Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1070

Dziennik Ustaw Nr 173 — 9162 — Poz. 1070 Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 mar ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz. 105

6) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą lub huraganem w 2008 r., zwanej dalej „pomocą”, w ramach realizacji programu pomocy dla rodzin rol niczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

§2. Pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli:

1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolni kiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który jest objęty tym ubez pieczeniem w pełnym zakresie;

2) szkody spowodowane przez suszę lub huragan zo stały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 10 ust. 2 rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514 i Nr 250, poz. 1868 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 42 i Nr 107, poz. 680);

3) szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30 % w gospo darstwie rolnym — w rozumieniu przepisów o po datku rolnym.

§3.

1. Pomoc jest udzielana jednorazowo, w for mie zasiłku celowego przyznawanego na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 mar ca 2004 r. o pomocy społecznej, przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważ nienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie prze prowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§4.

1. Pomocy udziela się na wniosek osoby zain teresowanej złożony do kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 2 pkt 1.

2. Po wszczęciu postępowania w sprawie udziele nia pomocy kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala średnią wysokość szkód w danym gospodar stwie rolnym na podstawie protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposo bów ich realizacji, przekazanego przez wojewodę za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta mia sta).

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§5. Pomoc przysługuje, z zastrzeżeniem § 6, w wy sokości:

1) 500 zł — w przypadku rodziny rolniczej prowadzą cej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych, w którym powstały szkody spo wodowane przez suszę;

2) 1 000 zł — w przypadku rodziny rolniczej prowa dzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powy żej 5 ha użytków rolnych, w którym powstały szko dy spowodowane przez suszę;

3) stanowiącej iloczyn wartości szkód spowodowa nych przez huragan w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w od niesieniu do pomocy państwa dla małych i śred nich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1857/2006”, jednak w kwocie nie wyższej niż 15 tys. zł.

§6.

1. ¸ączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów w przypadku gospodarstw rolnych, które poniosły szkody spowodowane przez:

1) suszę, nie może przekroczyć kwoty obniżenia do chodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozpo rządzenia nr 1857/2006;

2) huragan, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn wartości szkód w budynkach inwentar skich, magazynowo-składowych, szklarniach i in nych budynkach i budowlach służących do pro dukcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządze niach rolniczych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006. 1070 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 173 — 9163 — Poz. 1070

2. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepi sów wraz z odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, zwanych dalej „odszkodowaniami”, w związku z:

1) suszą stanowiłaby kwotę wyższą niż kwota obni żenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obniżenia dochodu a wysokością pomocy otrzy manej na podstawie odrębnych przepisów i otrzy manych odszkodowań;

2) huraganem stanowiłaby kwotę wyższą niż kwota pomocy stanowiącej iloczyn wartości szkód w bu dynkach inwentarskich, magazynowo-składo wych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, ma szynach i urządzeniach rolniczych oraz intensyw ności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 roz porządzenia nr 1857/2006, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą stanowiącą iloczyn wartości szkód i intensywności pomocy a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

§7. Odmawia się udzielenia pomocy, jeżeli łączna wysokość pomocy otrzymanej na podstawie odręb nych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań w związku z:

1) suszą przekracza kwotę obniżenia dochodu obli czonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006;

2) huraganem przekracza kwotę pomocy stanowiącą iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych bu dynkach i budowlach służących do produkcji rolni czej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolni czych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006.

§8.

1. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1, skła da się w terminie do dnia 10 października 2008 r.

2. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

3. Wojewodowie przekażą, w terminie do dnia 6 października 2008 r., właściwym wójtom (burmi strzom, prezydentom miast) protokoły oszacowania szkód sporządzone przez komisje powołane przez woje wodów na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i kierunków działań Agencji Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich re alizacji, wraz z kwotą obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006.

§9. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do rolników będących osobami samotnie gospodaru jącymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli spełniają warunki udziele nia pomocy określone dla rodziny rolniczej.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. W. Pawlak Dziennik Ustaw Nr 173 — 9164 — Poz. 1070 Nazwisko …………………………………………………………. Pierwsze imię ………………………………………………….. Drugie imię ……………………………………………………… Nr dowodu osobistego …………………………………….. Miejsce zamieszkania i adres ……………………………. ………………………………………………………………………… Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w …………………………………………………….. WNIOSEK o zasiłek celowy w związku z huraganem w 2008 r. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070) wnoszę o udzielenie zasił ku celowego w związku z huraganem1) Oświadczam, że:

1) jestem rolnikiem/co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem*, w rozumieniu przepisów o ubezpie czeniu społecznym rolników, objętym tym ubezpieczeniem w pełnym zakresie;

2) szkody spowodowane przez huragan zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na pod stawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego za kresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514, z późn. zm.);

3) jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

4) otrzymałem pomoc w związku z huraganem w 2008 r. na podstawie odrębnych przepisów w kwocie …………………. zł;

5) otrzymałem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, ciągników, maszyn i urządzeń rolni czych w kwocie …………….. zł;

6) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. …………………………………… ………………………………………… (data wypełnienia wniosku) (czytelny podpis wnioskodawcy) ———————

1) W kwocie stanowiącej iloczyn wysokości szkód spowodowanych przez huragan w budynkach inwentarskich, magazyno wo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmienia jącego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), nie wyższej jednak niż 15 tys. zł. * Niepotrzebne skreślić. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. (poz. 1070) WZÓR A Dziennik Ustaw Nr 173 — 9165 — Poz. 1070 WZÓR B Nazwisko …………………………………………………………. Pierwsze imię ………………………………………………….. Drugie imię ……………………………………………………… Nr dowodu osobistego …………………………………….. Miejsce zamieszkania i adres ……………………………. ………………………………………………………………………… Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w …………………………………………………….. WNIOSEK o zasiłek celowy w związku z suszą w 2008 r. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070) wnoszę o udzielenie zasił ku celowego w kwocie:  500 zł1)  1 000 zł

2) * Oświadczam, że:

1) jestem rolnikiem/co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem**, w rozumieniu przepisów o ubezpie czeniu społecznym rolników, objętym tym ubezpieczeniem w pełnym zakresie;

2) szkody spowodowane przez suszę zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na pod stawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego za kresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514, z późn. zm.);

3) szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30 % w gospodarstwie rolnym;

4) jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni ……… ha użytków rolnych, w tym upraw rolnych o powierzchni ……… ha;

5) otrzymałem pomoc w związku z suszą w 2008 r. na podstawie odrębnych przepisów w kwocie ………………… zł;

6) otrzymałem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka suszy w kwocie ………………… zł;

7) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. …………………………………… ………………………………………… (data wypełnienia wniosku) (czytelny podpis wnioskodawcy) ———————

1) 500 zł w przypadku rodziny rolniczej lub rolnika będącego osobą samotnie gospodarującą, prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha.

2) 1 000 zł w przypadku rodziny rolniczej lub rolnika będącego osobą samotnie gospodarującą, prowadzących gospodar stwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha. * Właściwe zaznaczyć krzyżykiem. ** Niepotrzebne skreślić.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-09-30
Data wydania: 2008-09-26
Data wejścia w życie: 2008-09-30
Data obowiązywania: 2008-09-30
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1070