Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056

Dziennik Ustaw Nr 171 — 9109 — Poz. 1056 Art.

1. Ustawa wprowadza określenia: „informa tyczny nośnik danych”, „dokument elektroniczny”, „system teleinformatyczny” oraz „środki komunikacji elektronicznej” wymienione w art. 3 pkt 1—4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 81

7) do innych ustaw. Art.

2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 125: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pi sma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach lub na informatycznych noś nikach danych albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”, b) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Minister Sprawiedliwości określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowe zasady i termin wprowadzenia techniki informa 1056 USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach oso bistych, ustawę z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Pre zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 sierp nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 7 li stopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach biblio tecznych, ustawę z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompenso waniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budże towej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycz nych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie czeń społecznych, ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finanso waniu terroryzmu, ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 kwiet nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instru mentach płatniczych, ustawę z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za trudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 2 lip ca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytuso wych oraz ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779 i Nr 122, poz. 796. Dziennik Ustaw Nr 171 — 9110 — Poz. 1056 tycznej, warunki, jakim powinny odpowia dać informatyczne nośniki danych, na któ rych pisma procesowe mają być wnoszo ne, tryb odtwarzania danych na nich za wartych oraz sposób ich przechowywania i zabezpieczania, jak również środki komu nikacji elektronicznej, za pośrednictwem których pisma mają być wnoszone, tryb odtwarzania przekazanych w ten sposób danych oraz sposób ich przechowywania i zabezpieczania, uwzględniając stan wy posażenia sądów w odpowiednie środki techniczne i poziom rozwoju technik infor matycznych.”;

2) w art. 1301 § 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przepisy § 11 i § 2 stosuje się odpowiednio do pism, które powinny być wniesione na infor matycznych nośnikach danych.”;

3) art. 1872 otrzymuje brzmienie: „Art. 187

2. W sprawach, o których mowa w arty kule poprzedzającym, pozew wnosi się na informatycznych nośnikach danych, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.”. Art.

3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 49 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach udostępnia nia danych osobowych, niezbędnych do jej prowadzenia, przekazuje się na informatycz nym nośniku danych lub w drodze teletran smisji dane ze zbiorów Powszechnego Elek tronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej „PESEL”, oraz centralnej ewi dencji kierowców i Krajowego Rejestru Kar nego.”;

2) w art. 223a ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach udostępniania danych, niezbędnych do jej prowadzenia, przekazuje się na informatycznym nośniku da nych lub w drodze teletransmisji dane z cen tralnej ewidencji pojazdów i gromadzi się da ne określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. a—c, f i h, pkt 5 lit. a—c i pkt 6 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo wym.”. Art.

4. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi dencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 41

6) w art. 44c ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dane do aktualizacji zbioru PESEL przekazuje się na informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektroniczne go z aktualnego programu informatycznego.”. Art.

5. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wy borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.4)) w art. 69 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opraco wanie statystyczne zawierające szczegółowe infor macje o wynikach głosowania i wyborów oraz udo stępnia wyniki głosowania i wyborów w formie do kumentu elektronicznego po kosztach własnych.”. Art.

6. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła dach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.5)) w art. 18 w ust. 4e pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumen tacji medycznej na informatycznym nośniku da nych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację me dyczną w formie elektronicznej — nie może prze kraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o któ rym mowa w pkt 1.”. Art.

7. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o ra chunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowa dzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu kom putera — wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośni kach danych z określeniem ich struktury, wza jemnych powiązań oraz ich funkcji w organiza cji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,”;

2) w art. 13: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Warunkiem utrzymywania zasobów infor macyjnych systemu rachunkowości w for mie określonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiające go uzyskiwanie czytelnych informacji w od niesieniu do zapisów dokonanych w księ gach rachunkowych, poprzez ich wydruko wanie lub przeniesienie na informatyczny nośnik danych.”, ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144, poz. 900. Dziennik Ustaw Nr 171 — 9111 — Poz. 1056 b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się prze niesienie treści ksiąg rachunkowych na in formatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywa nia ksiąg rachunkowych.”;

3) w art. 20 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy uży ciu komputera za równoważne z dowodami źró dłowymi uważa się zapisy w księgach rachunko wych, wprowadzane automatycznie za pośrednic twem urządzeń łączności, informatycznych nośni ków danych lub tworzone według algorytmu (pro gramu) na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas reje strowania tych zapisów zostaną spełnione co naj mniej następujące warunki:”;

4) w art. 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagroże nia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systema tycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbio rów danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem zapewnie nia trwałości zapisu informacji systemu ra chunkowości, przez czas nie krótszy od wyma ganego do przechowywania ksiąg rachunko wych, oraz na zapewnieniu ochrony progra mów komputerowych i danych systemu infor matycznego rachunkowości, poprzez stosowa nie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupo ważnionym dostępem lub zniszczeniem.”;

5) w art. 72 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Księgi rachunkowe mogą mieć formę, z za strzeżeniem art. 13 ust. 2 i 3, zbiorów utrwalo nych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem stosowania rozwiązań wymie nionych w art. 71 ust. 2.

2. Jeżeli system ochrony zbiorów danych ra chunkowości, utrwalonych na informatycz nych nośnikach danych, nie spełnia wymagań określonych w art. 71 ust. 2, zapisy te powinny być wydrukowane w terminach przewidzia nych w art. 13 ust. 6.”;

6) w art. 73 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Z wyłączeniem dokumentów dotyczących przenie sienia praw majątkowych do nieruchomości, list płac, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych do kumentów określonych przez kierownika jednostki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego treść dowodów księgowych może być przeniesiona na informatyczne nośniki danych, pozwalające zacho wać w trwałej postaci zawartość dowodów.”. Art.

8. W ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obo wiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188) w art. 2 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) zapisane na informatycznych nośnikach danych,”. Art.

9. W ustawie z dnia 6 marca 1997 r. o zrekom pensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sfe rze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 29

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże wykazy uprawnionych, o których mowa w art. 3, na informatycznym nośniku danych do podmiotu wyłonionego w drodze przetargu, o którym mowa w ust. 2.”;

2) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże bankowi, na informatycz nym nośniku danych, bazę danych adresowych uprawnionych, o których mowa w art. 3.”;

3) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej aktualizuje spisy, na podstawie ze branych od organów sporządzających spisy danych aktualizacyjnych, przekazywanych na informatycznym nośniku danych, w standar dzie określonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.”. Art.

10. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.7)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 268 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, spraw ca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”;

2) w art. 269 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wy mieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, groma dzenia lub przekazywania danych informa tycznych.”. ———————

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 560 i Nr 122, poz. 782. Dziennik Ustaw Nr 171 — 9112 — Poz. 1056 Art. 1

1. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o par tiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34 ust. 4a otrzymuje brzmienie: „4a. Informację składa się na piśmie oraz na infor matycznym nośniku danych, którego rodzaj i format oprogramowania określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.”;

2) w art. 38 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Sprawozdanie składa się na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych, którego ro dzaj i format oprogramowania określa mini ster właściwy do spraw finansów publicz nych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) jest przechowywana na informatycznych noś nikach danych,”;

2) w art. 7 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie nie: „Dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych nośni kach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, prze chowywane i zabezpieczone.”;

3) w art. 63 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotów kowo lub bezgotówkowo za pomocą papierowych lub informatycznych nośników danych.”;

4) w art. 63d w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) posiadania przez wierzyciela i dłużnika ra chunków w bankach, które zawarły porozu mienie w sprawie stosowania polecenia zapła ty, określające w szczególności: zakres odpo wiedzialności banków wykonujących polece nie zapłaty, przyczyny odmowy wykonania po lecenia zapłaty przez bank dłużnika, procedury dochodzenia wzajemnych roszczeń banków, wynikających ze skutków odwołania polecenia zapłaty przez dłużnika, wzory jednolitych for mularzy oraz zasady wykonywania przez ban ki poleceń zapłaty za pomocą informatycznych nośników danych,”;

5) w art. 68 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) sposób przeprowadzania rozrachunków mię dzybankowych, w tym za pomocą informa tycznych nośników danych,”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.

10) ) w art. 49 w ust. 3a pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) szczegółowe informacje przekazywane w zlece niu płatniczym, o którym mowa w art. 47 ust. 5, oraz format zlecenia płatniczego w formie doku mentu elektronicznego;”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.11)) w art. 2 pkt 5 otrzy muje brzmienie: „

5) dokumentem — jest każda utrwalona informacja niejawna, w szczególności na piśmie, mikrofil mach, negatywach i fotografiach, na taśmach elek tromagnetycznych, także w formie mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książ ki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy, kalki, taśmy atramentowej, jak również informacja niejawna utrwalona na in formatycznych nośnikach danych;”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochro nie niektórych praw konsumentów oraz o odpowie dzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt nie bezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.12)) w art. 10 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich ory ginalnego opakowania,”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.13)) w art. 3a ust. 1 i 2 otrzymu ją brzmienie: ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769. ———————

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411 i Nr 141, poz. 888. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162. 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 188, poz. 1837, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1204 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1021. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769. Dziennik Ustaw Nr 171 — 9113 — Poz. 1056 „

1. Oświadczenia woli składane w związku z dokony waniem czynności w zakresie obrotu towarami giełdowymi mogą być składane w postaci elek tronicznej.

2. Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzane na infor matycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalo ne, przechowywane i zabezpieczone.”. Art. 1

7. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finanso wego wartości majątkowych pochodzących z niele galnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciw działaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.14)) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Przekazanie to polega na przesłaniu lub dostar czeniu danych z rejestru transakcji, o którym mo wa w art. 8 ust. 4, także z wykorzystaniem informa tycznych nośników danych.”;

2) w art. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) tryb przekazywania Generalnemu Inspektoro wi informacji o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3, przy wykorzystaniu informa tycznych nośników danych.”;

3) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zawiadomienie i potwierdzenie, o których mo wa w ust. 1 i 2, może zostać przekazane rów nież przy użyciu informatycznych nośników danych.”;

4) w art. 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Informacje związane z wprowadzaniem do systemu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnio nych źródeł, a także z finansowaniem terrory zmu, mogą być udostępniane przez General nego Inspektora zagranicznym instytucjom, o których mowa w art. 4 pkt 7, na zasadzie wzajemności, w trybie określonym w dwu stronnych porozumieniach zawartych przez Generalnego Inspektora, także za pomocą in formatycznych nośników danych.”. Art. 1

8. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) art. 42 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

2. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie statystyczne zawierające szcze gółowe informacje o wynikach głosowania i wyborów do Sejmu i do Senatu oraz udo stępnia wyniki głosowania i wyborów w for mie dokumentu elektronicznego po kosztach własnych.”. Art. 1

9. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 95

8) w art. 30 w ust. 1 część wspólna kończąca wyliczenie otrzymuje brzmienie: „są udostępniane za pośrednictwem publicznych sie ci telekomunikacyjnych.”. Art.

20. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świad czeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 33

1) w art. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) przeprowadzania rozliczeń i rozrachunków mię dzybankowych za pomocą informatycznych noś ników danych,”. Art. 2

1. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 111

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) elektroniczny instrument płatniczy — każdy in strument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożli wiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu informatycznych nośników da nych lub elektroniczną identyfikację posiada cza niezbędną do dokonania operacji, w szcze gólności kartę płatniczą lub instrument pienią dza elektronicznego;”;

2) w art. 45 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przechowywać dane na informatycznych noś nikach danych w imieniu innych podmiotów lub instytucji publicznych.”. Art. 2

2. W ustawie z dnia 13 września 2002 r. o pro duktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8b ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dane i dokumenty, o których mowa w art. 8, podmiot odpowiedzialny składa w dwóch eg zemplarzach oraz na informatycznym nośniku danych.”;

2) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rejestr Produktów Biobójczych jest prowadzo ny w formie elektronicznej i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.”. Art. 2

3. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działal ności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.15)) w art. 26 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzy muje brzmienie: ——————— 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119. ——————— 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769. Dziennik Ustaw Nr 171 — 9114 — Poz. 1056 „Dokumenty związane z zawieraniem i wykonywa niem umów ubezpieczenia mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli będą w spo sób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.”. Art. 2

4. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o we terynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z 2006 r. Nr 17, poz. 127 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 9

20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę, z wyprze dzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, informuje, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urzędo wego lekarza weterynarii w granicznym poste runku kontroli przejścia granicznego, przez któ re przesyłka zwierząt lub przesyłka produktów ma zostać wprowadzona, o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonej przesyłki produktów lub przesyłki zwierząt.”;

2) w art. 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Graniczny lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce, przez które przesyłka pro duktów opuszcza terytorium Unii Europejskiej, potwierdza w weterynaryjnym świadectwie przekroczenia granicy, że przesyłka ta opuściła terytorium Unii Europejskiej, oraz przesyła fak sem lub za pomocą środków komunikacji elek tronicznej, lub w inny sposób, kopię tego świa dectwa do urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli, przez który przesyłka została wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej.”. Art. 2

5. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo cy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 72

8) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „1

7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przeka zywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zasto sowaniem systemu teleinformatycznego;”;

2) w art. 19 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „1

7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przeka zywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zasto sowaniem systemu teleinformatycznego;”;

3) w art. 21 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przeka zywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zasto sowaniem systemu teleinformatycznego;”;

4) w art. 22 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „1

2) sporządzanie sprawozdawczości oraz przeka zywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również w for mie dokumentu elektronicznego, z zastoso waniem systemu teleinformatycznego;”;

5) w art. 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania określone w ustawie związane z przekazywaniem infor macji za pomocą środków komunikacji elek tronicznej, uwzględnia zasadę równego trakto wania wszystkich powszechnie użytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględ nia potrzebę umożliwienia wszystkim podmio tom obowiązanym do przechowywania infor macji w formie dokumentu elektronicznego, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych systemów informatycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosz tów licencyjnych.”. Art. 2

6. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o sys temie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmiot przetrzymujący zwierzęta na wysta wach, pokazach lub konkursach jest obowiąza ny do prowadzenia ewidencji zwierząt przywie zionych do tych miejsc, w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.”;

2) w art. 32 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) udostępnienie informatycznych nośników da nych,”. Art. 2

7. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416 i Nr 134, poz. 850) w art. 19 ust. 19 otrzymuje brzmienie: „1

9. Marszałek województwa przekazuje w formie do kumentu elektronicznego ministrowi właściwe mu do spraw pracy zbiorczą informację z woje wództwa dotyczącą informacji, o których mowa w ust. 17, w terminie do dnia 31 marca.”. Art. 2

8. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo dzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.17)) w art. 40 w ust. 3 pkt 2 otrzy muje brzmienie: „

2) warunki, jakim powinny odpowiadać informa tyczne nośniki danych oraz środki komunikacji elektronicznej, za pomocą których wnioski mogą być wnoszone,”. Art. 2

9. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o re jestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rol nych i środków spożywczych oraz o produktach trady cyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 6

8) wprowadza się następujące zmiany: ——————— 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 100, poz. 837, z 2007 r. Nr 52, poz. 345 i Nr 64, poz. 429 oraz z 2008 r. Nr 43, poz. 258. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732 i Nr 141, poz. 888. Dziennik Ustaw Nr 171 — 9115 — Poz. 1056

1) w art. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) składa się w formie papierowej w dwóch eg zemplarzach oraz na informatycznym nośniku danych.”;

2) w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyj nych jest składany w formie papierowej oraz na informatycznym nośniku danych.”. Art. 30. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dokumenty związane z czynnościami, o któ rych mowa w ust. 1, mogą być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utwo rzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.”;

2) w art. 40 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być sporządzane i przekazywane przez podmiot nadzorowany w inny sposób niż na piśmie, w szczególności w formie elektronicznej lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, z zachowaniem poufności tych informacji.”. Art. 3

1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 235, poz. 173

4) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.”. Art. 3

2. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen tralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 16

2) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dane ze zbiorów, o których mowa w ust. 2, prze kazuje się w szczególności na informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji.”. Art. 3

3. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytu sowych (Dz. U. Nr 208, poz. 153

9) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wniosek o wpis składa się na piśmie w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na in formatycznym nośniku danych.”. Art. 3

4. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o or ganizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 92

1) w art. 34 w ust. 2 pkt 1 otrzy muje brzmienie: „

1) podmiotowi prowadzącemu system teleinforma tyczny, w formie dokumentu elektronicznego, niezwłocznie po wykonaniu zabiegu sztucznego unasienniania;”. Art. 3

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 12 pkt 5, art. 13, art. 17 pkt 2 oraz art. 28, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-09-23
Data wydania: 2008-09-04
Data wejścia w życie: 2008-10-08
Data obowiązywania: 2008-10-08
Uwagi: art. 12 pkt 5 oraz art. 17 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 24 marca 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056