1 500 PLN za każdy dzień inspekcji, niezależnie od liczby inspektorów — w przypadku wytwór ni znajdującej się na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, b) 2 500 PLN za każdy dzień inspekcji, niezależnie od liczby inspektorów — w przypadku wytwór ni znajdującej się poza terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej;

2) kosztów pobytu: a) cenie zakwaterowania w hotelu kategorii ozna czonej czterema gwiazdkami w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tu rystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), b) wysokości diet, o których mowa w rozporządze niu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługują cych pracownikowi zatrudnionemu w państwo wej lub samorządowej jednostce sfery budżeto wej z tytułu podróży służbowej na obszarze kra ju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 166

1) — w przypadku po dróży, o której mowa w pkt 1 lit. a, c) wysokości diet, o których mowa w rozporządze niu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługują cych pracownikowi zatrudnionemu w państwo wej lub samorządowej jednostce sfery budżeto wej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 155

5) — w przypadku po dróży, o której mowa w pkt 1 lit. b;

3) kosztów podróży: a) cenie biletu określonej dla przejazdów w komu nikacji krajowej w klasie I, w wagonie sypial nym lub w wagonie z miejscami do leżenia — w przypadku podróży pociągiem, b) cenie biletu określonej dla przelotów w klasie ekonomicznej — w przypadku podróży samolo tem, c) cenie biletu określonej dla przejazdów środka mi komunikacji miejscowej, d) wysokości ryczałtu, o którym mowa w § 6 roz porządzenia wymienionego w pkt 2 lit. b, e) wysokości ryczałtu, o którym mowa w § 10 roz porządzenia wymienionego w pkt 2 lit. c;

4) kosztów, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c rozpo rządzenia wymienionego w pkt 2 lit. c.

§2.

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny zawiada mia wnioskodawcę, na 45 dni przed planowaną datą inspekcji, o jej terminie i czasie trwania, liczbie inspek torów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego biorących w niej udział oraz wyso kości kosztów.

2. Termin określony w ust. 1 może zostać skróco ny na pisemny wniosek wnioskodawcy.

3. W przypadku gdy koszty, o których mowa w § 1 pkt 2—4, są określone w walucie obcej, za podstawę ustalenia ich wysokości w PLN przyjmuje się średni kurs NBP z dnia zawiadomienia określonego w ust. 1.

§3. Opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w § 1, są wnoszone przez wnioskodawcę na rachunek bieżą cy dochodów Głównego Inspektoratu Farmaceutycz nego i stanowią dochód budżetu państwa.

§4. Wnioskodawca przedstawia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu dowody pokrycia kosztów, o których mowa w § 1, na 30 dni przed plano wanym rozpoczęciem inspekcji, a w przypadku skróce nia terminu zgodnie z § 2 ust. 2, nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem tej inspekcji.

§5. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i spo sobu pokrywania kosztów związanych z przeprowa dzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wy twarzania (Dz. U. Nr 201, poz. 1675).

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz 1040 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2008-09-16
Data wydania: 2008-09-01
Data wejścia w życie: 2008-10-01
Data obowiązywania: 2008-10-01
Data uchylenia: 2010-03-23
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1040